Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: były wspólnik

 

były wspólnik 26 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-573/16/AW
     ∟w zakresie ustalenia, czy w momencie sprzedaży Aktywów Wnioskodawca jako wspólnik Spółki Osobowej jest uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości bilansowej Aktywów wynikającej z ksiąg Spółki Osobowej na dzień sprzedaży Aktywów

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-417/16/AW
     ∟w zakresie ustalenia, czy w momencie sprzedaży Aktywów Wnioskodawca jako wspólnik Spółki Osobowej jest uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości bilansowej Aktywów wynikającej z ksiąg Spółki Osobowej na dzień sprzedaży Aktywów

2011.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-245/11/WM
     ∟1. Czy z uwagi na konieczność zabezpieczenia źródła przychodu, jakim jest przedmiotowa nieruchomość zabudowana, wydatek poniesiony na spłatę byłego wspólnika będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy w sytuacji, gdy w czasie trwania spółki nie wystąpił przyrost majątku spółki, którego źródłem byłyby przekazywane wcześniej opodatkowane dochody wspólników spółki, na powiększenie jej majątku?2. W przypadku, gdy odpowiedź na pyt. 1 będzie pozytywna, to czy za dzień poniesienia kosztu należy uznać dzień dokonania spłaty na podstawie dowodu zapłaty?

2010.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1367/09/PP
     ∟Jak należy dokonać podziału przychodów i kosztów uzyskania przychodów dotyczących miesiąca przekształcenia sp. z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną, aby prawidłowo ustalić w tym miesiącu dochód przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

2010.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1554/09-3/EN
     ∟Jeżeli podatek od towarów i usług jest nienależny, to czy byłym wspólnikom przysługuje zwrot podatku – stosownie do art. 14 ust. 9a i następne ustawy o podatku od towarów i usług?

2008.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-43/08/EJ
     ∟przeniesienie własności lokalu na rzecz ustępującego wspólnika ze spółki cywilnej tytułem zwrotu wkładu podlega VAT, o ile spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy budowie budynku

2008.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-356/08/EJ
     ∟wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej, gdy zostanie w niej jeszcze dwóch wspólników nie wywołuje skutków na gruncie podatku VAT, tzn. przepis art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy nie znajduje zastosowania.

2007.12.28 - Izba Skarbowa w Krakowie - PD-1/42180-53/07
     ∟Czy wypłacone przez Spółkę – na skutek przekształcenia podmiotu – byłym wspólnikom kwoty odpowiadającej wartość udziałów zgodnie z art. 565 k.s.h. tj. Na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia stanowią dla Jednostki koszty uzyskania przychodów?

2007.04.27 - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim - US I/1-415/6/2007
     ∟Czy uzyskany przez podatnika zwrot wkładu i otrzymana część wspólnego majątku nabytego w czasie trwania spółki cywilnej, odpowiadająca udziałowi podatnika w zyskach spółki w związku z jego wystąpieniem ze spółki cywilnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ? Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez Pana we wniosku złożonym w tut. organie 05.03.2007r. z uzupełnieniem z 07.03.2007 r., i z 25.04.2007 r. wg którego uzyskany przez Pana zwrot wkładu i otrzymana część wspólnego majątku spółki nabytego w czasie jej trwania, odpowiadająca Pana...

2007.03.12 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - P3/415-8/07
     ∟Czy odchodzący wspólnik spółki jawnej płaci podatek dochodowy od wypłaconego w pieniądzu udziału kapitałowego powyżej wartości wniesionej do spółki ?

2006.08.30 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - II US pb IB / 45 - 64 / 159c/54 / 06 / KSz
     ∟czy od zapłaconych odsetek od udziału kapitałowego wypłaconych dla wspólnika spółki jawnej w związku z jego wyłączeniem z tej spółki należy potrącić podatek dochodowy? Stan faktyczny Z pism płatnika wynika, że w dniu 12.03.2002 r. Spółka wniosła do Sądu Okręgowego w Białymstoku pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki, a w dniu 19.12.2002 r. Sąd postanowił o wyłączeniu wspólnika. Spółka wypłaciła wkład w kwocie 21.000 zł oraz sporządziła bilans w wartości zbywczej spółki na dzień 28.02.2002 r., zgodnie z zawartą ugodą. Ponieważ pełnomocnik wyłączonego wspólnika /żona/ nie zgadzała się z wyceną Spółki, Sąd Okręgowy postanowieniem z dni...

2006.08.30 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - II US pb IB / 415 - 63 / 159b/55 / 06 / KSz
     ∟czy od wypłaconego wkładu i udziału dla wspólnika spółki jawnej w związku z jego wyłączeniem z tej spółki należy potrącać podatek dochodowy od osób fizycznych?Stan faktyczny Ze złożonego wniosku o wydanie interpretacji wynika, że w dniu 12.03.2002 r. Spółka wniosła do Sądu Okręgowego w Białymstoku pozew o wyłączenie wspólnika ze Spółki, a w dniu 19.12.2002 r. Sąd postanowił o wyłączeniu wspólnika. Spółka wypłaciła wkład w kwocie 21.000 zł oraz sporządziła bilans w wartości zbywczej spółki na dzień 28.02.2002 r., zgodnie z zawartą ugodą. Ponieważ pełnomocnik wyłączonego wspólnika /żona/ nie zgadzała się z wyceną Spółki, Sąd Okręgowy...

2006.07.17 - Urząd Skarbowy w Głogowie - PM 436/1/2/2006
     ∟Czy przeniesienie własności samochodu będącego własnością spółki cywilnej na rzecz byłej wspólniczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2006.02.16 - Izba Skarbowa w Łodzi - PBI-2/4117/IN-4/DUSŁ-G/06/MM
     ∟Czy kwoty wydatkowane na odkupienie majątku od spadkobierców zmarłego współnika stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki ?

2006.01.27 - Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - PDFD/415-0103/05
     ∟Stan faktyczny: z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, iż z dniem 31.12.2004r. z trzyosobowej spółki jawnej, której jest Pani udziałowcem wystąpił jeden wspólnik. Sporządzono wycenę aktywów spółki oraz sporządzono bilans zgodnie z art. 65 kodeksu spółek handlowych, w którym ustalono kapitał wspólny spółki jawnej. W celu umorzenia zobowiązania spółki F.H. (.....) Sp. jawna w zamian za udział kapitałowy, który powinien być wypłacony w pieniądzu, wychodzącemu wspólnikowi wydała aktywa spółki ( budynek na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa, towary handlowe, samochód oraz wyposażenie sklepu), które wychodzący wspólnik wy...

2005.12.09 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - PDFI/415-43/05
     ∟Czy wspólnik spółki jawnej powinien płacić podatek dochodowy od dochodów spółki, jeżeli decyzją Sądu został ze spółki wykreślony?

2005.12.09 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - PDF/415-43/05
     ∟Czy wspólnik spółki jawnej powinien płacić podatek dochodowy od dochodów spółki, jeżeli decyzją sądu został ze spółki wykreślony?

2005.09.26 - Izba Skarbowa w Rzeszowie - IS.I/1-4150/8/05, IS.I/1-4150/9/05
     ∟dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wypłaconej ustępującemu ze spółki wspólnikowi, z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków na rzecz pozostających w spółce dwóch wspólników Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 8.07.2005 r. na postanowienie

2005.08.02 - Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce - SD/415-33/05
     ∟Czy wystąpienie wspólnika ze spółki i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającemu temu wspólnikowi majątku spółki skutkuje powsttaniem przychodu do opodatkowania?

2005.07.26 - Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie - DUS-PP/443/67/2005
     ∟Czy dostawa towarów z remanentu likwidacyjnego dokonywana przez byłego wspólnika spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy musi być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrujacej

2005.06.10 - Urząd Skarbowy w Mielcu - US. VIII-436/1/05
     ∟Czy odpłatne zbycie ogółu praw i obowiązków występującego wspólnika spółki jawnej na rzecz pozostałych wspólników podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2005.04.12 - Izba Skarbowa w Rzeszowie - IS.I/2-415/297/04
     ∟dotyczy opodatkowania wypłat udziałów występujących ze spółki jawnej wspólników, obliczonych według zasad określonych w art. 65 kodeksu spółek handlowych (na podstawie bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki), które realizowane będą ratalnie na podstawie porozumienia stron Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez

2005.02.25 - Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu - PDF/E/005-1-10/05
     ∟1. Czy w przypadku wypłacenia Podatnikowi kwoty 300.000zł w gotówce (zgodnie z umową przeniesienia ogółu praw i obowiązków związanych z udziałem w spółce jawnej “O.”), powstanie po Jego stronie obowiązek zapłaty podatku w wysokości 3.809,60 zł?2. Czy przyznana kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej?

2004.12.29 - Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - US-I/415/3/52/2004
     ∟1. Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpią:a. u wspólników występujących ze spółki,b. u wspólników nadal prowadzących spółkęw przypadku, gdy wartość zbywcza majątku jest równa wartości księgowej (wartości udziałów kapitałowych)?2. Czy pomiędzy wspólnikami winna być spisana umowa o ewentualne naliczanie odsetek za odroczone terminy spłaty udziałów wspólnikom występującym ze spółki?

2004.05.13 - Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie - IS.IX/1-415/48/04
     ∟dotyczy konsekwencji podatkowych przekazania wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej nieruchomości będącej własnością spółki

2004.04.26 - Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie - IS.IX/1-415/23/04
     ∟ Interpretacje podatkowe   Rodzaj dokumentuinformacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowegoSygnaturaIS.IX/1-415/23/04Data2004.04.26AutorIzba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w KrośnieTematPodatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Odliczenia wydatków inwestycyjnychSłowa kluczowebyły wspólnikspółka cywilnaulga inwestycyjnautrata prawa do ulgi

1

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj