Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zakres zezwolenia

 

zakres zezwolenia 96 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.361.2019.2.IZ
     ∟ustalenie, czy: - środki otrzymane w ramach Odszkodowania od ubezpieczyciela oraz środki jakie zostaną otrzymane od Serwisanta jako Rekompensata stanowią przychody a środki jakie Spółka zapłaci na rzecz Kontrahenta stanowią koszty, które składają się na dochód podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, - czy wydatki poniesione w związku z zapłatą roszczenia na rzecz Kontrahenta stanowią koszt uzyskania przychodu

2018.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.234.2018.1.PJ
     ∟Wymogi z art. 48 ust. 1, związane z minimalną wysokością akcyzy i składaniem oświadczenia są zniesione dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Podmiot taki może w tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny podmiot.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.400.2018.1.IZ
     ∟Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach świadczonych Usług prawidłowo jest kwalifikowane przez niego jako przychód uzyskiwany z wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia i tym samym, ewentualny dochód osiągany w związku ze świadczeniem Usług powinien korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.345.2018.1.APO
     ∟Czy wynik (dochód lub strata) na instrumentach zabezpieczających, jako wynik z działalności nieobjętej zakresem Zezwolenia stanowi wynik z działalności pozastrefowej Spółki, podlegający w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych?

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.503.2017.1.IZ
     ∟Czy zwrot wydatków od Dostawcy związanych z dostarczeniem wadliwych materiałów podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT?

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.862.2016.1.IZ
     ∟Czy, zważywszy, że transakcje zabezpieczające odnoszą się do działalności strefowej (zabezpieczają kurs rozliczenia transakcji sprzedaży wyrobów strefowych przychody i koszty wynikające z rozliczenia kontraktów terminowych na waluty (forward i opcje) powinny zostać zaliczone do przychodów/kosztów osiągniętych w ramach działalności strefowej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwanej: „updop”) czy do działalności pozastrefowej?

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-883/15-2/MS
     ∟podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania wydatków (wymienionych w business planie) poniesionych na inwestycje na terenie SSE powyżej kwoty minimalnej określonej w zezwoleniu za wydatki kwalifikowane oraz uznania wydatków (niewymienionych w business planie) poniesionych na inwestycje na terenie SSE powyżej kwoty minimalnej określonej w zezwoleniu za wydatki kwalifikowane

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-376/15/AP
     ∟Czy zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop podlegać będą dochody wygenerowane przez Spółkę we wszystkich lokalizacjach znajdujących się na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej tj. również w podstrefach?

2014.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-595/14/AK
     ∟Czy zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, które nie zabezpieczają konkretnego źródła przychodów/kosztów (strefowych albo pozastrefowych) stanowi działalność dodatkową względem działalności określonej w Zezwoleniu, a w konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach (tj. odpowiednio dochód albo strata), odnoszących się do całokształtu działalności Spółki, będzie w całości wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych?

2014.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-429/14/AK
     ∟Czy zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, które nie zabezpieczają konkretnego źródła przychodów/kosztów (strefowych albo pozastrefowych) stanowi działalność dodatkową względem działalności określonej w Zezwoleniu, a w konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach (tj. odpowiednio dochód albo strata), odnoszących się do całokształtu działalności Spółki, jest w całości wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych?

2014.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-270/14/JD
     ∟Czy w świetle tak przedstawionego stanu faktycznego, różnice kursowe powstałe z rozliczenia Kontraktów powinny zostać zaliczone do przychodów lub kosztów osiąganych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE objętej Zezwoleniem, która korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT?

2014.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-627/10/14-S/MM
     ∟Czy mając na uwadze opisane w stanie faktycznym modele przepływu towarów / wyrobów, wszelkie uzyskiwane z tego tytułu przychody (w tym również wynikające ze sprzedaży surowców / materiałów / produktów do podwykonawców w celu przeprowadzenia przez nich czynności obróbki) oraz koszty nabycia (w tym również koszty nabycia częściowo przetworzonych materiałów / produktów od podwykonawców) stanowią odpowiednio przychody lub koszty związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę na terenie SSE, podlegającą zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.11.26 - Minister Finansów - DD10/033/105/ZDA/13/RD-87617
     ∟Czy sprzedaż środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, z którymi związane były wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, po dniu wydania przez Ministra Gospodarki decyzji stwierdzającej wygaśnięcie Zezwolenia i przed upływem 5 lat od wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych („Ewidencja") będzie skutkowała koniecznością zwrotu części pomocy publicznej związanej z wydatkami na te środki trwale i/lub wartości niematerialne i prawne

2013.10.30 - Minister Finansów - DD10/033/158/ZDA/13/RD-37443
     ∟skutki podatkowe wygaśnięcia zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej

2013.10.24 - Minister Finansów - DD10/033/94/MZB/13/RD-87617
     ∟konsekwencje prawnopodatkowe dotyczące wykorzystanego zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w świetle postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; oraz brak obowiązku zwrotu otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy publicznej

2013.10.22 - Minister Finansów - DD10/033/103/MZO/13/RD-87617
     ∟utrata prawa do zwolnienia podatkowego i obowiązek zwrotu pomocy publicznej wykorzystanej do momentu wygaśnięcia zezwolenia

2013.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-268/13-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2013.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-267/13-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2013.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-142/13/MK
     ∟Czy dochody wynikające z dodatnich różnic kursowych związanych z realizacją transakcji zabezpieczających zaliczane są do dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy i jako takie mogą podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

2013.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-52/13-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2013.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-399/11/13-S/MM
     ∟W jaki sposób Spółka powinna obliczyć dochód podlegający zwolnieniu z tytułu wykonywania części procesu produkcyjnego w SSE?

2013.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-667/12/MK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w sytuacji, gdy na wniosek Spółki Minister Gospodarki stwierdzi wygaśnięcie Zezwolenia posiadanego przez Wnioskodawcę, w sposób określony w art. 19 ust. 5 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Spółka nie będzie zobowiązana do opodatkowania dochodów uprzednio zwolnionych na podstawie wygaszonego zezwolenia?

2012.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-369/12-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2012.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-296/12-3/KJ
     ∟Spółka występuje o potwierdzenie swojego stanowiska zgodnie, z którym zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, które nie zabezpieczają konkretnego źródła przychodów/kosztów, strefowych albo pozastrefowych, stanowi dodatkową, w stosunku do wymienionej w Zezwoleniu, działalność gospodarczą, W konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach (tj. odpowiednio dochód albo strata) będzie wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.

2012.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-296/12-2/KJ
     ∟Spółka występuje o potwierdzenie swojego stanowiska zgodnie, z którym zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, które nie zabezpieczają konkretnego źródła przychodów/kosztów, strefowych albo pozastrefowych, stanowi dodatkową, w stosunku do wymienionej w Zezwoleniu, działalność gospodarczą, W konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach (tj. odpowiednio dochód albo strata) będzie wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.

2012.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-462/12/MT
     ∟W opisanym stanie faktycznym nie ma możliwości objęcia wyników na operacjach finansowych powstałych w związku z zakładanymi przez Spółkę lokatami terminowymi oraz w związku z zawieranymi kontraktami terminowymi zakresem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2012.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-247/12-2/AO
     ∟Czy wskutek wydania przez Ministra Gospodarki decyzji stwierdzającej wygaśnięcie Zezwolenia na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego?

2012.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-407a/12/MK
     ∟Czy sprzedaż środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, z którymi związane były wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, po dniu wydania przez Ministra Gospodarki decyzji stwierdzającej wygaśnięcie Zezwolenia i przed upływem 5 lat od wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych („Ewidencja") będzie skutkowała koniecznością zwrotu części pomocy publicznej związanej z wydatkami na te środki trwale i/lub wartości niematerialne i prawne

2012.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-407/12/MK
     ∟Czy wskutek wydania przez Ministra Gospodarki decyzji stwierdzającej wygaśnięcie Zezwolenia na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego?

2012.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-62/12-6/MM
     ∟Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 5 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

1 2 3 4

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj