Interpretacje do przepisu

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


0/365551 - interpretacji podatkowych do przepisu

Brak wyników. Sprawdź, czy w danej ustawie istnieje przepis, który wskazałeś. Jeżeli przepis taki istnieje, być może nie przypisano do niego żadnej interpretacji. W takim wypadku usuń literę, w braku poprawy - usuń punkt, a w dalszym braku poprawy - usuń ustęp. Dla wyszukiwania są wymagane co najmniej numer artykułu oraz nazwa aktu prawnego.
Oczywiście są przepisy, do których jest bardzo dużo interpretacji (np. art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT) i wtedy dalsze wyszukiwanie jest dość żmudne, jednak ilość interpretacji do większości przepisów jest rozsądna, przy czym prezentujemy je poczynając od najnowszych.


teraz czytane:

2013.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-536/13-2/AJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.822.2016.1.KJ
     ∟Czy w świetle art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług prowadząc biuro projektów, świadczące dodatkowo usługi fotograficzne i graficzne w ramach kodów PKD: 71.11.Z, 73.11.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z (nieświadczące usług doradczych, wystawiane faktury jako potwierdzenie wykonanej usługi nie będą mieć w tytule doradztwa ani nie będą go dotyczyć), Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT zakładając, że przychody z działalności gospodarczej nie przekroczą 150.000 PLN, a w roku bieżącym wartości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności.

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-680/15/MW
     ∟ustalenie, w którym momencie wydatki z tytułu wypłaconych Premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów (stan faktyczny)

2006.07.31 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/415-0833/05
     ∟Czy podatnik może od dochodu osiągniętego w Irlandii odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacone w Polsce? Decyzja

2013.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1139/12/AŚ
     ∟5-letni okres korekty w odniesieniu do nakładów poniesionych w obcym środku trwałym

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-117/15-2/IR
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w planie motywacyjnym.

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.747.2016.2.ES
     ∟zwolnienie od podatku świadczonych usług sklasyfikowanych zgodnie z PKD pod symbolem 94.91Z

2013.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-434/13-4/AJ
     ∟Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku CIT, będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła od dokonywanych na rzecz Spółki, będącej rezydentem podatkowym Luksemburga, wypłat z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych w celu ich umorzenia ?

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-428/15/ZK
     ∟Czy utwardzony plac, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe podlegają amortyzacji wg stawki 4,5%?Czy ogrodzenie nieruchomości podlega amortyzacji wg stawki 4,5%?

2015.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-836/14-2/UNR
     ∟Czy Wnioskodawca - Stowarzyszenie - ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu współpracy finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?

2010.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-1051/09-7/MC
     ∟Czy wydatki poniesione przez przedstawicieli handlowych na posiłki i napoje w czasie narad ze swoimi przełożonymi oraz współpracownikami odbywającymi się poza siedzibą firmy, tj. w restauracjach, zajazdach lub innych lokalach gastronomicznych (Stan faktyczny nr 3), w czasie których omawiane są wyłącznie zagadnienia związane z funkcjonowaniem Wnioskodawcy i rozdziałem obowiązków pomiędzy poszczególnych przedstawicieli handlowych, stanowią koszty reprezentacji, czy też można je uznać za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-356/13/DM
     ∟Brak opodatkowania przekazania towarów i usług, finansowanych w całości lub w części ze środków ZFŚS.

2014.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1159/13-3/AD
     ∟Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana sprzedaż ulgowych świadczeń przejazdowych dla pracowników Wykupujących lub uprawnionych rencistów, emerytów i osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne?

2006.03.24 - Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku - PF/415-59S.S./II/06
     ∟Czy opłatę wpisową do Okręgowej Rady Adwokackiej za wpis na listę adwokacką, dokonaną przed rozpoczęciem działalności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-96/13-2/ISZ
     ∟w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania przez Spółkę towaru o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł netto

Dołącz do 39106 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj