Interpretacje do przepisu

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


0/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu

Brak wyników. Sprawdź, czy w danej ustawie istnieje przepis, który wskazałeś. Jeżeli przepis taki istnieje, być może nie przypisano do niego żadnej interpretacji. W takim wypadku usuń literę, w braku poprawy - usuń punkt, a w dalszym braku poprawy - usuń ustęp. Dla wyszukiwania są wymagane co najmniej numer artykułu oraz nazwa aktu prawnego.
Oczywiście są przepisy, do których jest bardzo dużo interpretacji (np. art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT) i wtedy dalsze wyszukiwanie jest dość żmudne, jednak ilość interpretacji do większości przepisów jest rozsądna, przy czym prezentujemy je poczynając od najnowszych.


teraz czytane:

2014.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-11/14-6/ŁM
     ∟Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w stanie faktycznym systemie cash-pooling na Spółce będzie ciążył obowiązek dokumentacyjny, wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-191/15-2/ES
     ∟Czy z tytułu Aportu udziałów w Spółkach do SCSp Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód podlegający w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.232.2019.1.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.288.2019.1.EW
     ∟Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, której sprzedaż podlega wyłączeniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-545/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia stawki amortyzacji dla terminalu płatniczego wyposażonego w kasę rejestrującą oraz automatycznie podnoszonego szlabanu wraz z wyposażeniem oraz pilotami do zdalnego sterowania.

2009.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-353/09/WN
     ∟stawka podatku od towarów i usług w przypadku jeśli w umowie nie wyszczególnia się ceny za miejsca postojowe oraz za komórkę lokatorską, jedynie cenę ogólną za jaką klient płaci za całość, tj. lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym i komórką lub lokalu z samą komórką

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-256/15-4/AG
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.125.2018.1.MST
     ∟ustalenie, czy odliczenia kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d updop, Wnioskodawca może dokonać w zeznaniu za rok podatkowy w którym koszty te zostały poniesione (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.222.2019.1.MAZ
     ∟Określenie okresu rozliczeniowego, w którym przysługuje prawo odliczania podatku naliczonego w związku z importem usług, wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz transakcjami krajowymi objętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.351.2018.1.MW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu – tj. zakupu nowego średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.356.2017.1.ŻR
     ∟Rozliczenie podatku należnego z tytułu nabytych przez Gminę od wykonawcy usług.

2011.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1271/10-4/BD
     ∟Problematyka związana z kwestią zwrotu podatku VAT zadeklarowanego i zapłaconego przez spadkodawcę.

2015.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1448/14-3/MPe
     ∟w zakresie prawidłowego dokumentowania rabatów

2013.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-149/13-4/MW
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego u nabywcy z tytułu nabycia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem ww. uprawnień

2008.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-706/08-4/AM
     ∟Jeżeli więc program studiów podyplomowych jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu (np. poprzez wpływ na zakres oraz jakości świadczonych przez Wnioskodawczynie usług), ewentualnie w zachowaniu źródła tego przychodu, nie ma przeszkód prawnych aby zaliczyć wydatki związane z tymi studiami do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

2015.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-257/15/BKD
     ∟Zwolnienia przedmiotowe, sposób alokacji kosztów do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.142.2017.2.AM
     ∟Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania regulacji art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. do odsetek od pożyczek udzielonych przed 1 stycznia 2015 r. oraz odsetek naliczonych od wartości odsetek skapitalizowanych i doliczonych do kwoty głównej pożyczki przed 1 stycznia 2015 r. jest prawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zastosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. do odsetek skapitalizowanych i doliczonych do kwoty głównej pożyczki po 1 stycznia 2015 r. należało uznać za nieprawidłowe.

2011.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-877/10-3/MM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-1089/15-3/JF
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz termin odliczenia.

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.541.2016.1.AG
     ∟w zakresie braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w sytuacji wykonywania czynności eksperckich (kontrolnych) bez wynagrodzenia przez osoby oddelegowane przez jedynego akcjonariusza w sytuacji, gdy występuje obowiązek nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Wnioskodawcą a ekspertami

2004.11.19 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005-0734/04
     ∟Według jakiego kursu waluty przeliczyć należy wartość faktury VAT dla potrzeb podatku dochodowego? Stan faktyczny:Podatnik wykonuje na terenie Polski na rzecz osoby zagranicznej naprawy serwisowe urządzeń oraz świadczy usługi akwizycji polegające na zawieraniu kontraktów na sprzedaż urządzeń firmy zagranicznej na terytorium Polski. Za wykonywane usługi podatnik wystawia faktury w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi. Płatność za faktury firma zagraniczna reguluje na konto bankowe podatnika w kraju w walucie obcej.Ocena prawna stanu faktycznego:Stosownie do treści art. 14 ust.1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r...

2013.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-441/13-5/EWW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

2013.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-12/12/13-11/S/MZ
     ∟Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż z tytułu nabycia w drodze darowizny lokalu mieszkalnego od rodziców w 2010 r. Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycie nastąpiło na podstawie aktu notarialnego, zatem na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek zgłoszenia w/w darowizny. Tym samym sprzedaż powyższego lokalu przez Wnioskodawcę przed upływem 5 lat od daty nabycia, nie spowoduje utraty powyższego zwolnienia. Powołany przez Wnioskodawcę art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie dotyczy Wnioskodawcy, w związku z tym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie powyższego wniosku pod kątem art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn i zachowania ulgi.

2013.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-74/13/AŚ
     ∟W zakresie obowiązku ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej obrotów ze sprzedaży własnych produktów rolnych oraz opodatkowania podatkiem VAT dostawy własnych produktów rolnych

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-208/16-2/SO
     ∟Czy kwota pieniężna przekazana przez spółkę z o.o. z tytułu zwrotu dopłat wniesionych przez poprzedniego udziałowca podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2014.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-64/14-4/BJ
     ∟Wnioskodawca jako podmiot prowadzący skład podatkowy powinien prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 53 ust. 5-7 ustawy o podatku akcyzowym dla suszu tytoniowego zużywanego do produkcji wyrobów tytoniowych oraz dla sprzedawanego suszu tytoniowego na terytorium kraju, w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.861.2017.1.RS
     ∟W zakresie opodatkowania świadczenia usług polegających na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców oraz stawki podatku dla tej czynności, podstawy opodatkowania, braku opodatkowania nieodpłatnego użyczenia mieszkańcom oczyszczalni i przekazania jej po upływie 5 lat na własność mieszkańcom, obowiązku podatkowego dla ww. czynności, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ww. sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. budową oraz braku zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2014.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-165/14-4/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia strat spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą.

2012.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-734/12/NG
     ∟Czy kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działem spadku po babce, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2010.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-869/09-4/AG
     ∟CIT- w zakresie sposobu wyliczania wskaźnika udziału dochodów w przychodach grupy kapitałowej

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/4512-1-17/15-5/EWW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia z faktur zakupu towarów i usług otrzymanych przez Spółkę drogą elektroniczną w formacie PDF oraz odliczenia podatku z faktur korygujących przesyłanych w powyższy sposób.

2015.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-740/15-6/MS1
     ∟Sprzedaż nieruchomości - zwróconej w oparciu o art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku, dokonana po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność.

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-143/16-5/KT
     ∟obowiązek korekty deklaracji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy dla WDT, po otrzymaniu dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0%; brak obowiązku wykazywania dostawy ze stawką krajową

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1.1.4012.138.2018.1.RG
     ∟zwolnienia od podatku VAT zajęć z zakresu edukacji i kultury w formie warsztatów organizowanych przez teatr, usług kulturalnych w postaci spektaklu teatralnego

Dołącz do 41811 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj