Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwrot świadczenia

 

zwrot świadczenia 40 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2013.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-290/13-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu zwrotu całości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.

2013.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-191/13-2/MK
     ∟Zwrot środków zgromadzonych na IKZE dokonany w warunkach określonych w przepisie art. 2 pkt 15 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (zwrot – wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej) oznacza, iż Wnioskodawca ma obowiązek wykazać w zeznaniu podatkowym przychód w wysokości wykazanej w otrzymanej od instytucji ubezpieczeniowej informacji PIT-8C i zapłacić podatek od całości kwot wycofanych z IKZE, jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w ww. art.20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-440/12/BD
     ∟Czy pracodawca postąpił prawidłowo wystawiając PIT-8C i wykazując w nim kwotę podatku od odprawy jako przychód Wnioskodawczyni jak również ujmując ten podatek od odprawy w PIT-11 w pozycjach przychód oraz pobrana zaliczka?

2012.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-70/12-5/ASZ
     ∟1) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 każdemu pracownikowi aktualnie zatrudnionemu oddzielnie za poszczególne lata: 2008, 2009, 2010? Czy w związku z tym, że składki za te lata wpłacone zostaną dopiero w roku 2012 wszystko ująć w jednym rozliczeniu rocznym PIT – 11 za 2012 r.?2) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 byłych pracowników (w tym nieżyjących), skoro Wnioskodawca zamierza odstąpić od egzekwowania od tych osób należności z tytułu zaległych składek w części, w której winny być sfinansowane ze środków pracownika?

2012.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-70/12-4/ASZ
     ∟1) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 każdemu pracownikowi aktualnie zatrudnionemu oddzielnie za poszczególne lata: 2008, 2009, 2010? Czy w związku z tym, że składki za te lata wpłacone zostaną dopiero w roku 2012 wszystko ująć w jednym rozliczeniu rocznym PIT – 11 za 2012 r.?2) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 byłych pracowników (w tym nieżyjących), skoro Wnioskodawca zamierza odstąpić od egzekwowania od tych osób należności z tytułu zaległych składek w części, w której winny być sfinansowane ze środków pracownika?

2012.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-282/11-5/ASZ
     ∟Czy wartość zwracanych w 2011 r. przez zleceniobiorców płatnika kwot nienależnie wypłaconych na ich rzecz świadczeń (w związku z przekwalifikowaniem umów o dzieło na umowy zlecenia i związanym z tym obowiązkiem pomniejszenia umówionych wynagrodzeń z tych umów o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) należy odliczyć od obecnie ustalonego przez płatnika dochodu, będącego podstawą naliczenia zaliczek na podatek dochodowy wraz z pobranym podatkiem (zaliczką)?

2012.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-282/11-4/ASZ
     ∟Czy wartość zwracanych w 2011 r. przez zleceniobiorców płatnika kwot nienależnie wypłaconych na ich rzecz świadczeń (w związku z przekwalifikowaniem umów o dzieło na umowy zlecenia i związanym z tym obowiązkiem pomniejszenia umówionych wynagrodzeń z tych umów o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) należy odliczyć od obecnie ustalonego przez płatnika dochodu, będącego podstawą naliczenia zaliczek na podatek dochodowy wraz z pobranym podatkiem (zaliczką)?

2011.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-778/11/HK
     ∟Czy osoba, która pobrała nienależne świadczenie w 2010 r. winna dokonać zwrotu kwoty nienależnie pobranej w kwocie brutto, jeżeli zwrot tej kwoty nie nastąpił w danym roku podatkowym, czy też w kwocie netto, a płatnik winien dokonać korekty zaliczki na podatek dochodowy w deklaracji PIT-4R?

2011.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-311/11-2/MP
     ∟Czy, w wyrażeniu zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mieści się wyłącznie wynagrodzenie netto wraz z zaliczką na podatek dochodowy, czy też, również składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne, czyli całe wynagrodzenie brutto? W jakiej kwocie, pracownik powinien zwrócić nienależnie pobrane wynagrodzenie: brutto kwotę 1.741,06 zł, czy netto kwotę 1.231,16 zł, powiększoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 154 zł, łącznie kwotę 1.367,06 zł?Czy zwrócone przez ZUS nadpłacone przez pracownika składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 238,69 zł i zdrowotne w kwocie 135,21 zł, należy doliczyć w miesiącu zwrotu do uzyskanych przez pracownika przychodów ze stosunku pracy i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?Czy i na podstawie jakiego dokumentu, pracownik powinien doliczyć w zeznaniu rocznym odliczoną od podatku w roku poprzednim składkę na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% w kwocie 116,43 zł?

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-491/11/MU
     ∟Obowiązki płatnika dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez pracownika.

2011.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-444/11/AA
     ∟Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym PIT-37 kwoty wpłaconej na rzecz FUS i w jakiej wysokości?Czy istnieje możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 kwoty wpłaconej do ZUS tytułem przekroczenia dochodu z pracy dodatkowej 70% średniej krajowej i w jakiej wysokości?

2011.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-490/11-2/AO
     ∟1. W jakiej kwocie (brutto czy netto) były pracownik powinien zwrócić Wnioskodawcy nienależnie pobrane wynagrodzenie i nagrody? 2. Czy użyte w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do nienależnie pobranych świadczeń wyrażenie: „w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy” oznacza wynagrodzenie wraz zaliczką na podatek dochodowy i składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, tj. pełne brutto, czy też oznacza wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

2011.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-346/11/RR
     ∟Jak ująć w zeznaniu podatkowym to zmniejszenie o 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) przychodu za 2008 r.? Czy złożyć korektę zeznania PIT za 2008 r., czy ująć to w PIT/O poz. 19 za 2010 r. (kwota dochodu i podatku za 2010 r. pozwala na to)?

2011.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-154/11-2/AJ
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

2011.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1315/10-2/WM
     ∟Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, kwota nadpłaty w podatku PIT za 2008 r. zwrócona przez Pracownika spółce XX w czerwcu 2010 r., stanowiąca uprzednio – jako świadczenie z tytułu PIT – część przychodu Pracownika, który został opodatkowany podatkiem PIT, będzie mogła zostać odliczona od dochodu Pracownika podlegającego opodatkowaniu w Polsce za rok podatkowy 2010 jako zwrot świadczenia pobranego nienależnie w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT?

2011.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-909/10-2/SP
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

2011.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-908/10-2/SP
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

2011.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-907/10-2/SP
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

2010.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-438/10/RS
     ∟Możliwość odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

2010.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-249/10/ŚS
     ∟Zwrot nienależnego świadczenia

2010.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-114/10/HK
     ∟W jaki sposób można odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2009r. kwotę „premii akwizycyjnej” zwróconej płatnikowi na podstawie wyroku sądowego?

2010.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-204/10/AŻ
     ∟1. Czy w przedstawionych okolicznościach stanu faktycznego dopuszczalne było dokonanie odliczenia kwot zwrotów od podstawy opodatkowania stosownie do regulacji art. 26 ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy wnioskodawca dokonując zwrotu części nienależnego świadczenia w kwocie 200.000,00 z w roku 2007 oraz pozostałej części w kwocie 290.000,00 zł w 2008r. mógł odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpowiednio zwrócone kwoty tylko w latach, w których zwroty były faktycznie dokonywane, czy też możliwe jest odliczenie zwrotów w kolejnych latach podatkowych?3. Czy w przypadku, gdy kwota zwrotów w poszczególnych latach, przekracza kwoty dochodu uzyskane w tych latach podatkowych, możliwe będzie odliczenie zwrotów od dochodów uzyskanych w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych?4. Czy w przypadku niedokonania odliczenia zwrotu dokonanego w 2007r. od podstawy opodatkowania roku 2007 i odpowiednio zwrotu dokonanego w 2008r. od podstawy opodatkowania roku 2008 możliwe jest złożenia obecnie korekty deklaracji podatkowych za lata 2007 i 2008?

2010.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-647/09-2/AS
     ∟Wartość nienależnie wypłaconej (bez podstawy prawnej) Pracownikowi kwoty pieniężnej, stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy.

2009.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-734b/09/ENB
     ∟Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie netto.

2009.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-734a/09/ENB
     ∟Zwrot nienależnych świadczeń o kwocie brutto - czy Wniskodawca winien dokonać korekty dokumentów.

2009.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-339/09/HK
     ∟Czy wnioskodawczyni może dokonać korekty zeznania podatkowego za 2008r. z uwzględnieniem zwróconego w 2009r. nienależnego świadczenia?

2009.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-79/09/AD
     ∟Odliczenie od dochodu kwoty zwróconej zaliczki jako nienależnie pobranego świadczenia.

2008.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-701/08/MK
     ∟Odliczenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

2008.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-409/08/RS
     ∟Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

2008.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-419/08-4/MG
     ∟W jakiej kwocie pracownik powinien zwrócić nienależnie pobrane wynagrodzenie? Czy w wyrażeniu „zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy” art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mieści się wyłącznie wynagrodzenie netto wraz z zaliczką na podatek dochodowy, czy też dodatkowo również składka na ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczenie społeczne, czy też całe wynagrodzenie brutto? Czy działanie pracodawcy polegające na korekcie wydanych uprzednio pracownikowi PIT-11, czy też PIT-40 będzie zgodne z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj