Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-21/14/AK (dodane 2019-01-11)
     ∟Możliwości zastosowania zwolnienia od podatku do importu usług zarządzania płynnością finansową (tzw. cash poolingu).

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-26/14/DM (dodane 2019-01-11)
     ∟Opodatkowanie dzierżawy Infrastruktury, prawa, sposobu i terminu dokonania korekty podatku naliczonego.

2014.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-628a/13/DK (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy w przypadku zajścia opisanego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w niniejszym wniosku Systemie, na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ww. ustawy?

2014.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-623a/13/DK (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy w przypadku zajścia opisanego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w niniejszym wniosku Systemie, na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ww. ustawy?

2014.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-56/14/EK (dodane 2019-01-11)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego i sposób jego realizacji od wydatków poniesionych na nabycie dokumentacji projektowej.

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1083/13/MK (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy zakup do działalności gospodarczej samochodu osobowego o wartości 30.000 zł, z zamiarem wykorzystywania go przez okres krótszy aniżeli 1 rok, Wnioskodawczyni może zakwalifikować jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu w dacie zakupu ? Czy wycofanie samochodu na potrzeby własne przed upływem roku od dnia wprowadzenia wywoła obowiązek rozpoznania przychodu lub korekty kosztów?

2014.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-27/14//BK (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-221/14/AP (dodane 2019-01-11)
     ∟Zwolnienie sprzedaży gruntu niezabudowanego oraz przeznaczonego do zabudowy instalacją fotowoltaiczną.

2014.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-160a/14/AK (dodane 2019-01-11)
     ∟Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania sprzętu ochrony przeciwpożarowej na rzecz jednostki PSP na cele ochrony przeciwpożarowej oraz stawka podatku obowiązująca dla tej czynności.

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-149/14/MW (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy w przypadku korzystania z usług firmy pośredniczącej, obydwie pozycje faktury od firmy pośredniczącej (przefakturowana opłata konsularna oraz koszt usługi firmy pośredniczącej) są dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu?

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-230/14/EK (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu, gdy zapłata dokonywana jest po upływie terminu.

2014.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-230/14/MN (dodane 2019-01-11)
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych oraz ich dokumentowanie.

2014.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-229/14/MR (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy na moment likwidacji w Spółce będą zgromadzone zyski bieżące jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych wypracowane w czasie funkcjonowania Spółki w formie SKA? 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1: W jakiej wysokości należy ustalić przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA?

2014.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-239/14/MR (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy przekształcenie SKA w sp. j., w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, będzie się dla Wnioskodawcy wiązało z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w wyniku likwidacji sp. j., w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania?

2014.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-91/14/AJ (dodane 2019-01-11)
     ∟Uwzględnianie w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu dostaw gruntów, budynków, ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntów, świadczenia usług dzierżawy budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz braku obowiązku uwzględnienia w tej proporcji ewentualnej sprzedaży budynku Urzędu lub wyposażenia tego budynku.

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-241/14/BS (dodane 2019-01-11)
     ∟Wyliczenie rocznego współczynnika proporcji.

2014.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-461/14/MW (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy zbycie w drodze aportu udziałów (akcji) EuCo na rzecz Spółki nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego zgodnie z art. 24 ust. 8a-8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy dochód Wnioskodawcy z tytułu zbycia w drodze aportu udziałów (akcji) EuCo na rzecz Spółki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-211/14/KM (dodane 2019-01-11)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie proporcji sprzedaży w przypadku wydatków związanych jednocześnie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu oraz niepodlegającymi opodatkowaniu, możliwość zastosowania proporcji właściwej dla danego roku, w sytuacji dokonywania korekt deklaracji VAT za lata wcześniejsze, określenie okresu rozliczeniowego, w którym skorygować można nieodliczony podatek naliczony, obowiązek uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT.

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-459/14/DM (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej także jako współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia (C-D), Gmina powinna traktować jako pozostające poza zakresem VAT i tym samym nie uwzględniać ich w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, itp.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować? 4. Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego? 5. Czy w przypadku, gdy Gmina będzie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego za lata poprzednie, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina ma obowiązek ustalania w pierwszej kolejności proporcji sprzedaży na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT (tj. proporcji wstępnej), a następnie dokonania korekty kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w oparciu o obroty osiągnięte w danym roku podatkowym (proporcja właściwa) zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, czy też Gmina powinno zastosować bezpośrednio proporcję właściwą dla danego roku? 6. W rozliczeniu za który okres rozliczeniowy Gmina powinna dokonać korekty deklaracji VAT, w związku z planowanym obecnie częściowym odliczeniem podatku naliczonego za lata poprzednie, przy zastosowaniu proporcji sprzedaży określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 7. Czy obrót z tytułu poszczególnych rodzajów dostaw towarów i świadczenia usług wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w punktach od 1 do 5 (zarówno opodatkowanych VAT jak i zwolnionych z podatku) należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.? 8. Czy obrót z tytułu poszczególnych rodzajów dostaw towarów i świadczenia usług wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w punktach od 1 do 5 (zarówno opodatkowanych VAT jak i zwolnionych z podatku) należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-459b/14/DP (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy otrzymane odsetki od stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym przeznaczonym do realizowania Projektu stanowią przychód z kapitałów pieniężnych? Czy zwrot Instytucji Pośredniczącej otrzymanych odsetek od stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym przeznaczonym do realizowania Projektu stanowi koszty uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych lub daje prawo do skorygowania przychodu z tego źródła?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-459a/14/DP (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód Wnioskodawcy ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy otrzymane dofinansowanie Projektu w części, która faktycznie nie zostanie przez Wnioskodawcę wydatkowana i nie będzie podlegała zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej ze względu na zaakceptowanie zryczałtowanych kosztów Projektu (wg stawek jednostkowych), będzie u Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu? Czy poniesione w ramach realizowanego Projektu wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-514/14/DM (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy na gruncie art. 86 ustawy o VAT, wobec wykorzystywania Infrastruktury przez OSiR w celu wykonywania czynności opodatkowanych, Gmina jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego związanego z wydatkami na zakup towarów i usług służących realizacji Inwestycji? 2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 – czy w związku z przyszłym ewentualnym podjęciem decyzji (i pod warunkiem podjęcia decyzji) o zmianie sposobu odpłatnego udostępniania Infrastruktury, w ten sposób, że będzie ona wynajmowana bezpośrednio przez Wnioskodawcę, Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na zakup towarów i usług służących realizacji Inwestycji? 3. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2 – czy realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do wydatków dotyczących tych Inwestycji nastąpi w oparciu o regulacje zawarte w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT? 4. Czy w sytuacji, w której w stosunku do zakupów towarów i usług realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego nastąpi w oparciu o regulacje zawarte w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, to czy korekty tej Gmina powinna dokonać jednorazowo, w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia wykorzystania nabytych towarów i usług?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-458b/14/DP (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy otrzymane odsetki od stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym przeznaczonym do realizowania Projektu stanowią przychód z kapitałów pieniężnych? Czy zwrot Instytucji Pośredniczącej otrzymanych odsetek od stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym przeznaczonym do realizowania Projektu stanowi koszty uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych lub daje prawo do skorygowania przychodu z tego źródła?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-458a/14/DP (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód Wnioskodawcy ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy otrzymane dofinansowanie Projektu w części, która faktycznie nie zostanie przez Wnioskodawcę wydatkowana i nie będzie podlegała zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej ze względu na zaakceptowanie zryczałtowanych kosztów Projektu (wg stawek jednostkowych), będzie u Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu? Czy poniesione w ramach realizowanego Projektu wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej?

2014.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-262/14-6/AG (dodane 2019-01-11)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku umorzenia udziałów oraz wystąpienia ze spółki osobowej.

2008.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1956/08-2/BS (dodane 2019-01-11)
     ∟czynności przekazania przedsiębiorstwa w formie majątku likwidacyjnego

2014.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-511/14/AD (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w planie, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy z tytułu nabycia i realizacji opcji dopiero w momencie realizacji opcji (a nie na żadnym wcześniejszym etapie) i będzie on stanowił przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy)?

2014.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-331/14/BJ (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak możliwości odzyskania VAT w związku z realizacją projektu.

2014.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-597/14/KW (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, czynności świadczone w charakterze biegłego na zlecenie sądów i innych organów należy kwalifikować do źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?

2014.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-570/14/AK (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy koszt wynajęcia mieszkania (czynsz) Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w całości, lub w jakiejś części? 2. Jeżeli odpowiedź na zadane pytanie będzie pozytywna, w jaki sposób ewidencjonować powyższy koszt – czy opłata za czynsz i sporządzenie dowodu wewnętrznego będą wystarczające?

2014.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-592/14/AD (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy Wnioskodawca wypłacając delegacje sędziowskie w kwocie poniżej 200 zł powinien pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18 % przychodu wynikający z art. 30 ust 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy powinien zastosować art. 41 ust. 1 ustawy, tj. pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanego świadczenia, z uwzględnieniem 20 % kosztów uzyskania przychodów?

2014.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-551/14/BK (dodane 2019-01-11)
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży działki.

2014.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-563/14/MN (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy kwota uzyskana przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej jego majątek osobisty, w części przeznaczonej na spłatę zaciągniętego wraz z żoną kredytu mieszkaniowego oraz w części przeznaczonej na zapłatę należności na rzecz dewelopera i wykończenie zakupionego lokalu mieszkalnego, będzie wolna od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy kwota uzyskana tytułem ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek osobisty Wnioskodawcy wydatkowana na zapłatę należności na rzecz dewelopera w części przypadającej na cenę nabycia udziału w części wspólnej nieruchomości, w tym udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej garaż wielostanowiskowy z prawem wyłącznego korzystania z jednego miejsca parkingowego, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy? 3. Czy kwota uzyskana przez Wnioskodawcę tytułem zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej jego majątek osobisty, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży tej nieruchomości, która została już wydana na zapłatę części należności na rzecz dewelopera, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy?

2014.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-670/14/AD (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy Gmina postępuje prawidłowo składając jako zarejestrowany podatnik deklaracje podatkowe dla celów VAT, w których wykazuje podatek należny od zrealizowanej przez siebie sprzedaży opodatkowanej oraz podatek naliczony w związku z zakupami realizowanymi dla celów działalności opodatkowanej, natomiast nie wykazuje podatku należnego i naliczonego, który należy przypisać czynnościom realizowanym przez jednostki budżetowe?

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-630/14/AJ (dodane 2019-01-11)
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.794.2018.1.JŻ (dodane 2019-01-11)
     ∟określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsca opodatkowania usług

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.734.2018.1.PR (dodane 2019-01-11)
     ∟Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.437.2018.2.DJ (dodane 2019-01-11)
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości – koszty nabycia i zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 131.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.427.2018.2.AG (dodane 2019-01-11)
     ∟Jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, w tym np. poprzez wskazanie, że certyfikat jest ważny na dany rok - certyfikat powinien być uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu, niezależnie od momentu jego wydania, nawet jeśli data wydania i uzyskania przez Wnioskodawcę tego certyfikatu jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania (przypadek a i b – pyt. 1). Natomiast, jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, a także potwierdzenie bieżącej rezydencji podatkowej z datą wydania - certyfikat powinien być uwzględniany w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu oraz okresu 12 miesięcy od momentu jego wydania, nawet jeśli data uzyskania tego certyfikatu przez Wnioskodawcę jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania (przypadek c – pyt. 2). W sytuacji gdy w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia - certyfikat powinien być uwzględniany wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania, nawet jeśli data uzyskania tego certyfikatu przez Wnioskodawcę jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania (przypadek d – pyt. 3).

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.641.2018.1.IP (dodane 2019-01-11)
     ∟Prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.645.2018.1.EZ (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.797.2018.1.KOM (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania.

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.729.2018.1.ISK (dodane 2019-01-11)
     ∟Prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych od inwestorów za wykonanie prac związanych z budową inwestycji.

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.682.2018.1.KP (dodane 2019-01-11)
     ∟określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/443-862/11-2/ISZ/MK (dodane 2019-01-11)
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem przedmiotowych mediów

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.643.2018.3.PR (dodane 2019-01-11)
     ∟Możliwość prowadzenia archiwum dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.623.2018.1.AS (dodane 2019-01-11)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności usuwania azbestu z nieruchomości, określenia stawki podatku dla ww. czynności, określenia podstawy opodatkowania w związku z ww. usługą usuwania azbestu z nieruchomości. ◾prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji pr

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.528.2018.1.AP (dodane 2019-01-11)
     ∟Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki za organizację Wydarzeń w latach 2017-2018.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-349/15/19-S/EK (dodane 2019-01-11)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.677.2018.2.AM (dodane 2019-01-11)
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży udziału w działce zabudowanej nr 353/1 (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.564.2018.2.AC (dodane 2019-01-11)
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na studia.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.582.2018.1.IF (dodane 2019-01-11)
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług informatycznych związanych z pomocą techniczną w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 – mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. l pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.244.2018.2.MC (dodane 2019-01-11)
     ∟Zaliczenie do kosztów podatkowych usług marketingowych świadczonych na rzecz podmiotów z grupy.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-276/15/19-S/DS (dodane 2019-01-11)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych likwidacji zagranicznej spółki kapitałowej.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.619.2018.1.EZ (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.596.2018.2.SS (dodane 2019-01-11)
     ∟Możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.409.2018.3.AGR (dodane 2019-01-11)
     ∟Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.635.2018.1.SS (dodane 2019-01-11)
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT majątku pozostającego w spółce.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.412.2018.2.AGR (dodane 2019-01-11)
     ∟Określenie źródła przychodów w związku z udzieleniem licencji na znak towarowy oraz w związku ze sprzedażą prawa ochronnego na znak towarowy.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.368.2018.2.MM (dodane 2019-01-11)
     ∟Koszty uzyskania przychodów – remont.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.630.2018.2.AG (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.662.2018.1.AG (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją Inwestycji.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.579.2018.2.AŻ (dodane 2019-01-11)
     ∟Prawo do odliczenia.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.701.2018.2.AW (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.627.2018.1.SS (dodane 2019-01-11)
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług konserwacji zabytków.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.385.2018.2.DS (dodane 2019-01-11)
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kursu pilotarzu

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.714.2018.2.KB (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku od wydatków na realizację zadania przez Stowarzyszenie.

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.605.2018.3.RM (dodane 2019-01-11)
     ∟Sprzedaż Budynków i Budowli będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy; Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy;

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.615.2018.1.SJ (dodane 2019-01-11)
     ∟Interpretacja w zakresie określenia, czy koszty opłat licencyjnych z tytułu korzystania z Marki 1 i Marki 2 nie są objęte restrykcjami określonymi w art. 15e ust. 1 updop z uwagi na bezpośredni związek z kosztem towarów/usług oferowanych przez Spółkę.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.546.2018.2.AG (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług obsługi reklamacji, nabywanych od podmiotu powiązanego.

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.614.2018.3.SM (dodane 2019-01-11)
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości, moment opodatkowania zaliczek i prawo do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.728.2018.2.RW (dodane 2019-01-11)
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.784.2018.2.AKO (dodane 2019-01-11)
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.712.2018.2.MC (dodane 2019-01-11)
     ∟Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy części zamiennych oraz wyposażenia.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.551.2018.1.AM (dodane 2019-01-11)
     ∟Obliczanie nadwyżki kosztów finansowania dłużnego.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.534.2018.2.AM (dodane 2019-01-11)
     ∟zastosowanie ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług administracji sprzedaży

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.827.2018.1.RM (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.607.2018.3.MMA (dodane 2019-01-11)
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.731.2018.2.IZ (dodane 2019-01-11)
     ∟Uznania za podatnika z tytułu sprzedaży gruntu i jego opodatkowania stawką podstawową oraz prawa do odliczenia podatku

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.641.2018.2.JF (dodane 2019-01-11)
     ∟termin zwrotu nadwyżki podatku VAT na rachunek Usługobiorcy z tytułu nabycia usług od rolnika ryczałtowego

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.764.2018.1.BK (dodane 2019-01-11)
     ∟Termin odliczenia podatku VAT z tytułu nabyć dokonywanych na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia, obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.544.2018.2.ACZ (dodane 2019-01-11)
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.550.2018.2.AP (dodane 2019-01-11)
     ∟odliczenie od dochodu darowizny przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.741.2018.3.KW (dodane 2019-01-11)
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Infrastrukturą za pomocą prewspółczynnika opartego na kryterium ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych jak i potrzeb własnych)

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.759.2018.2.MC (dodane 2019-01-11)
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT usług kulturalnych świadczonych przez Wnioskodawcę

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.533.2018.2.AKR (dodane 2019-01-11)
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze umowy o dożywocie

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.812.2018.1.MC (dodane 2019-01-11)
     ∟w zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowanym projektem

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.567.2018.1.KU (dodane 2019-01-11)
     ∟możliwość opodatkowania przez spadkobiercę dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiąganych z tytułu udziału w Spółce komandytowej

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.821.2018.1.KW (dodane 2019-01-11)
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie bazy widowiskowo-rekreacyjnej

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.841.2018.2.OS (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do odliczenia/Brak opodatkowania.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.811.2018.3.PRP (dodane 2019-01-11)
     ∟opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży działki niezabudowanej powstałej w wyniku podziału działki o numerze 284/2 oraz działek niezabudowanych o numerach: 285/2 i 286

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.831.2018.1.ALN (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.848.2018.2.RG (dodane 2019-01-11)
     ∟niepodleganie opodatkowaniu otrzymanych przez Wnioskodawcę środków, stanowiących partycypację (współfinansowanie) przez wykonawcę inwestycji drogowej w zwiększonych kosztach przewozów publicznych komunikacji miejskiej

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.829.2018.2.RG (dodane 2019-01-11)
     ∟zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy usług sanitariusza szpitalnego

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.849.2018.1.RG (dodane 2019-01-11)
     ∟brak obowiązku stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy VAT przy obliczaniu kwoty podatku naliczonego, obniżającego kwotę podatku należnego, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych w oparciu o proporcję sprzedaży (współczynnik sprzedaży), o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy VAT, w którym Spółka nie powinna uwzględniać czynności niepodlegających VAT

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.834.2018.2.OS (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku VAT

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.835.2018.3.OS (dodane 2019-01-11)
     ∟Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży lokali.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.909.2018.1.EG (dodane 2019-01-11)
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych); prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych)

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.874.2018.1.MWJ (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „…”

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.844.2018.1.EG (dodane 2019-01-11)
     ∟opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych

Dołącz do 41100 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj