Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.163.2017.1.MP (dodane 2017-10-14)
     ∟W zakresie możliwości skorygowania całej kwoty podatku należnego w przypadku braku otrzymania zapłaty za faktury korygujące.

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.68.2017.1.NK (dodane 2017-10-14)
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży lokalu użytkowego wraz z przypisanym mu ułamkowym prawem wieczystego użytkowania gruntu.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.130.2017.1.KT (dodane 2017-10-14)
     ∟Prawo do odliczenia z tytułu nabytych usług gastronomicznych

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.14.2017.4.KS (dodane 2017-10-14)
     ∟W związku z faktem, iż zaczął być naliczany dochód przeznaczony do podziału między Inwestorów, czy Wnioskodawca (Producent) jako wypłacający jest zobowiązany do potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych Inwestorom zysków, i tym samym do wystawienia i przesłania Inwestorom rocznej deklaracji PIT? Jeśli nie, to czy powinien wystawić deklarację PIT-8C?

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.127.2017.3.JK2 (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do odprowadzenia podatku od obu tych wartości, tj. grantu jak i zasiłku na zakwaterowanie (jeżeli tak, to od której)? Nawet jeżeli Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do opłacenia podatku, gdyż są niższe niż dieta opublikowana na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to czy Wnioskodawczyni ma obowiązek uiszczenia zaliczek, a następnie wnioskowania o ich zwrot?

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.55.2017.2.PW (dodane 2017-10-14)
     ∟Udzielenie przez Wnioskodawcę nieoprocentowanej pożyczki spółce komandytowej

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.79.2017.1.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie uznania, czy w przypadku przechowywania otrzymywanych przez Spółkę faktur oraz innych dokumentów księgowych uprawniających do odliczenia podatku VAT (w szczególności faktur zakupu, faktur korygujących) wyłącznie w formie elektronicznej i braku posiadania papierowych oryginałów tych dokumentów, które po otrzymaniu i zdygitalizowaniu będą podlegać utylizacji, Spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych dokumentów

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.80.2017.1.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie uznania, czy Spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które zostaną przez Kontrahentów wystawione w formie papierowej a następnie po ich zdygitalizowaniu zostaną przesłane do Spółki w formie elektronicznej

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-3-54/15/17-7/S/LS (dodane 2017-10-14)
     ∟W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.9.2017.1.KJ (dodane 2017-10-14)
     ∟Zaliczenie wydatków poniesionych w związku z wniesieniem do spółki wkładu w postaci ZCP do kosztów uzyskania przychodów.

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.13.2017.2.SO (dodane 2017-10-14)
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie obowiązywania ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnych wydanych dla spółki przekształcanej, po dokonaniu przekształcenia.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.21.2017.2.MAP (dodane 2017-10-14)
     ∟określenie momentu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.10.2017.2.AP (dodane 2017-10-14)
     ∟określenie momentu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.9.2017.2.AP (dodane 2017-10-14)
     ∟określenie momentu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.38.2017.1.GF (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy ponoszenie przez Spółkę/Grupę Wydatków w związku z oddelegowaniem Osób Mobilnych (będących polskimi rezydentami podatkowymi) w kraju oddelegowania, stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 UPDOF, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy ponoszenie przez Spółkę/Grupę Wydatków w związku z oddelegowaniem Osób Mobilnych (będących polskimi nierezydentami podatkowymi) w kraju oddelegowania stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 UPDOF, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z pracą wykonywaną przez Osoby Mobilne poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Czy ponoszenie przez Spółkę/Grupę Wydatków w zakresie składek na zagraniczne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (w części pracownika i/lub pracodawcy), w związku z oddelegowaniem Osób Mobilnych w kraju oddelegowania (Polsce) stanowi przychód dla Osób Mobilnych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.11.2017.2.DJD (dodane 2017-10-14)
     ∟określenie momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.12.2017.2.DJD (dodane 2017-10-14)
     ∟Określenie momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.71.2017.2.MJ (dodane 2017-10-14)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją zadania.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.83.2017.1.KS (dodane 2017-10-14)
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.136.2017.1.AC (dodane 2017-10-14)
     ∟Skutki podatkowe wypłaty przez ZUS zaległych świadczeń

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.39.2017.2.KK (dodane 2017-10-14)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty zakładowej z Niemiec.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.126.2017.2.AS (dodane 2017-10-14)
     ∟Z uwagi na treść wskazanych przepisów w odniesieniu do przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy stwierdzić należy, że Kontrahentom nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur korygujących wystawionych do faktur pierwotnych dokumentujących czynności związane z organizowaniem obrotu i umożliwianiem zawierania transakcji na rynkach RTT i RPM oraz prowadzeniem Rejestru Świadectw Pochodzenia, za które pobierane są opłaty, w sytuacji, gdy od momentu rozliczenia faktur pierwotnych w deklaracji upłynie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.104.2017.1.JK2 (dodane 2017-10-14)
     ∟Sfinansowanie kosztów transportu oraz bezpłatnych posiłków przez Wnioskodawcę, w sytuacji gdy nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika nie stanowi dla pracownika nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany z tego tytułu do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.67.2017.1.AZ (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej z tytułu transakcji z podmiotem powiązanym

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.37.2017.1.JG (dodane 2017-10-14)
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów udzielonych rabatów pośrednich.

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.62.2017.2.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.92.2017.1.PS (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy w związku z przyznaniem nagrody rzeczowej Detaliście przez Producenta, Spółce przysługuje prawo do zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w proporcji odpowiadającej udziałowi Spółki jako wspólnika w zyskach Producenta?

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.87.2017.2.JBB (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy w przypadku przyjęcia w umowach o imprezy turystyczne, iż klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Spółki równowartości składki na TFG w ramach ceny usługi, przekazana Spółce równowartość składki na TFG stanowić będzie jej przychód podlegający opodatkowaniu oraz element podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.93.2017.1.KC (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie obowiązku wystawienia faktury korygującej do pierwotnie wystawionej faktury dokumentującej leasing finansowy nieruchomości oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nakładów od leasingobiorcy

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.36.2017.1.JG (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie braku zastosowania art. 15d do wydatków z tytułu zapłaty za towary zakupione u kontrahentów Spółki z krajów Bliskiego Wschodu z wykorzystaniem instytucji przekazu

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.102.2017.1.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę z zakresu opieki medycznej

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.104.2017.1.SK (dodane 2017-10-14)
     ∟Skutki podatkowe otrzymania kwoty pieniężnej z tytułu kary umownej

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.121.2017.2.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz od zakupionego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego zamontowanego i niezamontowanego na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej ...

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.141.2017.2.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację Inwestycji Drogowej

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.388.2017.1.AGW (dodane 2017-10-14)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.57.2017.1.PW (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru podatku zryczałtowanego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy?

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061.IPTPB2.4511.153.2017.4.DA (dodane 2017-10-14)
     ∟Możliwość preferencyjnego rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko w myśl art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.67.2017.2.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca postąpi prawidłowo zamieszczając na wystawianym bilecie jednorazowym za przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km (stanowiącym fakturę) kod pozwalający na identyfikację przewoźnika świadczącego usługę transportu?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.128.2017.1.AM (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie zmniejszenia ceny sprzedaży poprzez wystawienie faktur korygujących do faktur zaliczkowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez nabywcę Hipermarketu z faktur dokumentujących jego zakup

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.64.2017.1.KW1 (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.114.2017.1.MK (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych za pośrednictwem Wnioskodawcy spłat z Inwestycji, od odsetek od pożyczek spłacanych przez pożyczkobiorców

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.163.2017.1.AM (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy można rozliczyć jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej koszt uczestnictwa w szkoleniu coachingowym?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.33.2017.2.JS (dodane 2017-10-14)
     ∟opodatkowanie sprzedaży bądź wniesienia aportem działki

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.233.2017.1.BS (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2017 r.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.156.2017.1.AKO (dodane 2017-10-14)
     ∟1) Czy, w świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, Wnioskodawca dokonując czynności opodatkowanej (dostawa towarów) Nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne i komercyjne przeznaczone do rozbiórki (które nie będą już zamieszkiwane, lecz nastąpi eksmisja ewentualnych lokatorów i rozbiórka budynków), powinien stosować zwolnienie z VAT? 2) Jeśli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1) jest nieprawidłowe, to czy w świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, Wnioskodawca dokonując czynności opodatkowanej (dostawa towarów) Nieruchomości, na których znajdują się jedynie budynki mieszkalne i komercyjne przeznaczone do rozbiórki, powinien stosować zwolnienie z VAT?

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.151.2017.1.IM (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy kwota przedawnionej wierzytelności stanowi przychód Wnioskodawcy?

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.166.2017.1.MS2 (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.154.2017.2.KW (dodane 2017-10-14)
     ∟brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania na projekt

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-3-16/15-8/KR (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.137.2017.1.MR (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie ustalenia czy realizowane przez Spółkę prace związane z Produkcją Funkcjonalności stanowią/będą stanowić działalność rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Spółka ma prawo/będzie miała prawo rozliczać Nakłady na produkcję Funkcjonalności zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone czyli w dniu udostępnienia funkcjonalności użytkownikom końcowym w finalnej wersji.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.108.2017.2.RR (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT transakcji sprzedaży Nieruchomości

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.200.2017.1.KR (dodane 2017-10-14)
     ∟Skoro Instytut w ramach realizacji Projektu nabywa towary i usługi, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (nie istnieje związek pomiędzy zakupionym towarem lub usługą a opodatkowaną działalnością Instytutu), to czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na towary i usługi, które zostały poniesione w związku z realizacją tego Projektu?

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.116.2017.1.KC (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy od tej nieruchomości należy obliczyć i odprowadzić podatek VAT, w jakiej wysokości, także czy na komorniku sądowym spoczywa taki obowiązek w przypadku licytacyjnej sprzedaży nieruchomości należącej do dłużnika?

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.139.2017.1.JK3 (dodane 2017-10-14)
     ∟Zwrot oszczędności z III filaru (indywidualnego konta emerytalnego) z Hiszpanii podlega w Polsce opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przy czym, dochodem z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym jest różnica pomiędzy kwotą stanowiącą wartość zgromadzonych środków a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.130.2017.1.KA (dodane 2017-10-14)
     ∟W zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ustalenia wartości początkowej.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4160-12/14-8/KS (dodane 2017-10-14)
     ∟W zakresie skutków podatkowych utraty prawa do zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu przystąpienia lub wystąpienia nowego wspólnika do spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.122.2017.2.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty podatku naliczonego wnikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji polegającej na kompleksowej przebudowie terenu targowiska nr 1, finansowanej z krajowych środków publicznych oraz środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.42.2017.4.KSM (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy Wnioskodawczyni może rozliczyć otrzymane odszkodowanie w zakresie należności głównej oraz odsetek na zasadach podatku liniowego, tj. według stawki 19%?

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.74.2017.2.KR (dodane 2017-10-14)
     ∟Zwolnienie z opodatkowania stypendium otrzymanego w ramach programu „…"

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.39.2017.2.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wymienionych Wydatków, z wyłączeniem usług gastronomicznych i noclegowych? 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z ww refaktur dokumentujących usługi noclegowe oraz przewozów lotniczych wykonane poza terytorium RP?

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.38.2017.2.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wymienionych Wydatków, z wyłączeniem usług gastronomicznych i noclegowych? 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z ww refaktur dokumentujących usługi noclegowe oraz przewozów lotniczych wykonane poza terytorium RP?

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.110.2017.1.IS (dodane 2017-10-14)
     ∟Określenie źródła przychodu właściwego do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania licencji na używanie znaku towarowego.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.223.2017.1.JS (dodane 2017-10-14)
     ∟prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.139.2017.1.RR (dodane 2017-10-14)
     ∟1. Czy wypłata przez Wynajmującego na rzecz Najemcy opisanych we wniosku Premii Pieniężnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. W przypadku uznania przez organ podatkowy, że wypłata przez Wynajmującego na rzecz Najemcy opisanych we wniosku Premii Pieniężnych podlega opodatkowaniu VAT, czy Wynajmujący będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu?

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.181.2017.1 (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług udostępniania systemów informatycznych

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.131.2017.2.GF (dodane 2017-10-14)
     ∟W zakresie skutków podatkowych wypłaconego odszkodowania na podstawie ugody sądowej.

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.132.2017.2.JŻ (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych robót budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej jako usług kompleksowych

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.122.2017.1.JBB (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy na podstawie posiadanej dokumentacji prawidłowe będzie – uwzględniając interpretację art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a), art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o PDOP – zaliczenie przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów wartości wierzytelności w dacie jej spisania (odpisania) jako wierzytelności nieściągalnej w związku z ukończeniem prowadzonego wobec Dłużnika procesu pozasądowej likwidacji – extrajudicial bankruptcy proces?

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.159.2017.1.RR (dodane 2017-10-14)
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej.

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.211.2017.1.JO (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.58.2017.2.GF (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.224.2017.1.KBR (dodane 2017-10-14)
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla czynności sprzedaży lokalu użytkowego.

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.118.2017.2.RR (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy dostawa wskazanej w stanie faktycznym nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.256.2017.1.RD (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na rzecz Spółki

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.291.2017.1.MSU (dodane 2017-10-14)
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania w ramach projektu

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.82.2017.1 (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie obowiązków płatnika możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.165.2017.1.DJD (dodane 2017-10-14)
     ∟Ustalenie przychodów ze sprzedaży dodatkowych elementów do maszyn rolniczych, które zostaną sprzedane za kwotę 1 zł netto

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.103.2017.1.AC (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawczyni przez Spółkę z tytułu Przedłużonego zakazu konkurencji mieści się w zakresie hipotezy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.179.2017.2.OS (dodane 2017-10-14)
     ∟Nie powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 117 ustawy.

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.187.2017.2.MS2 (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.219.2017.1.MAO (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy dostawa wskazanej w stanie faktycznym działki zabudowanej nr 115/3 będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.229.2017.1.LM (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy dostawa wskazanej w stanie faktycznym działki zabudowanej będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.90.2017.1.MC (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie uznania czy Wnioskodawca może wykazać System w ewidencji podatkowej prowadzonej za 2014 r. (tj. według stanu na grudzień 2014 r., czyli analogicznie kiedy System został wykazanyw ewidencji rachunkowej), przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku możliwości dokonania korekty podatkowych odpisów amortyzacyjnych za okres od stycznia 2015 r. do czasu wykrycia zmiany podejścia (tj. ujawnienia danej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji podatkowej)

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.114.2017.1.PS (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.23.2017.1.MZ (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia tytułem darowizny oraz sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.169.2017.1.RR (dodane 2017-10-14)
     ∟W zakresie stawki podatku dla dostawy oleju jadalnego dla celów paszowych.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.212.2017.1.KR (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy Spółka po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i, tym samym, jako jednostka objęta systemem oświaty będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy dla usług kształcenia w zakresie krawiectwa, modelowania i konstrukcji odzieży w świetle opisanego w pozycji 74 zdarzenia przyszłego?

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.142.2017.1.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy w świetle dokonanej przez Gminę centralizacji rozliczeń podatku VAT prawidłowe będzie pomniejszenie kwoty podatku należnego o całość - 100 % podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług związanych z budową II etapu kanalizacji deszczowej?

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.186.2017.1.JG (dodane 2017-10-14)
     ∟W zakresie zwolnienia od opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawczynię usług najmu nieruchomości.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.181.2017.2.RM (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.234.2017.2.JŻ (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu wykonanych robót budowlanych w ramach umowy konsorcjum

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.153.2017.1.KT (dodane 2017-10-14)
     ∟1. Czy Uczestnik konsorcjum może zostać uznany za podwykonawcę Lidera, w świetle regulacji wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT? 2. Czy w przypadku uznania, że Uczestnik konsorcjum nie działa jako podwykonawca w stosunku do Lidera, to czy Lider jest uprawniony do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych przez Partnera?

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.141.2017.1.KS (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu rekompensat wypłacanych pracownikom Spółki w związku z uszkodzeniem ich samochodów

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.158.2017.2.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟Czy Powiat będąc czynnym podatnikiem podatku VAT, nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami związanym z przebudową drogi?

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.264.2017.2.MGO (dodane 2017-10-14)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na utworzeniu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.82.2017.2.ISZ (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie prawa do odliczenia z tytułu nabytych usług noclegowych i gastronomicznych

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.170.2017.1.KR (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów przeznaczonych na wynajem, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.164.2017.1.AK (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu przez płatnika

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.65.2017.1.AG (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami wydatków na usługi budowlane i projektowe związanych z budową drogi, ustalenia dnia poniesienia kosztu w związku z rozpoznaniem kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie prawa do użytkowania wieczystego na moment jego zbycia

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.66.2017.1.AG (dodane 2017-10-14)
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami wydatków na usługi budowlane i projektowe związanych z budową drogi, ustalenia dnia poniesienia kosztu w związku z rozpoznaniem kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie prawa do użytkowania wieczystego na moment jego zbycia

Dołącz do 39828 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj