Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: baza danych

 

baza danych 39 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.111.2018.2.PW
     ∟Brak obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu płatności uiszczanych za możliwość korzystania z internetowych baz danych oraz portali rekrutacyjnych.

2017.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.179.2017.2.JF
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla świadczonych na rzecz Spółki A usług standaryzacji bazy danych

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.139.2017.2.AD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.15.2017.2.ZD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2015.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-144/15-4/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na zakup usług związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych, poniesionych na podstawie faktur wystawianych w ww. zakresie przez Kontrahentów.

2014.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-876/13-4/KK
     ∟1. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, że koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na czasowe uzyskanie dostępu do danych z bazy potencjalnych klientów, będącej własnością innego podmiotu, na podstawie umowy z dnia 14.08.2013 X. (kserokopia w załączeniu do wniosku), w celu ich jednorazowego wykorzystania stanowią w całości koszty uzyskania przychodów w okresie ich poniesienia na podstawie otrzymanej faktury VAT, jako inne koszty niż koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami (art. 15 ust.4d i 4e ustawy CIT)?2. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, że koszty reklamy i marketingu ponoszone przez Wnioskodawcę na zakup usług telemarketingowych stano...

2013.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/423-74/13/TK
     ∟Czy dochód kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych opisany w stanie faktycznym powinien zostać opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. „podatkiem u źródła”) w rozumieniu art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Stanami Zjednoczonymi?

2013.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-361/13/JS
     ∟Czy wydatki na nabycie praw i obowiązków określonych Umową stanowią podatkową wartość niematerialną i prawną (nietechniczny know-how) określoną art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów Spółki w postaci odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w okresie wynikającym z art. 16m ust. 1 pkt 4 tej ustawy?

2012.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-503/12-4/AJ
     ∟W jaki sposób Spółka powinna zaliczyć poniesione wydatki na zakup bazy danych dotyczącej wyników rozgrywek sportowych do kosztów podatkowych ? (jednorazowo, w czasie, poprzez amortyzację) ?

2012.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-328/12/AM
     ∟Czy należność z tytułu zawarcia umowy kupna-sprzedaży praw do bazy danych klientów oraz praw i obowiązków wynikających z umów handlowych z tymi klientami, stanowiąca know-how, nie mieści się w pojęciu należności licencyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w konsekwencji wypłata takiej należności nie powoduje konieczności pobrania przez Spółkę podatku „u źródła”?

2012.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-6/12-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z zakupem bazy danych teleadresowych.

2012.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-484/11-7/ŁM
     ∟Czy w związku z nabyciem Bazy klientów, Spółka była zobowiązana do pobrania i odprowadzenia tzw. „podatku u źródła” z tytułu osiągniętego przez Y przychodu powstałego wskutek zbycia Bazy klientów?

2012.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-484/11-6/ŁM
     ∟Od jakiego momentu Baza klientów powinna być amortyzowana?

2012.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-484/11-5/ŁM
     ∟Czy w świetle przepisu art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości praw do Bazy klientów przez okres 60 miesięcy, zgodnie z przepisem art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-484/11-4/ŁM
     ∟Czy nabycie przez Spółkę Bazy klientów, może być uznane za nabycie informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know - how), o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-429/11-2/MC
     ∟1. Czy nabyte przez Kupującego relacje z klientami mogą być uznane za informację związaną ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie handlowej (know - how), o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy w świetle przepisu z art. 16m ust. 1 pkt 4 w/w ustawy istnieje możliwość dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od wartości tych praw?

2011.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1372/11/AK
     ∟Czy w przypadku zawarcia umowy z dostawcą z Indii Spółka będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku na podstawie art. 26 ust. 1 updop (podatek u źródła) w związku z uiszczaniem opłat z tytułu subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz danych? (pytanie przedstawione we wniosku jako drugie)

2011.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1206/11/AK
     ∟Czy w przypadku zawarcia umowy z dostawcą ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Spółka będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku na podstawie art. 26 ust. 1 updop (podatek u źródła) w związku z uiszczaniem opłat z tytułu subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz danych? (pytanie przedstawione we wniosku jako pierwsze)

2011.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-649/11-5/MS
     ∟1. Czy w związku z faktem, iż pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki trwa od dnia 22 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Spółka będzie stosowała w pierwszym roku podatkowym przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.?2. Czy baza danych będzie stanowiła dla Spółki podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną?3. Wg jakiej wartości należy określić wartość początkową otrzymanej w drodze aportu bazy danych w przypadku powstania dodatniej wartości firmy?

2011.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-105/11-7/MC
     ∟Czy w przypadku zawarcia ww. umów, Wnioskodawca będzie obowiązany do pobrania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (podatek u źródła) w związku z uiszczaniem opłat z tytułu subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz naukowych uiszczanych na rzecz dostawców i wydawców?

2011.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-105/11-6/MC
     ∟Czy w przypadku zawarcia ww. umów, Wnioskodawca będzie obowiązany do pobrania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (podatek u źródła) w związku z uiszczaniem opłat z tytułu subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz naukowych uiszczanych na rzecz dostawców i wydawców?

2011.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1823/10/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji platform tematycznych na Politechnice

2011.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-614/10/AW
     ∟Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie baz danych klientów i przejecie praw i zobowiązań z umów z tymi klientami można uznać za wydatek poniesiony na zakup know-how, który powinien być amortyzowany?Czy w sytuacji uznania, iż wydatki na zakup baz danych klientów wraz z przejęciem praw i zobowiązań z umów z tymi klientami nie stanowią know-how można je zaliczyć do pośrednich kosztów uzyskania przychodu?

2010.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-173/10-4/KS
     ∟należy uznać, iż prowadzona przez Wnioskodawczynię pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie wykonywania usług baz danych (oznaczonych symbolem PKWiU 72.40.11.) podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%.

2010.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-147/10-2/MK1
     ∟- sposób opodatkowania nagród otrzymanych w zamian za wypełnienie kwestionariuszy/ankiet - możliwość stosowania zwolnienia podatkowego

2010.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-683/09-3/DG
     ∟Czy zakup bazy danych, mapy zasadniczej należy potraktować jako zakup usługi elektronicznej i zakwalifikować w koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2009.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-636/09-2/AJ
     ∟1. Czy prawa do bazy danych ofert oraz klientów, które są informacjami o potencjalnych nabywcach (rynku zbytu) odczynników hematologicznych niezbędnych dla prawidłowej pracy analizatorów, mogą być uznane za informację zawiązaną ze zdobytym doświadczeniem w dziadzienie handlowej (know-how), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? 2. Czy wobec tego w świetle przepisu art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych istnieje możliwość dokonywania przez podatnika odpisów amortyzacyjnych od wartości tych praw przez okres 60 miesięcy w warunkach określonych w art. 16b ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy ?

2009.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-714/09-2/ES
     ∟Datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy określić zgodnie z cytowanym powyżej art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu wynika wprost, iż moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem takiego stanu faktycznego jak uregulowanie należności. Reasumując stwierdzić należy, iż Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu udostępniania infrastruktury teleinformatycznej (usługi przepłacone i wykup dodatkowego transferu) w momencie otrzymania środków pieniężnych z tytułu ich sprzedaży.

2009.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-387/09-2/AD
     ∟W którym momencie – przy świadczeniu usług udostępniania oprogramowania – powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług oraz obowiązek wystawienia faktury VAT, jeżeli klient jest przedsiębiorcą lub jako osoba nie będąca przedsiębiorcą żąda wystawienia faktury?

2009.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-87b/09/RS
     ∟Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zakupu usługi, czy w momencie dokonanej zapłaty i wystawienia w tym samym dniu faktury wewnętrznej?

1 2

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj