Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: biopaliwo

 

biopaliwo 44 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2013.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-20/13-6/JK
     ∟Zwolnienie energii elektrycznej wytworzonej z generatora napędzanego mikro pyłem ze słomy i biopaliwem

2013.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-37/13-4/SM
     ∟Spółka, importując i sprzedając olej palmowy rafinowany jako komponent do produkcji biopaliwa nie będzie obowiązana do zapłaty podatku akcyzowego

2010.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-14/10-3/TK
     ∟Czy w analizowanym stanie faktycznym wprowadzanie na rynek krajowy w roku 2010, biopaliwa ciekłego X, podlegać będzie opłacie paliwowej w wysokości 119,82zł za 1000 kg zgodnie z art. 37 h w zw. z art. 37 m ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym?

2010.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-14/10-2/TK
     ∟Czy w analizowanym stanie faktycznym biopaliwo ciekłe X, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według stawki 1565,00zł/1000 litrów, obniżonej o 1,565 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do benzyny silnikowej, z tym że kwota należnej akcyzy nie będzie mogła być niższa niż 10,00 zł/1.000 litrów?

2008.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-775/07-2/AB
     ∟Wywarzane przez Wnioskodawcę biopaliwa o symbolach PKWiU 24.66.48-90.10 i PKWiU 15.41.12-60.21, nie przeznaczane do użycia jako paliwa do silników samochodowych nie będą podlegały opłacie paliwowej

2007.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-56/07/KP
     ∟zwolnienie z podatku akcyzowego biokomponentów wykorzystywanych w procesie produkcji

2007.09.26 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/WVO/443-87/2007/AN
     ∟Czy sprzedaż oleju roślinnego na cele przemysłowe podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7% (art. 41 ust. 2 ustawy, z uwagi na zapis poz.21 załącznika Nr 3 do ustawy) niezależnie od miejsca produkcji (skład podatkowy) i końcowego przeznaczenia oleju roślinnego (do produkcji biopaliw)?

2007.06.18 - Izba Celna w Gdyni - 320000-PA-9110-I-6/07/EK
     ∟ Czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z akcyzy w przypadku produkcji biopaliwa poprzez blendowanie spełniające wymagania jakościowe oleju napędowego (PKWiU 23.20.15 lub 23.20.16) i biokomponentu w postaci estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (PKWiU 24.66.48-90.10).

2007.06.15 - Urząd Celny w Siedlcach - 446000-AP-0503-7/07/AP
     ∟1) Czy obok oświadczenia wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego ( Dz. U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm. ), do wniosku należy załączyć jakiekolwiek zaświadczenia wydane przez wymienione w tym przepisie inspekcje, tj. Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy?2) Czy planowane działania grupy „rolników” jest prawidłowe w odniesieniu do poszerzania przedmiotowej grupy i działania w tym zakresie na podstawie § 10 w/w...

2007.05.11 - Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy - ZD-2/443-60-16/07
     ∟Czy w związku z wejściem w życie ustawy o biopaliwach i postrzeganiem oleju rzepakowego jako biokomponentu Spółka nadal będzie mogła stosować stawkę VAT w wysokości preferencyjnej 7% w stosunku do całości dostaw tego towaru, niezależnie od sposobu wykorzystania przedmiotowego oleju przez nabywcę.

2007.03.19 - Urząd Celny w Białej Podlaskiej - 301000-PA-9103-7/07
     ∟Czy Spółka przy obrocie biopaliw może korzystać z ulgi w podatku akcyzowym, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego? Na podstawie art. 14a, 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19.12.2006r. uzupełnionego w dniu 05.02.2007r. p o s t a n a w i a muznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, dot. ulgi w podatku akcyzowym, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2b rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.). U z a s a d n i e n i e W dniu 19.12.2006r. wpłynął do tut. Urzędu Celnego wniosek złożo...

2007.03.01 - Urząd Celny w Ciechanowie - 447000-PA-9119-6/07/1796/AF
     ∟Czy dopuszczalne jest wytwarzanie oleju rzepakowego stanowiącego biokomponent biopaliw ciekłych poza składem podatkowym?

2007.01.26 - Izba Celna w Warszawie - 440000-PA-9116-569/06/1134/GK
     ∟ Czy produkcja biopaliw o zawartości 30% estrów rzepakowych oraz 70% zawartości oleju napedowego uprawnia do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego w wysokości określonej na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego oraz jakie warunki wynikające z przepisów dotyczących podatku akcyzowego powinien spełnić producent, aby skorzystać z tego zwolnienia?

2007.01.26 - Izba Celna w Warszawie - 440000-PA-568/06/1133/GK
     ∟ „Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe biopaliw o zawartości 30% estrów rzepakowych oraz 70% zawartości oleju napędowego uprawnia do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego w wysokości określonej na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w wysokości 2,20zł od 300 litrów dodanych do tych paliw biokomponentów w odniesieniu do 1000 litrów gotowego wyrobu?

2007.01.25 - Urząd Celny I w Warszawie - 441000-PA-9100I-38/06/3844/EU
     ∟Sposób wyliczenia ulgi w podatku akcyzowym w przypadku produkcji paliw ciekłych oraz biopaliw ciekłych z zawartością biokomponentów, stosownie do treści § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.).

2007.01.24 - Izba Celna w Białej Podlaskiej - 300000-PA-91101-3/07
     ∟Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie

2007.01.24 - Izba Celna w Białej Podlaskiej - 300000-PA-91101-2/07
     ∟Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie

2007.01.24 - Izba Celna w Białej Podlaskiej - 300000-PA-91101-1/07
     ∟Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie

2007.01.18 - Izba Celna w Warszawie - 440000-PA-9116-507/06/1038/GK
     ∟„Czy Spółka może dokonać przemieszczenia przedmiotowych biokomponentów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn.zm.) bez spełnienia wymogów określonych w § 12 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?"

2007.01.12 - Urząd Celny w Białej Podlaskiej - 301000-PA-9103-31,32/06
     ∟Czy podmiotowi nabywającemu paliwo ciekłe z 20 % dodatkiem biokomponentu od firmy ze Wspólnoty należy się zwolnienie podatkowe zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 72 poz. 500 z póżn. zm.) , w kwocie 2,20 zł od każdego litra biokomponentu użytego do produkcji zakupionego paliwa ciekłego.

2007.01.05 - Urząd Celny w Nowym Sączu - 353000-RPA-91109-1/07
     ∟Czy nabywając wewnątrzwspólnotowo, w procedurze zawieszonej akcyzy, biopaliwo ciekłe z zawartością biokomponentów powyżej 20% może na terenie składu podatkowego zmieszać go z olejem napędowym (również sprowadzonym w procedurze zawieszonej akcyzy) a wyprowadzając ze składu podatkowego produkt w postaci oleju napędowego z zawartością 20% biokomponentów (o zawartość siarki do 0,001%) może korzystać ze zwolnienia w wysokości 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw, określonego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego(tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku Nr 72, poz. 500)? Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 or...

2006.11.28 - Urząd Celny w Białej Podlaskiej - 301000-PA-9103-33/06/WN
     ∟Strona ma zamiar dokonywać zakupu w procedurze zawieszonej akcyzy estru metylowego wyższego kwasu tłuszczowego na składzie podatkowym produkującym estry i przemieszczać je do składu produkcyjnego posiadającego koncesję na produkcję biopaliwa. Strona oświadczyła, iż posiada stosowne umowy na magazynowanie ww. produktów oraz na produkcję biopaliwa przez ten skład. Wymienione produkty w całym okresie produkcyjnym będą stanowić własność Strony. Następnie, Strona podniosła następujące kwestie:- momentu powstania obowiązku podatkowego,- kto będzie korzystającym z ulgi podatkowej,- kto będzie sprzedawcą biopaliwa,- kto będzie właścicielem komponentów użytych do ...

2006.10.27 - Urząd Celny II w Łodzi - 362000-RPA-9105-14E/2006/ZK
     ∟Wskazanie podatnika oraz uprawnionego do skorzystania z ulg, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przy wyprowadzeniu biopaliw ze składu podatkowego /biopaliwa są produkowane przez prowadzącego skład podatkowy na zlecenie właściciela towarów/.

2006.10.23 - Urząd Celny w Kielcach - 341000-RPA-911-19/06
     ∟Jaka jest wysokość zwolnienia od akcyzy z tytułu zawartości 30% biokomponentu w paliwie Biodiesel sprowadzanym ze Słowacji w nabyciu wewnątrzwspólnotowym?

2006.10.04 - Izba Celna w Kielcach - 340000-SPA-9118-7/06
     ∟Pytanie podatnika dotyczyło zwolnienia od akcyzy czystego oleju rzepakowego i czystego estru metylowego oleju rzepakowego używanych do napędu autobusów, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

2006.08.29 - Urząd Celny w Pruszkowie - 445000-PA-9104-40/06/90/KN
     ∟"Czy używając do produkcji biopaliw ciekłych ww. biokomponent, który spełnia normy jakościowe przewidziane w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934 ze zm.) Spółka ma prawo do zwolnień z akcyzy przewidzianych w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zm.)?".

2006.08.28 - Urząd Celny II w Łodzi - 362000-RPA-0630-44/05/PB
     ∟Czy nabywając paliwa z zawartością biokomponentów, z zapłaconą akcyzą, podmiot będzie mógł korzystać ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 12 ust. 1 pkt 2 i § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97/04, poz. 966 z późn. zm.) oraz w jaki sposób należy prowadzić ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem?

2006.08.24 - Urząd Celny w Nowym Sączu - 353000-RPA-911-12/06
     ∟Czy produkcja i sprzedaż biokomponentów zwolniona jest z podatku akcyzowego".

2006.08.07 - Izba Celna w Szczecinie - 420000-WPA-9143-52/06/ES
     ∟Spółka XX, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z wnioskiem z dnia 23 listopada 2005 roku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem wniosku było pytanie, czy zakupione wewnątrzwspólnotowo oleje napędowe oraz benzyny zawierające do 5 % biokomponentów mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami).

2006.08.04 - Izba Celna w Warszawie - 440000-PA-9116-216/06/447/GK
     ∟ "Czy Spółka jest zobowiązana do zapłaty akcyzy za kupowane biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw? Czy przedstawiony projekt oświadczenia składanego sprzedawcy, iż biokomponenty zostaną zużyte do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych jest zgodny z § 12 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?

1 2

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj