Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.455.2018.3.MD
     ∟Określenie podstawy opodatkowania realizowanego świadczenia złożonego oraz zastosowania właściwej stawki podatku.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.555.2018.2.PRP
     ∟ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.564.2018.3.ALN
     ∟Podleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawy budynku i budowli oraz użytkowania wieczystego gruntu. Opodatkowania podstawową stawką VAT dostawy budynku i budowli oraz użytkowania wieczystego gruntu przy założeniu, że Zainteresowani złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy. Pełne prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z dostawą budynku i budowli oraz użytkowania wieczystego gruntu.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.520.2018.4.WL
     ∟zwolnienie od podatku czynności wniesienia aportem przez Gminę zabudowanej działki do Spółki.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.592.2018.1.IR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.469.2018.1.KU
     ∟możliwości zaliczenia wydatków na zakup wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.596.2018.2.JSZ
     ∟braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.468.2018.1.KU
     ∟zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDITP1-1.4012.617.2018.2.MSU
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.466.2018.2.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.571.2018.1.MN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.627.2018.1.SM
     ∟zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży nieruchomości

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.444.2018.1.KU
     ∟ustalenie wartości początkowej mieszkania

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.406.2018.2.AKU
     ∟opodatkowania zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.405.2018.1.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.382.2018.3.SŻ
     ∟Określenie źródła przychodu z tytułu sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.307.2018.1.MM
     ∟Koszty uzyskania przychodów związane z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.320.2018.1.PW
     ∟Brak obowiązku poboru podatku u źródła od wypłat na rzecz rezydentów podatkowych z Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki z tytułu odpłatnego udostępnienia prawa do korzystania (subskrypcji) ze Środowiska Roboczego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.407.2018.3.ES
     ∟Nieodpłatne przekazanie nieruchomości żonie.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.442.2018.1.IP
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.342.2018.1.MKA
     ∟Wydatkowanie przez małoletniego środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego z majątku odrębnego rodzica.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.423.2018.2.MC
     ∟Ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla usług dostawy i montażu paneli winylowych, podłóg i tapet.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.302.2018.3.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek na rzecz szwedzkiej spółki zależnej.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.544.2018.1.DC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z planowaną inwestycją pn. „Budowa miejsca sportowo-rekreacyjnego (…)”.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.611.2018.1.SJ
     ∟Uznanie, że planowana sprzedaż Nakładów stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%; ustalenie, czy fakt odpłatnego przeniesienia Nakładów spowoduje konieczność korekty i rozliczenia podatku przez Spółkę w związku z nabyciem usług budowlano-montażowych i instalacyjnych przy budowie Centrum i aktualnie realizowanych na Działce inwestycji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nakładów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.520.2018.1.AP
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.263.2018.2.DS
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek komandytowych przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.332.2018.3.AN
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.455.2018.2.MR
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie kwoty otrzymanej przez Wnioskodawcę od współorganizatora Konkursu.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.492.2018.1.MC
     ∟Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy paliwa żeglugowego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.317.2018.2.AJ
     ∟Kwestia uznania wartości wypłacanego wynagrodzenia z tytułu Umowy Cesji za przychód oraz uznania wartości wydatków z tytułu wpłaty zaliczki na rzecz Sprzedających za koszt bezpośrednio związany z przychodem.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.101.2018.4.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.435.2018.4.KBR
     ∟Nieuznanie nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zastosowanie do dostawy przedmiotowych Nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.503.2018.3.IK
     ∟opodatkowanie dostawy działki niezabudowanej

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.522.2018.2.JP
     ∟W zakresie opodatkowania transakcji zamiany nieruchomości podatkiem od towarów i usług.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.391.2018.2.SŻ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (nabytej do wspólności majątkowej małżeńskiej) po podziale majątku

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-1176/14-4/MN
     ∟przeniesienie składników majątkowych z działalności męża do działalności Wnioskodawczyni nie jest neutralne na gruncie ustawy o VAT z uwagi na istniejącą wspólność majątkową małżeńską, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem ciągników siodłowych, naczep i notebooka , brak obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury dokumentującej nabycie składników majątkowych od męża zgodnie z art. 89b ustawy o VAT

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.483.2018.1.AK
     ∟Podstawa opodatkowania przy usłudze dzierżawy instalacji OZE na rzecz Mieszańców w sytuacji, kiedy Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie na wykonie instalacji OZE oraz z tytułu dzierżawy pobiera od mieszkańca opłatę jednorazową.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.476.2018.1.IT
     ∟uznanie przeniesienia własności Przedmiotów Zabezpieczenia za czynność podlegającą opodatkowaniu, określenia dla tej transakcji podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.508.2018.1.ISZ
     ∟opodatkowanie sprzedaży składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa ustawy

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.411.2018.4.JG1
     ∟obowiązki płatnika w związku z przymusowym umorzeniem akcji

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.392.2018.2.JK3
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.366.2018.3.MS2
     ∟W zakresie opodatkowania zasądzonych wyrokiem sądu odsetek.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.421.2018.2.AM
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT do nieodpłatnej darowizny posiłków wytwarzanych przez placówki prowadzone przez Wnioskodawcę na rzecz osób uprawnionych przez organizacje pożytku publicznego.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.365.2018.3.MS2
     ∟W zakresie opodatkowania zasądzonych wyrokiem sądu odsetek.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.329.2018.3.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu finansowania pracownikom noclegu i wyżywienia.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.509.2018.1.MT
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.655.2018.1.JP
     ∟Czy w odniesieniu do realizowanej inwestycji, Gmina będzie mogła odliczyć od podatku należnego kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur za roboty związane z realizacją inwestycji?

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.454.2018.3.RR
     ∟Uznania Sprzedającego za podatnika podatku VAT w związku ze zbyciem udziału w Nieruchomości, opodatkowania podatkiem VAT czynności zbycia ww. udziału oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez Kupującego w związku z transakcją nabycia Nieruchomości.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.498.2018.2.RR
     ∟Dokumentowanie transakcji dostawy towarów.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.641.2018.1.NK
     ∟Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na przebudowie świetlicy.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.610.2018.1.AJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.562.2018.1.DM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.490.2018.1.RR
     ∟ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy książek

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.323.2018.2.DP
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia roszczenia o odszkodowanie.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.461.2018.3.JG
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności związanych ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.585.2018.1.MN
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.543.2018.1.IZ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizowanego projektu

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.523.2018.1.MMA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokalu użytkowego

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.561.2018.1.DM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.572.2018.2.JM
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.571.2018.2.JM
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.440.2018.1.DS
     ∟skutki podatkowe transgranicznego połączenia spółek

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.322.2018.2.MS2
     ∟W zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.272.2018.1.AJ
     ∟Kwestia zakresu podlegania opodatkowaniu na zasadach ogólnych z tytułu przychodów z nieruchomości (o których mowa w art. 24b ustawy o CIT).

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.288.2018.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.476.2018.1.IP
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących Inwestycji, które zostaną następnie przekazane przez Gminę Zakładowi, przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji właściwego dla tego Zakładu.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.290.2018.2.WS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uzyskaniem przez pracowników uprawnień do objęcia/nabycia akcji oraz ich objęciem/nabyciem, a także odpłatnym zbyciem akcji.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.286.2018.2.WS
     ∟Skutki podatkowe uzyskania uprawnień do objęcia/nabycia akcji oraz ich objęcia/nabycia, a także odpłatnego zbycia akcji.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.596.2018.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.448.2018.1.GM
     ∟Odliczenie podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją projektu.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.448.2018.2.MN
     ∟- braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, - braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej,br> - braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w S.,br> - prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w M.br> - prawa do częściowego zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.538.2018.2.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę infrastruktury wodociągowej oraz odcinka kanalizacji według wskazanego przez Wnioskodawcę sposobu określania proporcji.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.576.2018.2.JSZ
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.584.2018.2.MC
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT czynności udzielenia pożyczki

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.587.2018.1.KT
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.514.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.466.2018.2.SM
     ∟Uznanie składników majątkowych za przedsiębiorstwo i wyłączenie transakcji zbycia w oparciu o art. 6 pkt 1 ustawy.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.513.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.512.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.421.2018.2.KS
     ∟sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziału we własności i prawie użytkowania wieczystego, na którym budynki zostały wzniesione, otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem 6 lat od rozwiązania spółki komandytowej powstanie przychodu z odpłatnego zbycia akcji spółek akcyjnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.420.2018.2.KS
     ∟sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziału we własności i prawie użytkowania wieczystego, na którym budynki zostały wzniesione, otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem 6 lat od rozwiązania spółki komandytowej powstanie przychodu z odpłatnego zbycia akcji spółek akcyjnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.419.2018.2.KS
     ∟sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziału we własności i prawie użytkowania wieczystego, na którym budynki zostały wzniesione, otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem 6 lat od rozwiązania spółki komandytowej powstanie przychodu z odpłatnego zbycia akcji spółek akcyjnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.517.2018.2.AK
     ∟Prawo do pełnego odzyskania naliczonego podatku VAT związanego z inwestycją, która będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.507.2018.1.KB
     ∟Sekurytyzacja - zwolnienie od podatku, import usług, podstawa opodatkowania, miejsce świadczenia usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.460.2018.3.MK
     ∟Uznania składników materialnych i niematerialnych za przedsiębiorstwo, którego zbycie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.459.2018.3.MK
     ∟Uznania składników materialnych i niematerialnych za przedsiębiorstwo, którego zbycie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.522.2018.2.SJ
     ∟Obowiązek wystawienia faktur korygujących.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.594.2018.1.RK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.518.2018.1.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z wniesieniem wytworzonych w ramach Inwestycji środków trwałych do spółki prawa handlowego.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.409.2018.1.ES
     ∟Otrzymanie należności po likwidacji działalności gospodarczej.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.418.2018.1.KS
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego na usługę sporządzenia wniosku o dofinansowanie

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.480.2018.1.MT
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.457.2018.2.MT
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności związanych ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.434.2018.1.MT
     ∟zastosowanie zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 do sprzedaży lokalu niemieszkalnego

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.403.2018.2.SS
     ∟Możliwość odzyskania w całości lub w części podatku VAT naliczonego, w ramach projektu pn.: „…”, zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.275.2018.3.MT
     ∟Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.446.2018.1.TKU
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji (drogi).

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.575.2018.1.BS
     ∟Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w zakresie potraceń wzajemnych wierzytelności wynikających z ustawy Kodeks cywilny tj. wierzytelności należnych Spółdzielni z tytułu wpłat udziałów członkowskich oraz składek na ubezpieczenie na życie?

Dołącz do 40810 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj