Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kapitał akcyjny

 

kapitał akcyjny 27 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2012.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-134/09/12-S/KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na koszty ogólne działalności, tj. audyt prawny i finansowy oraz wydatków związanych z przygotowaniem i wejściem na publiczny rynek obrotu papierami wartościowymi, tj. wydatków na zakup usług notarialnych, promocję, reklamę i szkolenia.

2010.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-386a/10/MT
     ∟Dodatnia różnica pomiędzy wartością kapitału zakładowego Spółki przekształconej (Spółki akcyjnej) a wartością kapitału zakładowego Spółki przekształcanej (Spółki z o. o.) będzie stanowić dochód Wnioskodawcy kwalifikowanym jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych.

2010.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-427/10-2/JB
     ∟Spółka wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę akcyjną przy jednoczesnym przelaniu na kapitał akcyjny kapitału znajdującego się na kapitale zapasowym z tytułu przelania na niego aktywów ze sprzedaży nieruchomości nie powstanie obowiązek zapłaty podatku o którym mowa wart. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT?Spółka wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę akcyjną przy jednoczesnym przelaniu na kapitał akcyjny kapitału znajdującego się na kapitale rezerwowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu przelania na niego opodatkowanych zysków z lat ubiegłych nie powstanie obowiązek zapłaty podatku o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT?

2010.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-296/10-2/AK
     ∟skutki podatkowe związane z pokryciem ceny emisyjnej nowoutworzonych akcji kapitałem zapasowym Spółki

2010.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-993/09-4/ER
     ∟CIT - ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy

2008.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-412/07-2/IŚ
     ∟sprzedaż akcji nabytych przed 2004 r. a pdof

2008.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-410/07-2/IŚ
     ∟sprzedaż akcji nabytych przed 2004 r. a pdof

2008.02.08 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PP-II/4218Z-2/07/BB
     ∟Czy poniesione koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji (w szczególności wydatki na obsługę prawną, doradztwo finansowe, sporządzenie prospektu emisyjnego, opłaty związane z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata notarialna i opłata skarbowa) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia tych wydatków ?

2007.12.07 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PD-00650/05/EP/PP-II
     ∟Spółka postanowiła wprowadzić do obrotu publicznego oraz giełdowego akcje serii A i serii B w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju działalności gospodarczej.W związku z powyższym spółka poniosła szereg wydatków związanych w szczególności z : -doradztwem prawnym oraz finansowym, - przygotowaniem, drukowaniem oraz publikowaniem prospektu emisyjnego, - promowaniem oferty publicznej, - opłatami prawnymi ( sądowymi oraz notarialnymi ), - wprowadzeniem akcji do obrotu publicznego oraz giełdowego ( opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych Giełd, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych ). Zdaniem Spółki ponoszone koszty opisane w stanie faktycznym będą kosztami uzyskania przychodów Spó

2007.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-128/07-2/IŚ
     ∟Sprzedaż akcji nabytych przed 2004 r. a podatek dochodowy od osób fizycznych

2007.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-90/07-3/ŁM
     ∟Czy wydatki poniesione w związku z podniesieniem kapitału akcyjnego Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów?

2007.08.16 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/256/07/AG
     ∟dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku z publiczną emisją akcji na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku z publiczną emisją akcji na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, ...

2007.07.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-73/07/AB
     ∟Czy w razie przejęcia lub przystąpienia do długu w opisanym stanie faktycznym, uzasadnione będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłaconych odsetek od kapitału kredytu i pożyczki w momencie dokonania przez Podatnika faktycznej zapłaty odsetek.

2007.01.16 - Izba Skarbowa w Krakowie - PD-1/42180-80/06
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 442 § 1 ksh o kwotę kapitału rezerwowego, utworzonego z kwoty obniżenia, na podstawie art. 457 § 2 ksh, spowoduje powstanie u akcjonariuszy dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z którym nastąpi obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego?

2006.10.05 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/SPC/436-27/06/SJ
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu PCC w wysokości 0,5% od kwoty podwyższenia? W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło trzy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego:- uchwałę podwyższającą warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większa niż 360.000 zł;- uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.054.000 zł;- uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 383.500 zł.Wszystkie uchwały zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i zaprotokołowane w formie aktu nota...

2006.08.18 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach - OG/005/128/PDII/415-77/06
     ∟Czy nabycie przedmiotowych akcji nieodpłatnie rodzi skutki podatkowe z tytułu świadczenia nieodpłatnego w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obliczonego według skali progresywnej ?

2006.07.31 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/423-21/06/PK
     ∟Jak nalezy ustalić podstawę opodatkowania w pdop w przypadku podwyższenia kapitału spółki akcyjnej? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka Spółka ma zamiar dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie to nastąpi w drodze przekazania kwot z innych funduszy Spółki, w tym ze środków własnych. Zostanie ono dokonane ze źródeł kapitału rezerwowego i zapasowego poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Kapitały zapasowe Spółki zostały utworzone poprzez: - przekazanie na podstawie uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników części lub całości zysku wypracowane...

2006.07.31 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/423-20/06/PK
     ∟Czy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej ciążą na niej obowiązki płatnika pdop? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ma zamiar dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie to nastąpi w drodze przekazania kwot z innych funduszy Spółki, w tym ze środków własnych. Zostanie ono dokonane ze źródeł kapitału rezerwowego i zapasowego poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Spółka posiada jednego akcjonariusza większościowego i maksymalnie 135.893 akcjonariuszy mniejszościowych. Wśród nich mogą znajdować się osoby prawne objęte zar

2006.07.31 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-70/06/PK
     ∟Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ma zamiar dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie to nastąpi w drodze przekazania kwot z innych funduszy Spółki, w tym ze środków własnych. Zostanie ono dokonane ze źródeł kapitału rezerwowego i zapasowego poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Kapitały zapasowe Spółki zostały utworzone poprzez: - przekazanie na podstawie uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników części lub całości zysku wypracowanego...

2006.07.31 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-69/06/PK
     ∟Czy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki ciążą na tej spółce obowiązki płatnika pdof i obowiązek złożenia informacji o któej mowa w art. 42 ust. 1 updof? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ma zamiar dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie to nastąpi w drodze przekazania kwot z innych funduszy Spółki, w tym ze środków własnych. Zostanie ono dokonane ze źródeł kapitału rezerwowego i zapasowego poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Spółka posiada jednego akcjonariusza większościowego i maksymalnie 135.893 akcjonariuszy mniejszo...

2006.06.14 - Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy - US.PD/423-13/WC/06
     ∟dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia momentu zwolnienia od podatku dochodu z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanego przez akcjonariusza - Spółkę, mającą siedzibę w Szwajcarii, stanowiącego równowartość kwoty przekazanej na kapitał akcyjny z kapitału zapasowego. Pismem z dnia 24 kwietnia 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ma zamiar podwyższyć kapitał akcyjny w wyniku przekazania na ten kapitał kwoty stanowiącej równowartość kapit...

2006.01.11 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-374-07/05/AJ
     ∟Spółka wnosi o udzielenie interpretacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów prac związanych z prywatyzacją Spółki.

2005.08.12 - Urząd Skarbowy w Pruszkowie - 1421/AP/423-166/EP/05
     ∟Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podwyższenie kapitału akcyjnego spółki , w związku z podjętą uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału akcyjnego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki ? Pismem z dnia 30.05.2005r. Spółka Akcyjna zwróciła się z zapytaniem do organu podatkowego , czy powinna uiścić podatek , gdyż uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.05.2005r podniesiony został kapitał akcyjny spółki. Podniesienie kapitału akcyjnego nastąpiło poprzez bezgotówkowe przesunięcie kwoty 250.000,- zł. z funduszu zapasowego nafundusz akcyjny. W związku z brakiem emisji nowych akc...

2005.07.21 - Urząd Skarbowy w Pruszkowie - 1421/BF/410/18P/2005
     ∟Czy w przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego spółki należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych?

2005.07.19 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-141-165/05/MP
     ∟Czy jest kosztem uzyskania przychodu w 2004 r. amortyzacja od prawa użytkowania nieruchomości przez okres 10 lat, wniesionego aportem w formie prawa użytkowania w zakresie odpowiadającym prawu najmu nieruchomości? Spółka wyemitowała w 2001 r. akcje objęte przez akcjonariusza wniesieniem tego aportu. Cała kwota emisji zwiększyła kapitał Spółki.

2005.06.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR1/443-196/2/05/AB
     ∟Czy udzielanie pożyczek własnym prawcownikom na zakup akcji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2003.09.10 - Izba Skarbowa w Krakowie - PD-1/005/2-202/03/WK
     ∟Jakie skutki podatkowe dla spółki i jej akcjonariuszy, wynikają z przeniesienia kapitału zapasowego uzyskanego z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) na kapitał akcyjny?W wyniku weryfikacji pisma Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik z dnia 10 czerwca 2003 r. Nr PR/423/7/03/BM, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ww. ustawy stwierdza, co następuje.Zapytanie Spółki z dnia 20 maja 2003 r. dotyczy skutk...

1

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj