Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.975.2016.1.MS
     ∟Czy w przypadku roz3o?enia na raty p3atnooci z tytu3u: - wynagrodzenia prowizyjnego, oraz - prowizji za opcje dodatkowe -Wnioskodawca powinien rozpoznaa przychód podatkowy w momencie, gdy ka?da z poszczególnych rat (zgodnie z pierwotnym harmonogramem sp3at) stanie sie nale?na (wymagalna)?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.385.2016.1.SG
     ∟w zakresie kwalifikacji Umowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w zwi1zku ze zmian1 warunków Umowy, o której mowa we wniosku

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.384.2016.1.SG
     ∟w zakresie mo?liwooci rozliczenia kosztów ulepszenia sk3adników maj1tku bed1cych przedmiotem leasingu finansowego

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.383.2016.1.SG
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytu3u zap3aty czeoci odsetkowej op3at leasingowych

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.370.2016.1.SG
     ∟w zwi1zku z otrzymaniem sp3aty wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych lub wartooci niematerialnych i prawnych, okreolonej w Umowie, o której mowa we wniosku

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.633.2016.1.PM
     ∟Czy w zwi1zku z uczestnictwem Spó3ki w umowie cash poolingu wyra?onej i rozliczanej w PLN, bedzie na Spó3ce spoczywa3 obowi1zek zap3aty podatku od czynnooci cywilnoprawnych – w owietle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych? W przypadku, gdy stanowisko Organu w odniesieniu do pytania nr 1 by3o negatywne, tzn. gdyby Organ ten uzna3, ?e umowa cash poolingu w PLN stanowi czynnooa cywilnoprawn1 mieszcz1c1 sie w zakresie przedmiotowym ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych i jest opodatkowana podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych, czy w takiej sytuacji bedzie mia3o zastosowanie wy31czenie z zakresu przedmiotowego ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych lub zwolnienie z tego podatku, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.359.2016.1.AT
     ∟w zakresie mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych za zakup pakietów medycznych dla cz3onków rodzin pracowników

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1110.2016.1.MST
     ∟Czy wynagrodzenie za prowadzenie spraw spó3ki komandytowej, wyp3acane przez spó3ke komandytow1 na rzecz Wnioskodawcy, bed1cego jej komplementariuszem, bedzie stanowi3o dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu (zgodnie z przys3uguj1cym mu udzia3em w zysku spó3ki komandytowej)?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.587.2016.2.MJ
     ∟o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie okreolenia Yród3a przychodów uzyskiwanych z tytu3u wynajmu wskazanych we wniosku nieruchomooci

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1050.2016.1.KB
     ∟Czy w zwi1zku z organizacj1 Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotycz1 Podwykonawców mog1 zostaa przez Spó3ke zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.957.2016.1.IN
     ∟Mo?liwooa zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wyp3aconego pracownikom wynagrodzenia.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.455.2016.1.HK
     ∟Czy odszkodowanie uzyskane przez Wnioskodawce – jako uposa?onego – podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.635.2016.1.PM
     ∟Czy po31czenie przez przejecie (inkorporacja) trzech Spó3ek przez Wnioskodawce bedzie podlega3o opodatkowaniem podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1028.2016.2.MST
     ∟Czy Spó3ka mo?e zaliczya w koszty uzyskania przychodu nak3ady poniesione na budowe drogi publicznej w momencie zakonczenia i rozliczenia inwestycji tj. w grudniu 2014 r.?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.976.2016.1.BG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia wartości wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia podatkowego, dokonanych przed uzyskaniem zezwolenia strefowego przedpłat na poczet dostaw lub usług, które zostan1 wykonane po dniu uzyskania zezwolenia strefowego

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1068.2016.1.MST
     ∟Czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań (wypłacanych przez Spółkę w okolicznościach opisanych w niniejszym Wniosku), stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.952.2016.1.MST
     ∟Czy planowane nabycie przez Spółkę udziałów własnych, w trybie umorzenia dobrowolnego, bez wynagrodzenia, w celu ich umorzenia zgodnie z art. 199 KSH, które to umorzenie spowoduje obniżenie kapitału zakładowego, a kwota z jego obniżenia zostanie przeznaczona w części na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w dalszej części na kapitał zapasowy z tym samym celem – pokrywania strat w przypadku ich przewidywanego wystąpienia, będzie skutkować powstaniem przychodu lub dochodu podatkowego?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-74/13-1/MM
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytu3u odp3atnego zbycia akcji spó3ki komandytowo-akcyjnej, w tym w celu umorzenia, objetych za wk3ad pienie?ny oraz za wk3ad niepienie?ny w innej postaci ni? przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czeoa.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1017.2016.1.JKT
     ∟W którym momencie Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości dyskonta będącego różnicą pomiędzy wartością nominalną Obligacji, a ich wartością emisyjną?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.631.2016.2.MWj
     ∟Czy z tytu3u kosztów poniesionych na realizacje zadania pn.: „…” , o którym mowa w niniejszym wniosku (przebudowa drogi publicznej poprzez zmiane nawierzchni z szutrowych na asfaltowe), bedzie przys3ugiwa3o Gminie … prawo odliczenia podatku VAT?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.552.2016.2.AK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT us3ug doradztwa zawodowego wraz z IPD owiadczonych przed us3ug1 szkoleniow1

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.671.2016.1.MGo
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.672.2016.1.MGo
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.673.2016.1.MGo
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.675.2016.1.JD
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.676.2016.1.JD
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.677.2016.1.JD
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-411/14-1/NL
     ∟skutki podatkowe otrzymania orodków pienie?nych w wyniku likwidacji (rozwi1zania) spó3ki jawnej lub komandytowej

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-410/14-1/NL
     ∟skutki podatkowe otrzymania niepienie?nych sk3adników maj1tkowych w wyniku likwidacji (rozwi1zania) spó3ki jawnej lub komandytowej

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1046.2016.1.PC
     ∟Czy prawid3owym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w stanie prawnym obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiadaa bedzie nale?nooci od kontrahentów, wobec których bedzie mia3 jednoczeonie zobowi1zania i w takim przypadku, w celu uproszczenia wzajemnych rozliczen, dojdzie pomiedzy Wnioskodawc1 a danym kontrahentem do potr1cenia wzajemnych wierzytelnooci o wartoociach przekraczaj1cych 15.000 z3, w trybie art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego, nie znajdzie dla potr1conego zobowi1zania wy31czenie tych wydatków z kosztów podatkowych, w zwi1zku z brzmieniem art. 15d ustawy CIT? Innymi s3owy, czy prawid3owym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w stanie prawnym obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2017 r., w przypadku zobowi1zan powy?ej 15.000 z3, które zostan1 uregulowane poprzez potr1cenie, nie bedzie mia3 zastosowania art. 15d ustawy CIT?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.115.2016.2.BP
     ∟Stawka 0% dla WDT

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.929.2016.2.AP
     ∟Skutki podatkowe sprzeda?y nieruchomooci.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.553.2016.5.NL
     ∟- sposób ustalenia wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych wchodz1cych w sk3ad przedsiebiorstwa otrzymanego w drodze darowizny oraz mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawce pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartooci pocz1tkowej ww. orodków trwa3ych, - mo?liwooa i sposób amortyzacji bed1cych przedmiotem darowizny: gruntów oraz inwestycji w obcym orodku trwa3ym, orodków trwa3ych zaliczonych przez Wnioskodawce do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Orodków Trwa3ych oraz orodków transportu, a tak?e budynku u?ytkowego, o którym mowa we wniosku.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.135.2016.1.PZ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.133.2016.1.PZ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.944.2016.3.KB
     ∟Czy wydatki poniesione w związku z opisanymi w stanie faktycznym pracami związanymi z halą produkcyjną wykorzystywaną w działalności gospodarczej, stanowić będą koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w momencie jego poniesienia?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.992.2016.2.AB
     ∟Czy połączenie przez przejęcie (inkorporacja) trzech Spółek przez Wnioskodawcę w opisanym stanie faktycznym będzie skutkowało powstaniem po stronie wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.655.2016.2.MSu
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 inwestycji

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1121.2016.1.MS
     ∟- Czy opisana wyżej działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? - Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zaliczyć materiały i surowce zużyte na wytworzenie stanowisk badawczych i ich oprzyrządowania, które są niezbędne do wytworzenia prototypu lub serii pilotażowej? - Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zaliczyć materiały i surowce zużyte na wytworzenie narzędzi i oprzyrządowania, które są niezbędne do wdrożenia optymalizacji procesu produkcyjnego?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.502.2016.2.KT
     ∟w zakresie prawa do pe3nego odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 inwestycji

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.875.2016.2.MS
     ∟- Czy w przypadku pracownika zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej, który częściowo wykonuje czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej a częściowo też czynności innego rodzaju, koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) można zaliczyć w całości do kosztów kwalifikowanych? - W razie uznania, że koszty zatrudnienia pracownika, o których mowa w pytaniu nr 2, nie stanowią w całości kosztów kwalifikowanych, to czy koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) mogą zostać rozliczone proporcjonalnie, na podstawie udokumentowanego zaangażowania pracownika w czynności badawczo-rozwojowe w stosunku do wszystkich wykonywanych przez niego czynności, w tym czynności niespełniających definicji działalności badawczo-rozwojowej? - Czy koszty zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) osób częściowo zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, które wykonują też inne czynności, można proporcjonalnie zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie ewidencji godzinowej czasu pracy, z której będzie wynikać, ile czasu pracownik w ciągu swojej pracy przeznacza na działalność badawczo-rozwojową? - Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, koszty delegacji, które dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej są kosztami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 18d ust 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.357.2016.1.BP
     ∟Czy przy zakupie gazu o kodzie CN: 2711 21 00 do kot3owni gazowych, w zakresie obs3ugi lokali mieszkalnych w zasobach „X”., bedzie mia3a zastosowanie dyspozycja z art. 31b ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 06 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym, która zwalnia od akcyzy wyroby gazowe przeznaczone do celów opa3owych przez gospodarstwa domowe?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1065.2016.1.PC
     ∟Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spe3nione zostan1 przes3anki wynikaj1ce z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Spó3ka bedzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensate (potr1cenie), bez wzgledu na kwote rozliczonego zobowi1zania?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.897.2016.1.AW
     ∟Czy prawid3owe jest zaliczenie Sk3adek na rzecz ZUS od wyp3aconych przez Spó3ke wynagrodzen z tytu3u 14-tej pensji za 2015 r. na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów Spó3ki na dzien zap3aty tych Sk3adek?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.896.2016.1.AW
     ∟Czy prawid3owe jest zaliczenie do d3ugów funkcjonalnie zwi1zanych z przedsiebiorstwem nabytym przez Spó3ke, których wartooa podwy?sza wartooa pocz1tkow1 orodków trwa3ych i WNiP w Spó3ce, od której s1 naliczane podatkowe odpisy amortyzacyjne, wynagrodzen z tytu3u 14-tej pensji za 2015 r. dla pracowników przejetych przez Spó3ke wraz z nabywanym od Zbywcy przedsiebiorstwem?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.503.2016.2.MM
     ∟W zakresie prawa do pe3nego odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 inwestycji.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.861.2016.2.AW
     ∟Czy prawid3owe jest zaliczenie orodków pienie?nych, do wyp3aty których na rzecz KW zobowi1zana jest Spó3ka, odpowiadaj1cych wartooci Zobowi1zan Publicznoprawnych, wynagrodzen z tytu3u 14-tej pensji na rzecz by3ych pracowników KW (nieprzejetych przez Spó3ke) wraz z wartooci1 Sk3adek na rzecz ZUS z tytu3u tych wynagrodzen, wynagrodzen za kwiecien 2016 r. wraz z wartooci1 odpowiednich Sk3adek na ZUS, Dodatkowych zobowi1zan oraz Odsetek od Obligacji do kosztów uzyskania przychodów na dzien poniesienia kosztu, tj. dzien ujecia w ksiegach rachunkowych Spó3ki jako zobowi1zania?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.633.2016.2.ALN
     ∟Zastosowanie art. 86 ust. 2a-2h ustawy.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1004.2016.1.BD
     ∟Czy poniesione przez Spó3ke koszty opisanego w stanie faktycznym pikniku, w czeoci przypadaj1cej zarówno na pracowników, jak i zleceniobiorców z rodzinami, mog1 zostaa zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 UPDOP?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.452.2016.2.BB
     ∟Czy darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez ojca na rzecz syna w formie aktu notarialnego spowoduje u darczyńcy (ojca) powstanie obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn)?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.657.2016.1.BB
     ∟Czy w związku z czynnościami przedstawionymi w opisie zdarzenia przyszłego, tj. opisanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie, Spółka przejmująca będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.993.2016.1.AP
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.582.2016.2.PM
     ∟1. Czy sprzedaż stacji paliw będzie podlegała zapłacie podatku od czynności cywilnoprawnych? (część pytania nr 3). 2. Czy sprzedaż stacji, jeśli będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, będzie podlegała zapłacie podatku od czynności cywilnoprawnych? 3. Czy w wyniku zakupu stacji paliw od Podmiotu „A”, który będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, Wnioskodawca będzie zobligowany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od umowy sprzedaży?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.563.2016.2.BJ
     ∟Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię, jako pracownika lub zleceniobiorcę Spółki, Umowy pożyczki (nieoprocentowanej), na warunkach określonych w Programie pożyczkowym, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.992.2016.1.AP
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1087.2016.1.MST
     ∟Czy w świetle art. 15d ust. 1 Ustawy CIT, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty (potrącenia/nettingu) oraz przy pomocy karty płatniczej, także w tej części, która przekracza kwotę 15 000 zł.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.985.2016.1.AP
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1044.2016.1.TS
     ∟Czy w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisu art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodu będą koszty w tej części, w jakiej zobowiązania Spółki związane z tymi kosztami rozliczone zostaną w formie kompensaty (bez względu na rozliczoną kwotę zobowiązania)?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.970.2016.1.AP
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.901.2016.1.JJ
     ∟opodatkowanie czynności udzielenia pożyczki pieniężnej

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.895.2016.2.KU
     ∟Czy jeżeli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego Wnioskodawca wykupi samochód od leasingodawcy z przeznaczeniem na cele osobiste (prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą), to zarówno do wykupu na cele osobiste tego samochodu, jak i ewentualnie późniejszej jego sprzedaży (po okresie co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu) zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy po wykupie i przekazaniu samochodu na cele osobiste należy skorygować koszty uzyskania przychodów w zakresie zaliczanych do nich wcześniej opłat leasingowych (w trakcie trwania umowy leasingu), kiedy to pojazd ten służył prowadzonej działalności gospodarczej?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.873.2016.1.JW
     ∟możliwość korzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustalenia, czy w przypadku zbycia składników majątkowych, z którymi były związane wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę w celu realizacji zobowiązań zawartych w Zezwoleniu, Spółce będzie przysługiwało zwolnienie wynikające z poniesienia kosztów nowych inwestycji związanych z działalnością gospodarczą w SSE za lata podatkowe już zakończone.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.532.2016.1.MC
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.441.2016.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe sp3aty rat kredytu mieszkaniowego przez wspó3kredytobiorców solidarnie zobowi1zanych do jego sp3aty.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.993.2016.1.AW
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.584.2016.1.MZ
     ∟Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.533.2016.2.MWj
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, od wydatków ponoszonych przed i po centralizacji Gminy ze swoimi jednostkami organizacyjnymi

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.856.2016.1.AW
     ∟Dostawa dzia3ki zabudowanej budynkiem z lat 60-tych u?ytkowanym przez spadkodawce

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.683.2016.1.JKu
     ∟zarówno sprzeda? rzeczy (dzie3 sztuki) jak i praw maj1tkowych zwi1zanych z rzecz1, stawke podatku nale?y okreolia na podstawie art. 7 ust. 1 w zwi1zku z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych. Je?eli bowiem w treoci czynnooci cywilnoprawnej skutkuj1cej przeniesieniem w3asnooci nie zosta3y wyodrebnione wartooci rzeczy lub praw maj1tkowych, do których maj1 zastosowanie ró?ne stawki, podatek pobiera sie wed3ug stawki najwy?szej (w tym przypadku 2%) – od 31cznej wartooci tych rzeczy lub praw maj1tkowych.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.682.2016.1.JKu
     ∟Wysokooa stawki podatku od czynnooci cywilnoprawnych od ww. transakcji sprzeda?y dzie3 sztuki bez przeniesienia maj1tkowych praw autorskich powinna zostaa ustalona w oparciu o art. 7 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych wskazuj1cy, i? stawka podatku od umowy sprzeda?y rzeczy ruchomych wynosi 2%.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.538.2016.2.ALN
     ∟Korekta podatku

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.569.2016.2.MC
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.332.2016.1.SG
     ∟w zakresie możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, o których mowa we wniosku

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1043.2016.2.AP
     ∟1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla przyszłych pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”)? 2. Czy wydatki Spółki na stypendia powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w miesiącu wypłaty stypendium?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.801.2016.2.JJ
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.351.2016.2.AT
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uiszczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.942.2016.1.KP
     ∟stosowanie przepisów o tzw. „zatorach płatniczych”

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.341.2016.1.AT
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu Wnioskodawcy przez obywatela włoskiego.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.613.2016.1.IG
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.126.2016.2.EK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „…”

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.124.2016.2.EK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „…”

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4512.123.2016.2.EK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „…”

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.831.2016.1.EJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na realizacji usług publicznych w Gminie

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.628.2016.1.MPu
     ∟Czy Umowa cash poolingu oraz dokonywane na jej podstawie rozliczenia nie powoduj1 obowi1zku zap3aty podatku od czynnooci cywilnoprawnych?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.608.2016.1.MPu
     ∟Czy przekazanie Wnioskodawczyni prawa u?ytkowania wieczystego nieruchomooci na podstawie umowy darowizny bedzie podlega3o podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych w zakresie dotycz1cym hipotek umownych ustanowionych na rzecz banków oraz w zakresie dotycz1cym s3u?ebnooci gruntowych, s3u?ebnooci przesy3u i obowi1zku utrzymania dróg i urz1dzen potrzebnych do wykonywania s3u?ebnooci obci1?aj1cych prawo u?ytkowania wieczystego nieruchomooci?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.950.2016.2.PSZ
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu miesi1ca paYdziernika 2016 r. oraz zaewidencjonowania w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów za miesi1c paYdziernik 2016 r., na podstawie zawartej w dniu 26 wrzeonia 2016 r. umowy leasingu samochodu osobowego pierwsz1 op3ate leasingow1 w kwocie netto 20.081 z3 30 gr powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego w kwocie 2.309 z3 35 gr oraz op3ate przygotowawcz1 w kwocie 1.056 z3 91 gr powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego w kwocie 121 z3 55 gr oraz op3aconych w dniu 26 paYdziernika 2016 r. sk3adek ubezpieczeniowych od ww. pojazdu samochodowego w kwocie 31cznej 4.483 z3?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1098.2016.1.SK
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spó3ka bedzie mog3a zaliczya do kosztów uzyskania przychodów zobowi1zania uregulowane w drodze kompensaty.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.974.2016.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zwi1zanych ze sprzeda?1 udzia3ów w spó3ce z ograniczon1 odpowiedzialnooci1

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.973.2016.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zwi1zanych ze sprzeda?1 udzia3ów w spó3ce z ograniczon1 odpowiedzialnooci1

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.796.2016.2.MK
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytu3u zbycia udzia3ów w celu ich dobrowolnego umorzenia

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.913.2016.2.KU
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym źródło przychodów Wnioskodawczyni może zaliczyć do najmu prywatnego?

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.998.2016.1.TS
     ∟Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki?

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.865.2016.2.TS
     ∟- działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ww. ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, może zaliczyć materiały i surowce zużyte na wytworzenie matryc, narzędzi lub oprzyrządowania, niezbędnych do wyprodukowania prototypu lub serii pilotażowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.685.2016.2.MK
     ∟w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika, związanych z uczestnictwem pracowników w Programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.581.2016.3.ZK
     ∟Czy przedmiotowa darowizna spowoduje u zbywającego (Wnioskodawcy) powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.555.2016.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe podzia3u maj1tku ma3?enskiego

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.799.2016.1.AW
     ∟Czy sprzeda? gruntu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-1.4512.107.2016.2.UG
     ∟Podatek od towarów i us3ug w zakresie wskazania podmiotu, na który ma zostaa wystawiona faktura oraz momentu powstania obowi1zku podatkowego.

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1038.16.1.EK
     ∟w zakresie opodatkowania wydania wierzytelnooci po?yczkowych

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1016.2016.1.KB
     ∟W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu Obligacji?

Dołącz do 37476 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj