Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.80.2017.1.AW
     ∟Jak należy opodatkować zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków przez Wnioskodawczynię w zakresie odziedziczonego przez nią udziału po zmarłym małżonku, jeśli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do dziedziczenia, a od daty nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.243.2017.2.NL
     ∟skutki podatkowe objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.345.2017.1.MR
     ∟Obowiązek sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.6.2018.1.IT
     ∟W zakresie uznania usługi bilansowania handlowego oraz dostawy energii bilansującej za odrębne świadczenia oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi bilansowania oraz dostawy energii bilansującej.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.7.2018.1.MP
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania udziałów wydanych w zamian za aport Znaków towarowych

2018.01.28 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.64.2017.CRS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży przedmiotowego samochodu osobowego, po upływie kilku lat użytkowania go w opisany sposób, przychód z tytułu jego sprzedaży będzie stanowił przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a czynność ta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.348.2017.1.AP
     ∟w zakresie ustalenia obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.842.2017.1.JC
     ∟Prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.818.2017.1.EB
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.404.2017.1.AG
     ∟Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków chorobowych.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.795.2017.2.JM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania pobieranych przez Gminę opłat parkingowych.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.861.2017.1.RS
     ∟W zakresie opodatkowania świadczenia usług polegających na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców oraz stawki podatku dla tej czynności, podstawy opodatkowania, braku opodatkowania nieodpłatnego użyczenia mieszkańcom oczyszczalni i przekazania jej po upływie 5 lat na własność mieszkańcom, obowiązku podatkowego dla ww. czynności, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ww. sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. budową oraz braku zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.193.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wygaśnięcie Zobowiązań w drodze konfuzji, w następstwie planowanego połączenia, będzie podlegało po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.776.2017.1.RS
     ∟W zakresie korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.215.2017.2.AB
     ∟W zakresie sposobu obliczenia podatku dochodowego w związku z wypłatą środków pieniężnych z lokaty walutowej założonej w formie ubezpieczenia na życie.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.20.2018.1.MD
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ogólnoadministracyjnych ponoszonych przez ZIM.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.760.2017.2.WN
     ∟uznanie czy Gmina będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT w związku z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego na nieruchomościach należących do Współfinansujących oraz powstania obowiązku podatkowego z tytułu wnoszonych wpłat

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.416.2017.1.APA
     ∟skutki podatkowe otrzymania spłaty na rzecz Wnioskodawczyni w związku z działem spadku

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.260.2017.1.JS
     ∟opodatkowanie akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, produkcji w składzie podatkowym oraz sprzedaży detalicznej, wewnątrzwspólnotowej dostawy i eksportu wyrobów akcyzowych

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.386.2017.1.HS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.678.2017.2.PR
     ∟w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży waluty wirtualnej bitcoin

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.365.2017.2.MM
     ∟Czy Wnioskodawczyni prawidłowo w korekcie zeznania PIT-39 wykazała w poz. 20 przychód w kwocie 170.000 zł jeżeli w akcie notarialnym strony oświadczyły, że cena sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi 170.000 zł, natomiast kwota 78.000,00 zł obejmuje cenę za wykończenie, pełne wyposażenie tego lokalu i miejsce postojowe?

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.384.2017.2.MZ
     ∟Czy opisane zdarzenie ustanowienia odrębnych, ekwiwalentnych części nieruchomości wchodzących w skład spadku po rodzicach Wnioskodawczyni w wyniku działu spadku stanowi tzw. „nowe nabycie” skutkujące opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych części przychodu ze sprzedaży nieruchomości uzyskanego w dniu 25 lipca 2017 r.?

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.333.2017.1.PS
     ∟zaliczki na lokale

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.25.2018.1.APO
     ∟1) Czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy w zakresie prac nad innowacyjną platformą serwisową spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26 i 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej zwanej: „UPDOP”), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d UPDOP? 2) Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 UPDOP, może zaliczyć poniesione należności z tytułu wynagrodzeń oraz składek dla pracowników pracujących nad stworzeniem nowej platformy serwisowej, a także wymienione w art. 18d ust. 3 UPDOP, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej?

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.866.2017.1.AT
     ∟Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.305.2017.2.MT
     ∟W sytuacji aportu wierzytelności pożyczkowych (obejmujących kwotę główną pożyczki albo niespłaconą część kwoty głównej pożyczki oraz tzw. część odsetkową) kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy – stosownie do art. 22 ust. 1e pkt 3 updof – będą faktycznie poniesione wydatki na wytworzenie tych wierzytelności, w postaci wartości nominalnej udzielonych przez Wnioskodawcę i niezwróconych mu do momentu wnoszenia aportu pożyczek. Za wydatki na „wytworzenie” opisanych wierzytelności nie można natomiast uznać wartości części odsetkowej wierzytelności, będącej przedmiotem aportu.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.807.2017.3.AT
     ∟Brak obowiązku opodatkowanie usług związanych z dostawą i montażem wyprodukowanych przez Spółkę statycznych urządzeń zabawowych (wyposażenie placów zabaw) oraz sprzedaż przez Spółkę zakupionych wcześniej od innych producentów statycznych urządzeń zabawowych z ich montażem według zasad wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Zastosowanie w tej sytuacji zasad ogólnych – stawki VAT 23%.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.758.2017.2.BW
     ∟Prawo do zastosowania przez Wnioskodawcę mechanizmu odwrotnego obciążenia dla opisanego we wniosku świadczenia.

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.467.2017.2.IZ
     ∟Czy przychód osiągnięty w 2017 r. z tytułu umorzenia przez Pożyczkodawcę udzielonych Spółce pożyczek wraz z odsetkami przeznaczony i wydatkowany przez Spółkę w całości na działalność rolniczą, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e Ustawy CIT?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.376.2017.2
     ∟Wartość nieruchomości otrzymanych przez Wnioskodawcę i jego żonę w wyniku częściowego zniesienia współwłasności odpowiada wartości posiadanego przez nich przed dokonaniem tej czynności udziału w nieruchomości, będącej przedmiotem podziału. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr … wraz z budynkami gospodarczymi przynależnymi do lokalu mieszkalnego oraz udziałem wynoszącym 1179/2500 części w nieruchomości wspólnej, jako datę nabycia należy przyjąć 15 lutego 1990 r. Pięcioletni termin, określony w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien być liczony od końca 1990 r. i upłynął z dniem 31 grudnia 1995 r.

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.807.2017.1.RG
     ∟zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 lub art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy, świadczonych przez DPS oraz ośrodki wsparcia usług zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. pkt 22 lub art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, świadczonych przez DPS oraz ośrodki wsparcia usług najmu lokali mieszkalnych pracownikom wskazania czy źródło finansowania ma wpływ na kwestię opodatkowanie ww. czynności

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.785.2017.2.BW
     ∟Prawo do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, do sprzedaży paneli podłogowych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży paneli podłogowych.

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.42.2018.1.RSZ
     ∟w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „…” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.784.2017.2.AK
     ∟brak uznania dłużników za podatników w związku ze sprzedażą działek

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.40.2018.1.RSZ
     ∟w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „…” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.382.2017.3.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji”

2018.01.25 - kluczowe:odsetkipłatnikpośrednictwopożyczka$(function(){PrimeFaces.cw("DataList","widget_metrykaAccordionPnl_j_idt52_uiDataListSlowaKluczowe",{id:"metrykaAccordionPnl:j_idt52:uiDataListSlowaKluczowe"});}); - 0115-KDIT2-1.4011.342.2017.1.MT
     ∟Brak obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Spółki w związku z przekazywaniem – w ramach transakcji realizowanych na platformie inwestycyjnej – środków uzyskanych od Pożyczkobiorców tytułem spłaty odsetek od pożyczek.

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.27.2018.2.MD
     ∟zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży biletów parkingowych

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/415-37/14-3/18-S/AKR
     ∟Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię w związku ze sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. …., podlega w części zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, a w części nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.188.2017.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku odpłatnej sprzedaży lub zezłomowania środka trwałego (linii produkcyjnej), po przeprowadzeniu procesu likwidacji, podstawą opodatkowania CIT będzie kwota uzyskana od nabywcy zlikwidowanego środka trwałego lub nabywcy poszczególnych składników wchodzących uprzednio w skład linii produkcyjnej

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.775.2017.1.IK
     ∟Czy Usługa podlega zwolnieniu z VAT (podlegałaby zwolnieniu, gdyby miejsce świadczenia było na terytorium Polski) oraz, co za tym idzie, czy w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do świadczenia opisanej Usługi - w przypadku gdy miejscem świadczenia tej Usługi jest Polska lub terytorium Unii Europejskiej inne niż Polska - Spółce nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na gruncie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 roku?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.187.2017.1.BK
     ∟w zakresie określenia momentu zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego (linii produkcyjnej) na podstawie sporządzonego na tą okoliczność protokołu likwidacyjnego oraz ujęcia tego zdarzenia w księgach podatkowych

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.186.2017.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku przeprowadzenia uzasadnionej względami biznesowymi likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego (linii produkcyjnej), Spółka będzie upoważniona do zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych straty powstałej w wyniku likwidacji

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111.KDIB4.4014.360.2017.3.ASZ
     ∟Czy planowana transakcja podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.728.2017.4.IK
     ∟w zakresie. nieuznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania dostawy tej nieruchomości,

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.1.2018.1.IK
     ∟w zakresie ustalenia czy transakcję sprzedaży należy zakwalifikować jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, które wyłączone jest z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, co skutkuje przejęciem przez Wnioskodawcę jako nabywcę obowiązków do składania korekt, przewidzianych w art. 91 ust. 1-8 w zw. z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.8.2018.1.BD
     ∟Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych koszty usług doradztwa transakcyjnego jako koszty pośrednie, tj. inne niż bezpośrednie?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.933.2017.1.JSO
     ∟Brak prawa do odliczenia części kwot podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki dotyczące zakupu nowych słupów trakcyjnych, przebudowy układu drogowego, wydzielenia dróg rowerowych, stworzenia parkingów i stojaków rowerowych oraz ewentualnego przesunięcia chodników w oparciu o proporcję, o której mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.205.2017.2.LB
     ∟Czy w oparciu o opisaną sytuację rodzinną Wnioskodawca wyczerpuje znamiona zawarte w art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn i zachowuje przez to prawo do zwolnienia?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.395.2017.2.LB
     ∟Czy wniesienie aportem sklepu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i jaka jest właściwa stawka tego podatku?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.932.2017.1.JSO
     ∟Brak prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki dotyczące budowy wspólnych ogólnodostępnych peronów tramwajowo-autobusowych, montażu wiat przystankowych na tych peronach, wdrożenia inteligentnego systemu transportowego (ITS).

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.257.2017.1.MAZ
     ∟Możliwość zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej.

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.830.2017.1.RSZ
     ∟w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „… ” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.934.2017.1.RG
     ∟zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, świadczonych przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy usług wskazania czy źródło finansowania ma wpływ na kwestię opodatkowanie ww. czynności

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.756.2017.2.WN
     ∟opodatkowanie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy cash poolingu

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.16.2018.1.APO
     ∟Czy przy spełnieniu wszystkich warunków uprawniających do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, opisaną w art. 18d Ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane (w części przypadającej na niego jako wspólnika Spółki) z tytułu tejże działalności, w części, w której koszty te nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie, w szczególności w formie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.400.2017.1.RS
     ∟Opodatkowanie zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.261.2017.1.MAZ
     ∟Zwolnienie od akcyzy zużycia płynu do przekładni automatycznych, będącego olejem smarowym o kodzie CN 2710 19 83.

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.476.2017.1.MS
     ∟Czy możliwe jest dokonywanie odpisów na fundusz remontowy jako kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.399.2017.2.MS
     ∟- Czy prawidłowe jest opodatkowanie dochodu z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością dla lokalu garażowego? - Czy dochód od każdego właściciela garażu należy traktować tak samo tj. czy dochód uzyskany od właścicieli garaży będących mieszkańcami również podlega opodatkowaniu czy też będzie traktowany jako uzyskany z gospodarki mieszkaniowej i tym samym będzie korzystał ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.389.2017.3.MM
     ∟w zakresie: Czy dokonując sprzedaży Spółka powinna przy obliczaniu podatku dochodowego ująć wszystkie wydatki stanowiące koszty, w tym kwotę zakupu zapłaconą Sprzedającemu oraz kwoty należne do banku a także komorników?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.698.2017.2.JŻ
     ∟Czy Gmina, po realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ogólnodostępnego placu zabaw, ma prawo do odzyskania sumy kwot podatku VAT wynikających z faktur zapłaconych z tytułu nabycia towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.746.2017.3.AKO
     ∟Dokonując korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego służącego pierwotnie czynnościom opodatkowanym, gdy jego nowym przeznaczeniem staje się wykorzystywanie do czynności mieszanych, nabytego przed dniem 1 stycznia 2017 r., Wnioskodawca nie ma obowiązku stosowania preproporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, gdyż – jak wynika z treści przepisów ustawy zmieniającej – przepisy dotyczące rocznej korekty w przypadku odliczenia podatku na podstawie prewspółczynnika, mają, co do zasady, zastosowanie w odniesieniu do towarów i usług nabytych począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. Korekty tej Wnioskodawca winien dokonać na zasadach określonych w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, przy uwzględnieniu zapisów art. 86 ust. 1 i 90 tej ustawy. W przypadku nieruchomości oraz ruchomości o wartości początkowej powyżej 15 000 zł, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2017 r., zastosowanie znajduje odpowiednio art. 91 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku nieruchomości nabytych lub wytworzonych po 1 stycznia 2017 r. zaistniał obowiązek stosowania preproporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z czym odpowiednie zastosowanie znajduje również art. 90c cyt. ustawy. Z kolei, w odniesieniu do ruchomości nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2017 r., o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł, Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego. Dla ruchomości nabytych lub wytworzonych po 1 stycznia 2017 r., o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł, zastosowanie znajduje art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/415-153/14-6/BK
     ∟Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w wyniku zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w formie zadatku w dniu 6 maja 2013 r. i wydatkowany w dniu 2 lipca 2013 r. na zakup mieszkania w celu zamieszkania w nim, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.375.2017.2.ENB
     ∟Czy odszkodowanie wypłacone przez Wnioskodawcę na rzecz byłego pracownika na podstawie zawartej ugody sądowej w sprawie o przywrócenie do pracy korzysta ze zwolnienia z PDOF w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy i tym samym na Wnioskodawcy nie ciążą żadne obowiązki płatnika?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.345.2017.1.MK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (spółkę akcyjną), tj. konieczności rozpoznania przychodu podatkowego.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.398.2017.1.HD
     ∟Skutki podatkowe przyznania pamiątkowej statuetki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.860.2017.1.MK
     ∟podstawa opodatkowania usługi wykonywanej przez Gminę

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP3.4512.753.2016.11.APR
     ∟Brak opodatkowania planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.820.2017.2.MK
     ∟podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT aportu Działu Najmu

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.347.2017.2.JŁ
     ∟1. Czy sprzedaż lokalu użytkowego stanowi przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi twierdząco – jak należy ustalić koszt zbycia lokalu w sytuacji, gdy nie można ustalić kosztów wytworzenia (rozumianych jako koszt nabycia i dokonanych później modernizacji)?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.804.2017.2.BS
     ∟Sposób opodatkowania i dokumentowania prowizji uzyskanej z usług pośrednictwa w sprzedaży biletów.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-995/12/18-S/AK
     ∟1) Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w razie otrzymania przez niego od pożyczkobiorcy spłaty Wierzytelności pożyczkowej? 2) 2a) Jeśli po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu otrzymania spłaty Wierzytelności pożyczkowej, to w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu na dzień otrzymania zapłaty z tytułu Wierzytelności pożyczkowej? 2b) W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia lub wniesienia aportem do spółki kapitałowej Wierzytelności pożyczkowej? 3) Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w razie otrzymania przez niego od dłużnika spłaty Wierzytelności handlowej? 4a) Jeśli po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu otrzymania spłaty Wierzytelności handlowej, to w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu na dzień otrzymania zapłaty z tytułu Wierzytelności handlowej, 4b) W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia lub wniesienia aportem do spółki kapitałowej Wierzytelności handlowej?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.340.2017.1.MK
     ∟Czy wykonywane przez Spółkę prace w ramach projektu ... obejmujące rozwój całkowicie nowego produktu oraz przyszły rozwój zaimplementowanego produktu, zgodnie z przedstawionym opisem, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 (winno być pkt 26-28 – dopisek organu) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową wskazaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT i do dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.15.2018.1.BM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup zegarków wręczanych pracownikom z okazji obchodu jubileuszu 25-lecia istnienia zakładu

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.835.2017.1.MM
     ∟Uznanie Gminy za podatnika w związku ze świadczeniem usług stołówkowych na rzecz dzieci ze szkół i przedszkoli, czynności wydawania legitymacji/świadectw szkolnych i świadczenia usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych oraz sposób opodatkowania sprzedaży posiłków na rzecz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4018.15.2017.2.SR
     ∟posługiwanie się przez Urząd numerem identyfikacji podatkowej nadanym przed zmianą nazwy Urzędu

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.803.2017.2.MN
     ∟Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup szynobusów.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.837.2017.2.WL
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.818.2017.1.JM
     ∟W zakresie podstawy opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.18.2018.1.JM
     ∟wartości towarów i usług wykazywanych w części D.2. poz. 43 i 45 deklaracji VAT-7 oraz braku obowiązku korygowania deklaracji VAT-7 za okres od 1 stycznia 2017 r.

2018.01.24 - Minister Finansów - DCT.8201.1.2018
     ∟1) sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju,2) sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi,3) obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej,4) ustalenie transakcji jednego rodzaju

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.390.2017.1.DP
     ∟1. Czy w składanym zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2017 r. – rozliczając przychody z działalności gospodarczej Wnioskodawczyni ma prawo skorzystać z odliczenia niewykorzystanej przez jej zmarłego męża ulgi uczniowskiej? 2. W którym momencie doszło do nabycia prawa do ulgi uczniowskiej przez Wnioskodawczynię – w momencie nieodpłatnego przekazania całego przedsiębiorstwa prowadzonego do tej pory w ramach spółki cywilnej do działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, z chwilą śmierci jej męża, czy z chwilą nabycia spadku przez Wnioskodawczynię po zmarłym mężu? 3. Czy Wnioskodawczyni nabyła w całości prawo do ulgi uczniowskiej?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.858.2017.2.AK
     ∟uznania, że czynności realizowane przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy z września 2015r. stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym Zarządzający jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług uznania, że czynności realizowane przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy z listopada 2016r. stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym Zarządzający jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.879.2017.1.AJB
     ∟braku możliwości odliczenia bądź odzyskania podatku VAT z tytułu: wykonanych modernizacji pracowni, zakupu wyposażenia, zakupu tablic informacyjnych, w związku z realizacją projektu

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.445.2017.2.ASZ
     ∟Czy Nabywca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych według stawki właściwej dla poszczególnych rzeczy i praw majątkowych nabytych w ramach transakcji?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.423.2017.1.BD
     ∟Czy pożyczka, którą Wnioskodawczyni otrzymała od matki, a która została przekazana na konto męża, podlega zwolnieniu z podatku?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.878.2017.1.KT
     ∟Wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji zbycia składników majątkowych Wnioskodawcy (jako komandytariusza) w drodze aportu do zakładanej spółki komandytowej, z wyłączeniem niektórych zobowiązań oraz praw do nieruchomości.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.406.2017.1.APO
     ∟1. Czy Spółka, w kalkulacji dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, od której mogłaby dokonać odliczeń w oparciu o art. 18b ustawy o CIT (przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w tym artykule), powinna uwzględnić dochód zwolniony z opodatkowania w oparciu o Zwolnienie Ogólne? 2. Czy w sytuacji, gdy całość dochodu osiągniętego przez Spółkę w ciągu roku podatkowego była zwolniona z opodatkowania w oparciu o Zwolnienie Ogólne, bądź też Spółka nie osiągnęła dochodu (poniosła stratę), należy uznać, że w roku tym Spółka nie osiągnęła dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, od której mogłaby dokonać odliczeń w oparciu o art. 18b ustawy o CIT (przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w tym artykule)?? 3. Czy w przypadku uznania, że Spółka nie osiągnęła dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, od której mogłaby dokonać odliczeń w oparciu o art. 18b ustawy o CIT (przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w tym artykule), Spółka nabyła prawo, na podstawie art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, do dokonania odliczeń w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji ST i WNIP?? 4. Czy okres kolejno następujących po sobie trzech lat podatkowych, o którym mowa w art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, należy liczyć od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji ST i WNIP, niezależenie od tego, czy podatnik miał faktyczną możliwość dokonania odliczeń w oparciu o art. 18b ustawy o CIT (przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w tym artykule) w tych trzech latach podatkowych?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.14.2018.1.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.213.2017.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłata dla Wnioskodawcy niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w tym wypracowanych w okresie, kiedy komandytariuszem spółki komandytowej była spółka komandytowo - akcyjna, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu a w konsekwencji opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.5.2018.1.SM
     ∟Z uwagi zatem na fakt, że w przedmiotowej sprawie wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie będą miały zastosowania, miejscem świadczenia i opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę zgodnie z tym przepisem będzie terytorium Polski, tj. miejsce gdzie usługobiorcy posiadają siedzibę działalności gospodarczej. Tym samym Spółki, jako usługobiorcy usług sekurytyzacji wierzytelności nabywanych od Wnioskodawcy, zobowiązane będą do ich rozliczenia w myśl uregulowań art. 2 ust. 9 ustawy jako import usług. Po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi zatem obowiązek rozpoznania przedmiotowych usług dla celów VAT w Polsce. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.587.2017.1.AS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Usługi świadczone na rzecz Kontrahenta będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz 1221 t.j. z późn. zm.; dalej: „Ustawa o VAT”), zgodnie z którym usługi polegające na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, są zwolnione z opodatkowania VAT?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.361.2017.1.KP
     ∟Czy wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań w drodze konfuzji w następstwie planowanego połączenia będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym na gruncie updop?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.616.2017.2.BS
     ∟w zakresie stawki podatku

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.605.2017.1.BS
     ∟Skoro zatem czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie obejmują zarządzania portfelem inwestycyjnym lub zarządzania ryzykiem, nie mogą być uznane za usługi zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w świetle ww. uregulowań prawnych. Ze względu zaś na fakt, że wymienione czynności Wnioskodawcy mają charakter usług doradczych, jako wymienione w treści przepisu art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT, podlegają wyłączeniu ze zwolnienia i są opodatkowane stawką 23% VAT.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.604.2017.1.BS
     ∟Skoro zatem czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie obejmują zarządzania portfelem inwestycyjnym lub zarządzania ryzykiem, nie mogą być uznane za usługi zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w świetle ww. uregulowań prawnych. Ze względu zaś na fakt, że wymienione czynności Wnioskodawcy mają charakter usług doradczych, jako wymienione w treści przepisu art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT, podlegają wyłączeniu ze zwolnienia i są opodatkowane stawką 23% VAT.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.582.2017.1.EK
     ∟w zakresie zwolnienia dla świadczonych usług

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.586.2017.1.AKO
     ∟Skoro zatem czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie obejmują zarządzania portfelem inwestycyjnym lub zarządzania ryzykiem, nie mogą być uznane za usługi zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w świetle ww. uregulowań prawnych. Ze względu zaś na fakt, że wymienione czynności Wnioskodawcy mają charakter usług doradczych, jako wymienione w treści przepisu art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT, podlegają wyłączeniu ze zwolnienia i są opodatkowane stawką 23% VAT.

Dołącz do 40673 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj