Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: awaria

 

awaria 24 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.557.2018.1.NF
     ∟Obciążenie kosztami nie stanowi wynagrodzenia za wykonaną usługę oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2016.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-367/16-2/MS2
     ∟Czy przychód osoby fizycznej z tytułu naprawienia szkód spowodowanych awarią energetyczną w wysokości odpowiadającej kwotom faktur zapłaconych za naprawienie szkód jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-403/16-4/JK3
     ∟skutki podatkowe wypłaty odszkodowania

2015.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-622/11/15-7/S/RS
     ∟Wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie części zamiennych, które będą podlegały dalszej odsprzedaży należy zakwalifikować do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami uzyskiwanymi z ich zbycia. Ww. wydatek powinien zostać rozpoznany zgodnie z uregulowaniami zawartymi w cytowanym wyżej art. 15 ust. 4 i ust. 4b-4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2015.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-1047/14-2/MS
     ∟Otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie i zadośćuczynienie, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy potraktować jako przychód z tzw. „innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

2014.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-469/14-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości amortyzacji podatkowej zapasowych środków trwałych.

2014.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-376/14-4/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia dochodu.

2012.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-305/10/12-5/S/AS
     ∟Czy przedstawione w stanie faktycznym wydatki remontowe stanowią koszt uzyskania przychodu jednorazowo w dacie ich poniesienia?

2012.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-406/12-2/ASZ
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania oraz przekazywania poszkodowanemu, na rzecz którego jest wypłacana rekompensata/odszkodowanie oraz Urzędowi Skarbowemu właściwemu dla poszkodowanego, informacji PIT-8C, tj. informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych?

2012.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-467/12-2/JK3
     ∟W świetle przedstawionego stanu faktycznego, otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy potraktować jako przychód z tzw. „innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Kwotę przychodu wskazaną w informacji PIT-8C należy wykazać w zeznaniu rocznym składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, zgodnie z art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-374/12-2/MP
     ∟Czy zwrot kosztów naprawy uszkodzonego, z winy dostawcy energii elektrycznej, sprzętu AGD w sytuacji braku, na rzecz Wnioskodawcy - jakiejkolwiek korzyści majątkowej, może stanowić przychód, a co za tym idzie, czy istnieje po stronie Wnioskodawcy obowiązek ujęcia tej kwoty w „Zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011” PIT-37 i odprowadzenia od tej kwoty podatku dochodowego?

2012.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-197/12-2/JK3
     ∟Otrzymana przez Wnioskodawczynię rekompensata stanowi dla Niej przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Podkreślić bowiem należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy po stronie Wnioskodawcy nastąpiło konkretne przysporzenie majątkowe. W opisanej sytuacji podmiot wypłacający Wnioskodawczyni kwotę pieniężną jest zobowiązany do sporządzenia oraz przekazania Wnioskodawczyni, oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla poszkodowanej, informacji PIT-8C.

2012.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-196/12-2/JK3
     ∟opodatkowanie otrzymanej kwoty w wyniku uznania reklamacji oraz obowiązek wystawienia informacji PIT- 8C przez dystrybutora wadliwego produktu

2011.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-960/11-5/WM
     ∟1) Czy otrzymana kwota odszkodowania stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?2) Czy poniesione przez Wnioskodawczynię koszty na przeprowadzenie remontu celem usunięcia skutków awarii, udokumentowane fakturami i rachunkami, stanowią koszt uzyskania tegoż przychodu?3) Czy w przypadku nadwyżki kosztów nad przychodami poniesiona strata może być odliczona od dochodów z tego samego źródła w latach następnych.4) Czy, w przypadku osiągnięcia źródeł przychodów w roku poprzedzającym koszty poniesione na ich uzyskanie, Zainteresowana będzie mogła obniżyć podstawę opodatkowania, jeżeli poniesione zostaną przed złożeniem zeznania podatkowego?5) Jak rozliczyć koszty, które Wnioskodawczyni poniesie po dniu złożenia zeznania, a nie będzie już miała przychodów z t...

2011.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-807/11-2/AM
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary w związku z opóźnieniem w dostawie usługi.

2011.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-622/11-4/RS
     ∟1. Czy koszt zakupu przez Spółkę części zamiennych jest kosztem uzyskania przychodów, innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o CIT?2. Czy wydatek na zakup części zamiennych może być uznawany za koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym w dacie poniesienia, czyli w dacie ujęcia wydatku w księgach Spółki, tj. przyjęcia części zamiennych do magazynu? 3. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej części zamiennych dla celów rachunkowych stanowią koszt uzyskania przychodu w kalkulacji podatku dochodowego Spółki?

2009.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-545/09-6/KK
     ∟1)Czy, w przypadku awarii urządzeń w automacie wpłacających lub wypłacających, podlega opodatkowaniu wyższy stan faktyczny gotówki znajdującej się w automacie od wskazań liczników, a kosztem uzyskania przychodów jest niższy stan faktyczny gotówki od wskazań liczników?

2008.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-703/08/AJ
     ∟Awaria kasy rejestrującej - ustalenie zobowiązania podatkowego.

2008.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1037/08-2/AJ
     ∟Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem i montażem nowej instalacji oraz remontami mającymi na celu odtworzenie stanu pierwotnego lokali: w lokalach, w których nastąpiła awaria, w lokalach, w których wymiana instalacji następuje przed awarią, w celu jej uniknięcia ?

2007.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-51/07-4/AJ
     ∟Wydatki związane z naprawami awarii i kolizji mogą być zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich poniesienia określonym zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2005.11.28 - Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - PP/443-230/05/ASz-70260
     ∟Pytanie podatnika dotyczy postępowania w razie awarii kasy fiskalnej. Z opisu stanu faktycznego zawartego w przedmiotowym piśmie wynika, że w związku z awarią prądu w dniu 9 i 10 sierpnia 2005r., w kasie fiskalnej o numerze unikatowym .........., nr ewidencyjny ........... został uszkodzony akumulator oraz zegar, co spowodowało przekłamanie godziny oraz daty. Kasa wydrukowała raport fiskalny z nieprawidłową datą. Według oświadczenia serwisanta możliwe jest ustawienie tylko daty powyżej wynikającej z ostatniego raportu fiskalnego, bądź wymiana modułu fiskalnego. Zgodnie ze stanowiskiem Strony, kasa powinna być dalej użytkowana po uprzednim ustawieniu dnia oraz miesi...

2005.08.16 - Dolnośląski Urząd Skarbowy - PP II 443/1/158/143/05
     ∟W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się o wskazanie, czy w przypadku awarii kasy rejestrującej, skutkującej utratą danych zapisanych w pamięci operacyjnej kasy, dopuszczalnym jest wykorzystanie dla celów sporządzenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy, danych wynikających z informatycznego systemu kasowego.Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, zasadniczą część działalności Podatnika stanowi sprzedaż detaliczna na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie zatem z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Spółka prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku nal...

2005.05.04 - Urząd Skarbowy w Ropczycach - U.S.PDOF/415/2-1/2005
     ∟1. Czy z chwilą awarii środka trwałego należy kontynuować odpisy amortyzacyjne?2. Czy stratę z roku poprzedniego można odliczyć w deklaracji za m-c styczeń w wysokości 50 % straty roku poprzedniego?

2004.12.24 - Urząd Skarbowy w Gryfinie - US.RPP.10/005/112/04
     ∟Czy można prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej w dwóch miejscach prowadzenia działalności?

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj