Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.960.2016.1.IG (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie stawki podatku dla sprzedaży lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym (dwulokalowym)

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.838.2016.2.ENB (dodane 2017-02-15)
     ∟Sprzedaż przed upływem 5 lat nieruchomości nabytej w drodze spadku po zmarłym mężu.

2017.02.06 - Minister Finansów - PA3.8011.8.2015 (dodane 2017-02-15)
     ∟Minister Rozwoju i Finansów stwierdza, iż dokonaną z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna w części stwierdzającej, iż Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia od podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym do całości oleju wykorzystywanego w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła opisanym powyżej- należy uznać za nieprawidłowe.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.369.2016.2.AK (dodane 2017-02-15)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego za niedostarczenie lokalu socjalnego.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.156.2016.2.JNa (dodane 2017-02-15)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu oraz usług związanych ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, które Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium kraju.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.228.2016.1.JNa (dodane 2017-02-15)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu oraz usług związanych ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, które Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium Niemiec i na terytorium Indii.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.190.2016.1.JNa (dodane 2017-02-15)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur dokumentujących zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz wystąpienia obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.295.2016.1.KS (dodane 2017-02-15)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.188.2016.1.JN (dodane 2017-02-15)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.678.2016.1.MJ (dodane 2017-02-15)
     ∟prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją zadania

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.190.2016.3.KS (dodane 2017-02-15)
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków nabycia przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.672.2016.1.OS (dodane 2017-02-15)
     ∟Prawa do odliczenia w związku z realizacja projektu.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.593.2016.2.OS (dodane 2017-02-15)
     ∟Zorganizowana część przedsiębiorstwa

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.539.2016.2.KK (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie opodatkowania czynności darowizny nieruchomości na rzecz córki

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.701.2016.1.AD (dodane 2017-02-15)
     ∟Stawka podatku dla usług szkoleniowych związanych z organizacją konferencji.

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-148/13-1/ZK (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1000/13-1/MZ (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy od podatku dochodowego zapłaconego za cały 2012 r. wyłącznie Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia kwoty na każde małoletnie dziecko, pomimo złożonej we wrześniu 2013 r., przez byłego męża, korekty zeznania, w której zażądał zwrotu przysługującej ulgi na jedno dziecko?

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.981.2016.1.WM (dodane 2017-02-15)
     ∟1. Czy Wnioskodawca jako obdarowany może naliczać i uwzględniać w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne od otrzymanych środków trwałych w darowiźnie – których wartość rynkowa przekroczy 3.500 zł netto? 2. Czy obdarowany może wprowadzić do ewidencji środków trwałych i zaliczyć w koszty podatkowe w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do użytkowania te środki trwałe, których cena rynkowa nie przekroczy 3.500 zł netto? Te składniki majątku również spełniają definicję środków trwałych. Będą to środki trwałe, od których w firmie matki obdarowanego były naliczane odpisy amortyzacyjne (ponieważ cena nabycia przekraczała wówczas 3.500 zł netto) oraz będą to niskocenne środki trwałe, które zostały w firmie matki zamortyzowane w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ze względu na ich cenę zakupu poniżej 3.500 zł netto? 3. Czy na obdarowanym nie ciąży obowiązek wyłączeń w zakresie amortyzacji, które dotyczyły jego matki?

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-295/13-1/MK (dodane 2017-02-15)
     ∟Skutki podatkowe nabycia przez pracownika opcji menadżerskich lub objęcia udziałów Spółki na skutek realizacji opcji

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.696.2016.2.BJ (dodane 2017-02-15)
     ∟Opodatkowanie sprzedaży, nieruchomości zabudowanej dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.937.2016.1.MN (dodane 2017-02-15)
     ∟Centralizacji rozliczeń VAT w Powiecie.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.17.2017.1.BS (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu tej części wydatków, która zostanie uregulowana poprzez kompensatę.

2016.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - DD6.8221.95.2016.MNX (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na drobny poczęstunek (kanapki, wyroby cukiernicze, słodycze, napoje bezalkoholowe) oraz wydatki na zakup posiłków w restauracji w związku ze spotkaniem zorganizowanym przez Spółkę z kontrahentem stanowią koszty uzyskania przychodów?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.540.2016.2.SM (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie opodatkowania czynności darowizny nieruchomości na rzecz córki

2016.09.02 - Minister Finansów - DD6.8221.89.2016.MNX (dodane 2017-02-15)
     ∟1. Czy wymienione w opisie stanu faktycznego wydatki na posiłki, usługi gastronomiczne, cateringowe itp. na spotkaniach z kontrahentami oraz innymi interesariuszami Spółki w siedzibie Spółki będą stanowić koszty uzyskania przychodu?2. Czy wymienione w opisie stanu faktycznego wydatki na posiłki, usługi gastronomiczne, cateringowe itp. na spotkaniach z kontrahentami oraz innymi interesariuszami Spółki zorganizowane poza siedzibą Spółki z uwagi na brak możliwości zorganizowania spotkania w siedzibie, przez wzgląd (w szczególności) na ww. przyczyny, będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1039.2016.1.AK (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie kwalifikacji Działu Nieruchomości oraz Działalności geologicznej jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.390.2016.1.BS (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d – Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty w części, która przekracza 15.000 zł.

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.912.2016.1.AP (dodane 2017-02-15)
     ∟Zwolnienia od podatku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego.

2016.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-609/16-2/AK (dodane 2017-02-15)
     ∟Nieuznanie za usługi związane z nieruchomością dostawy licencji technologii, dokumentacji i usług dodatkowych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie licencji technologii, dokumentacji i usług dodatkowych.

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.362.2016.2.AN (dodane 2017-02-15)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności rolniczej.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.40.2017.2.DJ (dodane 2017-02-15)
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.35.2017.1.AJ (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy świadczenie przez szkołę publiczną specjalną usług dowozu dzieci do szkoły korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lub 26 a) ustawy o podatku od towarów i usług, czy też powinno być opodatkowane stawką VAT (jaką?) lub może nie stanowi działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.600.2016.2.MJ (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania kosztów i przychodów podatkowych w związku ze świadczeniem usługi transportowej z udziałem podwykonawcy

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.970.2016.2.JP (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej Środka trwałego w takiej samej wysokości jak w ewidencji Spółki przejmowanej ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1041.2016.1.AK (dodane 2017-02-15)
     ∟1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej Środka trwałego w takiej samej wysokości jak w ewidencji Spółki przejmowanej? 2. Czy w związku z połączeniem, Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Środka trwałego, wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej? 3. Czy Wnioskodawca w związku z połączeniem będzie uprawniony i zobowiązany kontynuować metodę amortyzacji Środka trwałego oraz zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających wyłącznie z Ustawy CIT, odpisy amortyzacyjne od Środka trwałego z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych?

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.996.2016.2.ANK (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochody otrzymywane przez Stowarzyszenie korzystają/będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 w związku z otrzymywaniem: - składek statutowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie zgodnie z regulaminem zatwierdzonym podczas Walnego Zgromadzenia Członków wpłacanych przez jej członków; - dodatkowych dochodów uzyskiwanych z czasowego udostępniania wiat będących przedmiotem spółdzielczego prawa własnościowego członków Stowarzyszenia osobom trzecim spoza Stowarzyszenia za dodatkową opłatą.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4510.1070.2016.2.BKD (dodane 2017-02-15)
     ∟czy Wydatki poczynione przez Spółkę przed Przekształceniem będą mogły być rozpoznane przez Wnioskodawcę jako koszty uzyskania przychodu

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.23.2017.1.KW (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z inwestycją – przebudowa dróg

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.24.2017.1.MC (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z inwestycją – przebudowa dróg

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1018.2016.1.AB (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy wydatki poniesione na nabycie składników majątkowych nie sprzedanych do podmiotu finansującego ale użytkowanych w budynkach niestanowiących już własności Wnioskodawcy, będą stanowiły wydatki kwalifikowane wpływające na wysokość maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej warunkującej skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.598.2016.2.AT (dodane 2017-02-15)
     ∟Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1078.2016.1.AB (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na spłatę części kapitałowej i odsetkowej rat leasingowych będą stanowiły wydatki kwalifikowane wpływające na wysokość maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej warunkującej skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.24.2017.1.SJ (dodane 2017-02-15)
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej (...)".

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1079.2016.1.AB (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na spłatę rat leasingowych w ramach umowy leasingu finansowego gruntów i nieruchomości, będących uprzednio własnością Spółki, można kwalifikować do wydatków ponoszonych tytułem najmu i dzierżawy, a tym samym będących podstawą do ustalenia limitu maksymalnej pomocy publicznej określającej poziom zwolnienia dochodu Spółki z działalności strefowej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1.2017.1.TS (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące szkoleń językowych (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania za tą samą ilość usług przemnożonych przez stawkę jednostkową będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 – dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach oraz z art. 17 ust. 1 pkt 52 – płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1080.2016.1.AB (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy w przypadku zbycia gruntów i budynków użytkowanych przez Spółkę, kosztem podatkowym ich uzyskania na potrzeby ustalenia dochodu do opodatkowania będzie wartość wydatków poniesionych na ich nabycie i wytworzenie pomniejszona o wartość dokonanych do daty sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy Spółka dokonywała od tych składników odpisów amortyzacyjnych przez zastosowanie obniżonej stawki amortyzacji?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.25.2017.1.KT (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z inwestycją

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1081.2016.1.AB (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na spłatę części kapitałowej i odsetkowej rat leasingowych będą stanowiły wydatki kwalifikowane wpływające na wysokość maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej warunkującej skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy nie są to nowo nabyte przez finansującego środki trwałe, lecz środki już przez Spółkę użytkowane?

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.591.2016.2.PB (dodane 2017-02-15)
     ∟1) Ujęcie dodatkowych kosztów w podstawie opodatkowania dostawy stali, 2) Prawo do specyfikowania w odrębnych pozycjach faktury dodatkowych kosztów związanych z dostawą towarów.

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.46.2017.1.ML (dodane 2017-02-15)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją zadania.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.172.2016.1.RW (dodane 2017-02-15)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1173.2016.1.KB (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy i w jakiej wysokości spłata przez dłużnika wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia ze Spółkami spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.45.2017.1.ML (dodane 2017-02-15)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją zadania.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.621.2016.2.JKu (dodane 2017-02-15)
     ∟skoro transakcja sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie z opodatkowania przewidziane w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji opisana we wniosku umowa sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, a tym samym na Wnioskodawczyni, jako na kupującej, będzie ciążył z tego tytułu obowiązek podatkowy.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1174.2016.1.KB (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy w razie zbycia przez Wnioskodawcę udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych z Grupy, otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia ze Spółkami, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w tej samej wysokości, w jakiej przysługiwałoby ono poszczególnym Spółkom? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1154.2016.1.IZ (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone nr 7)

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.48.2017.1.ML (dodane 2017-02-15)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją zadania.

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.977.2016.2.HS (dodane 2017-02-15)
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.880.2016.2.AK (dodane 2017-02-15)
     ∟Brak opodatkowania usługi pomiarów warunków wietrzności na Morzu … dotyczących wyłącznej strefy ekonomicznej RP oraz zastosowanie stawki podatku 23% dla ww. czynności dotyczących obszaru polskich morskich wód wewnętrznych, polskiego morza terytorialnego oraz lądowego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.993.2016.1.HD (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy opłata za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu, uiszczana na rzecz firmy leasingowej, stanowi koszt podatkowy w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1155.2016.1.IZ (dodane 2017-02-15)
     ∟W przypadku, gdyby zastosowania nie znalazło wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód i przychód Spółki A powstały w konsekwencji Połączenia CO.20 i CO.22 w przypadku, gdy Spółka A będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone nr 9)

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.632.2016.2.JKu (dodane 2017-02-15)
     ∟opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie podlegała ta część wkładu do spółki osobowej, która stanowić będzie różnicę między całym majątkiem wniesionym do spółki osobowej a jego wartością opodatkowaną uprzednio podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem opodatkowaniu będzie podlegała wartość kapitału zapasowego, rezerwowego oraz ewentualny zysk bieżący.

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.769.2016.2.PS (dodane 2017-02-15)
     ∟Zwolnienie od podatku czynności zbycia gruntu wraz z posadowionym na nim budynkami.

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1156.2016.1.IZ (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy w sytuacji, gdyby zastosowania nie znalazło wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodu Spółki A na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o CIT w przypadku, gdy w pierwszym roku podatkowym Spółki A, rozpoczynającym się w momencie Połączenia, nie będzie spełniony warunek z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o CIT lub gdy w pierwszym roku podatkowym Spółki A ponad 50% przychodów Spółki A, ustalonych zgodnie z ustawą o CIT, nie będzie pochodziło z tytułów wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, przy czym przy kalkulacji powyższej proporcji w przychodach Spółki A niepochodzących z tytułów wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit b ustawy o CIT w pierwszym roku, jako przychód należy w szczególności uwzględnić nadwyżkę łącznej wartości rynkowej majątku CO.20 i CO.22 otrzymanego przez Spółkę A w ramach Połączenia ponad kwotę kapitału Spółki A wskazaną w umowie Połączenia? (pytanie oznaczone nr 10)

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1033.2016.2.AR (dodane 2017-02-15)
     ∟Możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy do wysokości wydatków faktycznie poniesionych. .

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.828.2016.1.KK (dodane 2017-02-15)
     ∟Brak obowiązku uwzględnienia przez Miasto po centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług jego jednostek organizacyjnych.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.780.2016.1.NPR (dodane 2017-02-15)
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu nabycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1068.2016.1.AP (dodane 2017-02-15)
     ∟zwolnienie z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.695.2016.1.BB (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym pożyczki zaciągane przez Wnioskodawcę od Pożyczkodawcy, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.4.2017.1.AP (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (Biznesu).

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.710.2016.1.AGW (dodane 2017-02-15)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.869.2016.2.ES (dodane 2017-02-15)
     ∟sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.698.2016.1.AGW (dodane 2017-02-15)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.471.2016.2.HK (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy nabycie (otrzymanie) przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku na podstawie umowy dokonującej tzw. przesunięcia majątkowego (bez spłat i dopłat) w formie aktu notarialnego będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.886.2016.1.ES (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy Dłużnik - spółka z o.o., w upadłości likwidacyjnej jest podatnikiem podatku od dostawy nieruchomości i czy jest zobligowany do wystawienia faktury VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy licytacyjnego, jeżeli w chwili sprzedaży nieruchomość nie stanowiła własności upadłego Dłużnika i nie była w jego dyspozycji

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.1014.2016.1.ES (dodane 2017-02-15)
     ∟opodatkowanie i udokumentowanie zapłaty za usługę, którą Wnioskodawca otrzyma po zakończeniu działalności gospodarczej

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.812.2016.1.PS (dodane 2017-02-15)
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2016.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.672.2016.1.AGW (dodane 2017-02-15)
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym projektem.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.740.2016.2.EJ (dodane 2017-02-15)
     ∟Województwo nie będzie podatnikiem VAT z tytułu odsprzedaży floty samochodowej

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.699.2016.1.AGW (dodane 2017-02-15)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.487.2016.1.MCZ (dodane 2017-02-15)
     ∟nabycie środków pieniężnych w ratach tytułem darowizny

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.873.2016.1.KS (dodane 2017-02-15)
     ∟wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania przez Gminę za pośrednictwem Placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.146.2016.1.LG (dodane 2017-02-15)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „…”

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.724.2016.1.AGW (dodane 2017-02-15)
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci aportu przedsiębiorstwa, z wyłączeniem niektórych nieruchomości.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.971.2016.1.MR (dodane 2017-02-15)
     ∟1. Czy wartość transakcji gotówkowych w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie zsumowywana w obrębie miesiąca, roku przy zapłatach dla jednego kontrahenta i czy Wnioskodawca będzie musiał „wyrzucić” te wydatki z kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów dotyczyć będzie całości jednorazowej transakcji opłaconej gotówką, czy tylko nadwyżki ponad 15.000 zł? 3. Czy jednorazowa transakcja, która zostanie opłacona np. w połowie przelewem (w połowie gotówką), pozwalałaby rozpoznać koszty uzyskania przychodów w połowie?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.798.2016.2.EJ (dodane 2017-02-15)
     ∟dokonując po centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy i jednostek organizacyjnych, odliczeń podatku naliczonego od zakupów związanych wyłącznie z działalnością odbioru i oczyszczania ścieków Gmina będzie zobowiązana do stosowania przepisów o sposobie określania proporcji zawartych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.497.2016.2.JKu (dodane 2017-02-15)
     ∟ma rację Wnioskodawca, że przejęcie lokalu (nowo nabytego) na własność w całości przez żonę nie spowoduje utraty warunków do ulgi, jeśli istotnie zbycie lokalu nabytego w spadku było podyktowane koniecznością zmiany warunków i miejsca zamieszkania.

2017.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.903.2016.2.NP (dodane 2017-02-15)
     ∟Czy do określonych wyżej dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajduje Konwencja o UPO z Norwegią? Czy do opodatkowania ww. dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego opisana w art. 22 ust. 1 lit. b) i d) Konwencji o UPO z Norwegią?

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1065.2016.1.KK (dodane 2017-02-15)
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.54.2017.1.AP (dodane 2017-02-15)
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-585/16-2/AGW (dodane 2017-02-15)
     ∟Uznanie zbycia mienia samorządowego zakładu budżetowego do spółki powstałej w wyniku jego przekształcenia za zbycie przedsiębiorstwa, które nie podlega opodatkowaniu oraz wyłączenie z opodatkowania czynności przeniesienia składników mienia zakładu budżetowego do spółki powstałej w wyniku przekształcenia zakładu, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.718.2016.2.AB (dodane 2017-02-15)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegających na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej (dróg publicznych);prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.916.1.AB (dodane 2017-02-15)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową infrastruktury technicznej tj. kanałów teletechnicznych.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.5.2017.1.AP (dodane 2017-02-15)
     ∟wyłączenie z opodatkowania transakcji wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Biznesu)

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.819.2016.1.RS (dodane 2017-02-15)
     ∟Rozliczenie dochodów z pracy najemnej na pokładach statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii oraz Malezji.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.832.2016.2.KW (dodane 2017-02-15)
     ∟Opodatkowanie wypłaty zwaloryzowanych udziałów w spółdzielni.

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.784.2016.1.KW (dodane 2017-02-15)
     ∟Obowiązki płatnika w związku z konwersją wierzytelności na akcje.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.34.2017.1.ES (dodane 2017-02-15)
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.”…”

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.812.2016.2.NPR (dodane 2017-02-15)
     ∟Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładach statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Norwegii.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.954.2016.1.AJ (dodane 2017-02-15)
     ∟Prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Dołącz do 39106 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj