Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.32.2017.1.KJ (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem pracownikom świadczeń związanych z wykonywaniem pracy

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.13.2017.3.AC (dodane 2017-07-27)
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.138.2017.1.RR (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy dostawa nieruchomości w postaci ośrodka wypoczynkowego korzystała będzie ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.182.2017.1.AP (dodane 2017-07-27)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.212.2017.1.AP (dodane 2017-07-27)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.35.2017.1.LS (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem domu maklerskiego

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.103.2017.1.ISZ (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie prawidłowości przechowywania w formie elektronicznej faktur zakupowych, faktur korygujących i ich duplikatów, otrzymywanych w formie papierowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tak przechowywanych dokumentów

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.162.2017.1.JG (dodane 2017-07-27)
     ∟Wnioskodawca prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a jednocześnie dokonując sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa, będzie mógł skorzystać jako rolnik ryczałtowy ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.104.2017.1.ISZ (dodane 2017-07-27)
     ∟W zakresie możliwości przechowywania przez Spółkę faktur sprzedażowych i zakupowych w formie elektronicznej.

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.91.2017.1.AJ (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy inwestycje Funduszu w wierzytelności, w przypadku których dłużnikami są podmioty, o których mowa art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a u.p.d.o p, w ten sposób, że w zamian za zapłatę ceny następuje przelew wierzytelności, w wyniku którego Fundusz, jako nowy wierzyciel, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki starego wierzyciela - skutkowało będzie opodatkowaniem odsetek uzyskiwanych przez Fundusz od tych wierzytelności podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b u.p.d.o.p ? Czy inwestycje Funduszu w wierzytelności, w przypadku których dłużnikami są podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a u.p.d.o.p, w ten sposób, że odpłatność wyrażona w cenie następuje za przekazanie Funduszowi wszystkich świadczeń otrzymanych przez inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności z określonych wierzytelności skutkowało będzie opodatkowaniem odsetek uzyskiwanych przez Fundusz od tych wierzytelności podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b u.p.d.o.p ?

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.106.2017.2.ISK (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie uznania opisanych składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności ich sprzedaży

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.134.2017.1.IŻ (dodane 2017-07-27)
     ∟Opodatkowanie wpłaty za dzierżawę instalacji solarnej, odliczenie podatku.

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.155.2017.1.AKO (dodane 2017-07-27)
     ∟w związku z podejmowanymi w stosunku do niego czynnościami windykacyjnymi za opłatę za usługi niepodlegające opodatkowaniu

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.105.2017.2.ISK (dodane 2017-07-27)
     ∟W zakresie uznania opisanych składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności ich sprzedaży.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.282.2017.1.PS (dodane 2017-07-27)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.208.2017.1.RD (dodane 2017-07-27)
     ∟W zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania dostawy towarów nie wysyłanych ani nie transportowanych do innego kraju UE.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.84.2017.2.KT (dodane 2017-07-27)
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur przechowywanych w formie elektronicznej.

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.67.2017.2.MPŁ (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych zgodnie z nr PKWiU 62.01.12.0 może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.44.2017.2.AK (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie obowiązków informacyjnych Spółki związanych z wypłatą przez Spółkę środków zgromadzonych przez jednego z małżonków w Pracowniczym Programie Emerytalnym na rzecz byłego współmałżonka w związku z zawarciem umowy małżeńskiej znoszącej współwłasność majątkową

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.27.2017.2.KS (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania środków z tytułu sprzedaży nieruchomości wydatkowanych na spłatę kredytu na zakup lokalu mieszkalnego

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.65.2017.1.AK (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym momentem powstania przychodu w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego?

2017.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.72.2017.1.DP (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy w związku z uzyskaniem w przyszłości od Spółki nieodpłatnego zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki łącznej na rzecz Banku Wnioskodawca otrzyma świadczenie nieodpłatne, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powodujące powstanie zobowiązania podatkowego po stronie Wnioskodawcy?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.45.2017.1.KS (dodane 2017-07-27)
     ∟W zakresie skutków podatkowych występujących po stronie wspólników spółki jawnej w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości w części dotyczącej powstania przychodu, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń oraz określenia jego wartości.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.138.2017.1.AK (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty, związane bezpośrednio z budową nieruchomości (domów, mieszkań) na sprzedaż, stanowią koszt uzyskania przychodu w chwili ich poniesienia?

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.169.2017.1.BS (dodane 2017-07-27)
     ∟Stawka podatku przy sprzedaży lodów oraz deserów lodowych.

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.229.2017.1.DM (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy poprawne jest założenie, że Spółka ma prawo do odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług (VAT) w całości w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn.zm.) w związku z realizacją operacji polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody i budowie dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z montażem ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.156.2017.1.JG (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy w świetle przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości nr 1, 2 i 3A wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli posadowionych na tych nieruchomościach będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT? Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie będzie negatywna, czy w świetle przepisu art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o VAT, planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż Nieruchomości nr 1, 2 i 3A będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.166.2017.1.JG (dodane 2017-07-27)
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie maszyn rolniczych.

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.55.2017.1.AGW (dodane 2017-07-27)
     ∟Prawo do zastosowania procedury VAT - marża przy sprzedaży używanego samochodu.

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.88.2017.1.AJ (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy Powiat może zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ppkt b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)?

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.828.2016.8.AKR (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w zw. z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawczyni nabyła prawo do spadku po rodzicach (tj. 2010 r.), czy od końca roku kalendarzowego (tj. 2012 r.), w którym sądownie przekształcono odziedziczone przez Wnioskodawczynię udziały w nieruchomości w przyznany Jej lokal mieszkalny?

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.28.2017.2.MK (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na budowę domu posadowionego na działce będącej własnością współmałżonka pozostającego w ustroju wspólności ustawowej, jest wydatkowaniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.95.2017.1.HD (dodane 2017-07-27)
     ∟Skutki podatkowe otrzymania emerytury z Włoch.

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.76.2017.2.SM (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie wyodrębnienia dostawy towarów (materiałów budowlanych) ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług budowlanych, o których mowa w poz. 2, 3 lub 45 załącznika nr 14 do ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dostawę materiałów budowlanych

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.63.2017.2.KW (dodane 2017-07-27)
     ∟Uznanie czynności dokumentowanych przez Wnioskodawcę Fakturami Kosztowymi za usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT świadczone przez podwykonawcę i braku obowiązku rozliczania podatku należnego przez Wnioskodawcę z tytułu tych czynności oraz wyodrębnienia dostawy materiałów budowlanych z świadczonych usług budowlanych, o których mowa w poz. 2, 3 lub 45 załącznika nr 14 do ww. ustawy

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.71.2017.2.KW (dodane 2017-07-27)
     ∟Uznanie czynności dokumentowanych przez Wnioskodawcę Fakturami Kosztowymi za usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT świadczone przez podwykonawcę i braku obowiązku rozliczania podatku należnego przez Wnioskodawcę z tytułu tych czynności oraz wyodrębnienia dostawy materiałów budowlanych z świadczonych usług budowlanych, o których mowa w poz. 2, 3 lub 45 załącznika nr 14 do ww. ustawy

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.14.2017.2.AF (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanego odszkodowania jako podlegającego opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, czy też Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu odszkodowania ponieważ doszło do upływu terminu przedawnienia?

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.75.2017.2.SM (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie wyodrębnienia dostawy towarów (materiałów budowlanych) ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług budowlanych, o których mowa w poz. 2, 3 lub 45 załącznika nr 14 do ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dostawę materiałów budowlanych

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.1.2017.2.MG (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.163.2017.2.MR (dodane 2017-07-27)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania na zasadach ogólnych nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowalnych.

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.136.2017.2.ISK (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy Instytutowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT od wydatków ponoszonych na realizację projektu w ramach programu S. przyznanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.154.2017.2.AS (dodane 2017-07-27)
     ∟Opodatkowanie czynności przekazania nieodpłatnie publikacji.

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.51.2017.1.AZ (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy na Uczestnikach będzie spoczywał obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a Ustawy o CIT w związku z czynnościami dokonywanymi w ramach systemu regulowanego Umową? Czy ograniczenia w możliwości zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o CIT) znajdą zastosowanie do odsetek wypłacanych przez Uczestników w ramach systemu regulowanego Umową?

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.173.2017.1.JG (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie prawa do przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej oraz zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego (pod ogólnymi warunkami) zawartego na fakturach i dokumentach zakupowych jeżeli będą one przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.97.2017.2.ES (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy w wypadku uzyskania przez Wnioskodawcę statusu komandytariusza w spółce komandytowej, dochód uzyskiwany przezeń w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez tą spółkę będzie mógł podlegać opodatkowaniu stawką w wysokości 19 % podstawy obliczenia podatku, o której mowa w art. 30c ust. 1 PITU?

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.105.2017.2.GF (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki nabytej w drodze zamiany

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.108.2017.1.ISK (dodane 2017-07-27)
     ∟W zakresie uznania opisanych składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności ich sprzedaży.

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.4.2017.2.KS1 (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.8.2017.2.ES (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.57.2017.2.MN (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy spłata otrzymana przez Wnioskodawcę w kwocie 30 000 zł w związku z podziałem majątku wspólnego i działem spadku rodzi obowiązek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.38.2017.2.ES (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie opodatkowania świadczeń przyznanych na mocy zawartej umowy agencyjnej

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.89.2017.1.MN (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Wnioskodawczyni w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rodzi po stronie właścicielki sprzedanego lokalu mieszkalnego obowiązek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.105.2017.2.KS1 (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, w przypadku wydatkowania uzyskanych środków pieniężnych na budowę domu oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na jego budowę

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.39.2017.1.DP (dodane 2017-07-27)
     ∟Konsekwencje podatkowe krótkiej sprzedaży papierów wartościowych.

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.83.2017.2.KT (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur i innych dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.48.2017.2.IŻ (dodane 2017-07-27)
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP3/4441-7/14/17-8/S/RD (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy wkładek laktacyjnych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 17.22.12.0

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.182.2017.1.PC (dodane 2017-07-27)
     ∟Skoro, pomimo braku dokumentu przewozowego, Spółka posiada/będzie posiadała zbiorcze zestawienie potwierdzające otrzymanie towarów wyszczególnionych na fakturach w danym miesiącu, kopię faktur zawierającą specyfikację dostarczanego towaru, potwierdzony przez firmę transportową z chwilą załadunku towaru dokument WZ zawierający specyfikację towaru wydanego z magazynu Spółki, oraz potwierdzenie zapłaty za towar, należy uznać, że jest/będzie uprawniona do opodatkowania dostaw towarów stanowiących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów 0% stawką VAT.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.147.2017.1.IS (dodane 2017-07-27)
     ∟Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w spółce komandytowej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.86.2017.1.MK (dodane 2017-07-27)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.155.2017.1.DG (dodane 2017-07-27)
     ∟brak prawa do odliczenia VAT od wydatków z tytułu realizacji projektu dot. bazy wiedzy o zmianach klimatu finansowanego z dotacji

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.10.2017.3.IS (dodane 2017-07-27)
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.145.2017.1.IS (dodane 2017-07-27)
     ∟Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w spółce komandytowej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.92.2017.2.PP (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy otrzymane przez współwłaściciela mieszkania od Gminy odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też odszkodowanie takie jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.63.2017.2.IF (dodane 2017-07-27)
     ∟Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z możliwości opodatkowania przychodów z usług najmu krótkotrwałego stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% przychodów. W przypadku wyboru zryczałtowanej formy opodatkowani i spełnienia warunków upoważniających do opodatkowania przychodów w tej formie, właściwą stawką – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – jest 17% stawka ryczałtu.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.11.2017.3.IS (dodane 2017-07-27)
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.235.2017.1.MD (dodane 2017-07-27)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.112.2017.1.LM (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie opodatkowania świadczeń wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.86.2017.2.MT (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie zastosowania szczególnej procedury VAT marża dla pobranej od klienta składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.87.2017.2.MT (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uiszczanej przez Spółkę

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.35.2017.2.EK (dodane 2017-07-27)
     ∟Tut. organ nie znajduje podstawy prawnej umożliwiającej objęcie zwolnieniem od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawce ww. usług. Z uwagi na to, że dla przedmiotowych usług ustawodawca podatkowy zarówno w ustawie o VAT, jak również rozporządzeniach wykonawczych nie przewidział zwolnienia lub stawki preferencyjnej, zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.93.2017.1.AM (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla wskazanego we wniosku budynku oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.150.2017.1.ISZ (dodane 2017-07-27)
     ∟Faktury dokumentujące zakupy, przechowywane przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej w ramach opisanego we wniosku obiegu dokumentów i procedury archiwizowania – przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych Faktur – będą potwierdzały prawo Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w nich, pod warunkiem, że nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji, fakt zutylizowania papierowych wersji faktur, które zostaną objęte opisanym elektronicznym obiegiem dokumentów i wskazanym systemem archiwizacji, nie będzie miał wpływu na możliwość odliczenia podatku VAT z nich wynikającego.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.12.2017.3.AC (dodane 2017-07-27)
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.26.2017.2.MH (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy nabycie w drodze spadku po zmarłym mężu udziału we własności nieruchomości, która uprzednio była przedmiotem ustawowej współwłasności małżeńskiej, stanowi nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.132.2017.1.JM (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy emerytury otrzymywane z emerytalnego planu NYCERS, przez osobę posiadającą podwójne obywatelstwo, polskie i amerykańskie, i mieszkającą na stałe w Polsce podlegają zwolnieniu od opodatkowania przez Polskę na podstawie art. 19 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania, skoro uiszczono już należny podatek w USA oraz czy świadczenia emerytalne otrzymywane z ubezpieczenia społecznego podlegają zwolnieniu od opodatkowania przez Polskę na podstawie art. 19 Umowy, skoro uiszczono już należny podatek w USA?

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.40.2017.1.TK (dodane 2017-07-27)
     ∟Prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektów.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.153.2017.1.ISK (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprawy/zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy VAT z tytułu dostawy Książek w opisanym powyżej modelu dystrybucji, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit b) Ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury na rzecz Kontrahenta dokumentującej dostawę Książek, nie później niż z chwilą upływu 60-dniowego terminu liczonego od dnia każdorazowego pobrania Książek z Miejsc Magazynowania przez poszczególnych Kontrahentów w celu ich sprzedaży Klientom? Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprawy/zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy VAT z tytułu dostawy Towarów w opisanym powyżej modelu dystrybucji, zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy o VAT, tj. z chwilą każdorazowego pobrania ich z Miejsc Magazynowania przez poszczególnych Kontrahentów w celu ich sprzedaży Klientom?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.143.2017.1.AC (dodane 2017-07-27)
     ∟Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w spółce komandytowej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.144.2017.1.AC (dodane 2017-07-27)
     ∟Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w spółce komandytowej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.54.2017.1.DP (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy zapłata wynagrodzenia podwykonawcy uprawnia do rozpoznania kosztu?

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.143.2017.1.LZ (dodane 2017-07-27)
     ∟W zakresie skutków podatkowych wypłacenia na podstawie wyroku sądowego odsetek od wypłaconego odszkodowania.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.158.2017.1.JK2 (dodane 2017-07-27)
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w opisanym stanie faktycznym i po planowanej przeprowadzce żony Wnioskodawcy i jednej córki Wnioskodawcy do Polski, Wnioskodawca powinien zostać uznany za osobę nieposiadającą miejsca zamieszkania w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), a co za tym idzie powinien podlegać w Polsce jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie w opisanym stanie faktycznym sprzedaż w 2017 roku nieruchomości należącej do Wnioskodawcy położonej w Wielkiej Brytanii i nabytej przez Wnioskodawcę w 2008 roku nie stanowi po stronie Wnioskodawcy źródła przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn.zm.)?

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.137.2017.2.EK (dodane 2017-07-27)
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na przechowywaniu materiału biologicznego.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.200.2017.2.MAO (dodane 2017-07-27)
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.157.2017.2.PR (dodane 2017-07-27)
     ∟Gminie nie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z przebudową targowiska. Wnioskodawca, zgodnie z art. 86 ust. 1, będzie miał prawo do odliczenia podatku w części w jakiej towary i usługi nabywane w ramach realizacji inwestycji będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie miał możliwości wyodrębniania części podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług na realizację inwestycji, związanej z działalnością gospodarczą, to kwotę podatku naliczonego winien obliczyć zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.90.2017.1.AM (dodane 2017-07-27)
     ∟Jeżeli w istocie Wnioskodawczyni nie zawrze umowy dzierżawy nieruchomości w warunkach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane z dzierżawy ww. nieruchomości należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dzierżawa nieruchomości. W takim przypadku Wnioskodawczyni może korzystać z opodatkowania uzyskiwanych z tytułu dzierżawy nieruchomości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% uzyskanych przychodów.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.65.2017.2.KR (dodane 2017-07-27)
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczenia oraz usług likwidacji szkód po 1 lipca 2017 r.

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.335.2017.1.OS (dodane 2017-07-27)
     ∟Prawo do odliczenia.

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.39.2017.2.MAP (dodane 2017-07-27)
     ∟skutki podatkowe świadczenia płatnych usług seksualnych

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.244.2017.1.MJ (dodane 2017-07-27)
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi leasingu Wartości Niematerialnych i Prawnych, obowiązek podatkowy w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.68.2017.1.JŚ (dodane 2017-07-27)
     ∟Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki.

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.82.2017.1.AP (dodane 2017-07-27)
     ∟Określenie źródła przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu lokali mieszkalnych

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.242.2017.1.OS (dodane 2017-07-27)
     ∟opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na własne potrzeby

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.28.2017.2.MN (dodane 2017-07-27)
     ∟zastosowanie art. 86 ust. 2a-2h w związku z działalnością polegającą na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.251.2017.1.IZ (dodane 2017-07-27)
     ∟Sprzedaż nieruchomości, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu działki o numerze 106/1 wraz z dwoma budynkami (mieszkalnym i niemieszkalnym) trwale związanymi z tym gruntem korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.189.2017.1.JO (dodane 2017-07-27)
     ∟1. Czy dostawa wskazanej w stanie faktycznym działki zabudowanej korzystała będzie ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT? 2. Czy sprzedaż działki niezabudowanej podlegała będzie zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.252.2017.1.IZ (dodane 2017-07-27)
     ∟w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.107.2017.1.JF (dodane 2017-07-27)
     ∟1. Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku podziału spółki, majątek pozostały w spółce (ZCP Operacyjna) oraz majątek przekazywany spółce wydzielanej (ZCP Nieruchomościowa) spełniać będzie wymogi definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy? 2. Czy w przypadku planowanego podziału spółki, spółka podlegająca podziałowi uzyska przychód podatkowy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.55.2017.1.AZ (dodane 2017-07-27)
     ∟W zakresie momentu rozpoznania bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów z tytułu Wynagrodzenia na rzecz Kontrahenta.

Dołącz do 39555 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj