Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: konkubinat

 

konkubinat 30 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.389.2019.1.ASZ
     ∟Dot. opodatkowania otrzymanej kwoty tytułem zwrotu poniesionych nakładów na budowę domu

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.48.2019.1.MCZ
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania przy darowiźnie obciążonej poleceniem darczyńcy

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.131.2019.2.JG1
     ∟zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.492.2018.1.AK
     ∟Skorzystanie ze zwolnienia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

2018.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.504.2018.3.IF
     ∟w zakresie skutków podatkowych użyczenia lokalu mieszkalnego

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.215.2017.3.MD
     ∟Zwolnienie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycia przez zstępnego (syna) w spadku po matce roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.441.2017.3.MD
     ∟Ugoda o zwrot nakładów na nieruchomość wynikających z roszczenia wchodzącego w skład masy spadkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-424/15/MCZ
     ∟skutki podatkowe podziału majątku zgromadzonego w trakcie trwania konkubinatu

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-843/15-3/DJ
     ∟Rozliczenie w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

2015.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/415-1020/14/RH
     ∟Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z preferencyjnego rozliczenia podatku za 2014 r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-856/14-3/JK
     ∟Odkupując od konkubiny udział w lokalu mieszkalnym w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Wnioskodawca będzie realizować „własne cele mieszkaniowe” poprzez zamieszkiwanie w nim to nie ma przeszkód prawnych, aby kwota ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w części w 2013 r. w wyniku dziedziczenia po zmarłym ojcu oraz w części w 2014 r. w darowiźnie od matki mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-209/14-2/MK
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nabycia spadku po konkubencie.

2013.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-881/13/MU
     ∟Możliwość rozliczenia podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (związek partnerski - konkubinat).

2013.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-546/13-6/KSM
     ∟Odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości w części przypadającej na udział nabyty w 1997 r. nie stanowi źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w cyt. przepisie. Tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Natomiast odpłatne zbycie nieruchomości w części przypadającej na udział nabyty w 2009 r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, bowiem dokonane zostało przed upływem pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym przepisie, tj....

2013.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-317/13/BD
     ∟Czy Wnioskodawczyni w latach 2009-2012 przysługiwało prawo do preferencyjnego rozliczania podatku od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci? Czy Wnioskodawczyni ma prawo do skorygowania zeznań podatkowych za lata poprzednie?

2012.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-592/12/HK
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni jest uprawniona do korzystania z prawa do wspólnego rozliczania się z dwójką dzieci z poprzedniego związku, przysługującego osobom samotnie wychowującym dzieci?

2012.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1143/11-2/ES
     ∟1. Czy osoby takie jak matka Wnioskodawczyni lub aktualny Jej partner (nie będący prawnym opiekunem Jej dziecka, już pełnoletniego) w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (po zmianach w 2011 r.) mogą mieć wpływ na to, że Zainteresowana nie będzie mogła od 2011 r. korzystać z opcji rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zasadami określonymi dla osób samotnie wychowujących dzieci? 2. Czy Zainteresowanej przysługuje prawo do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych wspólnie z córką, na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci?

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-596/11-6/JS
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

2011.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-219/11-2/JK
     ∟skutki podatkowe opłacenia przez Spółkę składek na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów statutowych, współmałżonków, konkubentów, spadkobierców, wykonawców testamentu oraz reprezentantów prawnych członków władz Spółki

2011.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-938/10/HK
     ∟Czy w sytuacji, gdy dziecko jest wychowywane przez oboje rodziców będących stanu wolnego, przysługuje im prawo do rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

2010.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-693/10-6/MP
     ∟Należy stwierdzić, iż od dnia wyjazdu z Polski i przeniesienia centrum interesów życiowych do Turcji Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Turcji, a zatem w Polsce podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-521/09-2/MP
     ∟W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na okoliczność, iż udostępnione przez konkubenta mieszkanie i należące do niego sprzęty oraz przedmioty gospodarstwa domowego, z których Wnioskodawca będzie korzystał, nie jest nieodpłatnym świadczeniem Wnioskodawcy w rozumieniu ww. przepisu. Jak bowiem wykazano wyżej, z nieodpłatnym świadczeniem mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy po stronie Wnioskodawcy powstałoby przysporzenie, mające konkretny wymiar finansowy. W rezultacie zdarzenie to nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania.

2009.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-443/09/MM
     ∟Czy osoba pozostająca w konkubinacie może skorzystać z opodatkowania przewidzianego dla osoby samotnie wychowującej dziecko?

2009.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-229/09-2/SP
     ∟Możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

2009.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1024/08/IL
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok, w przypadku gdy jego konkubina nie skorzysta z tego uprawnienia?

2008.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-885/08/BK
     ∟Wspólne opodatkowanie małżonków.

2008.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-461/08-2/MO
     ∟Czy w świetle powyższego stanu faktycznego Wnioskodawca prawidłowo interpretuje przepis art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczając się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

2008.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-83/08-2/JB
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 – 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy jego dochodów ?

2008.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-73/08/AD
     ∟Czy za rok 2007 uzyskane dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy, Wnioskodawca może opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

2006.03.06 - Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów - 1438/RM/436/art.14a/443/21/2005/68/2006/HM
     ∟Czy darowizna pieniędzy od konkubenta może być rozliczona wg. stawek podatku od spadków i darowizn dla podarników w I grupie podatkowej?

1

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj