Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: antyki

 

antyki 27 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.46.2018.6.AG
     ∟Ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów remanentu początkowego (spisu z natury) przedmiotów-towarów nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz sposobu dokonania wyceny ww. towarów handlowych

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.40.2018.2.MJ
     ∟Zastosowanie procedury VAT-marża przy dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

2014.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1206/13/14-S/AK
     ∟Posiadanie statusu podatnika z tytułu działalności polegającej na wyprzedaży kolekcji antyków.

2014.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1006/13/WN
     ∟sposób opodatkowania dostawy samochodu zabytkowego

2014.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1206/13/AK
     ∟Posiadanie statusu podatnika z tytułu działalności polegającej na wyprzedaży kolekcji antyków.

2014.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1144/13/MK
     ∟Czy wyprzedaż kolekcji antyków będzie stanowiła czynność podlegającą podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2013.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-355b/13/AK
     ∟1. Czy dokonując dostaw banknotów i monet nabytych lub wymienionych uprzednio w NBP Spółka może stosować szczególną procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT?2.-Czy dokonując czynności eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Spółka może stosować stawkę podatku 0%, zarówno dla towarów, które można uznać za złoto inwestycyjne na gruncie ustawy o VAT jak i towarów, które nie są złotem inwestycyjnym? -Czy czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów traktowanych jako złoto inwestycyjne Spółka może traktować jako zwolnione od podatku? -Czy dla czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz im...

2013.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1438/12/RS
     ∟Stawki podatku obowiązujące na sprzedawane w procedurze VAT-marża antyki.

2011.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-272/10/MZ
     ∟Czy przy zakupie antyków przez podatnika podatku od towarów i usług od osób fizycznych na podstawie umów kupna – sprzedażyczynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2010.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-187/09/BK
     ∟Czy zakup przedmiotów kolekcjonerskich, antyków od ludności o wartości powyżej 1.000 zł podlega opodatkowaniu PCC?

2010.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1343/09-4/AW
     ∟Opodatkowanie sprzedaży przedmiotów zabytkowych

2010.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1374/09-4/AD
     ∟Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż książek, które nie posiadają numeru ISBN i mają mniej niż 100 lat, książek które nie posiadają numeru ISBN i mają ponad 11 lat, obrazów, czasopism i mebli używanych?

2009.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-727/09-5/JB
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 43 ust. 2 ustawy dla dostawy rzeźb ogrodowych. Towary te nie korzystają ze szczególnej procedury opodatkowania w systemie marży, nie podlegają opodatkowaniu wg stawki 7%, o których mowa w art. 120 ustawy.

2007.07.19 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu - PP-443-52-1/07
     ∟Stawka podatku na sprzedaż książek nowych i używanych .

2007.03.30 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - RO–XV/436/PCC-32/81/RF/07
     ∟Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży antyków. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2007r. stwierdza, iż umowa sprzedaży rzeczy ruchomych, której przynajmniej jedna ze stron z tytułu zawarcia tej umowy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 08.01.2007r. (data wpływu – 19.01.2007r.), uzupełnionym w dniu 19.02.2007r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpreta...

2006.10.20 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-107/06/ŁK
     ∟Strona wnosi o wyjaśnienie czy " ma prawo potraktować dostawę Autografu Mazurka zakupionego na aukcji w Londynie jako czynność nie podlegająca opodatkowaniu VAT ?"

2005.07.26 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - PP2-443-90/05
     ∟Wskazanie stawki podatku od towarów i usług od marży w odniesieniu do dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, nabytych od podmiotów niebędących podatnikami VAT.

2005.06.06 - Urząd Skarbowy w Ostródzie - PP/443-22/05
     ∟Jaką stawką opodatkowana jest sprzedaż zakupionej, po dniu 1 stycznia 2005 r., od osoby fizycznej książki, która nie posiada ISBN i nie ma więcej niż sto lat? W powyższym piśmie zajął Pan stanowisko, iż książki bez ISBN, niemające więcej niż sto lat, skupione dla działalności bez VAT, mogą być uznane, albo za przedmiot kolekcjonerski albo za towar używany z art. 120, a ich sprzedaż spełnia warunki opodatkowania w systemie marża. W myśl przepisu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich ...

2005.06.06 - Urząd Skarbowy w Ostródzie - PP/443-15/05
     ∟Jaką stawką opodatkowana jest sprzedaż wstawionych do prowadzonego, od miesiąca lutego 2005 r., antykwariatu własnych książek, kupionych w ciągu ostatnich 30 lat (bez myśli o ich odsprzedaży we własnym antykwariacie), posiadanych od co najmniej 6 miesięcy? W powyższym piśmie zajął Pan stanowisko, iż do książek nabytych przed 1 maja 2004 r. będzie mogła mieć zastosowanie stawka 0% od całej ceny sprzedaży (książki z ISBN, PKWiU 22.11), ponieważ w związku z dyspozycją zawartą art. 174 ustawy o VAT w nie są one objęte systemem marży. Ponadto uważa Pan, że będzie mógł pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących zak...

2005.01.05 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie - PPII/443-133/2004
     ∟ Czy cała sprzedaż będzie opodatkowana metodą marży (art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT) przy rozszerzonej działalności gospodarczej, o działalność handlową w zakresie sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków? Czy przy dostawie w kraju książek używanych (nabyte jako książki nie nowe) będą opodatkowane podatkiem VAT w stawce 0 %(zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT)?

2004.10.27 - Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - PP1-443-96/04
     ∟Dot. prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup usług telekomunikacyjnych oraz innych mediów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, tj. sprzedaż towarów używanych dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, w której podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 28 września 2004r. (data wpływu do Urz...

2004.08.25 - Urząd Skarbowy w Rybniku - PP/443/55/04
     ∟Czy - w przypadku prowadzenia działalności polegającej na skupie antyków od osób fizycznych – podatnik będzie musiał objąć podatkiem VAT wszystkie towary zakupione przed 1 maja 2004 r. czy tylko te zakupione po tej dacie. Czy w przypadku zlikwidowania działalności gospodarczej podatnik będzie zmuszony zapłacić podatek VAT od nie uzyskanej marży za nie sprzedane antyki? W świetle art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równow...

2004.08.06 - Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście - PP 443-94/04
     ∟1. Czy art. 120 nowej ustawy o VAT dotyczy również lombardów w zakresie opodatkowania marży od sprzedaży towarów używanych?2. Czy procedurę tę można stosować również do niewykupionych wyrobów ze złota?3. W jaki sposób należy ewidencjonować sprzedaż towarów objętych szczególną procedurą za pomocą kasy fiskalnej?4. Czy należy prowadzić szczegółową ewidencję sprzedaży towarów objętych procedurą szczególną, o której mowa w art. 120 ust. 15 ustawy o VAT? Pytanie 1 i 2:Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów u...

2004.07.27 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US35/PP1/443-87/04/DG
     ∟Jakie elementy powinny znajdować się na paragonie fiskalnym oraz na fakturze w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich? 1.

2004.07.22 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005 - 808/04/CIP/01
     ∟- Jaką stawką podatku od towarów i usług objęta jest sprzedaż antycznych mebli,- Jak należy zaprogramować kasę fiskalną. Stan faktyczny: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu dziełami sztuki i antykami w przeważającej części są to meble, których wiek przekracza sto lat.Ocena prawna stanu faktycznego:Uregulowania prawne w zakresie dostawy dzieł sztuki i antyków ustawodawca zawarł w Dziale XII – Procedury szczególne – Rozdział 4 – Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków - ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/...

2004.07.19 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005-809/04/CIP/01
     ∟Podatnik zapytuje jaką stawkę podatku ma zastosować galeria od marży uzyskanej ze sprzedaży (dostawy) towarów – dzieł sztuki, antyków nabytych uprzednio od osób fizycznych. Podatnik zapytuje o rozliczenie sprzedaży antyków przyjętych na podstawie umowy komisu w przypadku przyjęcia towaru od komitenta przed dniem 1 maja 2004r. Podatnik zapytuje również o sposób rozliczenia dostawy towaru na podstawie umowy komisu w sytuacji, gdy komitentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej oraz czy dostawa na podstawie umowy komisu przez komitenta komisantowi podlega opodatkowaniu.Podatnik zapytuje o sposób rejestrowania przy użyciu kasy fiskalnej oraz jakie d...

2004.07.14 - Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto - PP I 443/829/71i/04
     ∟W jaki sposób powinna być opodatkowana sprzedaż komisowa biżuterii dawnej i współczesnej po 1 maja 2004 r. – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W myśl art. 120 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) za antyki uznaje się przedmioty, których wiek przekracza 100 lat i które nie zostały scharakteryzowane jako dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie. Ponadto art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług definiuje pojęcie towarów używanych – są to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj