Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.576.2018.1.AN (dodane 2019-01-27)
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia, czy wymienione w punkcie 4.4 usługi obce stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 6).

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.644.2018.1.AN (dodane 2019-01-27)
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia, czy wymienione w punkcie 4.1 koszty pracy stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3): - w części dot. zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas niezawinionego postoju, wynagrodzenia należnego w okresie czasowej niezdolności do pracy – jest nieprawidłowe, - w pozostałej części – jest prawidłowe.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.519.2018.2.AN (dodane 2019-01-27)
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia, czy: - realizowane przez Spółkę czynności opisane we wniosku stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); - realizowane przez Spółkę czynności opisane w punktach 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 oraz 3.4.2 nie stanowią działalności badawczo - rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.577.2018.1.AN (dodane 2019-01-27)
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia, czy zaproponowany przez Spółkę system identyfikacji kosztów pracy uznanych za koszty kwalifikowane i ustalony w oparciu o ewidencję czasu pracy jest prawidłowy, a w konsekwencji wydatki wydzielone w oparciu o taki system mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT (część pytania oznaczonego we wniosku nr 7).

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.575.2018.1.AN (dodane 2019-01-27)
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia, czy: - wymienione w punkcie 4.2 koszty zużycia materiałów i wytworzenia wyrobów gotowych stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 4); - wymienione w punkcie 4.3 odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.551.2018.1.AN (dodane 2019-01-27)
     ∟Zastosowanie ograniczenia na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, do wydatków ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.917.2018.1.JP (dodane 2019-01-27)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.820.2018.2.KO (dodane 2019-01-27)
     ∟w zakresie wystawienia faktury ze stawką zwolnioną lub NP, ewentualnie noty księgowej na kwotę 292 zł dla Inspektoratu Weterynarii

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.538.2018.2.APO (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy wykonywane przez Spółkę prace w ramach projektu X obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów tj. aplikacji głównej X oraz oprogramowania dodatkowego do systemu Y, oraz przyszły rozwój zaimplementowanych produktów, zgodnie z przedstawionym opisem, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową wskazaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, i do dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania?

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.433.2018.2.BD (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy w przypadku, w którym Zainteresowani na podstawie art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zrezygnują ze zwolnienia z opodatkowania wchodzących w skład Nieruchomości budowli, w stosunku do których od daty pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług upłynął okres co najmniej 2 lat, Transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.442.2018.2.BG (dodane 2019-01-27)
     ∟czy w celu ustalenia co najmniej 2% udziału dochodu w przychodach za każdy rok podatkowy PGK (tzw. wskaźnika rentowności/dochodowości) wymaganego na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej po jej utworzeniu, należy uwzględniać wszystkie przychody i dochody osiągane przez Spółkę X Sp. z o.o. oraz pozostałe spółki tworzące PGK uzyskane ze wszystkich źródeł ich przychodów (ze źródła „zyski kapitałowe” oraz z pozostałych źródeł), w tym także otrzymane dotacje z ARiMR oraz dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.505.2018.2.BS (dodane 2019-01-27)
     ∟w zakresie ustalenia czy opłata wstępna warunkująca zawarcie lub uruchomienie umowy leasingu zwrotnego, będąca kosztem pośrednim może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie jej poniesienia, tj. w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, bez względu na to, czy opłata ta będzie rozliczana w czasie na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.504.2018.2.SG (dodane 2019-01-27)
     ∟w zakresie wskazania czy opłata wstępna warunkująca zawarcie lub uruchomienie umowy leasingu, będąca kosztem pośrednim może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie jej poniesienia, tj. w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, bez względu na to, czy opłata ta będzie rozliczana w czasie na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.488.2018.2.MO (dodane 2019-01-27)
     ∟Zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.555.2018.1.PC (dodane 2019-01-27)
     ∟1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę tytułem zapłaty za Usługi wsparcia nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT? 2. W przypadku odpowiedzi przeczącej w zakresie pytania nr 1 - czy w stosunku do wydatków ponoszonych na nabycie Usług wsparcia znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, i w konsekwencji koszty ponoszone do czasu zakończenia inwestycji deweloperskiej objętej Umową nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponad ustawowy limit na podstawie art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT z uwagi na to, że Usługi wsparcia są bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu? 3. W przypadku odpowiedzi przeczącej w zakresie pytania nr 1 - czy w stosunku do wydatków ponoszonych na nabycie Usług wsparcia znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, i w konsekwencji koszty ponoszone po zakończeniu inwestycji deweloperskiej objętej Umową nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponad ustawowy limit na podstawie art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT, z uwagi na to, że Usługi wsparcia są bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.298.2018.4.MAZ (dodane 2019-01-27)
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz właściwe dokumentowanie tej czynności.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.449.2018.3.BG (dodane 2019-01-27)
     ∟czy opłaty ponoszone za usługi przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podlegają ograniczeniu wynikającemu z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.484.2018.1.NL (dodane 2019-01-27)
     ∟ustalenie, czy koszty Opłat licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Licencjodawcy wynikające z zawartej Umowy na używanie Znaków Towarowych w związku z działalnością produkcyjną oraz dystrybucyjną prowadzoną przez Wnioskodawcę będą podlegały ograniczeniom w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w oparciu o art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.320.2018.1.MAZ (dodane 2019-01-27)
     ∟Termin odliczania podatku naliczonego w związku z transakcjami importu usług oraz wewnątrzwspólnoto-wego nabycia towarów.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.486.2018.1.NL (dodane 2019-01-27)
     ∟ustalenie, czy koszty opłat z tytułu Licencji Znakowej stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.347.2018.1.MS (dodane 2019-01-27)
     ∟Brak możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „…”.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.475.2018.1.ŚS (dodane 2019-01-27)
     ∟dot. ustalenia czy w odniesieniu do Wynagrodzenia wypłaconego już na rzecz Licencjodawcy oraz Wynagrodzenia, które zostanie wypłacone w kolejnych okresach rozliczeniowych zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.346.2018.2.KK (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy do wydatków na nabycie usług w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.465.2018.1.BKD (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy, w świetle art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), koszty wynagrodzenia (opłata licencyjna za korzystanie z know-how) należnego podmiotowi powiązanemu nie podlegają ograniczeniom określonym w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP z uwagi na bezpośredni związek z wytworzeniem lub nabyciem przez Spółkę towarów (wyrobów)

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.463.2018.1.AT (dodane 2019-01-27)
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 udpop środków pieniężnych otrzymanych przez Spółdzielnię w związku z odszkodowaniem z tytułu utraty udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.567.2018.1.AN (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy zarówno przedstawione w ramach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego obszary prowadzonej działalności B+R (w ramach Grupy 1 projektów), jak i opisany sposób prowadzenia projektów w ramach Grupy 1 z uwzględnieniem jego poszczególnych etapów, mogą zostać zakwalifikowane jako działalność badawczo-rozwojowa zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.566.2018.1.AN (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy opisana w ramach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego działalność w zakresie projektów B+R (w ramach Grupy 1 projektów) może zostać zakwalifikowana jako działalność badawczo-rozwojowa, zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.365.2018.1.APA (dodane 2019-01-27)
     ∟1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę tytułem zapłaty za Usługi wsparcia nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT? 2. W przypadku odpowiedzi przeczącej w zakresie pytania nr 1 - czy w stosunku do wydatków ponoszonych na nabycie Usług wsparcia znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, i w konsekwencji koszty ponoszone do czasu zakończenia inwestycji deweloperskiej objętej Umową nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponad ustawowy limit na podstawie art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT z uwagi na to, że Usługi wsparcia są bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu? 3. W przypadku odpowiedzi przeczącej w zakresie pytania nr 1 - czy w stosunku do wydatków ponoszonych na nabycie Usług wsparcia znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, i w konsekwencji koszty ponoszone po zakończeniu inwestycji deweloperskiej objętej Umową nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponad ustawowy limit na podstawie art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT, z uwagi na to, że Usługi wsparcia są bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu?

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.557.2018.1.AN (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy prace realizowane w ramach procesu X stanowią prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (do którego odsyła art. 4a pkt 28 ustawy o CIT) a w konsekwencji, czy Spółka ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, wykonywaną w ramach procesu X na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o CIT.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.640.2018.2.ZD (dodane 2019-01-27)
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.594.2018.1.ZD (dodane 2019-01-27)
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.472.2018.1.MS (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy koszty kredytu związane z refinansowaniem nakładów na zakup gruntu (zarówno w przypadku kredytu refinansującego jak i ponownego kredytu refinansującego) należy uznać za koszty bezpośrednio związane z przychodem w przypadku gdy w umowie kredytowej precyzyjnie wskazano cel finansowania i przeznaczenia środków?

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-791/15/18-8/S/LS (dodane 2019-01-27)
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z udziałem w programie motywacyjnym

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.586.2018.6.IZ (dodane 2019-01-27)
     ∟opodatkowanie świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.688.2018.1.MT (dodane 2019-01-27)
     ∟brak opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.524.2018.2.MJ (dodane 2019-01-27)
     ∟możliwość uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług marketingu handlowego oraz usług handlowych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.468.2018.1.JK (dodane 2019-01-27)
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty opłat z tytułu Licencji Znakowej stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy ww. koszty mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.684.2018.2.KB (dodane 2019-01-27)
     ∟Opodatkowanie dokonywanej dostawy towarów w ramach transakcji łańcuchowej stawką podatku w wysokości 0%.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.633.2018.1.ZD (dodane 2019-01-27)
     ∟Możliwość odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.732.2018.1.MR (dodane 2019-01-27)
     ∟Opodatkowanie usług organizacji polowań.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.597.2018.1.AS (dodane 2019-01-27)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Miasto odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.653.2018.1.AS (dodane 2019-01-27)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących Wydatki inwestycyjne oraz Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych) oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących Wydatki inwestycyjne oraz Wydatki bieżące związane z infrastrukturą kanalizacyjną, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od Odbiorców zewnętrznych ścieków (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem (od Odbiorców zewnętrznych oraz Odbiorców wewnętrznych).

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.644.2018.2.MR (dodane 2019-01-27)
     ∟Opodatkowanie sprzedaży telefonów komórkowych.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.557.2018.2.SS (dodane 2019-01-27)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych i kursów prowadzonych przez wykwalifikowanych Ratowników Medycznych, z zakresu ratownictwa medycznego dla zakładów pracy (niezwiązanych z branżą medyczną), kierujących na szkolenia medyczne swoich pracowników oraz w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych i kursów prowadzonych przez wykwalifikowanych Ratowników Medycznych, z zakresu ratownictwa medycznego dla osób prywatnych niezwiązanych z branżą lub zawodem medycznym, dla których udział w szkoleniu nie wynika z obowiązku służbowego.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.452.2018.1.AG (dodane 2019-01-27)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zorganizowaną wycieczką integracyjną.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.777.2018.2.MW (dodane 2019-01-27)
     ∟Opodatkowanie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.736.2018.1.KS (dodane 2019-01-27)
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych usług polegających na montażu i instalacji kolektorów słonecznych i pieców na biomasę.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.783.2018.2.OA (dodane 2019-01-27)
     ∟Interpretacja przepisów w zakresie odliczenia podatku z tytułu wydatków związanych z Infrastrukturą wodnokanalizacyjną za pomocą prewspółczynnika skalkulowanego w oparciu o ilość dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.140.2018.MD (dodane 2019-01-27)
     ∟Opodatkowanie nabycia spadku po krewnym (III grupa podatkowa) zmarłym w 1985 roku w Wielkiej Brytanii w przypadku wydania w 2018 r. w Polsce postanowienia o nabyciu spadku, w skład którego oprócz części znajdującej się w Wielkiej Brytanii wchodzi także roszczenie o zwrot nieruchomości w Polsce

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.1.2019.1.KOM (dodane 2019-01-27)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków po-niesionych na realizację zadania

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.561.2018.1.IF (dodane 2019-01-27)
     ∟Wydatek związany z zakupem garnituru, ma charakter wydatku osobistego i w konsekwencji nie można go uznać za ściśle związanego z działalnością gospodarczą. Brak jest zatem związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy jego poniesieniem a uzyskiwaniem przychodów.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.582.2018.2.LS (dodane 2019-01-27)
     ∟Dostawa terenów niezabudowanych stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.644.2018.1.BC (dodane 2019-01-27)
     ∟Uwzględnienie wartości pokrycia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów obliczenia wartości prewspółczynnika.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.545.2018.2.AG (dodane 2019-01-27)
     ∟Brak zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług informatycznych, nabywanych w ich ramach licencji, kosztów opłat za przeniesienie praw do sprzedaży oraz kosztów opłat za prawo do sprzedaży towarów (licencja na wzór przemysłowy).

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.548.2018.2.SJ (dodane 2019-01-27)
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 do kosztów usług wsparcia w zakresie zakupów.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.402.2018.2.JC (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy w przypadku braku certyfikatu rezydencji podatkowej od wypłaconego firmie projektowej z Wielkiej Brytanii wynagrodzenia za projekty łodzi i tantiemy Spółka jest zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%? Czy w przypadku dostarczenia przez firmę projektową z Wielkiej Brytanii certyfikatu rezydencji, wynagrodzenie za projekty łodzi i za tantiemy nie będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła?

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.702.2018.2.JF (dodane 2019-01-27)
     ∟Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury nabywcy.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.629.2018.2.MK (dodane 2019-01-27)
     ∟Korekty deklaracji podatku VAT.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.810.2018.1.TK (dodane 2019-01-27)
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.351.2018.2.AZE (dodane 2019-01-27)
     ∟ustalenia czy koszty nabycia Usług Wsparcia Zakupów oraz koszty nabycia Usług Wsparcia Sprzedaży stanowią koszty podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 Ustawy CIT

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.699.2018.2.JG (dodane 2019-01-27)
     ∟brak uznania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na życie za fakturę

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.701.2018.2.MK (dodane 2019-01-27)
     ∟braku uznania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego za fakturę

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.651.2018.2.MK (dodane 2019-01-27)
     ∟Odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na rewitalizacji budynku po byłej szkole.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.599.2018.2.JKU (dodane 2019-01-27)
     ∟Opodatkowanie w całości stawką VAT 23% aportu pięciu działek do Spółki TBS Sp. z o.o.

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.189.2018.3.PB (dodane 2019-01-27)
     ∟w zakresie opodatkowania umowy cash poolingu.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.731.2018.1.AK (dodane 2019-01-27)
     ∟Opodatkowanie zbycia udziałów i akcji.

2018.09.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.79.2018.OBQ (dodane 2019-01-27)
     ∟Wartość nagród i wyróżnień uzyskanych przez zawodników i trenerów należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT. Zatem Wnioskodawca obowiązany jest wyłącznie do sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a ustawy PIT (tj. informacji PIT-8C).

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.125.2018.2.HS (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy z tytułu zawarcia umowy o podział majątku wspólnego na Wnioskodawczyni spoczywał będzie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.611.2018.2.LS (dodane 2019-01-27)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.256.2018.2.HS (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy z tytułu zawarcia umowy o podział majątku wspólnego na Wnioskodawczyni spoczywał będzie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.514.2018.1.MW (dodane 2019-01-27)
     ∟czy przeprowadzenie transakcji Połączenia, w której spółką przejmującą będzie Spółka (podmiot tworzący PGK), a spółką przejmowaną spółka spoza PGK, nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.482.2018.2.IF (dodane 2019-01-27)
     ∟Z uwagi na dokonany zwrot nabytej pierwotnie maszyny i otrzymanie faktury korygującej, Wnioskodawca winien skorygować koszty uzyskania przychodów o dokonany odpis amortyzacyjny zwróconej maszyny. Wnioskodawca – jako wspólnik spółki jawnej, będzie miał prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej tej fabrycznie nowej ładowarki w łącznej kwocie do 100 000 zł oraz zaliczyć ww. odpis amortyzacyjny do kosztów uzyskania przychodu.

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.430.2018.4.PM (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy przeniesienie własności Nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na nim naniesieniami, ruchomościami, wyposażeniem oraz prawami) dokonane przez Sprzedającego na rzecz Kupującego w formie umowy sprzedaży spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych dla Kupującego? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.619.2018.2.SM (dodane 2019-01-27)
     ∟Brak zwolnienia organizacji obozów sportowych przez stowarzyszenie.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.580.2018.1.SM (dodane 2019-01-27)
     ∟Nieuznanie wypłacanych kompensat gwarancyjnych za opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.604.2018.2.RM (dodane 2019-01-27)
     ∟Uznanie transakcji nabycia od zagranicznego podmiotu (Producenta) usługi polegającej na przeniesieniu praw autorskich do Filmu w zamian za wniesiony przez wkład rzeczowy i finansowy za import usług, który nie podlega zwolnieniu z opodatkowania wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 33a ustawy lecz podlega opodatkowaniu wg właściwej stawki VAT; uznanie, że rozliczenie udziału w zysku z eksploatacji Filmu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT; brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.3.2018.1.APO (dodane 2019-01-27)
     ∟- Czy Spółka jest podatnikiem zależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów? - Czy Spółka jest podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów? - Jeżeli Spółka nie jest ani podatnikiem zależnym, ani podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, to czy na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu podatku od aktywów Spółki liczoną jako suma wartości aktywów, wynikającą z zestawienia obrotów i sald, ustalona na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, o całą kwotę 2 mld zł?

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.568.2018.1.APO (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy wydatki poniesione na nabycie wyników testów lub ekspertyz uzyskiwanych od instytutów badawczych (w tym m.in. od ITD), tj. od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 87, dalej: „Ustawa o ZFN”), a od 1 października 2018 r. od podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – poniesionych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, należy uznać za koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, jako ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu Ustawy o ZFN, a od 1 października 2018 r. przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub jako nabycie od takiej jednostki (takiego podmiotu) wyników prowadzonych przez nią (niego) badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.807.2018.2.EK (dodane 2019-01-27)
     ∟Prawo do odliczenia – projekt

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.643.2018.2.MT (dodane 2019-01-27)
     ∟Stosowanie metody kasowej oraz sposobu rozliczania niezapłaconych faktur.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.798.2018.2.MP (dodane 2019-01-27)
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.642.2018.2.MK (dodane 2019-01-27)
     ∟terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT na rachunek usługobiorcy

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.473.2018.2.MS (dodane 2019-01-27)
     ∟Czy Stowarzyszenie od zapłaconej kwoty zaległego podatku dochodowego w wysokości 151 206,64 zł powinno odprowadzić podatek dochodowy?

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.872.2018.1.AD (dodane 2019-01-27)
     ∟Dotyczy stawki podatku obowiązującej dla czynności wniesienia aportem oczyszczalni ścieków do spółki, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z jej modernizacją oraz sposobu dokonania tego odliczenia.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.602.2018.2.AC (dodane 2019-01-27)
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.495.2018.2.AS (dodane 2019-01-27)
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów bieżących wydatków na prace zrealizowane w związku z zadaniami zlecanymi przez Ministra Infrastruktury w ramach inwestycji

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.2.2018.1.AG (dodane 2019-01-27)
     ∟Nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika zależnego i współzależnego oraz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.490.2018.2.MG (dodane 2019-01-27)
     ∟zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.797.2018.2.KT (dodane 2019-01-27)
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.865.2018.1.PS (dodane 2019-01-27)
     ∟Opodatkowanie sprzedaży używanego samochodu w systemie VAT marża.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/443-778/14-6/18/S/RG (dodane 2019-01-27)
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy usług utrzymania czystości, porządku oraz zieleni na terenie Miasta i Gminy, a co za tym idzie braku obowiązku wystawiania faktur

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.517.2018.2.MJ (dodane 2019-01-27)
     ∟sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwrotu części wartości nakładów na budynek wybudowany na cudzym gruncie

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.565.2018.2.AC (dodane 2019-01-27)
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.570.2018.2.MJ (dodane 2019-01-27)
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.584.2018.2.AP (dodane 2019-01-27)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.729.2018.3.MJ (dodane 2019-01-27)
     ∟uznanie Obszaru Sprzedaży za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia Obszaru Sprzedaży

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.859.2018.2.MK (dodane 2019-01-27)
     ∟nieuwzględnianie wartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych do Zakładu przez Gminę dla potrzeb określenia prewspółczynnika

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.932.2018.1.RSZ (dodane 2019-01-27)
     ∟brak prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „…” w ramach Osi Priorytetowej 4 - „Efektywność energetyczna” działania „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.489.2018.2.KR (dodane 2019-01-27)
     ∟Możliwość skorzystania z „ulgi abolicyjnej” w odniesieniu do dochodów uzyskanych z zagranicy oraz obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.823.2018.1.KT (dodane 2019-01-27)
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj