Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.381.2018.2.AW
     ∟Art. 9a ust. 3b pkt 2 updop przewiduje wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji świadczonych przez grupę na rzecz jej członka. Zatem transakcje świadczone przez członka na rzecz grupy (najem lokalu i magazynu) nie mogą korzystać z wyłączenia określonego w tym przepisie.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.578.2018.1.JM
     ∟prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu dotyczącego termomodernizacji budynku Przedszkola, MOSiRu oraz OSP

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2018.2.RH
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową ogrodzenia.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.273.2018.1.APA
     ∟w zakresie ustalenia czy różnica pomiędzy świadczeniami podwyższonymi a świadczeniami wypłaconymi stanowi koszt uzyskania przychodu oraz w którym momencie.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.579.2018.1.MD
     ∟Obowiązek zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia do świadczonych usług (PKWiU 43.39.11.0).

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.548.2018.3.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu pt.: „…”

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.117.2018.2.BB
     ∟Czy przy wyliczaniu czystej wartości nieruchomości należy obniżyć ją o całą kwotę wpisanej do księgi wieczystej hipoteki, czy tylko pomniejszyć ją o wartość pozostałej do spłaty wielkości kredytu? Czy należy wydzielić osobno wartość budynku i wartość gruntu przy wyliczaniu podatku z uwzględnieniem art. 16 ww. ustawy?

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.677.2018.2.MD
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację operacji pn. „..”

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.654.2018.1.MN
     ∟Gmina w odniesieniu do projektu, ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT, przy uwzględnieniu przepisów określonych w art. 86 ust. 2a-2h oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, a także art. 90 ustawy

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.631.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie usług obejmujących pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.342.2018.2.PH
     ∟w zakresie kwalifikacji do przychodów z zysków kapitałowych świadczenia usług informatycznych, których elementem składowym są opłaty za udzielenie licencji, sublicencji, niezbędne do świadczenia usług informatycznych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.664.2018.1.EJ
     ∟Gmina działa jako podatnik VAT z tytułu świadczenia usług pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.274.2018.2.JG
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.751.2018.1.NK
     ∟Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na budowie trasy rowerowej.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.136.2018.1.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.657.2018.2.AW
     ∟Nieuwzględnianie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisów aktualizujących należności dla potrzeb określenia prewspółczynnika.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.827.2018.1.RSZ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dotyczącej inwestycji pn. „…” realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanej operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.365.2018.1.RS
     ∟Sposób rozliczania dochodów z tytułu pracy z Wielkiej Brytanii.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.364.2018.1.ŁS
     ∟Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a uopdof obejmuje koszty użytkowania takie jak paliwo?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.429.2018.1.MO
     ∟Czy przepisy dotyczące tzw. finansowania dłużnego zawarte w art. 15c ustawy o CIT, będą miały zastosowanie w przypadku Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2018.3.AKU
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.422.2018.2.AKU
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości zamiennej nabytej w drodze odszkodowania

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.517.2018.1.MO
     ∟Czy wszystkie wydatki wymienione w stanie faktycznym, które będą powiększać wartość początkową środków trwałych a tym samym będą wchodzić w skład odpisów amortyzacyjnych będą stanowić tzw. koszt finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.518.2018.1.MO
     ∟Ustalenie wielkości kwoty odpisów amortyzacyjnych jakie będą podlegały zaliczeniu do limitu wynikającego z art. 15c ustawy o CIT

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.150.2018.4.BFP
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umów pożyczek.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.405.2018.1.MS
     ∟Czy Spółka w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu ustalenia statusu małego podatnika i naliczania podatku dochodowego wg obniżonej 15% stawki uwzględnia jedynie przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.503.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji sądowej.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.574.2018.3.MN
     ∟Obowiązek dokonywania – na podstawie art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług – korekt podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.296.2018.2.ANK
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży kombajnów wykorzystywanych w działalności rolniczej

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.376.2018.1.ANK
     ∟czy limit o którym mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wartości netto usługi

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.496.2018.2.JSK
     ∟Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.497.2018.1.BC
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy świadczonych przez Gminę za pośrednictwem MGOPS usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.668.2018.1.JM
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację zadania pn. „xx” dotyczącego budowy placu zabaw i siłowni plenerowej

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.396.2018.1.KF
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcom wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.157.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe występowania w spółce jawnej zysków z lat ubiegłych na moment jej przekształcenia w spółkę komandytową.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.275.2018.2.AWO
     ∟Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego nabytego w drodze rozwiązania umowy o dożywocie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.492.2018.2.JSK
     ∟Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.284.2018.2.KP
     ∟1. Za jaką datę należy przyjąć nabycie przedmiotowych nieruchomości przez podatnika - w całości 2 lutego 2010 r. czy tez w części (50%) 2 lutego 2010 r. oraz w drugiej części (50%) 29 maja 2013 r.? 2. Czy dokonaną w 2017 r. sprzedaż nabytych w 2010 r. do majątku wspólnego małżonków (w 2013 r. przynależnych podatnikowi na podstawie umowy rozdzielczości majątkowej) nieruchomości należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie artykułu 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.698.2018.1.PG
     ∟Opodatkowanie otrzymanego wkładu od mieszkańców oraz stawki podatku jak i zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.680.2018.1.AB
     ∟opodatkowanie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.654.2018.2.JP
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o strukturę VAT ustaloną na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.356.2018.2.MM
     ∟Czy po połączeniu Spółka będzie uprawniona do korzystania z Zezwolenia Spółki przejmowanej na prowadzenie działalności na terenie SSE, a tym samym do korzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, dla dochodów z całej działalności gospodarczej objętej zakresem przejętego Zezwolenia?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.158.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.667.2018.1.JM
     ∟Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” dotyczącego rozbudowy przedszkola

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.821.2018.1.KO
     ∟w zakresie prawa do zwrotu podatku z tytułu wydatków poniesionych w związku z utworzeniem strefy rekreacyjnej oraz z budową ścieżki edukacyjnej w związku z potrzebą ochrony środowiska przed negatywnym wpływem człowieka

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.611.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie przez Gminę świadczenia odpłatnych usług odprowadzania ścieków. Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.611.2018.1.JF
     ∟prawo do odliczenia naliczonego związanego z realizacją projektu

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.417.2018.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy do wydatków na nabycie Usług w zakresie działalności badawczo-rozwojowej zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CI

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.753.2018.1.KW
     ∟brak możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub części, zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.665.2018.2.MK
     ∟brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.661.2018.1.OS
     ∟Prawo do odliczenia za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.660.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.453.2018.2.KU
     ∟Czy zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu ustalone na podstawie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej może być odliczone z niewykorzystanej ulgi uczniowskiej nabytej przed dniem 1 stycznia 2004 r.?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.416.2018.5.GG
     ∟Czy składniki jakie zostaną przeniesione do Spółki kapitałowej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.293.2018.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie Wnioskodawcy ze spółką przejmowaną spowoduje powstanie po jego stronie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.325.2018.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy do wydatków na nabycie Usług w zakresie działalności badawczo-rozwojowej zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.336.2018.1.EN
     ∟w zakresie braku możliwości stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego kosztów Licencji w związku z zastosowaniem art. 15e ust. 11 pkt 1 ww. ustawy

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.416.2018.1.EN
     ∟w zakresie braku możliwości stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego kosztów Licencji w związku z zastosowaniem art. 15e ust. 11 pkt 1 ww. ustawy

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.505.2018.1.BC
     ∟Prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizowaniem zadania pn. „…”.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.334.2018.4.AT
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zwrotu pracownikom odbywającym podróż służbową samochodem prywatnym, opłat za przejazd autostradą i opłat za parkingi bez uwzględnienia limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.430.2018.2.IP
     ∟Podleganie opodatkowaniu transakcji zamiany nieruchomości, tj. działek nr: 5/2, 61/10, 130/3, 130/4, 10/4, 3/6, 3/13, 4/8, 2/4, 11/4, 12/4, 11/17, 11/26, 11/33, podleganie opodatkowaniu transakcji zamiany działki nr 1/6, stawka podatku VAT dla transakcji zamiany nieruchomości niezabudowanych, dla których wydano decyzję o lokalizacji celu publicznego, tj. działek nr: 61/10, 130/3 i 130/4, stawka podatku VAT dla transakcji zamiany nieruchomości zabudowanych, tj. działek nr: 11/17, 11/26 i 11/33, dokumentowanie transakcji zamiany działek nr: 61/10, 130/3, 130/4, 11/17, 11/26 i 11/33 oraz dokumentowanie transakcji dostawy działki nr 1/6.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.558.2018.1.JC
     ∟Opodatkowanie bezumownego korzystania z nieruchomości oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.319.2018.1.DS
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z najmu

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.425.2018.2.MO
     ∟Czy: -zespół składników majątkowych, wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, -Nabywca będzie uprawniony do rozpoznania i amortyzacji wartości firmy od jej wartości początkowej ustalonej jako dodatnia różnica pomiędzy wartością rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością rynkową poszczególnych składników majątku.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.646.2018.2.AJ
     ∟Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.342.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia sposobu rozliczenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym przez Spółkę komandytową w której Wnioskodawca jest komplementariuszem dofinansowaniem.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-166/15/18-S/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.595.2018.2.BW
     ∟Podstawa opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem wkładów niepieniężnych, dokonanych w latach 2012-2013.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.550.2018.4.BK
     ∟Prawo do odliczenia podatku z tytułu realizacji zadania przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.773.2018.1.AP
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.774.2018.1.AP
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.610.2018.1.DC
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Gminie poprzez rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół oraz zakup niezbędnego wyposażenia”.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.752.2018.1.JS
     ∟brak możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub części, zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.602.2018.2.NF
     ∟Prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.561.2018.2.DC
     ∟Obowiązku podatkowego z tytułu Dostaw Cyklicznych.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.504.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w związku z dostawą i montażem instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i na gruncie; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem robót budowlanych od podwykonawcy; podlegania opodatkowaniu otrzymanej dotacji; prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.558.2018.2.AZ
     ∟- braku obowiązku uwzględniania wartości pokrycia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych do Zakładu przez Gminę w przychodach wykonanych zakładu budżetowego dla celów obliczenia wartości prewspółczynnika, jeśli wartości te nie są przychodem w rozumieniu ustawy o finansach publicznych - braku obowiązku uwzględniania wartości dotacji celowych i inwestycyjnych w przychodach wykonanych zakładu budżetowego dla celów obliczenia wartości prewspółczynnika, jeżeli wartości te nie wynikają z wykonania planu finansowego zakładu

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.366.2018.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.569.2018.2.AZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy dostawy nieruchomości

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.769.2018.1.AJ
     ∟Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.656.2018.1.KK
     ∟Opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego na pokrycie kosztu montażu instalacji fotowoltaicznych, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach związanych z zakupem i montażem instalacji OZE na budynkach/gruncie podmiotów indywidualnych, budynkach użyteczności publicznej oraz opodatkowanie dotacji w części dotyczącej usług montażu instalacji OZE na budynkach/gruncie podmiotów indywidualnych i budynkach użyteczności publicznej.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.568.2018.2.JM
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „xxx” dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.422.2018.1.AK
     ∟Czy podatnik może wynajmować w ramach tzw. najmu prywatnego lokale usługowe, które wcześniej wynajmowane były w ramach działalności gospodarczej, a najem ten opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.553.2018.2.APR
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji dotyczącej budowy targowiska i budynku Centrum.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.293.2018.2.MS
     ∟1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała refakturę za koszty wdrożenia od spółki powiązanej? 3. Czy w odniesieniu do refaktury od Spółki D S.A. obejmującej koszty prac wdrożeniowych od Spółki B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.292.2018.2.BG
     ∟1. Czy Spółki będą uprawnione do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółki postąpią prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej licencję SAP powiększoną o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka D S.A. otrzyma ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia, natomiast Spółka A Sp. z o.o. otrzyma refakturę za koszty wdrożenia od spółki powiązanej? 3. Czy Spółka D S.A. postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na Spółkę A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury kosztów na Spółkę A Sp. z o.o.?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.658.2018.2.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.696.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.352.2018.1.WS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w nieruchomości.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.291.2018.2.AK
     ∟1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia? 3. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury na A Sp. z o.o.? 4. Czy w odniesieniu do faktury obejmującej koszty prac wdrożeniowych od B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1030/14/18-S/TR
     ∟Sprzedaż obiektów, nasadzeń, urządzeń.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.498.2018.2.KP
     ∟Uznanie czynności przesłania faktury z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną za wydanie faktury.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.557.2018.1.RM
     ∟uznanie, że w odniesieniu do otrzymanej płatności (zaliczki) znajdzie zastosowanie stawka podatku w wysokości 0% na podstawie art. 41 ust. 9a w zw. z art. 41 ust. 9b ustawy

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.675.2018.1.WH
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją operacji na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.474.2018.1.MG
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.491.2018.1.BC
     ∟Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną operacją przebudowy sali wiejskiej.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.386.2018.1.PSZ
     ∟- Korekta przychodów uzyskanych od 2015 r., - Wyliczenie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w każdym z okresów, w którym otrzymał Pan dotację i o kwotę zawyżenia wystornować zapisy księgowe, - Sporządzenie korekty zeznań rocznych za lata 2015, 2016, 2017

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.681.2018.1.SJ
     ∟Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych na terenie miasta (…)”.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.581.2018.4.MK
     ∟uznanie opisanych składników przenoszonych do nowo powstałej spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz braku powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienie wkładu niepieniężnego do nowo powstałej spółki

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.479.2018.1.IR
     ∟Zaliczenie do przychodu pracownika wartości nieodpłatnie udostępnionych kwater noclegowych

Dołącz do 40978 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj