Interpretacje do przepisu

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


0/365551 - interpretacji podatkowych do przepisu

Brak wyników. Sprawdź, czy w danej ustawie istnieje przepis, który wskazałeś. Jeżeli przepis taki istnieje, być może nie przypisano do niego żadnej interpretacji. W takim wypadku usuń literę, w braku poprawy - usuń punkt, a w dalszym braku poprawy - usuń ustęp. Dla wyszukiwania są wymagane co najmniej numer artykułu oraz nazwa aktu prawnego.
Oczywiście są przepisy, do których jest bardzo dużo interpretacji (np. art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT) i wtedy dalsze wyszukiwanie jest dość żmudne, jednak ilość interpretacji do większości przepisów jest rozsądna, przy czym prezentujemy je poczynając od najnowszych.


teraz czytane:

2015.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-378/14-2/MK
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2014.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-24/14/RSz
     ∟- opodatkowanie podatkiem od towarów i usług usług stołówki dla pracowników niepedagogicznych Szkoły, zakwaterowanych w internacie osób z zewnątrz, dla grup przyjezdnych, uczniów, studentów, słuchaczy kolegiów w okresie ferii i wakacji oraz mieszkańców Szkolnego Schroniska Młodzieżowego stawką podatku 8%, - jeżeli do usług wyżywienia faktycznie znajduje zastosowanie zwolnienie wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, to fakt, że za ucznia zapłaci np. rodzic, klub sportowy, rada rodziców lub inna firma, czy też wymieniona we wniosku jednostka budżetowa, pozostaje bez wpływu na to zwolnienie.

2010.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-606/10/DG
     ∟Czy opisany wyżej samochód ciężarowy podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym dotyczącym samochodów osobowych?Czy Wnioskodawca odpowiada finansowo możliwością obciążenia podatkiem akcyzowym wstecznie w przypadku kiedy nabywca po zarejestrowaniu dokona zmian w pojeździe przystosowujących go do przewozu większej ilości osób?

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-170/14/AK
     ∟Czy sezonowy najem krótkotrwały dwóch kondygnacji domu jednorodzinnego – budynku mieszkalnego Wnioskodawca może rozliczyć jak typową długoterminową umowę najmu wg 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2005.04.29 - Urząd Skarbowy w Oławie - PD I 415-5/1-6/05
     ∟Czy rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej może wystawiać rachunki dla sklepów na sprzedawane produkty pszczele? W dniu 24.01.2005 r. do

2008.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-154/08/AB
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na wyposażenie i wystrój hotelu.

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-383/15/AB
     ∟sposobu rozliczania kosztów bezpośrednio związanych z przychodami uzyskanymi w latach poprzednich.

2011.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1133/10-2/KB
     ∟Czy udzielanie oprocentowanej pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wobec czego nie rodzi obowiązku u pożyczkobiorcy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-625/15-2/SM
     ∟czynność udzielania nieoprocentowanych pożyczek będzie podlegała opodatkowaniu w związku z uznaniem ich za odpłatne świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, z uwagi na fakt, iż przedmiotowe usługi mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-358/15-2/ISZ
     ∟uznanie dostaw towarów za eksport towarów i zastosowania stawki podatku w wysokości 0%

2010.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-386b/10/MT
     ∟W przedstawionym zdarzeniu przyszłym będą spełnione przesłanki zwolnienia dochodu (przychodu) Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej od podatku, na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-501/15-2/RS
     ∟Czy wypłaty pieniężne dokonywane w związku z realizacją Praw przyznanych przez Spółkę na podstawie Umowy będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop?

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-744/15-4/AM
     ∟Część odsetek, która przypada proporcjonalnie na wartość kredytu która posłużyła sfinansowaniu nabycia komórki lokatorskiej oraz lokalu mieszkalnego służącym do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na nabycie nakładów na adaptację tej części nieruchomości mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

2007.03.14 - Wójt Gminy Sławno - 3110/9010027/1/2007
     ∟Rejonowy Z. I. w B. pismem z dnia 13 kwietnia 2006r. Nr 2447/WN i ZW zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w sprawie kwalifikacji budynków zajętych bezpośrednio na zakwaterowanie żołnierzy do grupy budynków mieszkalnych. Wójt Gminy Sławno działając na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 1a, ust. 1 pkt 1 oraz art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)postanawia uznać budynki przeznaczone na zakwaterowanie żołnierzy odbywających służbę wojskową za budynki mieszkalne. We wniosku z dnia 13 kwietnia 2006r. (z datą wpływu 18.04.2006) Nr 2447/WN i ZW ora...

2014.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-222/14-4/AO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczonych usług szkoleniowych (Wnioskodawca działa jako placówka oświatowa i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)

2008.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-9/08-2/MS
     ∟CIT - w zakresie stosowania ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r., w tym zasad ustalania wartości firmy oraz wartości początkowej poszczególnych składników majątkowych stanowiących łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa otrzymanych w formie aportu

2014.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-126/14-6/KO
     ∟Czy w przypadku, gdy zobowiązanie Wnioskodawcy wobec Spółki wygaśnie (zarówno w części głównej, jak i odsetkowej) wskutek konfuzji (jak opisano powyżej) na skutek umorzenia udziałów w Spółce bądź jej likwidacji, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT?

2012.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-144/12-5/MF
     ∟Czy koszty transportu próbek towarów, katalogów reklamowych oraz gadżetów reklamowych przekazanych nieodpłatnie do potencjalnych kontrahentów stanowią koszt uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-469/11-4/EWW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania kopii faktur papierowych w formie elektronicznej oraz potwierdzania otrzymanych korekt faktur w formie elektronicznej.

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-931/15-2/MW
     ∟Czy Spółka prawidłowo postępuje, rozliczając należny podatek VAT z tytułu używania przez pracowników służbowych telefonów do celów prywatnych, w miesiącu wystawienia faktury przez operatorów telefonii?

2012.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1729/11/KG
     ∟Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z renowacją i remontem cennych zasobów kulturowych.

2012.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-902/12/AP
     ∟Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotu słowackiego z tytułu udzielenia przez ten podmiot poręczenia zabezpieczającego spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę?

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1101/15-4/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej.

2007.02.06 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/4060-96/06
     ∟Czy kwoty otrzymane przez pracowników Spółki tytułem zwrotu kosztów połączeń z Internetem stanowią ich przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W dniu 8 listopada 2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Płatnika, o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim sprzedaż narzędzi skrawających, doradztwo techniczne i pomoc we wdrażaniu nowych projektów produkcyjnych. Wnioskująca dystrybuuje narzędzia jak również dokonuje kompleksowej obsługi klientów ...

2009.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-844/09-9/AK
     ∟1. Czy Wnioskodawca, jako dłużnik solidarny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i następca prawny w rozumieniu Ordynacji podatkowej, może wystawić fakturę korygującą i tym samym pomniejszyć podatek należny wynikający z faktury korygującej mimo, że sprzedaży maszyny dokonała osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która wniosła swoje przedsiębiorstwo aportem do Spółki jawnej?2. Czy Wnioskodawca, może wystawić notę korygująca do otrzymanej faktury korygującej z tytułu otrzymania rabatu oraz skorygować podatek VAT naliczony?3. Czy Wnioskodawca, ma prawo do otrzymania ewentualnego bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku VAT, wynikającego z rozliczeń składanych przez Podatnika jako indywidualnego przedsiębiorcę?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1299/14/EJ
     ∟wykonywanie przez Wnioskodawcę będącego komplementariuszem spółki komandytowej czynności prowadzenia spraw spółki za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

2006.06.28 - Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście - III-2/443-97/06/EF
     ∟W złożonym wniosku podatnik pyta czy sprzedaż przez wnioskodawcę oleju napędowego, zakupionego w Czechach, który nie jest wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a który zostaje sprzedany na rzecz podmiotu spoza Unii Europejskiej i dostarczony przez firmę Czeską jest w rzeczywistości eksportem towaru, czy wewnątrzwspolnotową dostawą towarów czy też przedmiotowa transakcja w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2014.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1159/13-3/AD
     ∟Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana sprzedaż ulgowych świadczeń przejazdowych dla pracowników Wykupujących lub uprawnionych rencistów, emerytów i osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne?

2010.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-389/10-4/IG
     ∟Czy Premia otrzymana od Kontrahenta może być uznana za wynagrodzenie wypłacone z tytułu świadczenia przez Spółkę usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług albo za rabat dotyczący transakcji zrealizowanych przez Kontrahenta na rzecz Spółki, stanowiących podstawę obliczenia premii?

2005.11.07 - Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady - V/005-54/B/2005
     ∟Czy w przypadku dokumentowania usług w zakresie konkursów i obozów można wystawić rachunek czy też należy wystawić fakturę VAT z adnotacją zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT?Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: Szkoła jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje usługi statutowe w zakresie edukacji. W ramach wykonywanych usług organizuje konkursy i obozy dla uczniów. Sprzedaż na terenie szkoły odbywa się przy użyciu kas fiskalnych. Od zakupów na potrzeby pracowni technologicznych oraz od wszystkich surowców bez względu na końcowe przeznaczenie odliczany jest VAT (trudno t...

2006.06.20 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/WV/443/546/47/2006/SK
     ∟a) Czy usługi pośrednictwa finansowego zwolnione przedmiotowo z podatku VAT świadczy wyłącznie Spółka Finansowa? b) Czy podstawa opodatkowania z tytułu importu usług pośrednictwa finansowego świadczonego przez Spółkę Finansową na rzecz Uczestnika jest uwzględniana przy ustaleniu wysokości obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?

2014.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-51/14/MS
     ∟Czy sposób ujęcia w kosztach faktury za najem samochodu (poza limitem wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu) i faktury za kompletną obsługę techniczną jest prawidłowy?

2014.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-911/14/AD
     ∟Czy jeżeli uznamy, że przekazanie nieruchomości z majątku spółki do majątku Wnioskodawcy nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, to czy wystąpi u Niego przychód podatkowy z jakiegoś źródła przychodów?

2014.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-161/14-4/PM
     ∟Ponieważ uzyskiwane przychody z działalności nie są własnością Spółki powołanej do zarządu majątkiem Wspólnoty, to czy Spółka zarządzająca zrejestrowana jako Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsiach X i X, powiat X, województwo X, nie jest płatnikiem ani podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i w związku z tym nie składa do Urzędu Skarbowego deklaracji CIT-8, CIT-O, ani sprawozdania finansowego, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych?

2006.10.23 - Prezydent Miasta Łodzi - Fn.I.0550/7/06
     ∟Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości linie oświetleniowe- budowle służące tylko do dostarczania energii w celi oświetlenia drogi, znajdujące się w pasach dróg publicznych ? Czy słupy energetyczne znajdujące się w pasach drogowych, na których podwieszone są jednocześnie dwie linie (służąca przesyłowi energii do odbiorców i oświetleniowa oraz oprawy oświetleniowe), podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ? Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

2012.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-18/12-2/AG
     ∟Czy wynagrodzenie (wynikające z rachunków) z tytułu świadczenia usług przez męża Wnioskodawczyni (prowadzącego własną, odrębną pozarolniczą działalność gospodarczą) na Jej rzecz (wykonującej odrębną, własną pozarolniczą działalność gospodarczą) - stanowi dla Niej koszty uzyskania przychodów z tytułu tej działalności i jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów pomniejsza przychody osiągane przez Wnioskodawczynię z prowadzonej działalności?

2008.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-193/08-2/HS
     ∟Czy Spółka jest zobowiązana do podatkowego rozliczenia zysku/straty wynikających z zamknięcia kontraktu terminowego w dniu jego zamknięcia pomimo braku faktycznej realizacji kontraktu rozumianej jako zapłata?

2012.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1341/12/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo zaliczy amortyzację w wysokości umorzonej pożyczki do kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu?

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-626/11/MW
     ∟1. Czy w opisanej sytuacji po założeniu ewidencji środków trwałych i wprowadzeniu tam budynku wnioskodawczyni prawidłowo ustali koszt amortyzacji biorąc jako podstawę połowę wartości (jako współwłasność jej i męża) wyszacowanej przez biegłego w cenach z grudnia 2010r.?2. Czy do połowy wartości oszacowanej w cenach z grudnia 2010r. wnioskodawczyni może dodać w całości wydatki związane z inwestycją poniesione od 2006r. udokumentowane fakturami?3. Czy wnioskodawczyni może zastosować stawkę amortyzacji 10% w stosunku do części budynku należącej do niej i męża, powiększonej o wydatki modernizacyjne?

2012.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-541/12-4/AM
     ∟Czy podstawę amortyzowania w spółce cywilnej nieruchomości wybudowanej przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników stanowi wartość określona zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wycena przez rzeczoznawcę?

2015.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-65/15-6/KR
     ∟Skutki podatkowe objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (pytanie oznaczone nr 1)

2009.11.05 - Minister Finansów - PK4/8012/228/JWA/09/1260
     ∟obliczanie terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem 1 września 2005 r., w przypadku których przed tym dniem nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia

2010.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-266/10-4/AF
     ∟należy stwierdzić, iż usługi Cash-pooling świadczone na rzecz Spółki, nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności dokonywane w ramach usługi Cash-pooling nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-878/15-4/AM
     ∟Wnioskodawca nie będzie mógł ustalić indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla tego środka trwałego tj. lokalu mieszkalnego w oparciu o przepisy art. 22j ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

2015.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-951/15/KK
     ∟Zastosowanie procedury VAT - marżą przy dostawie samochodu. Podstawa opodatkowania w przypadku, gdy cena sprzedaży jest niższa od ceny zakupu.

2006.07.20 - Świętokrzyski Urząd Skarbowy - RO/423-31/06
     ∟Czy kwota odstępnego stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki w momencie poniesienia wydatku (tj. zapłaty poszczególnych rat) czy w momencie zarachowania ?

2014.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-828/14/KP
     ∟ustalenie prawidłowych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych

2011.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-814/11/AŚ
     ∟zwolnienie od podatku VAT gotowości do wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Wnioskodawcę

2005.07.20 - Urząd Skarbowy w Cieszynie - PDIII 436/2/05
     ∟Czy podatnicy są zobowiązani zapłacić podatek od darowizny pieniędzy otrzymanych z zagranicy na konto w kraju?Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.07.1983r o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514) podatkowi od spadków i darowizn zwanemu dalej "podatkiem" podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny. W art. 2 cytowanej ustawy rozszerzono zakres czynności podlegających opodatkowaniu, o nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykon...

2011.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-570/11-5/JK
     ∟Czy usługa pokrywana z budżetu Wnioskodawcy mieści się w kategorii zwolnień przedmiotowych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2010.51.307 art. 21 ust. 1 pkt 114), i w związku z tym płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C?

2015.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-590/15/DP
     ∟Do ktorego zrodla przychodow Wnioskodawca powinien zaliczyc srodki pieniezne uzyskane ze zbycia jednostek Bitcoin?W jaki sposob Wnioskodawca powinien obliczyc koszty uzyskania przychodow ze zbycia jednostek Bitcoin?

2014.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-975/14-2/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej.

2009.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-821/09-5/AK
     ∟Opodatkowanie majątku otrzymanego przez wspólników likwidowanej spółki cywilnej.

2015.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-754/15-4/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie stawki amortyzacyjnej.

2005.05.19 - Urząd Skarbowy w Nowym Sączu - PP/443-68/05
     ∟Czy Spółka powinna ewidencjonować na kasie fiskalnej opłatę ewidencyjną CEPIK w stawce "Zw" ?

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-940/13-5/IG
     ∟Czy świadczenie usług polegających na czyszczeniu kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przemysłowej, przy użyciu samochodu ciśnieniowego i sprężyny mechanicznej, które są sklasyfikowane według nomenklatury PKWiU w grupowaniu 37.00.11.0 jako usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, firma może opodatkować stawką podatku w wysokości 8% VAT?

2013.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-724/13-2/JW
     ∟stawka dla kompleksowego organizowania kolonii, letnich obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół

2015.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-282/15/UH
     ∟Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży usług wyważania i wymiany opon samochodowych świadczonych na rzecz pracowników

2007.09.10 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR1/423-85/07/MK
     ∟1.czy reklamy świetlne zawierające tylko logo, zainstalowane na budynku wynajmowanym przez Spółkę mogą być uznane za środki trwałe Spółki, podlegające amortyzacji orazczy dokonując odpisów amortyzacyjnych można stosować stawkę w wysokości20%,2.czy wydatki związane z nabyciem i umieszczeniem reklam świetlnych z logoSpółki poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne mogą być zaliczone dokosztów uzyskania przychodów?

2012.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-747/12/JD
     ∟Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej: „uCIT”) Spółka - w przypadku zbycia udziałów objętych przed 2000 r. - powinna rozpoznawać koszty uzyskania przychodów związane ze zbyciem udziałów wg przepisów obowiązujących w momencie zbycia (2011 r.), czy też w momencie (w roku) objęcia udziałów (tj. w 1995)?

2011.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-518/11/MO
     ∟Czy wartość czynszu za dzierżawę gruntu ponoszona w okresie realizacji inwestycji będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia czy też zwiększy wartość początkową inwestycji?

2009.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-313/09-2/PS
     ∟Czy w związku z wypłatą na rzecz zagranicznego kontrahenta wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług maintenance Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20% przychodu, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz do sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-165/15-4/ALN
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek

2014.12.18 - Minister Finansów - DD9/033/547/KCT/2012/2138
     ∟1. Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących w świetle art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ustawy o radcach prawnych wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?2. Czy możliwość kwalifikacji jako kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków związanych z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego poniesionych przed rozpoczęciem działalności uzależniona jest od sposobu prowadzenia Podatkowej Księgi Pr...

2013.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-652/13-4/ALN
     ∟Faktury elektroniczne

2014.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-420/14-2/AM
     ∟Czy w rozumieniu art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano), rozumiany jako dzień, w którym koszt został uwzględniony w rachunku zysków i strat Spółki i tym samym, tak rozpoznany koszt - o ile będzie spełniał przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP oraz nie będzie wymieniony w katalogu wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP - będzie stanowił koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

2013.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-135/13-4/MS
     ∟Czy w związku z kupnem dwóch mieszkań na własne cele mieszkaniowe i ponoszeniem wydatków na ich wykończenie Wnioskodawczyni będzie miała prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-978/11-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2013.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-103/13-4/MAP
     ∟Czy wynajmując nieruchomości mężowi oraz innym podmiotom, o których mowa we wniosku, dla potrzeb ich działalności gospodarczych, Wnioskodawczyni będzie mogła opłacać ryczałt w wysokości 8,5%, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2012.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-272/12-4/AM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów darowizn przekazanych pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową

2004.02.20 - Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie - II US I PB-415/6/04
     ∟Czy w chwili dokonania podziału pozostałego po likwidowanej spółdzielni majtku członkowie spółdzielni powinni zapłacić podatek dochodowy? W odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),

2006.01.27 - Urząd Skarbowy w Czarnkowie - NP-423/4/5/06
     ∟Czy świadczenia polegające na sfinansowaniu: 1) uczestnictwa pracowników i ich rodzin w imprezie integracyjnej (tj. zakup usługi transportowej - dojazd na imprezę, napoje i posiłki, wygrane rzeczowe w konkursach, imprezy sportowe i kulturalne);2) zakupu biletów na koncerty i kabarety oraz usług transportowych związanych z dojazdem na te imprezy;3) spotkania z okazji Dnia Kobiet oraz zabawy karnawałowej połączonej z poczęstunkiem;4) badań mammograficznychspełnione na rzecz pracowników stanowią świadczenia rzeczowe i korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U...

2011.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-829/10-2/JG
     ∟W jaki sposób prawidłowo przyporządkować koszty Zakładu Remontowego do kosztów kształtujących dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochód podlegający opodatkowaniu tym podatkiem?

2014.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-390/14-2/MS
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2013.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-146/13-4/MG
     ∟Stawka podatku dla czynności obciążania użytkowników lokali użytkowych kosztami mediów oraz odliczenie podatku w części podlegającej refakturowaniu.

2011.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1398/11-2/ISZ
     ∟możliwość dokonania anulowania sprzedaży poprzez wystawienie faktury korygującej niewprowadzonej do obrotu

2005.04.22 - Urząd Skarbowy w Lesku - US-PP-443/5/05
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości tj. działki zabudowanej urządzeniami i budowlami stacji paliw oddanej do użytku w roku 1981 oraz lokalu mieszkalnego (pustostanu) mieszczącego się w budynku wielorodzinnym oddanym do użytku w roku 1969, przy czym od roku 1990 podatnik nie ponosił nakładów na remont i modernizację należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-288/15-6/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie przepisów zmieniających, Spółka powinna uwzględnić, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w znowelizowanym brzmieniu, środki pieniężne pochodzące z umowy kredytowej zawartej po 2015 r., z których środki pieniężne zostały faktycznie przekazane po wejściem w życie ustawy zmieniającej.

2008.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-46/08-2/IM
     ∟Czy w przypadku nie posiadania ewidencji przebiegu pojazdu wydatki na eksplatację samochodów (paliwo, części zamienne, przeglądy, bieżące remonty, akcesoria samochodowe, dodatkowe doposażenie samochodów, wycieraczki, dywaniki, radio itp. oraz wydatków na ubezpieczenie OC, AC, NNW) z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt. 47 (limit 20.000 EURO) stanowią koszty uzyskania przychodów?Czy dla ww. samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych powinna być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu?

2005.12.15 - Urząd Skarbowy w Siedlcach - 1426/PP/443/70/05
     ∟Czy usługi dotyczące konserwacji, eksploatacji i utrzymania instalacji domofonowych będących w zasobach spółdzielni mieszakniowej podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT? P o s t a n o w i e n i e

2015.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-327/15-2/AK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług wynajmu dodatkowych pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali mieszkalnych,opodatkowanie stawką 23% usług udostępniania dodatkowych pomieszczeń nie przynależnych do poszczególnych lokali mieszkalnych

2014.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-431/14/MS
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pt.: „...".

2016.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1632/15-2/IM
     ∟Opodatkowanie przychodów z tytułu hodowli przepiórek.

2009.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-132/09/HK
     ∟Czy rezydentura podatkowa wnioskodawcy pozostała na terenie Wielkiej Brytanii w 2005r. i 2006r

2011.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-347/11/IK
     ∟Czynności w zakresie opieki medycznej, świadczone przez technika elektroradiologa.

2015.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-81/11/15-S/MM
     ∟1. Czy wartość poczęstunku podczas spotkań okazjonalnych jest przychodem dla osób w nich uczestniczących?2. Jeżeli powyższe wydatki stanowią przychód opodatkowany u osób uczestniczących w tych spotkaniach, to czy w konsekwencji na Wnioskodawcy (który jest organizatorem lub współorganizatorem spotkania) ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów z innych źródeł?

2015.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-733/15-2/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-393/16/KP
     ∟w zakresie stosowania przepisów art. 15b updop, o tzw. „zatorach płatniczych”, po 1 stycznia 2016 r.

2005.06.30 - Urząd Skarbowy w Olsztynie - US.VI/I-415-73-I/05
     ∟W jakiej części przysługuje podatnikowi prawo do skorzystania z tzw. ulgi remontowo-modernizacyjnej, w związku z zakupem i wstawieniem okien w całym domu?

2011.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-439/11/MM
     ∟Czy u pracownika odbywającego zagraniczną podróż służbową zwrócone kwoty kosztów za przejazdy taksówkami korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-73/09-2/MK
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego.

2011.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-444/10-4/MZ
     ∟Należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawca reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego zgłosił właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ustawowym terminie, tj. w ciągu 6 m-cy zgłoszenie SD-Z2 z tytułu nabycia praw do spadku po zmarłym ojcu, miał prawo skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2012.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-208/12/HD
     ∟Czy po dniu 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawca ma prawo, ustalając za dany kwartał rozliczeniowy dochód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami jego uzyskania), uzyskany z tytułu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, obniżyć o 50% wartości straty poniesionej w roku podatkowym 2011?

2015.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-223/15-5/Msu
     ∟Czy do sprzedaży wyrobów protetycznych wykonywanych wyłącznie przez techników dentystycznych, nie będących sztucznym zębem czy protezą dentystyczną znajduje zastosowanie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%?

2010.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-780/10/MW
     ∟Czy dochód ze sprzedaży nieodpłatnie otrzymanych akcji z zakładu pracy jest dochodem opodatkowanym na zasadach ogólnych i w związku z tym powinien być wykazany na zaświadczeniu wystawionym przez Urząd Skarbowy zatytułowanym „Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych”?

2012.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/423-33/12/MMa
     ∟Czy wnioskodawca uzyskujący dochód z tytułu dywidend byłby zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych z tego tytułu na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z ust. 4, 4a, 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli nastąpiłaby inkorporacja (tj. przejęcie przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej Spółki X na spółkę przejmującą wnioskodawcę) spółki wypłacającej dywidendę (Spółki X) przez spółkę - udziałowca uzyskującego dywidendę (wnioskodawcę), przed upływem dwóch lat od objęcia przez wnioskodawcę udziałów w spółce przejmowanej (Spółce X)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2011.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1175/10-8/AO
     ∟Czy w przedstawionej powyżej sytuacji, w związku z transakcją wniesienia przez innego wspólnika wkładu niepieniężnego do spółki osobowej powstanie po stronie Wnioskodawczyni przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2014.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-201/14-4/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji znaku towarowego nabytego w drodze darowizny oraz skutków podatkowych sprzedaży znaku towarowego.

2013.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1263/12/TS
     ∟Czy postąpił Pan prawidłowo przenosząc „nadpłatę” z deklaracji VAT-7 ojca do poz. 47 swojej deklaracji VAT-7?

2010.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-539/10-4/MK1
     ∟opodatkowanie kart przepłaconych otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej.

2013.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-234/13/MW
     ∟Darowizna z majątku wspólnego małżonków do majątku odrębnego jednego z małżonków stanowi nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8.

2013.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-622/13-5/MW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty związane z obsługą wypłaty dywidendy

2011.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-155/11-2/DS
     ∟1. Czy dochód ze sprzedaży towarów Wnioskodawcy będzie korzystał w całości ze Zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?2. Jeżeli nie, to w jaki sposób Wnioskodawca powinien obliczać zwolniony dochód?

2008.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-421/08-7/JK
     ∟Opodatkowanie usług finansowych, opodatkowanie usług informatycznych i prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2005.03.16 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005/1055/04
     ∟Czy nieodpłatna służebność gruntowa stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Stan faktyczny:Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Aktem notarialnym ustanowiono m.in. na rzecz podatnika nieodpłatną służebność gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez część działki (prawo drogi).Ocena prawna stanu faktycznego:Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub post...

2012.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-80/12/JP
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT oraz zaewidencjonowanie na kasie rejestrującej kwoty uzyskanej ze sprzedaży kuponów uprawniających do nabycia biletów na spektakle teatralne po promocyjnej cenie

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1441/15-2/MS2
     ∟Czy wartość punktów przyznanych Graczom nieodpłatnie, tj. jako pakiet startowy od Organizatora w momencie prawidłowej rejestracji w Grze lub za rozegranie określonej liczby rozgrywek, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, gdy wartość przyznanych jednorazowo punktów nie przekroczy kwoty 760 zł?

2014.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-304/14-2/JK
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do zaprzestania poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i świadczeń zapewnianych Pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą od początku (pierwszego miesiąca) wykonywania pracy na terytorium Kraju Oddelegowania, zgodnie z art. 32 ust. 6 UPDOF?

2012.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-6/12-2/AM
     ∟W momencie likwidacji lub rozwiązania spółki nie wystąpi przychód podatkowy z tytułu nie spłaconych zobowiązań dotyczących pożyczek własnych wspólników oraz nie spłaconych odsetek od tych pożyczek.

2010.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-198/10/BJ
     ∟Czy istnieje możliwość opodatkowania dostawy sprzętu komputerowego stawką podatku VAT w wysokości 0%, w przypadku, gdy zamawiającym jest Gmina, a bezpośrednim odbiorcą sprzętu szkoły (placówki oświatowe), na rzecz których dokonano dostawy a nabywcą i płatnikiem jest gmina (jak to wynika z faktury)?

2011.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-373/11/MS
     ∟opodatkowanie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę obejmujących przyjmowanie koni do stajni z zapewnieniem opieki i wyżywienia (bez usług weterynaryjnych) - tzw. pensjonat konny

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1102/11/DM
     ∟Opodatkowanie opłat z tyt. użytkowania lokali użytkowych, w tym podatku od nieruchomości.

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1137.2016.1.KP
     ∟zmniejszenie przychodu z tytułu zwrotu towarów związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będącą przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej

2014.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-28/11/14-11/S/KS
     ∟Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?

2005.11.22 - Urząd Celny w Nowym Sączu - 353000-RPA-911-23/05
     ∟Czy firma może zakupić ester zgodnie z normą PN EN 14214 poza granicami kraju i Unii Europejskiej i wykorzystać ten produkt do produkcji biodiesla (przy zachowaniu warunków jego zawartości) o zawartości powyżej 10% - 30% biokomponentów i odliczyć ulgę w wysokości 2,20 złotych od każdego litra?

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-140/11-9/MW
     ∟Czy w świetle znowelizowanej ustawy VAT art. 43, usługi organizowania szkoleń zawodowych w całości finansowanych ze środków publicznych mogą nadal korzystać ze zwolnienia od 01 stycznia 2011 r. i według jakich zasad, ewentualnie według jakiej stawki winny być opodatkowane ?

2008.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-763/08-2/MS
     ∟Czy Spółka ma obowiązek składania informacji CIT-ST (za okresy miesięczne), w wypadku, gdy nie występuje za dany okres obowiązek zapłaty podatku CIT?

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.809.2016.2.JG
     ∟Czy spłata kredytu z przychodu uzyskanego ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania upoważnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

2012.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-550/12-2/AS
     ∟opodatkowanie zwrotu nakładów inwestycyjnych, ustalenie podstawy opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego

2015.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-257/15/DK
     ∟dostawa budynku hali sportowo-widowiskowej będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT

2003.11.18 - Urząd Skarbowy w Olkuszu - PP III/443-4/HS/03
     ∟Jaką stawkę podatku VAT stosuje się na produkowany nawóz o nazwie handlowej "siarczan magnezu jednowodny rolniczy"? Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie stosowania właściwej stawki podatku VAT tj. 0% na produkowany nawóz o nazwie handlowej "Siarczan magnezu jednowodny rolniczy"

2014.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-156/14-5/AS
     ∟opodatkowanie usług wynajmu lokali mieszkalnych podmiotom gospodarczym na cele mieszkaniowe pracowników

2013.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-303/13-4/JK4
     ∟Zakres możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

2010.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1696/09-3/SJ
     ∟Czy opisane usługi w punkcie 2 (od 2.1. do 2.8.), zgodnie z załącznikiem nr 4 „Wykaz usług zwolnionych od podatku”, poz. 7 ex 80 „Usługi w zakresie edukacji”, ustawy o podatku od towarów i usług, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT?

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-427/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów podatkowych.

2012.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1072/11-4/MS
     ∟Przychody z najmu krótkotrwałego 3 mieszkań Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, skoro umowy te nie będą zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

2011.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-207/11-2/IR
     ∟1. Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określając wartość zadłużenia wobec podmiotów, o których mowa w tych przepisach Spółka powinna brać pod uwagę zadłużenie wyłącznie z tytułu pożyczek (kredytów) w rozumieniu art. 16 ust. 7 b tejże ustawy, czy powinna ustalić wartość zadłużenia wynikającą z wszelkich tytułów prawnych, w tym z tytułu dostaw towarów i usług?2. Jak należy interpretować w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pojęcie „tę wartość zadłużenia", o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 tej ustawy?

2009.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-254/09/KG
     ∟Szpital nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudowa pawilonu głównego szpitala.

2005.10.26 - Urząd Skarbowy w Tczewie - PP/443–49/1/05
     ∟Czy z otrzymanych faktur VAT dotyczących zakupu towarów i materiałów związanych z funkcjonowaniem konsorcjum wystawionych na administratora można odliczyć podatek VAT?

2013.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-21/13-2/DP
     ∟Czy w razie rozpoczęcia procedury likwidacji SKA, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma składniki majątku SKA, również w formie zaliczki, o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym (a zatem środki pieniężne, nieruchomości, papiery wartościowe np. obligacje czy prawa majątkowe przysługujące likwidowanej SKA) powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT?

2012.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-878/12/WN
     ∟#61485; opodatkowanie opłaty rezerwacyjnej przed podpisaniem umowy przedwstępnej/deweloperskiej,#61485; powstania obowiązku podatkowego.

2014.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-591/14-2/AJ
     ∟Czy Spółdzielnia prawidłowo przyjmuje wynagrodzenie członków Rady Osiedli za przychód z działalności wykonywanej osobiście i pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i czy prawidłowe jest wystawianie przez Spółdzielnię PIT-11 po zakończeniu roku?

2013.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-40/13-2/KJ
     ∟Czy Bank na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowo zinterpretował artykuły ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na które się powołuje i w związku z tym czy Bank w 2012 r. może zaliczyć utworzoną w 2011 r. i 2012 r. rezerwę celową na ww. wierzytelność wymagalną (straconą), której nieściągalność została uprawdopodobniona w 2012 r. do kosztów uzyskania przychodów?

2007.04.14 - Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer - 1439/DFK/P-2/07/RP
     ∟Czy w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego w miesiącu marcu b.r. będziemy mogli skorzystać ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 126 lit. b wypełniając delegację zawartą w art. 21 ust. 22 cytowanej ustawy?

2014.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-83/14-3/UNR
     ∟obowiązek ujęcia w prowadzonych przez Wnioskodawcę ewidencjach VAT i rozliczenia w składanych deklaracjach podatkowych faktur oraz faktur korygujących wystawionych na spółkę przejmowaną,prawo do wystawienia przez Wnioskodawcę faktur korygujących do faktur wystawionych przez spółkę przejmowaną oraz uwzględnienia tych korekt w składanej przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej.

2012.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-309/12/MZ
     ∟Zniesienie współwłasności nieruchomości ze spłatą na rzecz brata na podstawie ugody sądowej

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-74/15-5/GG
     ∟Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozpoznając dla celów podatkowych koszty związane ze zużyciem energii za okres od 1 lipca 2013 r. do 8 maja 2015 r. w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 22 ust. 5c, tj. w kosztach miesiąca czerwca 2015?

2015.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-397/15-2/KK
     ∟Czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w trakcie trwania małżeństwa i po rozwodzie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Dołącz do 38298 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj