Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: amortyzacja degresywna

 

amortyzacja degresywna 41 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-993/14-2/GJ
     ∟1. Czy w przypadku stosowania amortyzacji degresywnej z art. 16k ustawy o CIT, Spółka ma obowiązek przejścia na amortyzację liniową? 2. Czy Spółka może amortyzować przedmiot leasingu wg stawki 20% po zmianie kwalifikacji przedmiotu leasingu, czy powinna kontynuować amortyzację wg stawki 14 %? 3. Czy w związku ze zmianą klasyfikacji pojazdu ze specjalnego na osobowy, Spółka ma prawo obliczyć wartość hipotetyczną netto, w oparciu o stawkę 14 % do momentu zmiany kwalifikacji, a po zmianie kwalifikacji, licząc począwszy od miesiąca następującego po zmianie kwalifikacji do końca trwania podstawowego okresu umowy leasingu, według stawki 20%, czy też powinna wyliczyć tę wartość na podstawie stawki 14 % dla całego okresu? 4. Czy Spółka może sprzedać przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu po cenie hipotetycznej wartości netto, ustalonej wg zasad przedstawionych w pytaniu numer 3, dla przedmiotu leasingu po zmianie jego kwalifikacji? 5. Czy zmiana kwalifikacji przedmiotu leasingu wpływa na zmianę warunków umowy leasingu, w szczególności w zakresie minimalnego okresu umowy leasingu oraz obliczania sumy opłat leasingowych?

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-256/14/WRz
     ∟Czy można metodą degresywną amortyzować wózek widłowy?

2013.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-168/13-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad amortyzacji środków trwałych.

2013.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-638a/12/AW
     ∟Czy Spółka ma prawo potraktować całą elektrownię (w skład której wchodzą: turbina, wieża, fundamenty, stacja kontenerowa wraz z przyłączem) jako jeden środek trwały sklasyfikowany w KŚT w rodzaju 346 oraz czy ma ona prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych tzw. „metodą degresywną” o której mowa w art 16k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-91/12-4/JD
     ∟Czy użyte w art. 17a pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa pdop), sformułowanie „według zasad określonych w art. 16k”, oznacza, że obliczenie wartości hipotetycznej netto, powinno zostać dokonane wyłącznie na podstawie metody amortyzacji degresywnej, określonej w art. 16k ust. 1, jednak przy zastosowaniu roku rozumianego jako 12 kolejnych miesięcy, po którym to okresie należy dokonać pomniejszenia wartości początkowej dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych w kolejnym roku, bez odnoszenia się do roku podatkowego finansującego?

2012.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-111b/12/AW
     ∟Czy w odniesieniu do opisanego zespołu wiatrowo-elektrycznego Spółka ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną i podwyższając o współczynnik równy 2,0, zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-478/11/PSZ
     ∟Czy zastosowany sposób amortyzacji (w pierwszym roku amortyzacja jednorazowa, a w kolejnych latach amortyzacja degresywna) jest prawidłowy?

2010.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-761/10/PC
     ∟Czy Spółka prawidłowo przyjęła degresywną metodę amortyzacji zakupionych pojazdów?

2010.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-319/10/PSZ
     ∟Czy Spółka może zastosować do zakupionego samochodu ciężarowego degresywną metodę amortyzacji?

2010.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-318/10/PSZ
     ∟Czy Spółka może zastosować do zakupionego samochodu degresywną metodę amortyzacji?

2010.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-276/10/PSZ
     ∟Czy Spółka może zastosować do zakupionego samochodu ciężarowego degresywną metodę amortyzacji?

2009.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-130/09-2/AG
     ∟Czy sposób, jaki został przyjęty w ewidencji środków trwałych Wnioskodawca może traktować jako liniowy, a różnicę z 2008 roku (8.296,10 zł) potraktować jako koszt uzyskania przychodów i ująć w całości w podatkową księgę przychodów i rozchodów w miesiącu grudniu 2008 roku?Jeżeli będzie to amortyzacja liniowa, to czy Wnioskodawca powinien również dokonać korekty rozliczeń rocznych za ubiegłe lata?Czy sposób, który został przyjęty traktować jako metodę degresywną – przy zastosowaniu współczynnika 0, a w kolejnych latach zastosować współczynnik 2 i amortyzować środki trwałe do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową?

2008.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-511/08/PSZ
     ∟Zastosowanie metody degresywnej w przypadku amortyzacji urządzeń klimatyzacyjnych.

2008.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-510/08/PSZ
     ∟Zastosowanie metody degresywnej w przypadku amortyzacji urządzeń klimatyzacyjnych.

2008.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-509/08/PSZ
     ∟Zastosowanie metody degresywnej w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych.

2008.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-206/08-5/KS
     ∟W jaki sposób prawidłowo ustalić wartość początkową dla odpisów amortyzacyjnych środków trwałych ulepszonych w roku nabycia, dla których zastosowana jest metoda degresywna?

2008.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-384/07/AM
     ∟1.Czy zakupione i/lub wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej: motocykle, pojazdy czterokołowe quady, skutery śnieżne, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą są w świetle zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych samochodami osobowymi? 2.Czy wobec zakupionych wyżej wymienionych pojazdów (motocykli, pojazdów czterokołowych quad, skuterów śnieżnych) wykorzystywanych i używanych na potrzeby przedsiębiorstwa obowiązują ograniczenia wynikające z art.16 ust. 1 pkt 4, pkt 49, pkt 51 ustawy o pdop oraz ograniczenia wymienione w art. 16k ust. 1 i ust. 7 ustawy o pdop?3.Czy motocykle, motorowery, pojazdy czterokołowe quady oraz skutery śnieżne...

2007.09.27 - Urząd Skarbowy Łódź-Polesie - IA-415/120/2007
     ∟ Czy mam prawo w roku 2005, jak również w latach następnych, tj. 2006-2007 skorzystać z podwyższenia wybranej z ,,Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych" stawki amortyzacyjnej dla opisanego środka trwałego o współczynnik 3,0 ? Ile będzie wynosić stawka amortyzacyjna w przypadku jej podwyższenia o współczynnik 3,0 ?Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007r.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia...

2007.02.26 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/127-2/06
     ∟Dot. kwalifikacji samochodu jako ciężarowy i amortyzowania go metodą degresywną.

2006.12.20 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-319/06/MK
     ∟Czy prawidłowo zwiększono wartość początkową środka trwałego (zespół energetyczno-wiatrowy z Grupy 3 KŚT), przyjętego do użytkowania w marcu 2006 r., o poniesione w maju 2006 r. nakłady na ulepszenie i od czerwca 2006 r. naliczano amortyzację od zwiększonej na skutek ulepszenia wartości początkowej środka trwałego, przy stosowanej „degresywnej metodzie” amortyzacji z art. 16k?

2006.10.12 - Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto - EDB/415-33/06/HZA
     ∟Czy po dokonaniu zmiany przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy spółka będzie mogła nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną i amortyzować pojazd aż do zrównania odpisów z wartością zakupu netto ?

2006.09.29 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PD-4230Z-44/06/EP
     ∟1) czy prawidłowe jest stanowisko, że otrzymując informację od Korzystającego o zmianie rodzaju samochodu z ciężarowego na osobowy, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu nie ma obowiązku zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową ? 2) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu specjalnego ( stawka amortyzacji 14 % ) na samochód ciężarowy lub osobowy ( stawka amortyzacji 20 % ), Finansujący ma prawo począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmian stawki amortyzacji na 20 % ? 3) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestr...

2006.09.13 - Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu - PDIA/415-9/2006
     ∟Zmiana stawki odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu degresywnej metody amortyzacji, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. P o s t a n o w i e n i e

2006.07.31 - Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu - 1425/033/415/18/2006/MZ
     ∟Jak należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od srodków trwałych zaliczonych do grup 3-6 KŚT, od ktorych dokonano w pierwszym roku podatkowym jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokosci 30% wartosci początkowej?Firma złożyła w tut. Urzędzie pisemne zapytanie dot. prawidłowości dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody degresywnej. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: Jak należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zaliczonych do grup 3 – 6 KŚT, od których dokonano w pierwszym roku podatkowym jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% wartości początkowej:1.Czy w drugim roku poda...

2006.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - PBB2-4117/3-0063/2006
     ∟Czy amortyzując budynek mieszkalny, przeznaczony na wynajem,według stawki amortyzacji 1.5% podatnik może, w 2006r. podwyższyć roczną stawkę amortyzacji z 1.5% do 10% w oparciu o art. 22j ust. 1 pk3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2006.06.12 - Izba Skarbowa w Łodzi - II-2/4210-14/06/Int.
     ∟Czy w przypadku środków trwałych amortyzowanych metodą degresywną, można dokonywać miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg formuły:{wartość środka trwałego x 2,00 x roczna stawka amortyzacyjna z Wykazu} / 12 m-cyniezależnie od tego ile miesięcy kalendarzowych liczy rok podatkowy.Pismem z dnia 13.02.2006r. znak L.dz. 60/GK/2006, uzupełnionym pismem (faks) znak L.dz. 218/GK/2006 z dnia 26.04.2006r. - X Sp. z o.o. z/s w Łodzi wystąpiło do

2006.01.20 - Urząd Skarbowy w Raciborzu - PDFP/415-1/06/3658
     ∟ Czy samochód ciężarowy powinien być amortyzowany przy zastosowaniu stawek podwyższonych do roku, w którym nastąpi zrównanie rocznej kwoty amortyzacji obliczonej metodą liniową z zastosowaniem stawek podstawowych z kwotą amortyzacji obliczona metodą degresywną? Czy w świetle przepisów o podatku dochodowym samochód spełnia wymogi samochodu ciężarowego i czy suma odpisów amortyzacyjnych może być równa wartości początkowej samochodu, która jest wyższa niż 20.000 EURO?

2005.12.21 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - IIUSpbIA/1/415-88/347b/109/05/BB
     ∟Czy zmiana w dowodzie rejestracyjnym statusu samochodu z ciężarowego na osobowy nie pozbawi prawa amortyzacji tegoż samochodu metodą degresywną? STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że 14.12.2004r. zakupili Państwo samochód ciężarowy RENAULT KANGOO 2 o ładowności 735 kg i liczbą miejsc 5. Samochód spełniał warunki do dokonania pełnego odliczenia podatku VAT. Samochód wprowadzono jako środek trwały firmy i Spółka skorzystała z prawa odliczenia podatku naliczonego przy jego zakupie. Do amortyzacji tegoż środka trwałego wybrali Państwo metodę degresywną. Obecnie w trakcie przeglądu technicznego chcą Państwo wymontować z pojazdu ...

2005.09.28 - Pomorski Urząd Skarbowy - DP/P1/423-0093/05/AP
     ∟Czy stosowanie degresywnej metody amortyzacji środka trwałego ma charakter ulgi w ramach udzielanej przedsiębiorcom indywidualnej pomocy de minimis?

2005.09.26 - Izba Skarbowa w Białymstoku - PBI/4117/i/12/AK/05
     ∟Czy podatnik przy ustaleniu metodą degresywną wysokości odpisów amortyzacyjnych ze względu na fakt, iż ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie miasta Grajewa, ma prawo od roku podatkowego 2001 podwyższyć stawki amortyzacyjne dla używanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT współczynnikiem 3,0 , o którym to współczynniku mowa w art. 22k ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Pełnomocnik Strony w dniu 2.05.2005r. złożył wniosek o udzielenie pisemnej informacji w trybie art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze z...

1 2

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj