Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1.4510.21.2017.1.PB
     ∟w zakresie uzyskania, czy rozliczone w formie kompensaty zobowiązania Spółki będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu bez względu na rozliczoną kwotę zobowiązań.

2017.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.998.2016.2.MM
     ∟w zakresie: sposobu ustalania przychodów z tytułu pobieranych opłat za usługi przechowywania krwi pępowinowej

2017.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.22.2017.1.JKT
     ∟Czy dokonując zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia (tj. dobrowolnego umorzenia udziałów), Wnioskodawca powinien ustalić dochód z przedmiotowego tytułu na zasadach ogólnych, a zatem rozpoznać przychód w wysokości wynagrodzenia otrzymanego za umorzone udziały oraz koszt uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie?

2017.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1062.2016.1.MM
     ∟w zakresie: skutków podatkowych obniżenia wartości nominalnej udziału w Spółce zależnej (scenariusz nr 1) lub sprzedaży udziału w Spółce zależnej (scenariusz nr 2)

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.843.2016.2.AB
     ∟Opodatkowanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi budynkami.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.26.2017.2.MG
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „…..”

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.45.2017.1.RG
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.603.2016.1.KK
     ∟Ustalenie czy Powiatowy Urząd Pracy podlega centralizacji rozliczeń.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.146.2016.1.LG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „…”

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.621.2016.2.JKu
     ∟skoro transakcja sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie z opodatkowania przewidziane w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji opisana we wniosku umowa sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, a tym samym na Wnioskodawczyni, jako na kupującej, będzie ciążył z tego tytułu obowiązek podatkowy.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1081.2016.1.AB
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na spłatę części kapitałowej i odsetkowej rat leasingowych będą stanowiły wydatki kwalifikowane wpływające na wysokość maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej warunkującej skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy nie są to nowo nabyte przez finansującego środki trwałe, lecz środki już przez Spółkę użytkowane?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1080.2016.1.AB
     ∟Czy w przypadku zbycia gruntów i budynków użytkowanych przez Spółkę, kosztem podatkowym ich uzyskania na potrzeby ustalenia dochodu do opodatkowania będzie wartość wydatków poniesionych na ich nabycie i wytworzenie pomniejszona o wartość dokonanych do daty sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy Spółka dokonywała od tych składników odpisów amortyzacyjnych przez zastosowanie obniżonej stawki amortyzacji?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1079.2016.1.AB
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na spłatę rat leasingowych w ramach umowy leasingu finansowego gruntów i nieruchomości, będących uprzednio własnością Spółki, można kwalifikować do wydatków ponoszonych tytułem najmu i dzierżawy, a tym samym będących podstawą do ustalenia limitu maksymalnej pomocy publicznej określającej poziom zwolnienia dochodu Spółki z działalności strefowej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1078.2016.1.AB
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na spłatę części kapitałowej i odsetkowej rat leasingowych będą stanowiły wydatki kwalifikowane wpływające na wysokość maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej warunkującej skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1018.2016.1.AB
     ∟Czy wydatki poniesione na nabycie składników majątkowych nie sprzedanych do podmiotu finansującego ale użytkowanych w budynkach niestanowiących już własności Wnioskodawcy, będą stanowiły wydatki kwalifikowane wpływające na wysokość maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej warunkującej skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1041.2016.1.AK
     ∟1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej Środka trwałego w takiej samej wysokości jak w ewidencji Spółki przejmowanej? 2. Czy w związku z połączeniem, Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Środka trwałego, wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej? 3. Czy Wnioskodawca w związku z połączeniem będzie uprawniony i zobowiązany kontynuować metodę amortyzacji Środka trwałego oraz zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających wyłącznie z Ustawy CIT, odpisy amortyzacyjne od Środka trwałego z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.390.2016.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d – Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty w części, która przekracza 15.000 zł.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.17.2017.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu tej części wydatków, która zostanie uregulowana poprzez kompensatę.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1083.2016.2.IN
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia uzyskanego w latach 2011-2015.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.512.2016.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe przekazania na rzecz Fundacji w drodze darowizny – poprzez – cesję/przelew wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.509.2016.1.ASz
     ∟Czy darowizna dokonana przez Wnioskodawcę, której przedmiotem będzie nieodpłatna cesja/przelew wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy na rzecz Fundacji nie stanowi czynności skutkującej powstaniem u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.480.2016.1.MCZ
     ∟nabycie udziału w przedsiębiorstwie przez wspólnika spółki cywilnej od osoby wymienionej w art. 4a ust. 1 ustawy psd. będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.479.2016.1.MCZ
     ∟nabycie udziału w przedsiębiorstwie przez wspólnika spółki cywilnej od osoby wymienionej w art. 4a ust. 1 ustawy psd. będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.650.2016.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów podatkowych

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.36.2017.1.ES
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na przebudowie dróg gminnych

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.946.2016.2.MK
     ∟w zakresie braku opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1037.2016.1.BF
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z oddelegowania do pracy we Francji pracowników tymczasowych.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.968.2016.2.AK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej Środka trwałego w takiej samej wysokości jak w ewidencji Spółki przejmowanej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1030.2016.1.MZA
     ∟Czy termin przedawnienia się roszczeń z notarialnej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, w której występuje zabezpieczenie zadatkiem, albo termin uprawomocnienia się orzeczenia sądowego przyznającego prawo do zachowania zadatku, jest prawidłowym terminem uznania momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie podatnika zachowującego zadatek?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.9.2017.1.MGo
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1020.2016.1.ŁS
     ∟1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2015 i lata następne? 2. Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2015 Wnioskodawca jest obowiązany wykazać dochody uzyskane z tytułu pracy najemnej na statku zarządzanym przez przedsiębiorstwo z miejscem faktycznego zarządu w Wielkiej Brytanii? 3. Czy do rozliczenia pozostałych dochodów Wnioskodawcy, pochodzących z Norwegii, zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia? 4. Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.5.2017.1.AP
     ∟wyłączenie z opodatkowania transakcji wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Biznesu)

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1146.2016.1.JP
     ∟Czy kwoty wydatkowane i równocześnie przypadające na użytkowników zależnych terenu przyległego będących członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowią koszty uzyskania przychodu w myśl art 15 ust. 1 UoPDOP?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.497.2016.2.JKu
     ∟ma rację Wnioskodawca, że przejęcie lokalu (nowo nabytego) na własność w całości przez żonę nie spowoduje utraty warunków do ulgi, jeśli istotnie zbycie lokalu nabytego w spadku było podyktowane koniecznością zmiany warunków i miejsca zamieszkania.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.798.2016.2.EJ
     ∟dokonując po centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy i jednostek organizacyjnych, odliczeń podatku naliczonego od zakupów związanych wyłącznie z działalnością odbioru i oczyszczania ścieków Gmina będzie zobowiązana do stosowania przepisów o sposobie określania proporcji zawartych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.487.2016.1.MCZ
     ∟nabycie środków pieniężnych w ratach tytułem darowizny

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.740.2016.2.EJ
     ∟Województwo nie będzie podatnikiem VAT z tytułu odsprzedaży floty samochodowej

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1053.2016.2.JP
     ∟Czy kwoty wydatkowane w związku z ponoszeniem kosztów dzierżawy udziałów i bieżących kosztów utrzymania nieruchomości przypadających na każdy dzierżawiony przez Wspólnotę Mieszkaniową udział, stanowią koszty uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 UoPDOP?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.886.2016.1.ES
     ∟Czy Dłużnik - spółka z o.o., w upadłości likwidacyjnej jest podatnikiem podatku od dostawy nieruchomości i czy jest zobligowany do wystawienia faktury VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy licytacyjnego, jeżeli w chwili sprzedaży nieruchomość nie stanowiła własności upadłego Dłużnika i nie była w jego dyspozycji

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.471.2016.2.HK
     ∟Czy nabycie (otrzymanie) przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku na podstawie umowy dokonującej tzw. przesunięcia majątkowego (bez spłat i dopłat) w formie aktu notarialnego będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.4.2017.1.AP
     ∟w zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (Biznesu).

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1068.2016.1.AP
     ∟zwolnienie z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1033.2016.2.AR
     ∟Możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy do wysokości wydatków faktycznie poniesionych. .

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.632.2016.2.JKu
     ∟opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie podlegała ta część wkładu do spółki osobowej, która stanowić będzie różnicę między całym majątkiem wniesionym do spółki osobowej a jego wartością opodatkowaną uprzednio podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem opodatkowaniu będzie podlegała wartość kapitału zapasowego, rezerwowego oraz ewentualny zysk bieżący.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1174.2016.1.KB
     ∟Czy w razie zbycia przez Wnioskodawcę udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych z Grupy, otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia ze Spółkami, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w tej samej wysokości, w jakiej przysługiwałoby ono poszczególnym Spółkom? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1173.2016.1.KB
     ∟Czy i w jakiej wysokości spłata przez dłużnika wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia ze Spółkami spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.25.2017.1.KT
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z inwestycją

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1.2017.1.TS
     ∟Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące szkoleń językowych (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania za tą samą ilość usług przemnożonych przez stawkę jednostkową będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 – dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach oraz z art. 17 ust. 1 pkt 52 – płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.24.2017.1.MC
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z inwestycją – przebudowa dróg

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.23.2017.1.KW
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z inwestycją – przebudowa dróg

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4510.1070.2016.2.BKD
     ∟czy Wydatki poczynione przez Spółkę przed Przekształceniem będą mogły być rozpoznane przez Wnioskodawcę jako koszty uzyskania przychodu

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.970.2016.2.JP
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej Środka trwałego w takiej samej wysokości jak w ewidencji Spółki przejmowanej ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1064.2016.2.MK
     ∟Przychód dziecka pełnoletniego a prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.94.2017.1.KN
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.851.2016.1.EJ
     ∟uznanie, że otrzymane od Gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej dotacje do 1 m3 wody i ścieków po centralizacji VAT nie będą objęte zakresem ustawy o VAT

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.611.2016.1.MZ
     ∟Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.993.2016.1.JJ
     ∟opodatkowanie opłat należnych z tytułu udostępnienia przystanków przewoźnikom

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.11.2017.1.MD
     ∟Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – opodatkowanie

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.12.2017.1.APO
     ∟Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione koszty wkładu własnego w związku z realizacją projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO)?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1001.2016.1.IN
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w Norwegii

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.10.2017.1.KT
     ∟możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1144.2016.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości umorzonych wierzytelności z tytułu części odsetkowej czynszu umownego w dacie ich umorzenia, zakładając, że był obowiązany rozpoznać przychód należny z tejże części odsetkowej czynszu umownego?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1082.2016.1.MS
     ∟W którym momencie (roku) koszty z tytułu wypłaconych premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1063.2016.1.MS
     ∟Czy za datę powstania przychodu z części odsetkowej czynszu umownego Wnioskodawca powinien uznać, zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, tj. ostatni dzień każdego miesiąca poczynając od 1 lipca 2009 r.?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.1014.2016.1.ES
     ∟opodatkowanie i udokumentowanie zapłaty za usługę, którą Wnioskodawca otrzyma po zakończeniu działalności gospodarczej

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.540.2016.2.SM
     ∟w zakresie opodatkowania czynności darowizny nieruchomości na rzecz córki

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1140.2016.1.KP
     ∟rozliczenie korekt, potransakcyjnego zmniejszenia lub zwiększenia ceny przez dostawców dotyczących transakcji związanych z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będącą przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1139.2016.1.KP
     ∟rozliczenie korekt, potransakcyjnego zmniejszenia lub zwiększenia ceny dotyczących transakcji związanych z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będącą przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1138.2016.1.KP
     ∟zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu zwrotu sprzedającemu towarów związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będącą przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.539.2016.2.KK
     ∟w zakresie opodatkowania czynności darowizny nieruchomości na rzecz córki

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1137.2016.1.KP
     ∟zmniejszenie przychodu z tytułu zwrotu towarów związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będącą przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.672.2016.1.OS
     ∟Prawa do odliczenia w związku z realizacja projektu.

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.678.2016.1.MJ
     ∟prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją zadania

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1136.2016.1.KP
     ∟ustalenia, czy otrzymanie przez Spółkę W zapłaty z tytułu egzekwowania wierzytelności nabytych aportem w ramach ZCP NSO stanowi przychód podatkowy, zaś wartość nominalna wierzytelności nabytej aportem stanowi wtedy koszt uzyskania przychodów Spółki W związany z takimi przychodami

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1135.2016.1.KP
     ∟ustalenie, czy w sytuacji, gdy produkty lub towary handlowe (wniesione aportem w ramach ZCP NSO) zostaną sprzedane przez Spółkę W, to wtedy Spółka W ma prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z tymi przychodami, niezależnie od tego, czy koszty te zostały pokryte z majątku Spółki W czy przez Wnioskodawcę

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.960.2016.1.IG
     ∟w zakresie stawki podatku dla sprzedaży lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym (dwulokalowym)

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1134.2016.1.KP
     ∟Ustalenie, czy w sytuacji gdy produkty lub towary handlowe zostaną sprzedane przez Wnioskodawcę, to wtedy ma on prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z tymi przychodami, niezależnie od tego, czy koszty te zostały pokryte przez Wnioskodawcę, czy też przez Spółkę W.

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1133.2016.1.KP
     ∟Ustalenie czy w sytuacji, gdy faktura dokumentująca zakup towarów lub usług związanych z ZCP NSO wpłynie już po dacie przeniesienia ZCP NSO do Spółki W (faktura wpłynie bezpośrednio do Spółki W albo wpłynie do Wnioskodawcy i zostanie przekazana do Spółki W) i zostanie zaksięgowana w ewidencji rachunkowej spółki do Spółki W, to Spółka W będzie uprawniona do zaliczenia kosztu wynikającego z takiej faktury do kosztów uzyskania przychodów - niezależnie od tego, czy zobowiązanie zostanie uregulowane przez Spółkę W, czy jeszcze przez Wnioskodawcę przed przeniesieniem do ZCP NSO do Spółki W .

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1002.2016.1.KP
     ∟ustalenie, czy w sytuacji gdy faktura dokumentująca zakup towarów lub usług związanych z ZCP NSO wpłynie do Wnioskodawcy jeszcze przed datą przeniesienia ZCP NSO i zostanie zaksięgowana w jego ewidencji rachunkowej, to Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia kosztu wynikającego z takiej faktury do kosztów uzyskania przychodów - niezależnie od tego, czy zobowiązanie zostanie uregulowane przez Wnioskodawcę, czy przez Spółkę po przeniesieniu zobowiązania do Spółki W w ramach transferu ZCP NSO

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.793.2016.1.KS
     ∟brak obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług i dokumentowania fakturą VAT czynności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego powierzonego Wnioskodawcy przez Gminę bez zawierania umowy cywilnoprawnej

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.108.2016.4.PK
     ∟Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.10.2017.1.PZ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.601.2016.2.HK
     ∟Czy podlega opodatkowaniu otrzymanie spłaty w związku z częściowym działem spadku i zniesieniem współwłasności?

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.656.2016.2.AT
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.395.2016.1.BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków z tytułu wypłaty na rzecz byłego pacjenta, zasądzonego wyrokiem sądowym zadośćuczynienia oraz skapitalizowanej renty, wraz z odsetkami od zasądzonych kwot, jak również comiesięcznie wypłacanej renty, a także kosztów procesowych i sądowych

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.34.2017.1.ES
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.”…”

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.54.2017.1.AP
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.869.2016.2.ES
     ∟sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1040.2016.2.AP
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.145.2016.2.LG
     ∟Przeliczenie na złote polskie kwoty wykazanej na fakturze korygującej w walucie obcej według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.20.2017.1.MGo
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.13.2017.2.MSu
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.624.2016.2.KT
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.593.2016.2.OS
     ∟Zorganizowana część przedsiębiorstwa

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1038.2016.2.BF
     ∟Czy do wydatków na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca może zaliczyć prace melioracyjne odprowadzenia wody wokół budynku mieszkalnego.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1056.2016.2.MST
     ∟Czy operacja połączenia (inkorporacji) spółek kapitałowych, w następstwie której dojdzie do przejęcia przez inną spółkę kapitałową m.in. majątku Wnioskodawcy i wykreślenia Wnioskodawcy z KRS, będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo?

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1102.2016.1.PC
     ∟Czy wynik (tj. odpowiednio dochód lub strata) na transakcji sprzedaży wykonanego lub nabytego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP?

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.998.2016.2.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.979.2016.2.HS
     ∟Koszty uzyskania przychodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.918.2016.2.EJ
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania przez Gminę za pośrednictwem Placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw

Dołącz do 39106 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj