Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zaopatrzenie

 

zaopatrzenie 36 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.281.2019.3.RW
     ∟Prawo do odliczenia części podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków inną metodą niż określona w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.678.2018.1.PR
     ∟Brak zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towarów na rzecz podmiotu prowadzącego na promie lub statku sklep detaliczny dla pasażerów.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.336.2018.2.AŻ
     ∟Prawo do odliczenia.

2016.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.660.2016.2.KK
     ∟Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do dokonywanych dostaw farb przemysłowych.

2015.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1408/14/AW
     ∟Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do dokonywanych przez Spółkę dostaw tuszów, tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego.

2014.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1187/13/IK
     ∟w zakresie zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku w przypadku dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za opłatą lub używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-657/11/13-S/AF
     ∟Zwolnienie od podatku.

2013.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1510/12/AK
     ∟Czy Spółka może korzystać z odliczenia z ulgi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od całości dochodu mimo, iż pomocnicze jednostki organizacyjne Spółki znajdować się będą poza strefą ekonomiczną?

2012.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-531/12-4/MK
     ∟Dokonywanie przez Wnioskodawcę wypłat jednorazowych i ratalnych środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zaopatrzenia Emerytalnego (IKZE) na rzecz spadkobierców w przypadku śmierci oszczędzającego oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach płatnika i obowiązkach informacyjnych

2012.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-531/12-3/MK
     ∟Dokonywaniem przez Wnioskodawcę wypłat jednorazowych i ratalnych środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zaopatrzenia Emerytalnego (IKZE) na rzecz osób wskazanych przez oszczędzającego oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach płatnika i obowiązkach informacyjnych

2011.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1132a/11/AF
     ∟Czy dla zastosowania stawki 0% dla dostaw towarów służących zaopatrzeniu stawki konieczne jest posiadanie SAD?

2011.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-618b/11/AF
     ∟Miejsce świadczenia usługi.

2011.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-657/11/AF
     ∟Zwolnienie od podatku.

2011.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-186/11/AF
     ∟W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. nowego art. 786 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (rozporządzenie wykonawcze), Spółka stanęła przed wątpliwością, czy w związku z prowadzeniem obowiązku dokonywania zgłoszeń wywozowych również w przypadkach, gdy towary wspólnotowe są dostarczane ze zwolnieniem od podatku, jako dostawy zaopatrzenia na statki wodne i powietrzne (bez względu na miejsce przeznaczenia tych statków), dostawcy towarów służących zaopatrzeniu statków – i to zarówno dokonujący bezpośredniej dostawy na statek, jak również działający jako pośrednicy – nadal zachowują prawo do stosowania stawki 0%?

2011.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-126/11/AK
     ∟W zakresie, w jakim paliwo żeglugowe wykorzystywane jest do napędu jednostki, która używana jest do połowów przybrzeżnych, jego dostawa – pod warunkiem posiadania dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług – korzysta z preferencyjnej, 0% stawki tego podatku. Wykorzystywanie statku do przewozu pasażerów za opłatą na wodach przybrzeżnych stanowi przesłankę negatywną do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług.

2010.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-975/10/AK
     ∟Zastosowanie preferencyjnej, 0% stawki podatku dla dostawy łodzi hybrydowych z przeznaczeniem do wykorzystywania ich na okrętach marynarki wojennej.

2010.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-679/10/AK
     ∟Prawo do zastosowania preferencyjnej, 0% stawki podatku w przypadku dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków.

2009.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-805/09/AF
     ∟Czy Spółka słusznie kwalifikuje wymienione zakupy towarów, nie zaliczając ich do nabycia wewnątrzwspólnotowego (nie ujmując ich w sprawozdawczości)?

2009.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-328a/09/AK
     ∟Usługi związane z lądowaniem statku powietrznego, obsługą odlatującego pasażera, postojem statku powietrznego, użyciem agregatu prądotwórczego GRU, business lounge, asenizacją, użyciem wodniarki, ogrzewaniem statku, użyciem ciągnika bagażowego, podstawieniem schodków, cateringiem, usługi handlingowe, jako usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków i z szeroko rozumianą obsługą ruchu lotniczego – mieszczą się w katalogu usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy.

2009.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-486/09-4/KK
     ∟zdaniem tutejszego organu dobrowolne rozpoczęcie ewidencjowania obrotu nie pozbawia podatnika możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy rejestrującej. Strona może w opisanym przypadku zrezygnować z takiego sposobu ewidencjonowania.

2009.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-184/09/RS
     ∟Czy dostawa towarów służących bezpośredniemu zaopatrzeniu statków na rzecz nigeryjskiej firmy z siedzibą w Holandii będzie opodatkowana stawką 0%?

2009.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-182/09/RS
     ∟Czy dostawa towarów służących bezpośredniemu zaopatrzeniu statków na rzecz holenderskiego podatnika unijnego, będzie opodatkowana stawką 0% na zasadach określonych w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a), czy też będzie to typowa dostawa wewnątrzwspólnotowa opodatkowana na ogólnych zasadach?

2009.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-174/09/AJ
     ∟Czy prowadząc działalność zaopatrywania statków i dokumentując ją w sposób opisany powyżej można powoływać się na art. 83 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym stosować 0% stawkę podatku dla zaopatrywania (realizowania zaopatrzenia) statków używanych do żeglugi na pełnym morzu?

2008.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1131/08-3/RK
     ∟pomimo, iż statki w budowie będą posiadały zasadnicze cechy wyrobu kompletnego i gotowego, Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 3 i pkt 10 ustawy, przy dostawie farby

2008.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1131/08-2/RK
     ∟dostawa farby traktowanej jako dostawa towaru służącego bezpośrednio zaopatrzeniu statków

2008.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-390B/08/EŁ
     ∟Prawo do zastosowania stawki 0% w przypadku dostawy zestawu leczniczego na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. b.

2008.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-342/08/EŁ
     ∟Zastosowanie stawki w wysokości 0% do dostawy "S.".

2008.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-84B/08/AK
     ∟Czy oświadczenie nabywcy potwierdzającego zakup farb na bezpośrednie zaopatrzenie statku używanego do żeglugi na pełnym morzu i dokument potwierdzający dostawę bezpośrednio na statek są wystarczające do zastosowania przez dostawcę 0% stawki podatku od towarów i usług przewidzianej przepisem art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług?

2008.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-84A/08/AK
     ∟Czy dostawa farb służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do żeglugi na pełnym morzu korzysta z opodatkowania według stawki 0% podatku od towarów i usług przewidzianej w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?

2008.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-11/08/AK
     ∟Czy w świetle art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług dla sprzedaży paliwa służącego bezpośrednio zaopatrzeniu ww. jednostek prawidłowe jest zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług?

1 2

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj