Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.186.2017.2.KP (dodane 2018-01-31)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.415.2017.2.LZ (dodane 2018-01-31)
     ∟Odsetki od uzyskanego zadośćuczynienia, które mają charakter uboczny względem świadczenia głównego jak i otrzymana należność tytułem kary umownej wypłacona przez dewelopera z tytułu niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy wzajemnej, stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Natomiast zasądzone sądowe koszty procesowe, koszty zastępstwa procesowego nie stanowią przysporzenia majątkowego i nie podlegają opodatkowaniu. Zainteresowani mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie poniesione koszty adwokackie (poza kosztami, zasądzonymi przez sąd, zastępstwa procesowego), w wyniku czego Zainteresowani uzyskali przychód z tytułu świadczeń zasądzonych na podstawie wyroku Sądu, jednakże zaliczeniu podlega tylko część tych wydatków, w wysokości odpowiadającej proporcji przychodu z tytułu świadczenia otrzymanego na podstawie wyroku Sądu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. uzyskanych przez Zainteresowanych odsetek ustawowych oraz kary umownej. Natomiast pozostałe wymienione wydatki (straty i korzyści) nie są kosztami uzyskania przychodu.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.492.2017.2.MŁ (dodane 2018-01-31)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku korekty odliczeń z tytułu zaniechanej inwestycji.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.133.2017.2.MZ (dodane 2018-01-31)
     ∟Umowy pożyczki będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku objęcia powyższych czynności zakresem podatku od towarów i usług, umowy pożyczki mogą korzystać z wyłączenia zawartego w art. 2 pkt 4 ww. ustawy.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.376.2017.1.SJ (dodane 2018-01-31)
     ∟koszt naprawy środka trwałego (samochodu) jako kup

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.358.2017.1.KR (dodane 2018-01-31)
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.408.2017.2.AD (dodane 2018-01-31)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania sposobu określenia proporcji zgodnie z art. 86a ust. 2h w zw. z ust. 2c pkt 4 ustawy.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.614.2017.3.SM (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu i wyposażenia nieruchomości z faktur zaliczkowych uzyskanych przed rejestracją jako podatnik podatku od towarów i usług.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.479.2017.1.KC (dodane 2018-01-31)
     ∟Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania pn. „Warsztaty kulinarne: ...”, ponieważ towary i usługi nabywane w ramach tego zadania nie są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak również Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-782/16/17-S/TR (dodane 2018-01-31)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.407.2017.3.JF (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 8% dla usługi weterynaryjnej

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.520.2017.1.MT (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie udzielonych rabatów za rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, sposobu ich dokumentowania oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym rabat został faktycznie udzielony

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.561.2017.1.PR (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem i utrzymaniem jachtu rekreacyjnego.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.575.2017.2.IZ (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie braku obowiązku opodatkowania otrzymanego dofinansowania.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP3/443-52/14/17-S-1/TW (dodane 2018-01-31)
     ∟Podatek akcyzowego w zakresie zwolnienia sprzedaży ciepła wytworzonego z wyrobów gazowych.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.472.2017.1.MK (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, tj. planowana sprzedaż nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 84/1, będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.720.2017.2.UNR (dodane 2018-01-31)
     ∟brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.795.2017.1.JM (dodane 2018-01-31)
     ∟Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-25/15-5/17-S/RG (dodane 2018-01-31)
     ∟prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich, oraz brak obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.793.2017.1.KT (dodane 2018-01-31)
     ∟ustalenie obowiązku opodatkowania podatkiem VAT towarów, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie będą przedmiotem odsprzedaży

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.776.2017.1.KT (dodane 2018-01-31)
     ∟opodatkowanie usług konserwacji dźwigu osobowo-towarowego

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.478.2017.1.JF (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy kubeczków menstruacyjnych

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.252.2017.1.AZ (dodane 2018-01-31)
     ∟Dla powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych z danym podmiotem powiązanym należy na podstawie art. 9a ust. 1d updop zsumować wartość transakcji jednego rodzaju i ocenić czy ich wartość przekracza indywidualnie ustalony próg dokumentacyjny, a w konsekwencji czy podlegają one obowiązkowi dokumentacyjnemu. Podobnie w przypadku innych zdarzeń jednego rodzaju z danym podmiotem powiązanym, również należy je zsumować i ocenić, czy przekraczają próg istotności określony w art. 9a ust. 1d updop i czy w konsekwencji powstaje obowiązek sporządzenia dla nich dokumentacji podatkowej cen transferowych.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.633.2017.1.AS (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu opłat rejestracyjnych otrzymanych na pokrycie kosztów organizacji konferencji

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.667.2017.1.ISN (dodane 2018-01-31)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego (...) oraz budowa siłowni zewnętrznej”.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.675.2017.1.ISN (dodane 2018-01-31)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (...)”.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.676.2017.1.ISN (dodane 2018-01-31)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach zadania pn. „Budowa przystani kajakowej (...)”.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.843.2017.1.IR (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.854.2017.1.JD (dodane 2018-01-31)
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.587.2017.1.IG (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe i braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z remontem wynajmowanych lokali mieszkalnych

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.336.2017.3.PP (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach „…”

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.812.2017.1.JS (dodane 2018-01-31)
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.402.2017.2.MD (dodane 2018-01-31)
     ∟Stawka ryczałtu z tytułu świadczenia usług wytwarzania konstrukcji metalowych z gotowych elementów, z materiału własnego na zamówienie i zgodnie z projektem zamawiającego.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.610.2017.2.PC (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy wykonane usługi przez Spółkę należy opodatkować na zasadach ogólnych czy na podstawie odwrotnego obciążenia?

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.255.2017.2.AG (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie braku możliwości ulepszenia nieruchomości inwestycyjnej niebędącej środkiem trwałym.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.381.2017.1.AC (dodane 2018-01-31)
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu pokrywania przez Spółkę kosztów szkoleń BHP Zarządzającego oraz kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.250.2017.1.JG (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem materiałów nieodpłatnie przekazanych kontrahentom

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.428.2017.1.AG (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy ulepszenie nabytego lokalu mieszkalnego, stanowiące powyżej 30% wartości nabycia, umożliwi zastosowanie art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.626.2017.1.KBR (dodane 2018-01-31)
     ∟Dostawa przedmiotowych budynków znajdujących się na działce nr 198 będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęte będzie zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są przedmiotowe budynki.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.652.2017.2.IR (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy, czynności polegającej na odsprzedaży leków.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.672.2017.1.PC (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.298.2017.2.AJ (dodane 2018-01-31)
     ∟W przypadku wypłaty Partycypantowi należności odsetkowych Wnioskodawca będzie obowiązany do pobrania podatku na podstawie art. 26 ust. 1 updop - co do zasady w wysokości określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop (tj. 20% wypłaconych odsetek brutto). Obowiązek ten może być zmodyfikowany pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji w wyniku zastosowania art. 11 ust. 2 UPO w zw. z art. 21 ust. 2 updop. W takim przypadku Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w wysokości 5 % odsetek brutto.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.445.2017.2.JK3 (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.300.2017.1.AK (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków z tytułu zlecenia przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi organizację promocji mającej na celu wspieranie sprzedaży mieszkań oferowanych przez Spółkę

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.621.2017.1.KR (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie opodatkowania i dokumentowania otrzymanych kwot z tytułu finansowania badań naukowych oraz prac rozwojowych od Centrum jako zapłaty za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, opodatkowania przeniesienia Elementów Autorskich na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług, których wartość zostanie dofinansowana przez Centrum

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.648.2017.2.EK (dodane 2018-01-31)
     ∟Jednostki wirtualnej waluty – które Wnioskodawca w ramach własnej działalności gospodarczej będzie pozyskiwać w sposób pierwotny jak i pochodny oraz zamierza sprzedawać będą wpisywać się w formę prawnego środka płatniczego (dla celów VAT). Jednostki waluty wirtualnej poprzez akceptację stron transakcji jako alternatywnego środka płatniczego będą służyły jako nośnik wartości pieniężnej oraz środek płatniczy podobnie jak waluty używane jako prawny środek płatniczy.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.408.2017.1.KP (dodane 2018-01-31)
     ∟PIT - w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.467.2017.1.ES (dodane 2018-01-31)
     ∟możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.409.2017.1.KP (dodane 2018-01-31)
     ∟PIT - w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.411.2017.1.KP (dodane 2018-01-31)
     ∟PIT - w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.627.2017.1.RR (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.368.2017.1.KP (dodane 2018-01-31)
     ∟PIT - w zakresie ustalenia dochodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika funduszu.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.410.2017.1.KP (dodane 2018-01-31)
     ∟PIT - w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.533.2017.1.JK2 (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie możliwości wspólnego opodatkowania się małżonków w sytuacji zawarcia między nimi umowy o ograniczeniu wspólności majątkowej małżeńskiej

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.367.2017.1.KP (dodane 2018-01-31)
     ∟PIT - w zakresie ustalenia dochodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika funduszu.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.607.2017.1.DG (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania Prezentów o cenie netto do 10 zł, także w opakowaniach zbiorczych.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.152.2017.2.MZ (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.410.2017.1.IF (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy dochody ze sprzedaży lokali w Nieruchomości, na rzecz nabywców wskazanych przez dewelopera a także ze sprzedaży pozostałej części Nieruchomości na rzecz dewelopera, podlegać będą zwolnieniu na gruncie Ustawy o PIT w przypadku przeznaczenia ich na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, polegające na zakupie mieszkania, w którym będzie zamieszkiwał?

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.313.2017.3.SK (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy w opisanej sytuacji od wynagrodzenia do 200 zł wypłaconego dla sędziego należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), pomimo że pomiędzy sędzią sportowym, a płatnikiem nie jest zawierana umowa na przeprowadzenie zawodów sportowych, czy pobrać podatek od wynagrodzenia do 200 zł na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy?

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.494.2017.1.JK3 (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy Wnioskodawczyni (sprawując osobiście i jedynie opiekę nad dziećmi) ma prawo do odliczenia w rocznym zeznaniu ulgi na dzieci w całości?

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.410.2017.1.RK (dodane 2018-01-31)
     ∟Sprzedaż lokalu użytkowego.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.749.2017.2.JS (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania sprzedaży części regenerowanej oraz korekty podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.320.2017.1.PR (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania bądź refundacji członkom Izby udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.452.2017.1.MGR (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów i dobrowolnego zbycia udziałów należących do Wnioskodawcy bez wynagrodzenia.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.324.2017.2.KSM (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy pieniądze otrzymane przez Wnioskodawczynię tytułem zwrotu kosztów pogrzebu prawidłowo uważa Ona za „odprawę pośmiertną” lub „zasiłek pogrzebowy”, które zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.413.2017.1.MGR (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów przez innego wspólnika bez wynagrodzenia

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.338.2017.2.KSM (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym za 2016 r.?

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.339.2017.1.PP (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy do wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach umowy o pracę audytora wewnętrznego za lata 2013–2016 i rok bieżący 2017 można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem limitu wynikającego z art. 22 ust. 9a tejże ustawy, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód?

2009.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.373.2017.1.PR (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem do wycieczki z ZFŚS

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.629.2017.2.BS (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie braku opodatkowania wykonywanych czynności

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.336.2017.1.KP (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Powiernika z tytułu zbycia akcji/udziałów w spółce

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.456.2017.1.KC (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie uznania transakcji wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej (dywidenda rzeczowa) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa za niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.296.2017.2.KW1 (dodane 2018-01-31)
     ∟Wartość ponoszonych przez Spółkę wydatków opisanych we wniosku, stanowi dla lekarzy oraz innych osób przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować do źródła przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy. Spółka jest zatem zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania ich lekarzom oraz innym osobom oraz właściwym organom podatkowym.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.441.2017.2.JK3 (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy sprzedaż w dniu 26 kwietnia 2017 r. nieruchomości nabytej i włączonej do majątku wspólnego w 2005 r., a po rozwodzie 27 września 2016 r. ponownie włączonej do majątku osobistego Wnioskodawczyni w dniu 24 lutego 2017 r. podlega PIT?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.657.2017.2.IT (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy Podatnik po zmianach, jakie weszły w życie po 1 lipca 2017 r., dotyczących likwidacji zwolnienia z VAT usług około finansowych, nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku VAT wystawiając faktury za rozliczenie prowizji za sprzedaż z tytułu pozyskiwania klientów na kredyty udzielane przez instytucje finansowe oraz instytucje zajmujące się pośrednictwem finansowym?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.665.2017.1.AM (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży działki należącej do majątku osobistego

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.316.2017.2.KW1 (dodane 2018-01-31)
     ∟Bieżące spłaty rat obejmujących kapitał i odsetki od kredytu zaciągniętego w banku mającym siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii, na zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, w której Wnioskodawca realizuje własne potrzeby mieszkaniowe tj. spłaty rat ponoszone od chwili uzyskania dochodu ze sprzedaży mieszkania w Polsce, do upływu okresu dwóch lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie tego mieszkania, w części przypadającej na Wnioskodawcę - stanowią cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.815.2017.1.SM (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.351.2017.2.DS (dodane 2018-01-31)
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.338.2017.2.GG (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na wyburzenie budynku oraz koszty rozliczenia jego wartości można na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznać za koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę jednoosobową działalnością gospodarczą ?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.505.2017.1.JK3 (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie możliwości skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.637.2017.1.RR (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla usług związanych z zakwaterowaniem

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.391.2017.2.KO (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy, jeżeli przed przekazaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca wykupi samochód leasingowany na osobę fizyczną, przed upływem zawartej umowy, to czy musi korygować w kosztach uzyskania przychodów koszty opłaty wstępnej i poniesionych rat leasingowych?

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.588.2017.1.PG (dodane 2018-01-31)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czy czynności wykonywane na podstawie podpisanej umowy o świadczenie usług zarządzania stanowią samodzielną działalność gospodarczą i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.508.2017.2.IG (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.582.2017.2.DG (dodane 2018-01-31)
     ∟Dot. refakturowania podatku od nieruchomości i opłat za wywóz nieczystości na podmioty korzystające z użyczonych pomieszczeń;

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.456.2017.1.EC (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych (innych niż spółka komandytowo-akcyjna) odsetek bądź dyskonta z obligacji.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.64.2017.1.MZ (dodane 2018-01-31)
     ∟Zgodzić się należy z Wnioskodawczynią, że wykonanie opisanego we wniosku polecenia darczyńcy podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Wydając interpretację w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn, czyli w zakresie wskazanym przez Wnioskodawczynię - Organ ocenił jedynie jakie skutki podatkowe powstaną na gruncie tej ustawy. Nie może zatem potwierdzić lub zaprzeczyć, że opisane we wniosku nabycie nie podlega regulacjom innych ustaw podatkowych.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.621.2017.2.MC (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług doradczych.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.620.2017.2.MC (dodane 2018-01-31)
     ∟w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług doradczych

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.338.2017.2.NK (dodane 2018-01-31)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.649.2017.1.KR (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wszystkich wydatków poniesionych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, czy też konieczne będzie zastosowanie Prewspółczynnika zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.454.2017.1.KS1 (dodane 2018-01-31)
     ∟Skoro budynek niemieszkalny, wskazany we wniosku przed jego nabyciem przez spółkę cywilną (wspólników spółki), której wspólnikiem jest Wnioskodawca oraz drugi wspólnik, będzie wykorzystywany przez poprzedniego właściciela od grudnia 1999 r., a więc dłużej niż 60 miesięcy, to spełnia definicję „używanego środka trwałego”, o której mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, jeżeli ww. budynek zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez ww. spółkę i zgodnie z odrębnymi przepisami, niebędącymi przepisami prawa podatkowego, przedmiotowy budynek zostanie prawidłowo zakwalifikowany do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, to spółka cywilna będzie mogła dla celów amortyzacji zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przyjąć okres amortyzacji nie krótszy niż 3 lata, tj. będzie mogła przyjąć, że stawka amortyzacyjna może wynosić maksymalnie 33,33% w skali roku, a wspólnicy spółki cywilnej (w tym Wnioskodawca) będą mogli zaliczyć dokonane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.573.2017.2.KOM (dodane 2018-01-31)
     ∟Skoro Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie spełniała warunki dla uznania jej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT niekorzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to Nabywcy Nieruchomości po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wnioskodawcę faktury dokumentującej faktyczne nabycie Nieruchomości będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury z tytułu zakupu Nieruchomości w zakresie, w jakim Nabywca będzie wykorzystywał Nieruchomość do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT, a z wniosku wynika, że właśnie taki cel przyświecać będzie Nabywcy.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.507.2017.2.JG (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy w sytuacji podziału własności ½ działki na 4 działki sprzedaż ta będzie opodatkowania podatkiem VAT?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.654.2017.1.RR (dodane 2018-01-31)
     ∟W zakresie braku opodatkowania przekazania nieruchomości na cele osobiste w związku z likwidacją działalności gospodarczej.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.536.2017.1.JG (dodane 2018-01-31)
     ∟Skoro Wnioskodawca będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych oraz nie będzie wykonywał usług prawniczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy, oraz jak podkreślił Wnioskodawca faktyczna łączna wartość sprzedaży netto za rok 2017 nie przekroczyła 200 000 zł – wówczas Wnioskodawcy na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy, przysługiwać będzie w 2018 r. prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.635.2017.1.AKO (dodane 2018-01-31)
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w ramach projektu, opisanego w stanie faktycznym?

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.619.2017.1.HW (dodane 2018-01-31)
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pn. „Uruchomienie niepublicznego żłobka (…)”

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.389.2017.2.MAP (dodane 2018-01-31)
     ∟rozliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym przychodów z działalności gospodarczej w Polsce oraz na terenie Stanów Zjednoczonych

Dołącz do 40490 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj