Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: biegły sądowy

 

biegły sądowy 465 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.241.2018.1.IR
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem biegłemu sądowemu poniesionych przez niego niezbędnych wydatków związanych z wydaniem opinii.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.387.2018.1.JK
     ∟prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.71.2018.2.KP
     ∟Czy osiągane przychody od dnia 2 stycznia 2018 roku z pełnienia funkcji biegłego sądowego w jednostkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości na podstawie wydawanych postanowień przez te jednostki prawem przewidzianych, podlegają zakwalifikowaniu do źródła wyszczególnionego w art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pdof, tj. z działalności wykonywanej osobiście czy też do źródła wyszczególnionego w ust. 1 pkt. 3 tego artykułu, tj. z działalności gospodarczej?

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.31.2018.2.MH
     ∟określenie podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług biegłego sądowego

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.842.2017.1.JC
     ∟Prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.536.2017.1.JG
     ∟Skoro Wnioskodawca będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych oraz nie będzie wykonywał usług prawniczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy, oraz jak podkreślił Wnioskodawca faktyczna łączna wartość sprzedaży netto za rok 2017 nie przekroczyła 200 000 zł – wówczas Wnioskodawcy na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy, przysługiwać będzie w 2018 r. prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.209.2017.2.MT
     ∟Koszty uzyskania przychodów biegłego sądowego – możliwość i warunki rozpoznania kosztów na podstawie art. 22 ust. 10 updof.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.529.2017.1.BS
     ∟Opodatkowanie kosztów poniesionych z tytułu świadczenia usług biegłego sądowego i sposobu określenia podstawy opodatkowania podatkiem wynagrodzenia i kosztów związanych z tym wynagrodzeniem.

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.279.2017.1.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczeń wypłacanych biegłym za sporządzenie opinii.

2017.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.90.2017.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.38.2017.1.HK
     ∟Czy wykonując jako biegły sądowy opinie-ekspertyzy dla sądów i innych organów państwa, Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów? Czy w latach podatkowych 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 stan ten (uprawnienia do 50% kosztów uzyskania przychodów) był tożsamy?

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.82.2017.1.IM
     ∟Podatek od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP2.4512.21.2017.2.IR
     ∟W zakresie nieuznania przychodów z tytułu czynności wykonywanych przez biegłego sądowego jako uzyskane z działalności gospodarczej oraz sposobu ich udokumentowania.

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.932.2016.1.AZb
     ∟Wnioskodawca będzie miał prawo od dnia 1 stycznia 2017 r. skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie zmienionego art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.254.2016.2.MH
     ∟Czy Wnioskodawca, rozliczając biegłych sądowych, którzy wykonują usługi na Jego zlecenie w ramach działalności wykonywanej osobiście, postępuje zgodnie z przepisami potrącając podatek dochodowy od przedstawionych w rachunkach/fakturach kosztów biurowych, materiałowych, kosztów wysyłki, amortyzacji aparatury badawczej, kosztów wydruku, kserowania, itp. – jeśli ww. koszty są udokumentowane załączonym rachunkiem lub fakturą, potwierdzającą ich poniesienie?

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.731.2016.1.BH
     ∟w zakresie prawidłowości dokumentowania usług biegłego sądowego wykonywanych w ramach działalności Spółki

2016.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.815.2016.1.KU
     ∟Czy Sąd ma prawo obliczając kwotę, jaka powinna być odprowadzona na zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, ustalić ją od przychodu, nie zaliczka ta powinna być obliczona od kwoty za pracę Wnioskodawczyni? 2) Od jakiej kwoty Sąd powinien obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.374.2016.3.DJD
     ∟Skutki podatkowe dokonanego zwrotu poniesionych przez biegłego sądowego kosztów wydania opinii na zlecenie sądu.

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-390/15/16-S3/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów.

2016.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-204/16-4/IZ
     ∟Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ww. ustawy.

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-38/16/NG
     ∟Czy koszty biurowe i materiałowe związane ze sporządzeniem opinii, koszty wysyłki wezwań i zwrotu akt do sądu, amortyzacja aparatury badawczej, opłaty za udostępnienie dokumentacji oraz koszty wydruku i kserowania udokumentowane – potwierdzone rachunkiem (fakturą) ponoszone przez biegłego dla wydania opinii sądowej powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w powiązaniu z art. 13 pkt.6 powołanej ustawy??

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-37/16/NG
     ∟Czy koszty biurowe i materiałowe związane ze sporządzeniem opinii, koszty wysyłki wezwań i zwrotu akt do sądu, amortyzacja aparatury badawczej, opłaty za udostępnienie dokumentacji oraz koszty wydruku i kserowania udokumentowane – potwierdzone rachunkiem (fakturą) ponoszone przez biegłego dla wydania opinii sądowej powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w powiązaniu z art. 13 pkt.6 powołanej ustawy??

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-879/15-3/HW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wliczania do wartości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy przychodów z tytułu czynności wykonywanych jako biegły sądowy.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-255/15-2/AC
     ∟Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu wynagrodzenia nadzorcy sądowego oraz syndyka można zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof? Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu wynagrodzenia nadzorcy sądowego oraz syndyka można opodatkować zgodnie z art. 30c ust. 1 updof?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-578/15-4/ŻR
     ∟Brak obowiązku wliczania do wartości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy przychodów z tytułu czynności wykonywanych jako biegły sądowy.

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-661/15-2/HW
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług biegłego księgowego.

2015.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-459/15/NL
     ∟możliwość uznania przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę, jako biegłego sądowego za przychody z prowadzonej działalności gospodarczej

2015.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-487/15-2/MH
     ∟Czy Wnioskodawca może zaliczyć przychody z tytułu wymienionego w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wynagrodzenia uzyskiwane jako osoba fizyczna - biegły sądowy do źródła przychodów jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza (art. 5a pkt 8 ww. ustawy) oraz w rezultacie, czy Wnioskodawca może ujmować przychody uzyskiwane z powyższego tytułu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów łącznie z innymi przychodami, uzyskiwanymi dotychczas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z wskazanymi w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej rodzajami działalności PKD, i po uwzględnieniu kosztów uzyskania tych przychodów, dokonywać samoobliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach obowiązujących w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, bez pobierania tych zaliczek przez podmioty zlecające wykonanie opinii (sądy, prokuratury etc.)?

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1035/15-2/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodów

2015.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-679/15/KM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj