Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.887.2018.1.BS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.848.2018.1.DM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.886.2018.1.BS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.807.2018.3.RS
     ∟W zakresie niepodlegania opodatkowaniu dostawy nieruchomości w zamian za spłatę zaległości podatkowej.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.828.2018.2.JP
     ∟Jak potraktować najem prywatny po przekroczeniu 200.000 i zarejestrowaniu się na VAT? Czy usługi te będą zwolnione od podatku VAT jako usługi mieszkaniowe na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, czy będą to usługi opodatkowane stawką 8% na podstawie poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT jako usługi związane z zakwaterowaniem ?

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.851.2018.1.MS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego do działalności opodatkowanej oraz z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z przystosowaniem zakupionego lokalu do prowadzenia w nim działalności.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.900.2018.1.NK
     ∟Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.567.2018.1.KU
     ∟możliwość opodatkowania przez spadkobiercę dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiąganych z tytułu udziału w Spółce komandytowej

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.550.2018.2.AP
     ∟odliczenie od dochodu darowizny przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.843.2018.1.MN
     ∟Brak opodatkowania wyrównania (w górę lub w dół) rentowności Spółki do zakładanego poziomu i tym samym brak obowiązku dokonania korekt faktur wystawionych na rzecz Kontrahenta (korekt podstawy opodatkowania oraz podatku należnego wykazanych na tych fakturach) oraz sposobu dokumentowania ww. czynności.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.410.2018.2.MT
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń na rzecz Artystów z Francji i Hiszpanii.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.827.2018.1.KM
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych w związku z uczestnictwem w systemie cash poolingu oraz brak uwzględniania środków finansowych przenoszonych w ramach rozliczenia ww. systemu oraz odsetek transferowanych pomiędzy rachunkiem Wnioskodawcy a Agenta w tzw. współczynniku proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 oraz strukturze sprzedaży, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.428.2018.1.AS
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek z tytułu podziału majątku wspólnego i zniesienia współwłasności?

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.834.2018.2.EA
     ∟W zakresie terminu, od którego przysługuje zwolnienie od podatku usług pomocy społecznej.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.882.2018.1.EA
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.829.2018.2.RG
     ∟zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy usług sanitariusza szpitalnego

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.811.2018.3.PRP
     ∟opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży działki niezabudowanej powstałej w wyniku podziału działki o numerze 284/2 oraz działek niezabudowanych o numerach: 285/2 i 286

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.533.2018.2.AKR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze umowy o dożywocie

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.764.2018.1.BK
     ∟Termin odliczenia podatku VAT z tytułu nabyć dokonywanych na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia, obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.627.2018.1.SS
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług konserwacji zabytków.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.662.2018.1.AG
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją Inwestycji.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.635.2018.1.SS
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT majątku pozostającego w spółce.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.528.2018.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki za organizację Wydarzeń w latach 2017-2018.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.427.2018.2.AG
     ∟Jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, w tym np. poprzez wskazanie, że certyfikat jest ważny na dany rok - certyfikat powinien być uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu, niezależnie od momentu jego wydania, nawet jeśli data wydania i uzyskania przez Wnioskodawcę tego certyfikatu jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania (przypadek a i b – pyt. 1). Natomiast, jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, a także potwierdzenie bieżącej rezydencji podatkowej z datą wydania - certyfikat powinien być uwzględniany w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu oraz okresu 12 miesięcy od momentu jego wydania, nawet jeśli data uzyskania tego certyfikatu przez Wnioskodawcę jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania (przypadek c – pyt. 2). W sytuacji gdy w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia - certyfikat powinien być uwzględniany wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania, nawet jeśli data uzyskania tego certyfikatu przez Wnioskodawcę jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania (przypadek d – pyt. 3).

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.829.2018.1.BS
     ∟Zastosowanie stawki podatku przy świadczeniu usługi gastronomicznej (kompleksowej) oraz sposób ewidencjonowania na paragonie fiskalnym.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.875.2018.1.MM
     ∟Gminie nie przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących inwestycji w zakresie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnych przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia spółce.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.769.2018.1.MD
     ∟Obowiązek rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.864.2018.1.KM
     ∟Brak utraty statusu rolnika ryczałtowego w związku z dzierżawą części gospodarstwa rolnego na cele nierolnicze.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.837.2018.1.AD
     ∟Dotyczy braku opodatkowania sprzedaży części budynku stanowiącej nadwieszenie kondygnacji nad działką Gminy oddanej w użytkowanie wieczyste.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.895.2018.1.AP
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.860.2018.1.KK
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania usług mających na celu wytworzenie elementów konstrukcyjnych ze stali oraz sposób dokumentowania świadczonych usług.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.743.2018.2.MD
     ∟Obowiązek opodatkowania sprzedaży działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.870.2018.1.RS
     ∟W zakresie terminu rozliczenia faktur korygujących podatek naliczony in minus.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.466.2018.1.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę tytułem zapłaty za Usługi wsparcia nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT? 2. W przypadku odpowiedzi przeczącej w zakresie pytania nr 1 - czy w stosunku do wydatków ponoszonych na nabycie Usług wsparcia znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, i w konsekwencji koszty ponoszone do czasu zakończenia inwestycji deweloperskiej objętej Umową nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponad ustawowy limit na podstawie art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT z uwagi na to, że Usługi wsparcia są bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu? 3. W przypadku odpowiedzi przeczącej w zakresie pytania nr 1 - czy w stosunku do wydatków ponoszonych na nabycie Usług wsparcia znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, i w konsekwencji koszty ponoszone po zakończeniu inwestycji deweloperskiej objętej Umową nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponad ustawowy limit na podstawie art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT, z uwagi na to, że Usługi wsparcia są bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.376.2018.4.BKD
     ∟- Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Obszar Sprzedaży będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, - Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, tj. Obszar Sprzedaży będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, to czy po stronie Spółki dojdzie do powstania przychodu w wysokości wartości wkładu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.457.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy do wydatków na nabycie Usługi w zakresie controllingu zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.874.2018.1.MWJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „…”

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.849.2018.1.RG
     ∟brak obowiązku stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy VAT przy obliczaniu kwoty podatku naliczonego, obniżającego kwotę podatku należnego, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych w oparciu o proporcję sprzedaży (współczynnik sprzedaży), o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy VAT, w którym Spółka nie powinna uwzględniać czynności niepodlegających VAT

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.848.2018.2.RG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu otrzymanych przez Wnioskodawcę środków, stanowiących partycypację (współfinansowanie) przez wykonawcę inwestycji drogowej w zwiększonych kosztach przewozów publicznych komunikacji miejskiej

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.841.2018.2.OS
     ∟Brak prawa do odliczenia/Brak opodatkowania.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.821.2018.1.KW
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie bazy widowiskowo-rekreacyjnej

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.741.2018.3.KW
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Infrastrukturą za pomocą prewspółczynnika opartego na kryterium ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych jak i potrzeb własnych)

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.728.2018.2.RW
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.714.2018.2.KB
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku od wydatków na realizację zadania przez Stowarzyszenie.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.385.2018.2.DS
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kursu pilotarzu

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.701.2018.2.AW
     ∟Brak podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.630.2018.2.AG
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.368.2018.2.MM
     ∟Koszty uzyskania przychodów – remont.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.412.2018.2.AGR
     ∟Określenie źródła przychodów w związku z udzieleniem licencji na znak towarowy oraz w związku ze sprzedażą prawa ochronnego na znak towarowy.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.409.2018.3.AGR
     ∟Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.596.2018.2.SS
     ∟Możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.619.2018.1.EZ
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-276/15/19-S/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych likwidacji zagranicznej spółki kapitałowej.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-349/15/19-S/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.623.2018.1.AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności usuwania azbestu z nieruchomości, określenia stawki podatku dla ww. czynności, określenia podstawy opodatkowania w związku z ww. usługą usuwania azbestu z nieruchomości. ◾prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji pr

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.437.2018.2.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości – koszty nabycia i zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 131.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.885.2018.1.RH
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.406.2018.2.MS
     ∟Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od dnia nabycia ½ części nieruchomości uzyskanej wskutek podziału majątku wystąpi obowiązek rozliczenia podatkowego wskazanego udziału przez Wnioskodawczynię?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.407.2018.2.MS
     ∟Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia spadku jest zwolniony z podatku dochodowego, jeśli nieruchomość ta wchodzi w skład gospodarstwa rolnego i nabywcy poprzez zakup powiększą swoje gospodarstwa rolne, a grunty te nie utracą charakteru rolnego?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.736.2018.2.JS
     ∟nieuznanie zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.765.2018.3.PRP
     ∟zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 215/16 zabudowaną budynkiem warsztatowo - magazynowym oraz udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 215/19, na której posadowiona jest budowla - w postaci utwardzonej drogi wewnętrznej, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.413.2018.1.MN
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.505.2018.1.MR
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego prawidłowe jest ujmowanie w kolumnie - 08 PKPiR faktury za wynagrodzenie miesięczne dodatkowe - eksploatację samochodu, za którą nie otrzymuje faktycznej zapłaty, przy jednoczesnym nie ujmowaniu w kolumnie -13 PKPiR faktury kosztowej wystawionej przez kontrahenta będącej rozliczeniem karty paliwowej?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.421.2018.1.JG
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości po rozwodzie.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.424.2018.1.MN
     ∟Skutki podatkowe otrzymania spłaty w wyniku zniesienia współwłasności

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.429.2018.1.DW
     ∟Czy w wyniku dokonania działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości odziedziczonej w drodze spadku po ojcu Wnioskodawczyni J.P., w zamian za spłatę dokonaną przez jej macochę M.P., Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.726.2018.2.SJ
     ∟Opodatkowanie sprzedaży gruntu.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.659.2018.1.AWA
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.625.2018.2.NK
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z wydatkami zawiązanymi z inwestycją.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.464.2018.1.MS
     ∟1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę tytułem zapłaty za Usługi wsparcia nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT? 2. W przypadku odpowiedzi przeczącej w zakresie pytania nr 1 - czy w stosunku do wydatków ponoszonych na nabycie Usług wsparcia znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, i w konsekwencji koszty ponoszone do czasu zakończenia inwestycji deweloperskiej objętej Umową nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponad ustawowy limit na podstawie art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT z uwagi na to, że Usługi wsparcia są bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu? 3. W przypadku odpowiedzi przeczącej w zakresie pytania nr 1 - czy w stosunku do wydatków ponoszonych na nabycie Usług wsparcia znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, i w konsekwencji koszty ponoszone po zakończeniu inwestycji deweloperskiej objętej Umową nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponad ustawowy limit na podstawie art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT, z uwagi na to, że Usługi wsparcia są bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.444.2018.2.MS
     ∟Czy członkowie PGK stosują właściwą metodę obliczania tzw. klucza przychodowego w celu przypisania kosztów mieszanych przyporządkowanych do jednego źródła przychodów (przychodów z innych źródeł przychodów) do działalności opodatkowanej lub zwolnionej, zgodnie z art. 15 ust. 2 updop, tj.: współczynnik (w %) = przychody z działalności pozarolniczej (opodatkowane) w roku podatkowym/ogółem przychody w roku podatkowym (pozarolnicze + rolnicze + dotacje/dofinansowania z ARiMR czy Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” faktycznie otrzymane w roku podatkowym) x 100%?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.666.2018.1.EB
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.603.2018.1.BM
     ∟czy w przypadku braku możliwości otrzymania od Audytorów papierowych certyfikatów rezydencji, Wnioskodawca może, dokumentować rezydencję podatkową Audytorów za pomocą elektronicznych certyfikatów rezydencji, to jest certyfikatów Audytorów dostarczonych przez nich w wersji elektronicznej (pdf lub w innej formie elektronicznej) (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.820.2018.1.MN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.386.2018.1.MM
     ∟Ustalenie wartości początkowej lokali wniesionych aportem do spółki jawnej oraz zaliczenie odpisów amortyzacyjnych przez wspólników spółki jawnej do kosztów uzyskania przychodów.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.533.2018.2.BM
     ∟czy należności płacone przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 uCIT, Usług mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 2a uCIT, i w związku z tym czy będą podlegać obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego w wysokości 20% (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.467.2018.1.ŚS
     ∟dot. w zakresie zastosowania do usług wskazanych we wniosku ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.182.2018.2.MM
     ∟Skutki podatkowe nabycia przez niemiecką spółkę taboru szynowego w ramach Oddziału położonego na terytorium Luksemburga.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.111.2018.2.HS
     ∟Czy przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wartość nieruchomości może być pomniejszona o wartość hipoteki, którą obciążona jest nieruchomość, czy też o faktyczną wartość zadłużenia z tytułu kredytu ustaloną na dzień zawarcia umowy o nieodpłatne zniesienie współwłasności? A jeśli o faktyczną wartość zadłużenia, to czy kwota zadłużenia nie powinna być zmniejszona o połowę, gdyż następuje nabycie ponad udział tylko 1/2 części nieruchomości?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.465.2018.1.SG
     ∟w zakresie zastosowania do usług wskazanych we wniosku ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.463.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy do wydatków na nabycie Usługi w zakresie controllingu zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.464.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy do wydatków na nabycie Usługi w zakresie controllingu zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.555.2018.2.MŁ
     ∟Opodatkowanie dofinansowania i prawo do odliczenia od projektu.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.459.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, • czy wydatki ponoszone przez Spółkę tytułem zapłaty za Usługi wsparcia nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w części dotyczącej: - usług wskazanych w pkt ll, oo, pp, - w pozostałej części (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), • czy w stosunku do wydatków ponoszonych na nabycie Usług wsparcia znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, i w konsekwencji koszty ponoszone do czasu zakończenia oraz po zakończeniu inwestycji deweloperskiej objętej Umową nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponad ustawowy limit na podstawie art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT z uwagi na to, że Usługi wsparcia są bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu (pytania oznaczone we wniosku nr 2 i 3.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.464.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, -czy wydatki ponoszone przez Spółkę tytułem zapłaty za Usługi wsparcia nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w części dotyczącej: - usług wskazanych w pkt ll, oo, pp, - w pozostałej części (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), -czy w stosunku do wydatków ponoszonych na nabycie Usług wsparcia znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, i w konsekwencji koszty ponoszone do czasu zakończenia oraz po zakończeniu inwestycji deweloperskiej objętej Umową nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponad ustawowy limit na podstawie art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT z uwagi na to, że Usługi wsparcia są bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu (pytania oznaczone we wniosku nr 2 i 3.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.484.2018.1.DP
     ∟Czy likwidacja środków trwałych skutkuje koniecznością zmniejszenia łącznej sumy poniesionych wydatków inwestycyjnych o wartość wydatków inwestycyjnych związanych z likwidowanym środkiem trwałym, kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.499.2018.1.AW
     ∟Moment rozpoznania przychodu z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4017.12.2018.1.AW
     ∟Możliwość potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.659.2018.2.KB
     ∟Opodatkowanie nabycia towarów i usług w ramach Kontraktu 1, Kontraktu 2 i Kontraktu 3 oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia kanałów spalin, kompensatorów i konstrukcji stalowych realizowanych w ramach Kontraktu 1 i Kontraktu 2.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.703.2018.2.AK
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do realizacji zadania.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.121.2018.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku po teściowej.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.850.2018.1.OS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.360.2018.1.LG
     ∟Zastosowanie ograniczenia na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT do wydatków ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.880.2018.1.EG
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.708.2018.2.SR
     ∟uznanie otrzymanego dofinansowania za niestanowiące podstawy opodatkowania i tym samym niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.852.2018.1.MK
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku VAT

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.890.2018.1.MWJ
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn.: „…”

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.844.2018.1.EG
     ∟opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.909.2018.1.EG
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych); prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych)

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.835.2018.3.OS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży lokali.

Dołącz do 41100 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj