Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: koszty ogólnozakładowe

 

koszty ogólnozakładowe 36 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2015.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1325/13/15-S/IM
     ∟Obowiązki płatnika.

2014.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1262/13-5/IF
     ∟Koszty funkcjonowania (koszty ogólne) spółki mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, przy założeniu, że ponoszone są przez spółkę w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty te, podlegają rozliczeniu u każdego wspólnika i tym samym u Wnioskodawcy, stosownie do posiadanego udziału w spółce. Ponadto, to na Wnioskodawcy, jako odnoszącego korzyść z faktu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ciąży obowiązek wykazania związku, jaki wydatki te mieć będą z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz obowiązek ich właściwego udokumentowania. Nadmienić także należy, iż zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

2014.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1260/13-5/IF
     ∟Koszty funkcjonowania (koszty ogólne) spółki mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, przy założeniu, że ponoszone są przez spółkę w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty te, podlegają rozliczeniu u każdego wspólnika i tym samym u Wnioskodawcy, stosownie do posiadanego udziału w spółce. Ponadto, to na Wnioskodawcy, jako odnoszącego korzyść z faktu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ciąży obowiązek wykazania związku, jaki wydatki te mieć będą z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz obowiązek ich właściwego udokumentowania. Nadmienić także należy, iż zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1325/13-2/IM
     ∟1. Czy z tytułu uczestnictwa w wydarzeniach, takich jak opisane w stanie faktycznym, po stronie pracowników Wnioskodawcy powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu PDOF, a w konsekwencji czy Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany obliczyć i pobrać zaliczkę na PDOF?2. Czy Wnioskodawca jest obowiązany wystawić informację PIT-8C dla uczestników wydarzeń, takich jak opisane w stanie faktycznym, którzy nie są pracownikami Wnioskodawcy zgodnie z art. 42a ustawy o PDOF?

2012.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-981S/09-7/11/JD
     ∟CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących:- wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;- wydatków poniesionych na koszty ogólne działalności

2011.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-437/07-6/11/S/AG
     ∟W przedmiotowej sprawie do kosztów związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego nie znajduje zastosowania art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ wydatki podatnika mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów tylko wówczas jeżeli związek, o którym stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczy przychodów podatkowych. W przeciwnym razie przyrost środków pieniężnych lub wartości majątkowych podatnika nie podlegałby opodatkowaniu, gdyż pozostawałby bez wpływu na wysokość podstawy opodatkowania, podczas gdy wydatki na ich pozyskanie jednocześnie by ją pomniejszały. Natomiast za koszty uzyskania przychodu, należało uznać koszty związane z ogólnym funkcjonowaniem Spółki, jako związane w sposób pośredni z przychodem Spółki, związane z jej ogólnym funkcjonowaniem.

2011.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-194b/11/AM
     ∟Czy przedstawiony sposób rozliczania kosztów związanych wyłącznie z działalnością Oddziału (które w całości wyłączane są z kosztów uzyskania przychodu), kosztów związanych zarówno z działalnością oddziału i Centrali (które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym) oraz kosztów związanych wyłącznie z działalnością Centrali (które w całości stanowią koszty uzyskania przychodu) jest prawidłowy?

2011.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-194a/11/AM
     ∟Czy przedstawiony sposób rozliczania kosztów związanych wyłącznie z działalnością Oddziału (które w całości wyłączane są z kosztów uzyskania przychodu), kosztów związanych zarówno z działalnością oddziału i Centrali (które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym) oraz kosztów związanych wyłącznie z działalnością Centrali (które w całości stanowią koszty uzyskania przychodu) jest prawidłowy?

2011.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-5/08-5/11/S/JG
     ∟Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie będące bezpośrednimi kosztami otrzymania przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinny być ocenione z uwzględnieniem art. 15 ust. 1 ww. ustawy, definiującym koszty uzyskania przychodów, przy zastosowaniu zasady, zgodnie z którą, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. O ile więc podatnik wykaże związek wskazanych we wniosku wydatków z przychodami osiągniętymi lub zamierzonymi lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, koszty te jako nie związane bezpośrednio z przychodami będą potrącane w momencie ich poniesienia.

2011.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-48/11-3/EK
     ∟Czy w przypadku, jeżeli Spółka ponosiła koszty ogólnego zarządu (tzw. „KOZ” obejmujące w szczególności koszty administracyjne i ogólnego zarządu) inne niż koszty pośrednie sfinansowane w ramach projektów PO KL, mogą być one w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2011.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-48/11-2/EK
     ∟Czy w przypadku, jeżeli Spółka ponosiła koszty ogólnego zarządu (tzw. „KOZ” obejmujące w szczególności koszty administracyjne i ogólnego zarządu) inne niż koszty pośrednie sfinansowane w ramach projektów PO KL, mogą być one w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2010.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-890/10/MO
     ∟Jaka metoda powinna być przyjęta dla podziału wspólnych kosztów Spółki, które dotyczą zarówno działalności strefowej związanej z zezwoleniem, jak i pozostałej działalności nie objętej zezwoleniem, w celu ustalenia dochodu z działalności w SSE zgodnie z zezwoleniem? Przez wspólne koszty rozumie się tutaj koszty zarządu, oraz administracji (koszty działów księgowości, kadr, IT, itp.) (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

2010.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-989/09-3/MS
     ∟Czy zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 oraz 2a ustawy o PDOP w opisanym stanie faktycznym Podatnik powinien przyporządkować ogólne koszty uzyskania przychodów (Koszty Ogólne) do źródła, z którego dochód jest wolny od podatku oraz do źródła, z którego dochód podlega opodatkowaniu w stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów (tzw. klucz przychodowy), w przypadku kiedy nie jest możliwe rozdzielenie takich kosztów w inny sposób? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy klucz przychodowy na potrzeby rozliczeń PDOP za rok 2008 powinien zostać obliczony na podstawie przychodów osiągniętych od początku roku 2008 oraz zastosowany do wskazanych w stanie faktycznym ogólnych kosztów uzyskania przychodów (Kosztów Ogólnych) poniesionych od początku tego roku?

2009.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-964/09-2/MPe
     ∟VAT - zastosowanie proporcji wobec kosztów ogólnych działalności

2009.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-518/09-4/DG
     ∟CIT - w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do kwot otrzymanych w ramach projektu badawczego

2009.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-761/08-2/ŁM
     ∟Czy dokonywana przez Spółdzielnię kwalifikacja i podział kosztów z faktur zewnętrznych za zakupione usługi i materiały w kwocie łącznej dla osiedli lub budynków na związane z lokalami mieszkalnymi lub z użytkowymi (opodatkowanymi) przy zastosowaniu jednostek rozliczeniowych ustalonych w regulaminach wewnętrznych spółdzielni jest prawidłowy?

2008.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-648/08-2/ŁM
     ∟Czy właściwe będzie, w przypadku braku możliwości wyodrębnienia kosztów uzyskania przychodów na poszczególne działalności ustalić stawkę kosztów na 1 m2 powierzchni użytkowej, czyli koszty nie dające się wyodrębnić, podzielić przez ogółem powierzchnię (zarządzaną i w najmie). Tak ustalony koszt m2 powierzchni zarządzanej pomnożymy przez powierzchnię dotyczącą działalności opodatkowanej?

2008.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1876/08-3/JL
     ∟Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na ogólny zarząd lecz związanego tylko z czynnościami opodatkowanymi (działalnością opodatkowaną). Podatek VAT związany z wydatkami na ogólny zarząd, w części przypadającej na czynności niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem (działalność nieodpłatna), nie podlega odliczeniu.

2007.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-7b/07/PS
     ∟Czy koszty ogólnozakładowe, związane między innymi z kosztami zatrudnienia pracowników Spółki, będącej jednocześnie grupą producencką, mogą w sposób proporcjonalny pomniejszać przychody osiągnięte przez sprzedaż produktów członków grupy?

2007.08.21 - Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady - DG/415 – 46 /07
     ∟Czy ponoszone w okresie likwidacji koszty prowadzonej działalności takie jak na przykład koszty utrzymania biura, wynagrodzenie księgowej, wynagrodzenie prawnika itp. można uznać za koszty uzyskania przychodów? Podatniczka przedstawiła następujący stan faktyczny sprawy: Podatniczka w ramach spółki jawnej prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem było zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości. Wspólnicy Spółki Jawnej w dniu 31.05.2007 r. podjęli uchwałę o likwidacji spółki. Proces likwidacji rozpoczęli zgodnie z przepisami art. 67 do art. 85 Kodeksu Spółek Handlowych. Finałem procesu zmierzającego ku zakończeniu działalności spółki będzie wykreślenie spółki z rejestru (art. 84 § 2 KSH), które to wykreśleni...

2007.08.06 - Urząd Skarbowy w Wejherowie - PB/PDP/423-4/07/BD
     ∟Czy zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy spółka ponosi koszty uzyskania przychodu, z których część dochodu jest zwolniona z opodatkowania oraz koszty związane z przychodami, z których dochód podlega opodatkowaniu, a nie jest możliwe ustalenia kosztów przypadających na poszczególne źródła, ustalając stosunek w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów nie należy zaliczać do przychodów pobranych od użytkowników lokali opłat za wodę, ścieki, gaz, centralne ogrzewanie i podgrzanie wody? Postanowienie

2007.06.18 - Urząd Skarbowy w Kętrzynie - US.III/423-4/07
     ∟- dotyczy sposobu przyporządkowania kosztów pośrednich (kosztów ogólnych zarządu i ogólnozakładowych) na poszczególne rodzaje działalności, tj. na działalność zwolnioną i opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 11.05.2007 r., jako nieprawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż "T." Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie:- najmu lokali mieszkalnych we własnych budynkach,- najmu garaży przy budynkach mieszkalnych,- zarządzania na zlecenie zasobem gminy (mienie komunalne),- zarządzania wspólnotami mi...

2007.06.12 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PH-II/4407/14-156/06/MZ
     ∟Spółka wnosi o potwierdzenie, że podatek naliczony wynikający z faktur za usługi doradcze związane z analizą i oceną zasadności przejęcia innej Spółki, wypracowaniem odpowiednich mechanizmów przeprowadzenia transakcji, a także doradztwem związanym z przeprowadzeniem transakcji podlega w całości odliczeniu.

2007.04.24 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-12/07/AB
     ∟Czy opisane wydatki, jako pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami (koszty okołozakładowe), podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

2007.04.24 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR1/423-17/07/KK
     ∟W którym z lat podatkowych, w świetle przepisów obowiązujących przed i po 01.01.2007r., Bank jest uprawniony do rozpoznania kosztu podatkowego w sytuacji, w której wydatek potwierdzony został fakturą w roku wykonania świadczenia, jednakże nie został on w tym roku zarachowany oraz nie był ujęty jako rezerwa na przyszłe zobowiązanie, natomiast faktyczna zapłata kwoty wynikającej z faktury nastąpiła w kolejnym roku podatkowym.

2007.04.24 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-59/07/AK
     ∟Kiedy powstaje przychód podatkowy z abonamentu za usługi telewizji kablowej i dostępu do internetu, jeżeli opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub „Mój Rachunek” jest wystawiana z góry przed końcem przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1a)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z abonamentu telefonicznego, jeżeli opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub „Mój Rachunek” jest wystawiana z góry przed końcem przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1b)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu połączeń telefonicznych wykonanych przez abonentów w sytuacji, gdy opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który pokrywa się z miesiącem ka...

2007.04.10 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - II/423/6/07
     ∟Czy przyjęty przez towarzystwo budownictwa społecznego sposób rozliczania kosztów ogólnozakładowych (kosztów zarządu) - na działalność zwolnioną i opodatkowaną - jest zgodny z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.01.2007 r. L.dz.DF/0223/2007 (data wpływu 30.01.2007), uzupełnionego pismem z dnia 16.02.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, doprecyzowanego pismem z dnia 30.03.2007 r. L.dz.DF/0642/2007, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za nieprawidłowe stanowisko Strony w zakresie przyjętego sposobu...

2007.03.22 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-43/07/KM
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone wydatki ponoszone przez Spółkę po zaprzestaniu prowadzenia przez nią podstawowej działalności gospodarczej, które związane są z wygaszaniem tej działalności i stanowią koszty ogólnego zarządu (np. koszty utrzymania biur, sporządzania bilansów, działalności zespołu likwidacyjnego)?

2007.03.08 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-1/07/RM
     ∟Jak rozliczać ponoszone przez Spółkę działającą w specjalnej strefie ekonomicznej (faza inwestycji, Spółka nie prowadzi działalności i nie potrafi określić, czy będzie prowadzić tylko działalność, z której uzyskany dochód będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych) ogólne koszty zarządzania związane z działalnością Spółki, tj. ochrony, prowadzenia księgowości, podatku od nieruchomości, najmu siedziby Spółki poza specjalną strefą ekonomiczną, w przypadku gdy Spółka jest na etapie budowy, nie wykazuje przychodów ze sprzedaży i nie może rozliczać kosztów proporcją? Czy wszystkie koszty ogólne są kosztami kwalifikowanymi, tj. związanymi z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej ?

2007.03.05 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-29/07/AJ
     ∟Czy część raty leasingowej (leasing operacyjny), dotycząca wieczystego użytkowania gruntu jest kosztem uzyskania przychodu? Czy opłaty dotyczące leasingowanej nieruchomości refakturowane zgodnie z umową przez leasingodawcę na Spółkę (podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) są takimi kosztami? Spółka sprzedała firmie leasingowej prawo wieczystego użytkowania gruntu z budynkiem hali wystawienniczej i zawarła z tą firmą umowę leasingu operacyjnego z art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka otrzymuje od tej firmy faktury VAT na czynsz leasingowy. Część raty leasingowej odnosi się do prawa do korzystania z budynku hali wystawienniczej, część - prawa do korzystania z gruntu.

1 2

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj