Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2017.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.204.2017.1.JF (dodane 2018-01-16)
     ∟w zakresie opodatkowanie na terytorium Polski czynności Oddziału oraz prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.134.2017.2.NPR (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozliczania dochodów uzyskanych z pracy na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez norweskie przedsiębiorstwo, tzw. metodą zaliczenia proporcjonalnego?

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.102.2017.3.MK (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy sprzedaż mieszkania skutkuje zobowiązaniem podatkowym?

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.334.2017.1.APR (dodane 2018-01-16)
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży niezabudowanej działki gruntu w ramach czynności egzekucyjnych przez komornika.

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.189.2017.2.AG (dodane 2018-01-16)
     ∟Opodatkowanie zasądzonych odsetek.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.435.2017.1.MM (dodane 2018-01-16)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.7.2017.3.AJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Jak należy opodatkować zajęcia kroju i szycia prowadzone odpłatnie dla osób dorosłych?

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.389.2017.1.MM (dodane 2018-01-16)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego za okresy przed centralizacją rozliczeń, w których Gmina była podatnikiem zwolnionym i sposobu jego realizacji.

2017.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.257.2017.2.BJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy od sprzedanych w styczniu i marcu br. działek (nr 2 i 3) oraz przy sprzedaży kolejnych będzie musiała Pani zapłacić podatek VAT?

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.161.2017.1.DM (dodane 2018-01-16)
     ∟ Zwolnienie od podatku dostawy (w ramach zamiany) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego.

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.307.2017.1.AJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy usługi nabywane od Zleceniobiorców na podstawie Umów zlecenie zawartych na opisanych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym warunkach powinna Pani zaliczyć do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a nie do usług własnych, o których mowa w art. 119 ust. 5 Ustawy o podatku VAT, a tym samym, czy koszty tych Umów (w tym m.in. diety) pomniejszą marżę stanowiącą podstawę opodatkowania wykonywanych przez Panią usług turystyki?

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.187.2017.2.BK (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy Wnioskodawca był zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od odsetek za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia?

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.93.2017.2.KK (dodane 2018-01-16)
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zastosowaniem kosztu uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.442.2017.1.MD (dodane 2018-01-16)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług służących do wytworzenia infrastruktury drogowej.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.441.2017.1.MD (dodane 2018-01-16)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług służących do wytworzenia infrastruktury drogowej.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.440.2017.1.MD (dodane 2018-01-16)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług służących do wytworzenia infrastruktury drogowej.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.83.2017.2.MST (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy kwota wykazana w PIT-8C wystawionym przez Bank jest przychodem Wnioskodawczyni do rozliczenia w zeznaniu rocznym?

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.407.2017.1.AW (dodane 2018-01-16)
     ∟Brak obowiązku opodatkowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum oraz sposobu ich dokumentowania.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.251.2017.2.RS (dodane 2018-01-16)
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z nabyciem matrycy, brak obowiązku dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego związanego z ww. matrycą oraz brak opodatkowania udostepnienia matrycy.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.159.2017.1.AG (dodane 2018-01-16)
     ∟Udział pracowników w spotkaniu integracyjnym i wycieczce sfinansowanych w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które będą miały na celu integrację nie będzie stanowić dla nich przysporzenia majątkowego.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.293.2017.1.MD (dodane 2018-01-16)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług służących do wytworzenia infrastruktury drogowej.

2017.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.408.2017.1.JP (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy szkoła ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu, a tym samym uznanie podatku jako wydatek niekwalifikowalny?

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.438.2017.1.DM (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy Powiat ma uprawnienia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług związanych z budową ścieżki rowerowej, tj. czy będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego związanego z tą inwestycją?

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.113.2017.1.JS (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy w świetle art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty netto faktur korygujących sprzedaż z tytułu udzielanych przez Spółkę rabatów posprzedażowych, obniżek cen powinny pomniejszać przychody w okresie rozliczeniowym w którym zostały wystawione?

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.225.2017.2.KK (dodane 2018-01-16)
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku w związku z realizacją projektu.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.107.2017.2.BK (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy z preferencyjnego sposobu opodatkowania (sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci) mogą korzystać obydwoje z rodziców, począwszy od zeznania podatkowego za rok 2016?

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.306.2017.1.AP (dodane 2018-01-16)
     ∟Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego świadczenia usług w postaci przekazania przebudowanej infrastruktury elektroenergetycznej sieci wraz z nowo wybudowanymi przyłączami kablowymi oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów związanych z ww. infrastrukturą.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.288.2017.1.PR (dodane 2018-01-16)
     ∟w zakresie stawki podatku dla dostawy Zapiekanki z pieczarkami

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.119.2017.2.MPŁ (dodane 2018-01-16)
     ∟1) Czy na dzień objęcia udziałów przez Wnioskodawcę w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa po Jego stronie powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy kosztem uzyskania przychodów rozpoznawanym po stronie Wnioskodawcy w momencie sprzedaży udziałów będzie wartość wniesionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż ich nominalna wartość z dnia ich objęcia?

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.52.2017.2.JS (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychodem Wnioskodawcy z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wartość nominalna udziałów objętych w Spółce w zamian za wkład niepieniężny?

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.213.2017.1.KK (dodane 2018-01-16)
     ∟Opodatkowanie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej i prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. nieruchomości.

2017.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.289.2017.1.PS (dodane 2018-01-16)
     ∟Stawka podatku dla dostawy towaru mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0

2017.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.290.2017.1.PS (dodane 2018-01-16)
     ∟Stawka podatku dla dostawy towaru mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0.

2017.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.281.2017.1.AJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy na produkt można stosować preferencją stawkę VAT w wysokości 8%?

2017.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.280.2017.1.AJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy na produkt można stosować preferencją stawkę VAT w wysokości 8%?

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.317.2017.1.AW (dodane 2018-01-16)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie towarów w ramach „transakcji łańcuchowej”.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.171.2017.1.BK (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy organ dokonujący wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia przez nich ćwiczeń wojskowych ma obowiązek wystawienia PIT-8C, czy też świadczenie to jest zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, a tym samym organ nie ma obowiązku wystawienia PIT-8C?

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.310.2017.1.BK (dodane 2018-01-16)
     ∟1. Czy za wykonanie systemów monitoringu wizyjnego montowanych podczas prowadzenia budowy objętej społecznym programem mieszkaniowym a zainstalowanych wewnątrz budynku może Pan wystawiać faktury z preferencyjną stawką podatku VAT tj. obecnie 8% - tak jak sugeruje jeden z inwestorów? 2. Czy jeśli wystąpi potrzeba instalacji kamery poza budynkiem (np. na przyległym słupie oświetleniowym) ale włączonej do tej samej sieci budynkowej, kwota za jej montaż może być również obłożona podatkiem VAT w wysokości 8%, czy też musi to być stawka podstawowa 23%? 3. Czy za wykonanie systemów monitoringu wizyjnego w budynkach wielorodzinnych istniejących (zasiedlonych) może Pan wystawiać faktury z obniżonym podatkiem VAT - 8%?

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.106.2017.1.MJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie otrzymania nieodpłatnych świadczeń.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.297.2017.1.AT (dodane 2018-01-16)
     ∟Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.94.2017.1.JS (dodane 2018-01-16)
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych Związku Komunalnego.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.219.2017.1.MZ (dodane 2018-01-16)
     ∟Jeżeli targowisko będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza i będzie istniała możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z przebudową targowiska w zakresie w jakim nabyte towary i usługi związane z ww. przebudową będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.310.2017.1.AW (dodane 2018-01-16)
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury korygującej otrzymanej od kontrahenta szwajcarskiego oraz okres, w rozliczeniu za który powstanie powyższe uprawnienie.

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.202.2017.2.MK (dodane 2018-01-16)
     ∟1. Czy włączenie do majątku wspólnego małżonków w drodze umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny jednego małżonka jest „nabyciem” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez drugiego lub obydwu małżonków? 2. Czy przy sprzedaży tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w styczniu 2018 roku powstanie zobowiązanie do zapłaty podatku dochodowego na podstawie ww. przepisu?

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.344.2017.1.MAO (dodane 2018-01-16)
     ∟w zakresie wskazania, czy czynności wykonywane przez Menedżera na rzecz Spółki w oparciu o postanowienia Umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.131.2017.1.NPR (dodane 2018-01-16)
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy wykonywanej na terytorium Wielkiej Brytanii.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.177.2017.1.AJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy wraz ze sprzedażą pierwszej w 2015 r. usługi dokonywanej na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej powstał wobec Wnioskodawcy obowiązek wprowadzenia kasy rejestrującej?

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.351.2017.1.AP (dodane 2018-01-16)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego oraz zwolnienia od podatku wniesienia do Spółki w formie aportu sieci kanalizacji.

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.198.2017.1.AT (dodane 2018-01-16)
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania przy imporcie towarów.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.125.2017.1.MJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie otrzymania nieodpłatnych świadczeń.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.126.2017.1.MJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie otrzymania nieodpłatnych świadczeń.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.328.2017.1.AJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy dokonując sprzedaży soczewek kontaktowych oraz płynów pielęgnacyjnych za pomocą automatu samoobsługowego, Spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.203.2017.1.BJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych usług budowlanych przez Partnera konsorcjum.

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.112.2017.2.ENB (dodane 2018-01-16)
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej wykonywanej na jachcie, który nie jest eksploatowany w transporcie międzynarodowym.

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.406.2017.1.EA (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku wynajmowania miejsc noclegowych na rzecz pracodawcy, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, na dłuższe okresy czasu - nawet do jednego roku? Czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku wynajmowania miejsc noclegowych bezpośrednio pracownikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na dłuższe okresy czasu - nawet do jednego roku?

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.432.2017.1.MD (dodane 2018-01-16)
     ∟Uznanie podatku należnego wynikającego z rozpoznania importu usług za podatek naliczony.

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.316.2017.1.AK (dodane 2018-01-16)
     ∟w zakresie sposobu opodatkowania świadczeń medycznych współfinansowanych przez pracodawcę na rzecz członków rodziny pracownika oraz związanych z tym obowiązków płatnika

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.321.2017.1.BJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy Komornik przy sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej będzie obowiązany obliczyć i „odprowadzić” podatek od towarów i usług?

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.352.2017.2.APR (dodane 2018-01-16)
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży zabudowanej działki gruntu.

2017.08.17 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.24.2017.WCH (dodane 2018-01-16)
     ∟Sprzedaż kart rabatowych (uprawniającej do rabatów na zakup biletów wstępu na spektakle/inne wydarzenia kulturalne do instytucji objętych współpracą przez okres ważności karty), których to klient będzie uprawniony do skorzystania z zakupu biletu po obniżonej cenie na wydarzenia kulturalne stanowi usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem ich sprzedaż stanowi świadczenie usług i zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki, tj. 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.194.2017.1.RS (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy Wnioskodawca powinien zaliczać do przychodu, w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość sfinansowanych kosztów zakwaterowań swoich pracowników, które to zakwaterowania są im udostępniane bezpłatnie w czasie oddelegowania, pokrytych kosztów przejazdów pracowników do miejsca oddelegowania za granicą i z powrotem do Polski i wypłaconego ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu samochodem prywatnym do miejsca oddelegowania oraz z powrotem do Polski, a w związku z wykonywaniem przez tych pracowników pracy w ramach oddelegowania?

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.100.2017.2.MJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy Spółce będzie przysługiwało zwolnienie podatkowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od całości dochodu uzyskanego z działalności prowadzonej na terenie SSE, pomimo położenia części infrastruktury zakładu pełniących funkcje pomocnicze poza strefą?

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.395.2017.1.JP (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym usługi budowlane, które wykonywane są przez Wnioskodawcę w związku z realizacją wyżej wymienionej inwestycji, opodatkowane są stawką VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT?

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.180.2017.2.ENB (dodane 2018-01-16)
     ∟Opodatkowanie rent i dodatku otrzymywanych z Niemiec i z Holandii.

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.226.2017.1.MD (dodane 2018-01-16)
     ∟Obowiązek opodatkowania otrzymywanej dotacji oraz sposobu dokumentowania przepływu środków pieniężnych dokonywanego między uczestnikami konsorcjum.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.225.2017.1.AP (dodane 2018-01-16)
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.349.2017.2.IR (dodane 2018-01-16)
     ∟W zakresie udokumentowania notą obciążeniową przyznanej przez dostawcę towarów premii pieniężnej.

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.118.2017.2.AF (dodane 2018-01-16)
     ∟W sytuacji, gdy planowane przedsięwzięcie o charakterze programu motywacyjnego będzie skierowane tylko i wyłącznie do jednej grupy osób - pracowników Wnioskodawcy, którego organizatorem, jak i współorganizatorem jest Wnioskodawca, który przyznaje i wydaje nagrody oraz ponosi ekonomiczny ciężar organizacji przedsięwzięcia i nagród, w takim zakresie (części) w jakim faktycznie ponosi ich ciężar ekonomiczny, otrzymana nagroda stanowi dla tych osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, a Wnioskodawca jest zobowiązany, jako płatnik do obliczenia pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w ww. art. 31 cyt. ustawy oraz uwzględnienia kwoty pobranych zaliczek na podatek w rocznej deklaracji PIT-4R oraz do sporządzenia i przesłania imiennych informacji PIT-11.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.384.2017.1.PC (dodane 2018-01-16)
     ∟Skoro – jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca przebuduje drogę publiczną, wybuduje dodatkowy odcinek drogi publicznej – drogi serwisowej i połączy ją z drogą wewnętrzną osiedlową dwoma zjazdami publicznymi, odda ją do użytkowania, a następnie nieodpłatnie przekaże na rzecz Gminy Miejskiej, ponosząc wszelkie koszty i nie otrzymując wynagrodzenia czy zwrotu kosztów za prace realizowane na drodze publicznej, to wówczas rozliczenie pomiędzy podmiotami zewnętrznymi i Wnioskodawcą powinno nastąpić na zasadach ogólnych. W przedmiotowej sprawie do usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia, bowiem podmioty zewnętrzne nie działają względem Wnioskodawcy w charakterze podwykonawców o których mowa w art. 17 ust. 1h.

2017.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.116.2017.2.JŁ (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy przychód z odpłatnego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z udziałów w spółce jawnej, w której uczestniczy Wnioskodawca, powinien zostać zakwalifikowany do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), z których dochód może zostać opodatkowany 19% podatkiem liniowym na zasadzie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej będzie wartość wkładów do spółki jawnej oraz zyski spółki przypadające na Wnioskodawcę i nie wypłacone na jego rzecz?

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.178.2017.1.DR (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy prowadzona przez Wnioskodawczynię pozarolnicza działalność gospodarcza obejmująca udzielanie świadczeń w poradni specjalistycznej dla tego samego pracodawcy, u którego Wnioskodawczyni jest zatrudniona w ramach umowy o pracę na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, może być opodatkowana podatkiem liniowym (według stawki 19%) na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.161.2016.1.MK (dodane 2018-01-16)
     ∟Dotyczy wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.140.2017.1.KK (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy zaliczka na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą, która może zostać zwrócona przez opiekuna do końca danego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jej niezwrócenia jest potrącana z wynagrodzenia netto i w ten sposób następuje jej zwrot będzie stanowić przychód dla zleceniobiorcy w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.?

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.131.2017.2.KK (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy wskazana przez spółdzielnię w umowie o przekształcenie prawa do lokalu kwota 102.966,89 zł, opisana jako uregulowana, będąca jednocześnie wartością mieszkania na dzień otrzymania go od spółdzielni w 1992 r. prawidłowo została przyjęta w zeznaniu o dochodach z odpłatnego zbycia lokalu jako koszt uzyskania?

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.155.2017.2.BJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.391.2017.1 (dodane 2018-01-16)
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych związanych z prowadzeniem działalności polegającej na produkcji i sprzedaży środków żywienia zwierząt.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.27.2017.2.JG (dodane 2018-01-16)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w zakresie powstania przychodu ze zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.363.2017.2.MD (dodane 2018-01-16)
     ∟Obowiązek opodatkowania przekazania obiektu na cele osobiste.

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.433.2017.1.AJ (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy otrzymane przez Gminę na jej rachunek bankowy wpłaty mieszkańców z tytułu wkładu własnego na montaż instalacji w ramach projektu powinny być opodatkowane podatkiem VAT? Jeżeli tak, to wg jakiej stawki podatkowej? Czy Gmina będzie obowiązana opodatkować dotację otrzymaną na montaż instalacji? Jeżeli tak, to wg jakiej stawki podatkowej? Czy przekazanie przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców Gminy, u których zostały zainstalowane za kwotę wniesionego wkładu własnego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeżeli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Czy Gmina może w całości odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących realizację projektu?

2017.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.113.2017.2.KK (dodane 2018-01-16)
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.156.2017.2.KK (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy sprzedaż większości ziemi (pozostawienie ok 1 ha – dom oraz budynki gospodarcze) nabywcy będącemu rolnikiem i ziemia ta nadal miałaby charakter rolny, będzie zwolniona z opłaty podatku dochodowego?

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.463.2017.1.DM (dodane 2018-01-16)
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.105.2017.2.JS (dodane 2018-01-16)
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia w związku z zakupem biletów lotniczych od zagranicznego przewoźnika.

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.223.2017.1.PSZ (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy w związku z wyrokiem TK sygn. K 11/15 z dnia 24 listopada 2016 r. uznającym, że art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcy, w związku z art 775 § 2-5 Kodeksu pracy, w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych jest niezgodny z Konstytucją w części dotyczącej wypłaty ryczałtu za nocleg kierowcom w zagranicznych podróżach służbowych wypłacane przez Panią ryczałty za noclegi, których otrzymywanie pracownicy mają zagwarantowane w obwieszczeniu wewnątrzzakładowym, będą kosztem uzyskania przychodu?

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.520.2017.1.PS (dodane 2018-01-16)
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.186.2017.2.NPR (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość zwolnienia od podatku dochodowego ww. ustawowych odsetek?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.145.2017.2.MM (dodane 2018-01-16)
     ∟1. Czy kwota, jaką otrzymuje Wnioskodawca z austriackiej instytucji emerytalnej może być zwolniona od podatku? 2. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot – jego zdaniem – niesłusznie pobranego podatku za cały okres otrzymywania tego świadczenia?

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.170.2017.1.BK (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo i w jakiej wysokości do skorzystania z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.169.2017.1.JŁ (dodane 2018-01-16)
     ∟Jeżeli Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jedynie pośredniczy w transakcjach wymiany walut pomiędzy użytkownikami prowadzonej przez Niego internetowej platformy (nie jest właścicielem pieniędzy wpłacanych do indywidualnych wirtualnych portfeli użytkowników), to przychodem uzyskanym z tego tytułu jest wartość prowizji należna Wnioskodawcy z tytułu przeprowadzonych transakcji pośrednictwa w zakresie kupna-sprzedaży walut.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.165.2017.2.NPR (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy Wnioskodawczyni jako osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatek na zakup komputera ustalając wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych uznając go za wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.214.2017.1.ENB (dodane 2018-01-16)
     ∟Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w związku z uczestnictwem w programie „Mobilność Plus”.

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.521.2017.1.PS (dodane 2018-01-16)
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.379.2017.1.KM (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części od wydatków poniesionych przy realizacji projektu „...”?

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.380.2017.1.KM (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy Gmina zawierając porozumienie z GDDKiA występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług? Czy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawianych przez Spółkę dla Gminy?

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.404.2017.1.KM (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy w związku z realizacją inwestycji Gmina będzie miała możliwość odzyskania podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wszystkie wydatki poniesione na przebudowę targowiska?

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.426.2017.1 (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy Wnioskodawca przy sprzedaży towarów, o których mowa w stanie faktycznym ma prawo do zastosowania 5% stawki podatku od towarów i usług?

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.169.2017.1.HD (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy zwrot poniesionych kosztów przejazdów dla pracowników, którzy przemieszczają się publicznymi środkami komunikacji miejskiej w ramach wykonywania obowiązków służbowych wypłacany w formie ekwiwalentu, stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.449.2017.1.DM (dodane 2018-01-16)
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.166.2017.2.KK (dodane 2018-01-16)
     ∟Sprzedaż udziałów w sp. z o.o.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.335.2017.1.KM (dodane 2018-01-16)
     ∟Czy w świetle opisanego zdarzenia można uznać podatek naliczony w fakturze 02/03/2017 do odliczenia i ująć go w deklaracji VAT-7 jako nabycie usług w poz. 45 i 46 i tym samym żądając jego zwrotu na rachunek bankowy?

Dołącz do 40096 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj