Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.210.2017.1.AW
     ∟Brak prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poczynionych dotychczas na nieruchomości nakładów oraz od nakładów, które Wnioskodawca poczyni po ustanowieniu nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości, polegającego na uprawnieniu do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.428.2017.2.WN
     ∟stawka podatku VAT na usługi montażu wymienionych we wniosku osłon zewnętrznych i wewnętrznych

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.279.2017.1.MST
     ∟-prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d Ustawy CIT, -mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu.

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.333.2017.1.IG
     ∟W tym konkretnym przypadku należy stwierdzić, że Deweloper nie działa względem Wnioskodawcy jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy. W tym Deweloper nie działa względem Wnioskodawcy jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy w zakresie wybudowania w ramach zawartej z Wnioskodawcą umowy inwestycji drogowej, która zostanie przekazana nieodpłatnie Gminie (Wnioskodawca ponosi koszty realizacji inwestycji drogowej we własnym zakresie nie przenosząc ich na inne podmioty - Gminę). W konsekwencji w opisanej sytuacji nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Tym samym nabywane przez Wnioskodawcę świadczenia podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę świadczenia.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.281.2017.1.ANK
     ∟w zakresie wyłączenia na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 z kosztów uzyskania przychodów, wydatków, pokrytych niewydatkowaną kwotą środków dofinansowania powstałą w wyniku poniesienia mniejszych wydatków w projekcie.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.312.2017.1.MM
     ∟w zakresie: Czy niewydatkowana kwota środków dofinansowania projektu powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków w projekcie na koszty pośrednie, może być przeznaczona na finansowanie działalności podstawowej Spółki, a poniesione z tego źródła koszty będą stanowić na podstawie art. 16 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy koszty podatkowe Spółki?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.290.2017.1.MM
     ∟Czy wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał zapasowy Spółki w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego będzie mogła zostać uwzględniona przy kalkulacji wartości kapitału dla potrzeb wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.233.2017.2.MM
     ∟w zakresie: Czy różnica powstała w wyniku poniesienia w projekcie mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową niż kwota otrzymanego dofinansowania na pokrycie tych wydatków, jest dla Wnioskodawcy przychodem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy przychód ten jest zwolniony z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub pkt 52 tej ustawy?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.183.2017.1.AP
     ∟Moment zaliczenia wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2017.2.MM
     ∟w zakresie: Czy cała wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał Spółki w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego (kapitał zakładowy oraz zapasowy) będzie mogła zostać uwzględniona przy kalkulacji wartości kapitału dla potrzeb wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.231.2017.2.ANK
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów otrzymanych w ramach projektów unijnych

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2017.1.BD
     ∟W którym momencie, Wnioskodawca powinien rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów nakłady na budowę/przebudowę Infrastruktury technicznej przekazane nieodpłatnie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub odpowiedniego przedsiębiorstwa przesyłowego?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.236.2017.2.AJ
     ∟w zakresie kwalifikacji podmiotowej i zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania (w Polsce) dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz uznania tego funduszu za „osobę” w rozumieniu polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.260.2017.2.MT
     ∟Skoro w okresie od początku roku do dnia złożenia wniosku, tj. 26 lipca 2017 r. łączna wartość świadczonych usług wyniosła 180 000 zł, to Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, do momentu przekroczenia kwoty określonej w tym artykule, tj. 200 000 zł z tytułu refakturowania kosztów zużycia mediów, o których mowa w niniejszym wniosku. Przy czym, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy wskazaną w art. 113 ust. 1 ustawy kwotę 200 000 zł, to Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia z opodatkowania począwszy od czynności, którą przekroczy tę kwotę, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca utraci ww. zwolnienie, w sytuacji rozpoczęcia wykonywania czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.222.2017.2.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży przed upływem 5 lat kalendarzowych części gospodarstwa rolnego nabytego w 2017 r. w drodze spadku i darowizny.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.287.2017.1.BM
     ∟czy uzyskane dochody Spółki korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, bez względu czy Wnioskodawca postanowił o ich wypłacie udziałowcowi czy też pozostawieniu na kapitale zapasowym Spółki

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.237.2017.1.MZ
     ∟Jaki jest termin przekazania środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w części pochodzących z pobranych zaliczek od wypłaconych wynagrodzeń osób niepełnosprawnych? Jak należy skorygować wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zaliczkę na podatek od wynagrodzeń?

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.213.2017.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej S, jest zobowiązany na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania informacji CIT - ST?

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.596.2017.1.SM
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.224.2017.2.MZA
     ∟Ustalenie prawa do uwzględnienia faktur za materiały budowalne wystawionych w okresie od 30 września 2018 r. do 30 września 2019 r.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.577.2017.1.KW
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.572.2017.1.MK
     ∟Brak prawa do odliczenia VAT.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.544.2017.1.AP
     ∟Prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.557.2017.1.AD
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.231.2017.1.AR
     ∟Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% – przychodów uzyskanych z najmu dwóch lokali mieszkalnych należących do majątku osobistego.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.48.2017.2.KB
     ∟Czy wypłaty stypendiów przez X Sp. z o.o., będą stanowić dla spółki koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „u.p.d.o.p.”)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.309.2017.1.AW
     ∟Czy w sytuacji, gdy kontrahent wobec nieuzyskania odpowiedniego wolumenu zakupowego nie uzyska premii pieniężnej lub dodatkowej premii po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego i dokona na rzecz Wnioskodawcy zwrotu odpowiedniej części (lub całości) kwoty przekazanego wcześniej prerabatu, zwrócona kwota będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku numerem 3)

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.308.2017.1.AW
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania pomniejszenia wartości przychodu o kwotę premii pieniężnej przyznanej kontrahentom po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, której wypłata nastąpi poprzez zatrzymanie przez kontrahentów odpowiedniej części kwoty przekazanego przez Wnioskodawcę prerabatu (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.249.2017.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, czy pierwsza (wstępna) opłata leasingowa z tytułu umowy leasingu operacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu jednorazowo, w dacie poniesienia wydatku.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.223.2017.1.AW
     ∟Czy na potrzeby rozliczeń CIT, kwota prerabatu przekazana przez Wnioskodawcę kontrahentowi z góry, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy kosztu uzyskania przychodu (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.531.2017.1.SM
     ∟w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.211.2017.2.MM
     ∟Czy rozwiązanie Umowy PGK przez Spółki PGK poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK, będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania Umowy PGK, statusu podatnika CIT przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK?

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.500.2017.2.MC
     ∟prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…”, braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji unijnej oraz stawki podatku VAT dla ww. dotacji, braku opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia prawa własności po 5 latach przedmiotowych instalacji solarnych i kotłów na biomasę przez Gminę na rzecz mieszkańców oraz określenia stawki podatku VAT dla ww. czynności.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.168.2017.2.BD
     ∟Czy biorąc pod uwagę cel działania Fundacji ujawniony w jej statucie - udzielanie wsparcia finansowego studentom Wydziału Farmacji Uniwersytetu poprzez ustanawianie i finansowanie stypendiów oraz udzielanie dofinansowań, a także fakt, że majątek Fundacji, który stanowią również prawa nabyte w toku jej działania, jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę w drodze dziedziczenia testamentowego po zmarłej, który Wnioskodawca deklaruje w całości przeznaczyć na realizację celu statutowego, będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.527.2017.1.KR
     ∟W analizowanym przypadku nie będą spełnione przesłanki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy i warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Powiat nie będzie działać jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją ww. inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.253.2017.1.AK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z wprowadzeniem programu motywacyjnego.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.355.2017.1.JM
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z oddelegowaniem pracowników do pracy w Niemczech.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.546.2017.1
     ∟Sposób opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy drogi.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.477.2017.2.JO
     ∟w zakresie uznania sprzedaży Zbywanych Aktywów na rzecz Wnioskodawcy za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem ww. Aktywów od Sprzedawcy

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4018.2.2017.1.KO
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółdzielnia ma obowiązek zgłaszać do naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu aktualizującym NIP-8 informację o numerach rachunków lokat bankowych utworzonych na potrzeby przechowywania wpłaconych kaucji przez najemców lokali i zabezpieczeń robót jeżeli kwoty te nie są środkami finansowymi Spółdzielni i przechowywane są przez nią tylko w depozycie

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.602.2017.1.MK
     ∟Brak prawa do odliczenia VAT.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.592.2017.1.MGO
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z przebudową targowiska

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.615.2017.1.JM
     ∟Brak prawa do zwrotu bądź odzyskania podatku

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.636.2017.1.MGO
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.579.2017.1.ALN
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.653.2017.1.ALN
     ∟Brak prawa do odzyskania VAT.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.654.2017.1.OS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku od towaru i usług.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.297.2017.1.MBD
     ∟Korekta kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu za okres, w którym została otrzymana faktura korygująca.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.659.2017.1.MWJ
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT, który zawierać się będzie w towarach i usługach nabytych w celu realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla Zespołu Szkół Samorządowych prowadzonego przez Gminę ....?

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.664.2017.1.UNR
     ∟brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn.: „…..”

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.128.2017.2.MK
     ∟opodatkowanie i sposób rozliczenia w zeznaniu rocznym emerytury otrzymywanej z Węgier oraz prawo do odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne pobieranej z emerytury węgierskiej

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.179.2017.1.BKD
     ∟Czy zawarcie opisanej w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), umowy zwolnienia z długu skutkuje powstaniem dla Nadleśnictwa przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w dacie jej podpisania, Czy zawarcie opisanej w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), umowy zwolnienia z długu spowoduje powstanie dla Nadleśnictwa przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych dopiero w przyszłości, tj. w dacie powstania konkretnego roszczenia pieniężnego Spółki X wobec Nadleśnictwa o naprawienie szkody.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.538.2017.1.ŻR
     ∟brak opodatkowania realizowanych przez Gminę za pośrednictwem Zakładu czynności w ramach transakcji wewnętrznych wymienionych w opisie sprawy jako B i C, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących ponoszonych na infrastrukturę przy zastosowaniu prewspółczynnika, obliczonego dla zakładu budżetowego, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągową zarówno inwestycyjnych jak i bieżących związanych z prowadzoną poprzez Zakład działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, za pomocą prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego określonej w m3 ilości wody dostarczanej w ramach transakcji zewnętrznych w określonej w m3 ilości wody dostarczonej w ramach ogółu transakcji, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną zarówno inwestycyjnych jak i bieżących związanych z prowadzoną poprzez Zakład działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, za pomocą prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego określonej w m3 ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach transakcji zewnętrznych w określonej w m3 ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach ogółu transakcji, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ogólnych, związanych z ww. Infrastrukturą za pomocą prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego sumy określonych w m3 ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach transakcji zewnętrznych w sumie określonych w m3 ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach ogółu transakcji.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.526.2017.1.JSZ
     ∟opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu montażu instalacji solarnych, stawka podatku, prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.197.2017.1.ANK
     ∟czy w przypadku połączenia Wnioskodawcy z SKA, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Wnioskodawca byłby spółką przejmująca, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.195.2017.1.AK
     ∟Czy w przypadku, gdy za okres poprzedzający dzień, w którym SKA stała się podatnikiem CIT, SKA wykaże w sprawozdaniu finansowym stratę, to do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wypłacanych przez Spółkę po przejęciu SKA, nie znajdzie zastosowania art. 7 w zw. z art. 8 ustawy nowelizującej?

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.560.2017.2.KT
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat od mieszkańców stanowiących udziały w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.209.2017.2.MT
     ∟Koszty uzyskania przychodów biegłego sądowego – możliwość i warunki rozpoznania kosztów na podstawie art. 22 ust. 10 updof.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.190.2017.1.WR
     ∟Prawo do zwolnienia z akcyzy napojów alkoholowych używanych do celów produkcyjnych.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.298.2017.2.ICz
     ∟Opodatkowanie sprzedaży tzw. „Wejściówek” do Klubów świadczących usługi sportowo-rekreacyjne, powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz Klubu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury wystawionej przez Klub.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.311.2017.1.APO
     ∟Możliwość oraz sposób rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed przystąpieniem do PGK.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.501.2017.2.RH
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.354.2017.2.MN
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych przez Gminę wpłat na poczet kompleksowej usługi budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dokonywanych przez mieszkańców Gminy na podstawie umów cywilnoprawnych z tytułu uczestnictwa w projekcie..

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.474.2017.1.SR
     ∟wyłączenie z opodatkowania transakcji sprzedaży udziałów po 1/4 części w zabudowanych nieruchomościach oraz udziałów po 1/8 części w rzeczach ruchomych (składnikach wyposażenia i środkach trwałych), stanowiących obecnie przedmiot umowy dzierżawy

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.426.2017.1.MN
     ∟w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej transakcji przeniesienia na istniejącą spółkę zakładu wydzielonego w ramach dokonanego podziału przedsiębiorstwa.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.233.2017.1.MZA
     ∟Ustalenie prawa do ubiegania się o zwrot

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.270.2017.1.APO
     ∟- Czy prowadzone przez Spółkę Prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawy CIT”), i tym samym Spółka ma, co do zasady, prawo do skorzystania, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., z tzw. ulgi badawczo- rozwojowej na zasadach przewidzianych w art. 18d Ustawy CIT? - Czy mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo- rozwojowych, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu?

2017.10.06 - Minister Finansów - PT3.8101.11.2017
     ∟kwalifikacja na gruncie ustawy o VAT czynności (usług) zarządzania świadczonych przez członków zarządu na podstawie umów zawartych w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z tytułu których przychody zostały zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.528.2017.1.AJ
     ∟Czy w świetle art. 113 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, Wspólnota Mieszkaniowa powinna wliczać do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 2 sprzedaż mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, zwolnioną przedmiotowo z VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 10 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.69.2017.2.BS
     ∟W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.361.2017.1.MN
     ∟W zakresie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia aportu w postaci lokali usługowych do spółki komandytowej.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.50.2017.2.JS
     ∟Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części sfinansowanej ze środków własnych, pochodzących ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze dziedziczenia oraz na spłatę kredytu wraz z odsetkami będzie można zaliczyć do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.532.2017.1.AD
     ∟Prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi na budowę toalety publicznej i bieżące jej utrzymanie.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2017.1.BM
     ∟czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.306.2017.1.MBD
     ∟Możliwość oraz sposób rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed przystąpieniem do PGK

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.293.2017.2.MPŁ
     ∟Czy płacone przez Spółkę w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem w wyniku cesji umów raty leasingowe będą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodów zgodnie z przepisem art. 23b ust. 1 ustawy o PIT?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.531.2017.1.AD
     ∟Dotyczy opodatkowania udostępniania toalet publicznych, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z budową oraz ich utrzymaniem.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.506.2017.2.KK
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na przygotowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej uzbrojenia terenów inwestycyjnych.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.177.2017.1.BJ
     ∟W zakresie ustalenia, momentu rozpoznania wskazanego we wniosku przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania tego przychodu

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.141.2017.1.AZ
     ∟CIT - w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji dokonywanych ze spółkami, w których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.147.2017.1.AG
     ∟w zakresie braku powstania różnic kursowych z tytułu wykonania umowy przeniesienia i zmiany kredytodawcy oraz przewalutowania dokonanego po przeniesieniu praw i obowiązków z umowy kredytu

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.249.2017.1.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w każdym miesiącu, czy może rozliczyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.295.2017.1.AK
     ∟Uwzględnienie dotacji w zeznaniu rocznym CIT-8

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.506.2017.1.IG
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.425.2017.2.JP
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji - ...

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.242.2017.1.PSZ
     ∟Czy w tak zaistniałym stanie faktycznym można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów od wynagrodzenia z tytułu udzielenia odpłatnej licencji na wykorzystanie wzoru przemysłowego zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.393.2017.2.KR
     ∟Jeżeli zaproponowany sposób dokonywania w ewidencji sprzedaży VAT wpisów zawiera wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji, to brak jest przeszkody aby Wnioskodawca mógł go stosować. W związku z tym, Wnioskodawca może sporządzać miesięczne rejestry sprzedaży na podstawie imiennych dowodów wpłat za obiady, następnie na ich podstawie sporządzać deklaracje VAT-7, byleby przyjęty przez Niego sposób postępowania odzwierciedlał rzeczywisty stan wykonanych przez Niego czynności.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.87.2017.2.SG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonych należności (wierzytelności)

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.422.2017.2.SR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz od wydatków bieżących na działanie ZWK i bieżące utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej według indywidualnie wyliczonego prewspółczynnika opartego na ilości dostarczonej wody oraz odebranych ścieków

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2017.1.AK
     ∟- korekta kosztów uzyskania przychodów momencie zwrotu dotacji, - korekta przychodów podatkowych.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.319.2017.2.SM
     ∟Skoro Wnioskodawca w stosunku do danej transakcji będzie w posiadaniu dokumentów w postaci: pisemnych umów z Nabywcą (kontraktów); zamówień od Nabywcy na towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru; upoważnienia wystawionego przez Nabywcę towaru dla Spółki, upoważniającego kierowców wybranej przez Nabywcę firmy transportowej do odbioru od Wnioskodawcy towarów; pisemnych oświadczeń potwierdzających przeznaczenie zakupionego towaru; faktury sprzedaży wystawionej na Nabywcę towarów z innego kraju unijnego zawierającej specyfikację poszczególnych sztuk ładunku; dowodu zapłaty za towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonanej przez Nabywcę z innego kraju niż Polska, jak również dokumentu CMR (z pierwszego kompletu tych dokumentów) i z dokumentów tych będzie wynikało, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy realizowanej w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone na terytorium innego państwa członkowskiego, Wnioskodawca będzie mieć prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.314.2017.2.MPE
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym i w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących czynności odpłatnego przekazania do używania - zbycia do firmy Wnioskodawczyni nieruchomości które wcześniej stanowiły środki trwałe przedsiębiorstwa męża?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.368.2017.1.MT
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.174.2017.1.IZ
     ∟Czy SICAV będzie stanowić dla Wnioskodawcy zagraniczną spółkę kontrolowaną, o której mowa w art. 24a ust. 3 ustawy o CIT?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.226.2017.2.MPŁ
     ∟Czy w świetle art. 8 ust. 1 i 2 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni rozliczając przychody i koszty z tytułu uczestnictwa w Spółce będzie miała prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu odsetki od kredytu wniesionego do spółki w drodze aportu?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.374.2017.2.MGO
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z wydzieloną częścią posadowionego na nim budynku, drogi dojazdowej i drogi.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.360.2017.2.SR
     ∟zwolnienie od podatku VAT dostawy zabudowanych nieruchomości gruntowych wraz z usytuowanymi na nich budynkami i budowlami

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.362.2017.2.IG
     ∟W zakresie: braku obowiązku zastosowania mechanizmu „odwrotnego obciążenia” do nabywanych usług budowlanych.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.167.2017.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.326.2017.2.PC
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych ze świadczeniem przez Wnioskodawcę opisanych usług na rzecz zleceniodawcy mającego siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych – zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Przy czym Wnioskodawca dokonując odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanych z usługami świadczonymi poza terytorium kraju musi posiadać dokumenty z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju.

Dołącz do 39962 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj