Interpretacje do przepisu

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


0/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu

Brak wyników. Sprawdź, czy w danej ustawie istnieje przepis, który wskazałeś. Jeżeli przepis taki istnieje, być może nie przypisano do niego żadnej interpretacji. W takim wypadku usuń literę, w braku poprawy - usuń punkt, a w dalszym braku poprawy - usuń ustęp. Dla wyszukiwania są wymagane co najmniej numer artykułu oraz nazwa aktu prawnego.
Oczywiście są przepisy, do których jest bardzo dużo interpretacji (np. art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT) i wtedy dalsze wyszukiwanie jest dość żmudne, jednak ilość interpretacji do większości przepisów jest rozsądna, przy czym prezentujemy je poczynając od najnowszych.


teraz czytane:

2014.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-555/14-2/KS
     ∟1. Czy nabycie przez Uprawnionych Pracowników Spółki Akcji w ramach Planu spowoduje powstanie po stronie Uprawnionych Pracowników Spółki dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych a przez to powstanie po stronie Spółki obowiązek płatnika w zakresie tego dochodu, czy też opodatkowaniu podlegać będzie sprzedaż tych Akcji przez Uprawnionych Pracowników, jako dochód kapitałowy, z obowiązkiem zapłaty podatku po stronie pracowników? 2. Czy ponoszone przez Spółkę koszty Dofinansowania oraz Wydatki Pracodawcy stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2014.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-284/11/14-5/S/EC
     ∟Wnioskodawca, jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej będzie uzyskiwał przychód z tytułu prowadzonej przez tę spółkę pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym. Przy czym, za moment uzyskania tego przychodu uznać należy dzień wypłaty dywidendy.

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-183/14-2/MS
     ∟W zakresie obowiązku spółki przejmującej do ujęcia w swoim zeznaniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, w trakcie którego nastąpi Wydzielenie (tj. za rok podatkowy trwający od 14 listopada 2013 r. do 31 sierpnia 2014r.) przychodów podatkowych związanych z działalnością Pionu Dystrybucyjnego, jednakże powstałych (moment ujęcia przychodu podatkowego, określony zgodnie z UPDOP) dopiero począwszy od dnia poprzedzającego dzień wydzielenia oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością Pionu Dystrybucyjnego, jednakże poniesionych (moment ujęcia kosztu podatkowego, określony zgodnie z UPDOP) dopiero począwszy od dnia poprzedzającego dzień wydzielenia.

2014.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-171/14-2/MS
     ∟w zakresie obowiązku spółki dzielonej do ujęcia w swoim zeznaniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, w trakcie którego nastąpi Wydzielenie (tj. za rok podatkowy trwający od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014r.) - obok przychodów podatkowych i koszów podatkowych związanych z działalnością Pionu Produkcyjnego powstałych w całym bieżącym roku podatkowym także: przychodów podatkowych związanych z działalnością Pionu Dystrybucyjnego, jednakże powstałych (moment ujęcia przychodu podatkowego, określony zgodnie z UPDOP) do dnia poprzedzającego dzień wydzielenia oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością Pionu Dystrybucyjnego, jednakże poniesionych (moment ujęcia kosztu podatkowego, określony zgodnie z UPDOP) do dnia poprzedzającego dzień wydzielenia.

2014.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-633/14-2/MPe
     ∟w zakresie określenia właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano – montażowych

2014.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-370/14/AJ
     ∟Prawo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania wpłat otrzymanych od mieszkańców, opodatkowania czynności przekazania kolektorów słonecznych po 5-letnim okresie trwania projektu i braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową zestawów kolektorów słonecznych.

2014.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-281/14/PS
     ∟Czy Wnioskodawca, jako Organizacja Pożytku Publicznego, ma obowiązek sporządzania i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności statutowej?

2014.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-67/14-2/TK
     ∟Czy Wnioskodawca prowadzący Stację Paliw, dokonując sprzedaży oleju opałowego przeznaczonego na cele grzewcze o kodzie CN 2710 19 47, od którego zapłacony jest już podatek akcyzowy, zobowiązany jest do składania comiesięcznych zestawień oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym?

2014.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-368/14-2/JSK
     ∟Czy prowadząc działalność w zakresie Biuro Rachunkowe – usługi księgowo-rachunkowe sklasyfikowane jako 69.20.23.0 – usługi w zakresie księgowości, nie świadcząc usług doradztwa podatkowego, porad prawnych, sporządzania deklaracji podatkowych w ramach odrębnych zleceń niebędących elementem kompleksowej obsługi księgowej, nie biorąc udziału w postępowaniach kontrolnych zlecanych odrębnie, powołując się na art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT?

2014.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-377/14/MN
     ∟1. Czy dzierżawa Infrastruktury pomiędzy Gminą a Zakładem stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej? 2. Czy w związku z wydzierżawieniem Infrastruktury Gmina będzie uprawniona do korekty podatku naliczonego na zasadach, o których mowa w ad. 91 ust. 7 i 7a ustawy o VAT?

2014.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-519/14-2/AO/KK
     ∟Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych w związku z realizowanymi projektami polegającymi na organizacji pikniku - imprezy plenerowej oraz warsztatów szkoleniowych, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tym samym nie będzie miał możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

2014.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-467/14-2/MK1
     ∟Czy pokrycie przez Spółkę Kosztów udziału Lekarzy i innych osób w Wydarzeniach stanowi dla Lekarzy i innych osób przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy zastosowanie do Kosztów znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT i Spółka z tego tytułu nie jest zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C w odniesieniu do przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-330/14-2/PW
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Sp. z o.o. udziałów należących do Udziałowca celem ich umorzenia, po stronie Wnioskodawcy, jako udziałowca pozostającego w Sp. z o.o., powstanie przychód/dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2014.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-232a/14/AP
     ∟Zwolnienie usług wspomagających edukację, obejmujących działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2014.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-463/14/BS
     ∟Opodatkowanie świadczonych usług oraz prawo do odliczenia p. udzielonego związanego z tymi usługami.

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-686/14/BG
     ∟w zakresie sposobu rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu podatkowym po połączeniu Spółek metodą łączenia udziałów

2014.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-668/14/MP
     ∟Czy wspólnik spółki cywilnej może zastosować przyspieszoną amortyzację w stosunku do nabywanego specjalistycznego sprzętu medycznego z zastosowaniem współczynnika 2,0 zgodnie z art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-523/14-6/KS
     ∟W związku z nabyciem nieruchomości, czy istnieje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od przedmiotu transakcji? Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego?

2014.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-648/14/AK
     ∟Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej oraz możliwość uznania jej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną 0% stawką podatku.

2014.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-235/14/MD
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w kolejnej fakturze korygującej wystawianej po fakturze korygującej dotyczącej rabatu kwotowego.

2014.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-233/14/JK
     ∟Spółka w opisanym stanie faktycznym nie spełnia warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

2014.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-398/14/KW
     ∟Czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce holdingowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych będzie wartość nominalna objętych udziałów? Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce holdingowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce holdingowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 Ustawy PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółce holdingowej?

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-818/13-4/JK4
     ∟Obowiązki płatnika ciążące na Spółce związane z uczestnictwem Lekarzy w Wydarzeniach na podstawie zawieranej umowy sponsoringu.

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-529/14/NG
     ∟sposób rozliczenia dochodu uzyskiwanego z najmu lokalu.

2014.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-669/14/MP
     ∟Czy wspólnik spółki cywilnej może zastosować przyspieszoną amortyzację w stosunku do nabywanego specjalistycznego sprzętu medycznego z zastosowaniem współczynnika 2,0 zgodnie z art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-387/14-4/PW
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów FIZ nabytych w wyniku umorzenia udziałów Spółki lub likwidacji Spółki, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie ich wartość rynkowa ustalona na dzień otrzymania certyfikatów FIZ przez Wnioskodawcę?

2014.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-296/14-4/PW
     ∟Czy w związku wykonaniem przymusowego umorzenia Udziałów przez Spółkę i otrzymaniem przez Wnioskodawcę wynagrodzenia za umorzone Udziały do dnia 31.12.2013 r., kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jest określona w umowie darowizny wartość umorzonych Udziałów, odpowiadająca wartości rynkowej umorzonych Udziałów?

2014.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-546/14-2/MW
     ∟w zakresie ustalenia czy zamiana zobowiązania handlowego na zobowiązanie wekslowe udokumentowane wekslem własnym, w terminie do 90 dni od daty zaliczenia tej wartości do kosztów uzyskania przychodów, dla którego termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, oznacza uregulowanie zobowiązania w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT w momencie wystawienia i wydania weksla Wierzycielowi, a tym samym skutkuje brakiem obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o koszty wynikające z tego zobowiązania handlowego

2012.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-212/11-2/MK
     ∟Czy Wnioskodawcy (kupującemu) przysługuje zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – w wysokości 1% ceny za 140 udziałów, dla których zgodnie z umową nie nastąpiło przeniesienie własności i nie została zapłacona cena, co do których umowa została rozwiązana?

2014.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-316/14-2/LK
     ∟opodatkowania przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości

2014.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-302/13/14-12/S/KS
     ∟W rozpatrywanym przypadku ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystać będą uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i wyżywienia osobom przebywającym wyłącznie w celu wypoczynku. Jeżeli faktycznie osoby te przyjeżdżają na wypoczynek, a celem ich pobytu w gospodarstwie agroturystycznym Wnioskodawcy nie jest wykonywanie różnego rodzaju obowiązków i zadań związanych z wykonywaną pracą, prowadzeniem przedsiębiorstwa, przynależnością do stowarzyszeń, klubów sportowych to w takim przypadku uzyskiwane od tych osób dochody będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ osoby te będą przebywały tylko celem wypoczynku a więc zostały spełnione wszystkie niezbędne przesłanki warunkujące to zwolnienie.

2014.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-426/14-2/AS
     ∟Nadwyżka wartości emisyjnej udziałów nad wartością nominalną, tzw. agio, nie stanowi zysku niepodzielonego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-500/14-4/KS
     ∟Czy w sytuacji, gdy przyznane biegłym sądowym i tłumaczom wynagrodzenie nie przekracza 200 zł, należy pobrać zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2011 r., poz. 861 z poźn. zm.), czy zaliczkę na podatek dochodowy pomniejszając podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy?

2014.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-737/14/AK
     ∟Opodatkowanie dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz prawo i sposób dokonania korekty nieodliczonego uprzednio podatku naliczonego związanego z jej budową.

2014.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-339a/14/PSZ
     ∟Czy środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji Spółki stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-579/12-4/ES
     ∟Stwierdzić należy, iż pomimo że Wnioskodawczyni będzie ponosić wskazane we wniosku wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Przedmiotowe wydatki nie spełniają bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te należy zatem zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy farmaceutycznej (działalność w zakresie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych można również prowadzić bez tego typu wyjazdów szkoleniowych), i w konsekwencji wydatków tych nie można zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Zatem koszty związane z udziałem w tych szkoleniach nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, ...

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-138/14/JK
     ∟Produkowany wyrób nie jest wyrobem o jakim mowa w art. 94-96 ustawy, a powstały napój alkoholowy będzie posiadał właściwości organoleptyczne (smak, zapach, wygląd) charakterystyczne dla napoju fermentowanego (powstałego m.in. z mieszaniny soku owocowego i/lub rozcieńczonego koncentratu), z którego został wytworzony, zatem zgodnie z dyspozycją art. 97 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jest wyrobem pośrednim, dla którego stawka akcyzy wynosi 318,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu (art. 97 ust. 4 ustawy).

2014.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-329/14/KK
     ∟Czy ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczą także czynszu płaconego z tytułu najmu samochodu, czyli czy wydatki „z tytułu kosztów używania” samochodu osobowego w rozumieniu tego przepisu obejmują czynsz za jego wynajem?

2014.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-350/14/KK
     ∟Czy koszt wyszukania najemcy i doprowadzenia do zawarcia między Wnioskodawcą a najemcą umowy najmu obiektu handlowego będącego własnością Wnioskodawcy stanowić będzie koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie w okresie 10 lat?

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-206/14-2/KJ
     ∟Czy, w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki w formie aportu, dochodem Wnioskodawcy z tytułu likwidacji Spółki będzie nadwyżka wartości majątku Spółki otrzymanego w związku z likwidacją Spółki ponad wydatkami Wnioskodawcy poniesionymi na nabycie udziałów Spółki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcowi Spółki w zamian za udziały Spółki, w sytuacji gdy likwidacja Spółki nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce?

2014.10.03 - Minister Finansów - PL/LS/838/9/SIA/14/RD-88286
     ∟Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej.

2014.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-745/14/AD
     ∟Prawo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży samochodów osobowych.

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-995/12/14-S/MW
     ∟1) Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w razie otrzymania przez niego od pożyczkobiorcy spłaty Wierzytelności pożyczkowej? 2) 2a) Jeśli po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu otrzymania spłaty Wierzytelności pożyczkowej, to w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu na dzień otrzymania zapłaty z tytułu Wierzytelności pożyczkowej? 2b) W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia lub wniesienia aportem do spółki kapitałowej Wierzytelności pożyczkowej? 3) Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w razie otrzymania przez niego od dłużnika spłaty Wierzytelności handlowej? 4) 4a) Jeśli po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu otrzymania spłaty Wierzytelności handlowej, to w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu na dzień otrzymania zapłaty z tytułu Wierzytelności handlowej, 4b) W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia lub wniesienia aportem do spółki kapitałowej Wierzytelności handlowej?

2014.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-427/14-4/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w zakresie opodatkowania dochodów z pracy na pokładzie statku.

2014.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-557b/14/AP
     ∟Czy usługi masażu leczniczego, które są wykonywane w prywatnym salonie przez fizjoterapeutów można traktować jako usługi służące profilaktyce i przywracaniu zdrowia i zastosować zwolnienie przedmiotowe od podatku od towarów i usług?

2014.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-557a/14/AP
     ∟1. Czy w związku ze świadczeniem usług sportowo-rekreacyjnych, pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu PKWiU 93.13.10.0 – usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) - Spółka może stosować obniżoną stawkę podatku 8% VAT? 2. Czy do pozostałych świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych PKWiU 96.04.10.0 – usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, powina nadal stosować podstawową stawkę podatku 23% VAT? 3. Czy do wszystkich świadczonych usług kosmetycznych PKWiU 96.02.13.0 – usługi kosmetyczne, manicure i pedicure oraz PKWiU 96.02.19.0 – pozostałe usługi kosmetyczne Spółka powinna nadal stosować podstawową stawkę podatku 23% VAT?

2014.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-615/14/MM
     ∟1. Czy w związku z zaciągniętym w 2006 r. kredytem mieszkaniowym na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek? 2. Czy w związku z planowanym złożeniem w 2014 r. PIT-2K do zeznania podatkowego (korekta zeznania PIT-37) za 2008 r. prawo do odliczenia odsetek przysługuje Wnioskodawcy od 2008 r., tzn. za lata: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 z limitem 189.000 zł?

2012.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-538/12-2/ISz
     ∟Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymywanej premii pieniężnej

2014.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-170/14-4/GG
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z ulgi na nowe technologie z tytułu nabycia licencji, które nie zostały udostępnione podmiotowi powiązanemu?

2014.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-175/14-5/GG
     ∟Czy w związku z wykonaniem przez Nadleśnictwo na własny koszt zasilania przepompowni ścieków w energię elektryczną wartość tego świadczenia stanowić będzie dla Spółki podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych a tym samym odpisy amortyzacyjne od tej wartości stanowić będą koszt uzyskania przychodu?

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-620/14-4/WM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

2014.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-690/10/14-S/MM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku podatkowego w Polsce spółki cypryjskiej.

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-143/14-3/PG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych tylko i wyłącznie z pomieszczeniami wykorzystywanymi przez Gminę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz prawa do odliczenia podatku przy zastosowaniu proporcji metrażowej.

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-143/14-2/PG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego wynajmu lokali użytkowych na parterze oraz boksów garażowych na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz opodatkowania nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń na strychu na rzecz ZUK oraz pomieszczeń na parterze i boksów garażowych na rzecz ŚDS.

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-138/14-3/KG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w obszarze publicznoprawnym oraz obowiązku naliczania podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych - towarów i usług w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-138/14-2/KG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji, sposobu ustalania proporcji oraz korekty podatku.

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj