Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.478.2018.3.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w momencie zawarcia umowy przelewu Wierzytelności przyszłej, Spółka powinna rozpoznać przychód należny w kwocie stanowiącej równowartość procentową Wierzytelności przyszłej wskazanej, skoro na moment zawarcia tej umowy nie jest znana Ostateczna wartość tej wierzytelności, a jej wysokość jest uzależniona od ostatecznej wartości odszkodowania wyegzekwowanego przez Spółkę w ramach czynności powierniczych na rzecz Organu prowadzącego Placówkę oświatową, a zatem nie jest znana również ostateczna cena zakupu na moment zawarcia umowy przelewu Wierzytelności przyszłej.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.895.2018.1.KO
     ∟w zakresie braku opodatkowania czynności ustanowienia na części nieruchomości nieodpłatnego użytkowania

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.447.2018.2.ENB
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2018 r. z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Wielkiej Brytanii.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.543.2018.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty opłat z tytułu Licencji stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.496.2018.2.MR
     ∟1. Czy przychody z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie uzyskane na skutek zawarcia opisanych w punkcie a) i b) umów sprzedaży wierzytelności objęte są zakresem zwolnienia przedmiotowego ustanowionego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1509 ze zm.)? 2. Czy wydatki poniesione na nabycie wierzytelności dotyczącej odszkodowania za wywłaszczenie w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego oraz uzupełnieniu wniosku, kwota zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawarciem umowy cesji wierzytelności oraz wydatki poniesione w związku z nabyciem usług obsługi prawnej związanej z cesją wierzytelności oraz ich dochodzeniem, mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy uzyskanego z tytułu prowadzenia innego rodzaju działalności niż nabywanie wierzytelności dotyczących odszkodowania za wywłaszczenie?

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.550.2018.1.DP
     ∟Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikające z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej na ten cel dotacji (25% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) pozostająca w działalności jako środki własne, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 i 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.776.2018.1.ASZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.500.2018.1.BG
     ∟kwestia powstania różnic kursowych zwiększających odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe wynikające z konwersji pożyczek w walucie obcej na kapitał Spółki, oraz momentu powstania różnic kursowych.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.505.2018.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka w okresie, w którym nie uzyskiwała przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych była zobowiązana do składania deklaracji CIT-8

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.391.2018.2.HK
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, czynność konwersji Wierzytelności (wycenionej w wartości rynkowej poniżej jej wartości nominalnej wraz z odsetkami) na kapitał zakładowy, w całości lub w części, nie będzie powodować po stronie Spółki powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu?

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB3-1.4012.908.2018.1.KO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem: - w stanie w jakim istniał w dacie nabycia przez Wnioskodawcę, tj. w sytuacji kiedy Wnioskodawca nie ponosił żadnych nakładów zwiększających wartość początkową budynku, - po rozpoczęciu przez Wnioskodawcę robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynku, ale na ich wstępnym etapie, tj. takim, że wartość robót budowlanych wykonanych do tego czasu, a więc wszystkich nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na budynek od daty jego nabycia, będzie nie większa niż 30% wartości początkowej budynku, także w przypadku gdy oprócz sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca sprzeda na rzecz kupującego, na podstawie osobnej umowy, wystawiając z tego tytułu odrębną fakturę VAT, projekty budowlane dotyczące robót w zakresie rozbiórki budynku i wybudowania nowego budynku, w tym sprzeda prawa do tych projektów, a wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie tych projektów są wyższe niż 30% wartości początkowej budynku.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.847.2018.1.SR
     ∟prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej przekazanie aportem przez Gminę sieci kanalizacyjnej

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.504.2018.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany przez Stowarzyszenie ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.273.2018.1.MZ
     ∟Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.473.2018.1.MD
     ∟Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, iż udział pracowników i członków ich rodzin – na zasadzie dobrowolności i powszechnej dostępności – w wycieczce (wyjeździe) integracyjnej dofinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, która będzie miała na celu integrację pracowników, budowanie pozytywnych relacji między nimi, a wspólnie spędzony czas ma przyczynić się do polepszania współpracy między pracownikami oraz zwiększać ich motywację do pracy, co ma przełożyć się na dobrą komunikację i wzajemne relacje służbowe nie będzie stanowić dla pracowników przysporzenia majątkowego, a tym samym dofinansowanie przez Wnioskodawcę kosztów ww. wycieczki nie spowoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika zgodnie z art. 31 ww. ustawy.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.473.2018.2.NL
     ∟ustalenie, czy całość kosztów ponoszonych przez Spółkę na nabycie usług wsparcia w obszarze Finanse stanowi koszty uzyskania przychodów Spółki bez żadnych ograniczeń, a w szczególności, czy w stosunku do ww. kosztów nie znajdują zastosowania ograniczenia w zaliczeniu określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.570.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy całość kosztów ponoszonych przez Spółkę na nabycie usług IS/IT stanowi koszty uzyskania przychodów Spółki bez żadnych ograniczeń, a w szczególności, czy w stosunku do ww. kosztów nie znajdują zastosowania ograniczenia w zaliczeniu określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.741.2018.2.SR
     ∟uznanie aportu nieruchomości za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy aportu nieruchomości oraz brak wpływu na ocenę pierwszego zasiedlenia i możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy poniesionych przez najemcę wydatków przekraczających 30% wartości początkowej poszczególnych budynków i budowli.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.480.2018.1.ŁS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z użytkowaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.571.2018.2.NL
     ∟ustalenie, czy całość kosztów ponoszonych przez Spółkę na nabycie usług wsparcie w obszarze Sekretariatu Generalnego stanowi koszty uzyskania przychodów Spółki bez żadnych ograniczeń, a w szczególności, czy w stosunku do ww. kosztów nie znajdują zastosowania ograniczenia w zaliczeniu określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.962.2018.1.WN
     ∟brak zastosowania odwrotnego obciążenia dla świadczenia usług polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.782.2018.2.KK
     ∟Brak opodatkowania rozszerzenia wspólności majątkowej oraz uznanie darowizny ½ udziału w nieruchomości za czynność zwolnioną od podatku.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.572.2018.2.NL
     ∟ustalenie, czy całość kosztów ponoszonych przez Spółkę na nabycie usług wsparcia w zakresie obszaru HR – zasoby ludzkie stanowi koszty uzyskania przychodów Spółki bez żadnych ograniczeń, a w szczególności, czy w stosunku do ww. kosztów nie znajdują zastosowania ograniczenia w zaliczeniu określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.75.2017.6.MZ
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.793.2018.1.EJ
     ∟Brak prawa do odliczenia przez Szpital podatku naliczonego gdyż Wnioskodawca uznał, że proporcja określona na podstawie art. 90 ust. 3 wynosi 0%

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.388.2018.2.LG
     ∟Skutki podatkowe konwersji wierzytelności

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.145.2017.8.S.MJ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.744.2018.1.RR
     ∟prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.886.2018.1.KK
     ∟Opodatkowanie czynności dostawy nieruchomości 23% stawką podatku i prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. nieruchomości.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.843.2018.2.RS
     ∟W zakresie braku opodatkowania wkładu pieniężnego na realizację inwestycji i otrzymanej dotacji oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z inwestycją.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.775.2018.1.JO
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków w związku z projektem

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.804.2018.1.MS
     ∟Dostawa nieruchomości.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.624.2018.4.KOM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu kajaków z wiosłami i systemami zapierania pod nogi oraz fotelików i kamizelek ratunkowych dla dzieci.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.855.2018.1.RSZ
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży uszkodzonego pojazdu gaśniczego, niezwłocznie po jego otrzymaniu

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-105/15-1/DP
     ∟1. Czy prowadzenie na terenie strefy działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej jako: „PDOP”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej jako: „UPDOP”), w oparciu o więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń i czy istnieje w związku z tym obowiązek podziału dochodu podatkowego uzyskiwanego z działalności zwolnionej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń oddzielne? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z PDOP dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia 1, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z Zezwolenia 2, dyskontując uzyskaną pomoc najpierw na dzień wydania Zezwolenia 1, a następnie, po wyczerpaniu limitu pomocy wynikającego z Zezwolenia 1, na dzień wydania Zezwolenia 2?

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.563.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty Należności Licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego będą podlegać ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, uwzględniając brzmienie art. 15e ust. 11 ustawy o PDOP

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.506.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty Należności Licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, uwzględniając brzmienie art. 15e ust. 11 ustawy o PDOP

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1524/14-1/AK
     ∟w zakresie: Czy transakcja polegająca na wniesieniu przez SPK wkładu niepieniężnego do nowo utworzonej SPZOO 2 w postaci wszystkich udziałów w kapitale zakładowym SPZOO 1, składających się na 100% kapitału zakładowego SPZOO 1, pociągnie za sobą powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy, jeżeli SPK objęła w zamian za ten wkład 100% udziałów kapitale zakładowym SPZOO 2?

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.566.2018.4.MT
     ∟Mając na względzie, że darowizna wskazanych we wniosku składników majątku, wchodzących w skład darowanego na rzecz syna przedsiębiorstwa jest czynnością prawną nieodpłatną, stwierdzić należy, że w związku z jej dokonaniem nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w cyt. powyżej art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.581.2018.1.MT
     ∟W przedstawionych okolicznościach najem lokali mieszkalnych, który Wnioskodawca będzie prowadził, należy zakwalifikować do źródła, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako tzw. najem prywatny. Jednocześnie przychody uzyskiwane z tego najmu będą mogły podlegać opodatkowaniu - zgodnie z wolą Wnioskodawcy - na zasadach określonych w art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przy czym warunkiem zastosowania tej formy opodatkowania jest złożenie w ustawowym terminie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.499.2018.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w sytuacji, kiedy członkowie Zarządu Udziałowca pełnią jednocześnie nieodpłatnie funkcje członków Zarządu w Spółce, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.498.2018.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w sytuacji, kiedy członkowie Zarządu Udziałowca pełnią jednocześnie nieodpłatnie funkcje członków Zarządu w Spółce, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.589.2018.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy o dożywocie

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.588.2018.2.AC
     ∟Możliwość zastosowania stawki 19% podatku z tytułu sprzedaży akcji otrzymanych w zamian za umorzone jednostki FCPE.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.573.2018.1.AKR
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy nieposiadającymi certyfikatu rezydencji

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.569.2018.2.SR
     ∟ustalenie obowiązku podatkowego

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.741.2018.1.PR
     ∟Uznanie nabycia Wierzytelności za świadczenie usług oraz zastosowanie zwolnienia od podatku do nabywanej usługi.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.814.2018.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury – jako faktury spełniającej wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT; w zakresie prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, podpisanych i odebranych w imieniu rolnika przez osobę przez niego upoważnioną; w zakresie prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR w sytuacji, zapłaty po uzgodnionym terminie oraz w zakresie prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z faktury/umowy z rolnikiem ryczałtowym.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.715.2018.2.KB
     ∟W zakresie opodatkowania stawką podatku w wysokości 8% świadczenia na rzecz Mieszkańców dotyczącego kotłów gazowych, momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat otrzymywanych od Mieszkańców, braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów oraz braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.547.2018.2.PC
     ∟Czy Koszty wynagrodzenia ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego na nabycie Usług świadczonych w obszarze „Inżynieria” oraz w obszarze „Sprzedaż”, przyporządkowanych w obu obszarach do Kategorii 1, mieszczą się w dyspozycji przepisu z art. 15e ust. 1 ustawy CIT i, w konsekwencji, podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu po przekroczeniu ustawowego limitu, zgodnie z art. 15e ust. 1 w związku z ust. 12 ustawy CIT?

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.546.2018.2.BM
     ∟czy Opłaty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego – w zakresie, w jakim dotyczą one Usług IT uzyskiwanych na podstawie Umów C., K., M. - mieszczą się w dyspozycji przepisu art. 15e ust. 1 ustawy CIT.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.688.2018.2.RR
     ∟Skutki podatkowe związane ze sprzedażą udziałów

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.511.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty usług nabywanych przez Spółkę Komandytową od Spółki X podlegają limitowaniu w kosztach podatkowych Wnioskodawcy na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.310.2018.2.MAZ
     ∟Uznanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wykazywanego w deklaracji VAT-7 mimo, że kontrahent unijny nie posłużył się numerem identyfikacyjnym VAT.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.550.2018.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie: - braku zastosowania art. 15e ust. 1 updop do nabywanych od Podmiotu powiązanego usług dostępu do oprogramowania; - braku zastosowania art. 15e ust. 1 updop do usług oznaczonych przez Wnioskodawcę symbolami PKWiU: 62.03.12.0, 63.11.12.0, 62.03.12.0 oraz 62.03, 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0; • zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów usług refakturowanych na Wnioskodawcę przez Podmiot powiązany; • zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu oraz oprogramowania wspomagającego projektowanie techniczne.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.588.2018.1.IF
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.275.2018.2.MZA
     ∟skutki podatkowe sprzedaży Nieruchomości.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.434.2018.1.MW
     ∟ustalenie momentu i sposobu ujęcia wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na wypłatę odbiorcom energii elektrycznej Bonifikat, w przypadkach opisanych w treści stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.893.2018.1.RSZ
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej przez Operatora rekompensaty stanowiącej zwrot kosztów realizacji usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.572.2018.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie: • braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 updop do usług pośrednictwa w sprzedaży towarów, • ustalenia, czy usługi pośrednictwa stanowią usługi wskazane w art. 15e ust. 11 pkt 1 updop.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.649.2018.1.MZ
     ∟W analizowanej sytuacji spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do zastosowania zwolnienia i jednocześnie nie wystąpiły łącznie obie przesłanki, które wykluczyłyby możliwość jego zastosowania. W związku z powyższym uznać należy, że wypłacone Wnioskodawczyni odszkodowanie w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowi dla niej przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy. Zatem, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.737.2018.2.ASZ
     ∟prawo do odliczenia VAT pełnych kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z infrastrukturą kanalizacyjną

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.767.2018.1.EJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nieodpłatnym przekazaniem oświetlenia oraz sieci wodociągowej i gazowej na rzecz właściwych gestorów wykonanych w ramach projektu polegającego na przebudowie drogi

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.262.2018.2.MK
     ∟Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/4510-111/15-1/BG
     ∟czy rozebrane obiekty należało zaliczyć do środków trwałych oraz czy rozebrane obiekty nie były środkami trwałymi i w konsekwencji wartość tych rozebranych obiektów zwiększa proporcjonalnie wartość początkową budynku administracyjno-biurowego, hali produkcyjno-magazynowej, portierni, stacji transformatorowej oraz dróg i placów?

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.756.2018.2.WH
     ∟Prace budowlane wykonywane w ramach naprawy poczynionych błędów budowlanych (usuwanie wad budynku), które Wnioskodawca zleca do wykonania podwykonawcom a następnie odsprzedaje na rzecz inwestora i rozlicza w ramach procedury odwrotnego obciążenia w VAT, podlegają opodatkowaniu 23%, podstawową stawką VAT.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.600.2018.1.KR
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomościach stanowiących działki gruntu sklasyfikowanych jako użytki rolne, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 114-KDIP1-2.4012.10.2019.2.RD
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.552.2018.1.MS2
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych w ramach Programu „Mobilność Plus”

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.676.2018.3.AZ
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątku składających się na Zakład G.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.5.2019.1.MZ
     ∟Mając powyższe na uwadze w przedmiotowej sprawie za datę nabycia nieruchomości należy uznać datę jej nabycia do ustawowej wspólności majątkowej, tj. rok 2001. W konsekwencji odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię w 2018 r. udziału w nieruchomości - nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło po upływie 5-letniego terminu, o którym mowa w tym przepisie, a więc uzyskany z tej sprzedaży przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do złożenia PIT-39 i zapłaty podatku dochodowego z ww. tytułu.

2019.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0114-KDIP3-2.4011.652.2018.1.JG1
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa (po stronie powiernika).

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-104/15-1/DP
     ∟1.Czy prowadzenie na terenie strefy działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej jako: „PDOP”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej jako: „UPDOP”), w oparciu o więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń i czy istnieje w związku z tym obowiązek podziału dochodu podatkowego uzyskiwanego z działalności zwolnionej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń oddzielne? 2.Czy Spółka może objąć zwolnieniem z PDOP dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia 1, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z Zezwolenia 2, dyskontując uzyskaną pomoc najpierw na dzień wydania Zezwolenia 1, a następnie, po wyczerpaniu limitu pomocy wynikającego z Zezwolenia 1, na dzień wydania Zezwolenia 2?

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.579.2018.1.MJ
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z odbywaniem aplikacji adwokackiej, poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.639.2018.2.AP
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży mieszkań oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług zakupionych w związku z remontem ww. mieszkań.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.421.2018.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.727.2018.2.JO
     ∟Stawka podatku dla usługi montażu dźwiękowych systemów odstraszających dzikie zwierzęta.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPP3/4512-1-174/15-3/19-S/JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kursu terapii manualnej.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.619.2018.3.PC
     ∟Zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla dostawy działek gruntu.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.516.2018.2.JK2
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej w przypadku braku porozumienia z ojcem dziecka.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.425.2018.1.MM
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.857.2018.1.MP
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w przypadku bonifikat udzielanych na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.405.2018.1.AW
     ∟Czy Wnioskodawczyni przysługiwało zwolnienie z opodatkowania dochodu otrzymanego z zamiany udziałów w lokalach na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy otrzymany w ramach zamiany udział w lokalu w tym samym akcie notarialnym podarowała córce?

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.692.2018.2.SM
     ∟W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości, stawki podatku, podmiotu zobowiązanego do wystawienia faktury w przypadku małżonków.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.467.2018.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia należnego podmiotom powiązanym z tytułu wsparcia informatycznego na rzecz Spółki, nie są objęte ograniczeniami określonymi w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.780.2018.1.KT
     ∟Rozliczenie transakcji na podstawie faktury wystawionej z tytułu otrzymania całości zapłaty na poczet eksportu bez konieczności wystawiania faktury końcowej oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania tej zapłaty.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.541.2018.2.MJ
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalenie wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.435.2018.3.MM
     ∟Skoro celem Fundacji jest m. in. – stosownie do art. 6 ust.2 lit. b jej Statutu - pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, to świadczenia z pomocy społecznej (w formie rzeczowej i pieniężnej), których Fundacja udziela swoim podopiecznym objęte są zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – w związku z przekazaniem podopiecznym ww. świadczeń – na Fundacji nie ciąży obowiązek wykazania wartości tych świadczeń w informacjach, o których mowa w art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.762.2018.5.KS
     ∟Opodatkowanie darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.171.2017.13.HS
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.778.2018.2.KS
     ∟Stawka podatku dla dostawy oprawek do okularów korekcyjnych.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.272.2018.2.MZ
     ∟Czy nabycie przez Spółkę Działek Miasta w ramach zamiany nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.146.2018.4.BB
     ∟Czy przejecie długu przez męża i zwolnienie z długu Wnioskodawczyni będzie po stronie Wnioskodawczyni nabyciem podlegającym opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.490.2018.1.BG
     ∟czy w przypadku wygaśnięcia z mocy prawa należności odsetkowych na skutek likwidacji Spółki Celowej i wykreślenia jej z KRS, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.129.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych tytułem darowizny obciążonej poleceniem darczyńcy.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.747.2018.2.ASZ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków za pomocą sposobu określania proporcji opartego na kryterium udziału rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych (udokumentowanych fakturami VAT) w całkowitym rocznym obrocie z działalności w zakresie wodociągów i kanalizacji.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.779.2018.1.KT
     ∟Zastosowanie stawki VAT 0% dla eksportu towarów na podstawie posiadanych dokumentów.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.544.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy Opłaty licencyjne za prawa wykorzystywane do działalności produkcyjnej oraz działalności handlowej będą uznawane za koszt bezpośrednio związany z odpowiednio wytworzeniem oraz nabyciem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 tej ustawy nie znajdzie do nich zastosowania.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.902.2018.1.RG
     ∟brak obowiązku rejestracji jako podatnik VAT w związku z rozpoczęciem działalności w zakresie dostawy węgla

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.890.2018.2.ŻR
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Dołącz do 41640 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj