Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: załączniki

 

załączniki 39 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.40.2019.1.MS
     ∟Obowiązku złożenia załącznika CIT/8S.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.91.2019.1.PC
     ∟Zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do wykonywanych przez B. na zlecenie Wnioskodawcy Prac wykończeniowych będących usługami wymienionymi w poz. 2 - 48 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT, których wartość mieści się w kwotach określonych w Umowie Najmu za każdy metr kwadratowy Pomieszczeń biurowych, oraz których wartość przekracza określoną w Umowie Najmu kwotę za każdy metr kwadratowy Pomieszczeń biurowych.

2017.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.124.2017.1.AG
     ∟w zakresie braku obowiązku składania informacji CIT-ST wraz załącznikiem CIT-ST/A

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.217.2017.1.KM
     ∟Mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz firmy budowlanej usługi polegającej na czyszczeniu zbiorników technologicznych z zalegającego osadu ściekowego oraz ciał stałych przy pomocy ładowarki próżniowej.

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.196.2017.2.RG
     ∟stawka podatku VAT dla usług korzystania z kortu do squasha, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0

2014.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-29/14-4/JK
     ∟sposób opodatkowania konstrukcji zbrojarskich - PKWiU 25.11.23.0

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1116/13-2/JK
     ∟dokumentowanie fakturą VAT sprzedaży towarów wymienionych w Załączniku nr 11 do ustawy potwierdzonej paragonem z kasy rejestrującej

2014.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-543/13-2/BA
     ∟Dostawa złomu złota PKWiU 38.11.58.0

2014.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-880/13-4/AW
     ∟w zakresie braku obowiązku korekty stawki podatku dla zaliczki otrzymanej na poczet dostawy towarów

2013.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-170/13-6/PG
     ∟Uznanie sprzedaży towaru podstawowego oraz dołączonego do niego „gratisu” za dwie odrębne transakcje.

2013.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-432/12-5/BA
     ∟Czy sprzedaż złomu złota osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na własne potrzeby opodatkowana jest przez Wnioskodawcę na zasadach ogólnych, tj. podatek należny wg stawki 23%?

2013.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-432/12-4/BA
     ∟Czy przy sprzedaży złomu złota podmiotom gospodarczym, czynnym podatnikom VAT do rozliczania podatku od towarów i usług zobowiązany jest nabywca?

2012.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1184/12/AK
     ∟Sposób rozliczenia w deklaracji PIT-38 przychodów i kosztów z tytułu transakcji na rynku F. dokonywanych za pośrednictwem zagranicznego brokera oraz dochodu uzyskanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

2012.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-315/12-5/BA
     ∟1. Czy Spółka postępuje prawidłowo naliczając VAT należny przy zakupie, jednocześnie odliczając go jako VAT naliczony, oraz nie naliczając VAT należnego przy sprzedaży sprasowanego złomu?2. Czy Spółka postępuje prawidłowo naliczając VAT należny przy zakupie, jednocześnie odliczając go jako VAT naliczony, oraz nie naliczając VAT należnego przy sprzedaży pociętego złomu tzw. granulatu ?3. Czy Spółka postępuje prawidłowo naliczając VAT należny przy zakupie, jednocześnie odliczając go jako VAT naliczony, oraz nie naliczając VAT należnego przy sprzedaży posortowanego złomu?

2011.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1106/11/ASz
     ∟Prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w przypadku importu usług zarządczych, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium wymienionym w załączniku nr 5 do ustawy o VAT.

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443-72/11-7/IB
     ∟Sprzedaż produktów o nazwie kapsułki żelowe z astaksantyną 4 mg oraz miękkie kapsułki żelowe z lecytyną 500 mg, które są dystrybuowane jako suplementy diety, dla których Wnioskodawca wskazał PKWiU 10.89.19.0 opodatkowana jest 8% stawką podatku – na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy.

2011.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-655/11/MK
     ∟Czy podatnik składając korektę zeznania podatkowego zobowiązany jest do korekty dołączyć załącznik PIT/O, jeżeli dane w załączniku nie uległy zmianie?

2010.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-581/10-2/MM
     ∟Proponowane przez Wnioskodawcę rozwiązanie polegające na uzupełnieniu informacji zawartych w ewidencji usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce o dodatkowy załącznik do tej ewidencji zawierający podaną słownie nazwę usługi dla poszczególnych pozycji ewidencji, spełnia wynikający z art. 109 ust. 3a ustawy o VAT wymóg uwzględniania w ewidencji „nazwy usługi”, o ile zestawienie to będzie stanowić integralny załącznik tej ewidencji.

2010.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-898/10-4/IGo
     ∟Czy faktura VAT dokumentująca usługi przewozowe i okołoprzewozowe z nimi związane (np. opłaty dodatkowe), w której jako „nazwa towaru lub usługi” wskazany został tytuł należności: przewoźne i opłaty dodatkowe oraz informacja, iż uszczegółowienie, każdej ze zleconych usług wchodzących w te tytuły należności znajdują się w treści specyfikacji kolejowych usług przewozowych w komunikacji krajowej / międzynarodowej i / lub specyfikacji opłat dodatkowych stanowiącej jej integralną część - spełnia warunki zawarte w § 5 rozporządzenia o VAT?

2010.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-19/10-3/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku złożenia informacji strefowych dołączanych do zeznania rocznego.INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2010 r. (data wpływu 28.06.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku złożenia informacji strefowych dołączanych do zeznania rocznego – jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 28 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:otrzymania pomocy publicznej z tytułu prowadzenia działalności strefowej,obowiązku złożenia informacji strefowych dołączanych do zeznania rocznego.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.W dniu 5 września 2000 r. Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego uzależniono od spełnienia poniższych warunków:Spółka poniesie wydatki inwestycyjne, rozumiane zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w wysokości 850.000 Euro do dnia 31 grudnia 2001 r.,Spółka utrzyma zatrudnienie na poziomie co najmniej 140 osób przez cały okres obowiązywania zezwolenia,wytwarzanie na terenie strefy wyrobów lub wykonywanie na jej terenie usług przy użyciu materiałów wytworzonych poza strefą oraz usług wykonanych poza jej terenem, których wartość pomniejszona o podatek od towarów i usług będzie się kształtować na poziomie max. 80% ceny uzyskanej ze sprzedaży wyrobów, pomniejszonej o podatek od towarów i usług.Podatnik skorzystał również z uprawnienia jakie przysługiwał mu na mocy regulacji art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (dalej ustawa o sse 2003 r.), tj. wystąpił z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Minister Gospodarki decyzją z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany zezwolenia z dnia 5 września 2000 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej skreślił pkt III pkt 3 zezwolenia dotyczący wyrobu wytworzonego na terenie strefy, czyli wymóg zachowania tzw. współczynnika strefowego.Z tytułu prowadzenia działalności na terenie sse, Podatnik korzysta ze zwolnienia podatkowego dochodów osiągniętych na terenie sse. Wielkość przysługującego zwolnienia podatkowego jest limitowana. Podatnik, jako tak zwany „stary” duży przedsiębiorca, korzysta ze zwolnienia podatkowego w kwocie stanowiącej równowartość 50% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r., zdyskontowanych na dzień uzyskania zezwolenia strefowego (art. 5 ust. 2 ustawy o sse 2003 r.). Wraz z momentem, kiedy wielkość wykorzystanej pomocy przekroczy maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej zastosowanie znajdzie regulacja art. 7 ust. 2 ustawy o sse 2003 r. Oznacza to, że po pierwsze dochód osiągnięty na działalności strefowej będzie podlegał opodatkowaniu. Po drugie, obliczony podatek winien być przekazany na rachunek Funduszu Strefowego.Podatnik weryfikuje wielkość uzyskanej pomocy publicznej. W rozliczeniu za każdy rok podatkowy ustala wielkość otrzymanej pomocy publicznej zdyskontowanej na dzień udzielenia zezwolenia i porównuje tę wartość z wielkością przysługującej pomocy (50% wydatków inwestycyjnych zdyskontowanych na dzień otrzymania zezwolenia strefowego), tak aby ustalić moment, wraz z którym powstanie obowiązek przekazania odpowiedniej kwoty podatku na Fundusz Strefowy. Z prowadzonych wyliczeń wynika, że nie wykorzystano jeszcze przysługującej pomocy publicznej (w rozliczeniu za 2009 r.), a tym samym Podatnik nie ma obowiązku przekazania świadczenia na rzecz Funduszu Strefowego.W związku ze zmianą zezwolenia na podstawie decyzji z dnia 28 lutego 2008 r., do zeznań rocznych za 2008 r. oraz 2009 r. zostały załączone informacje strefowe. Odpowiednio do zeznania CIT-8 za 2008 r. dołączono „Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia” (dalej SSE-R), a za 2009 r. „Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą” (dalej SSE-R/A) oraz SSE-R. W SSE-R dokonano kalkulacji wielkości wykorzystanej pomocy publicznej oraz pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej, a w SSE-R/A podano wielkości otrzymanej pomocy publicznej, zdyskontowanej na dzień jej otrzymania oraz zdyskontowane wielkości wydatków kwalifikowanych. Za lata podatkowe 2002 / 2003 (rok podatkowy A) oraz 2003 / 2004 (rok podatkowy 2003 / 2004 trwał dłużej niż 12 miesięcy, ponieważ zmieniono rok podatkowy, odpowiednio na rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym; przedmiotowy rok podatkowy trwał do końca 2004 r.; dalej rok podatkowy B), których dotyczy zapytanie, Podatnik nie podał kwoty pomocy publicznej z tytułu prowadzenia działalności strefowej.W latach podatkowych A i B na działalności strefowej Podatnik osiągnął dochód, a na działalności pozastrefowej poniósł stratę. Jednocześnie na całkowitej działalności (strefowej oraz pozastrefowej) poniesiono stratę. Dla celów rozliczeniowych Podatnik przyjął, że w roku podatkowym A oraz B nie uzyskał pomocy publicznej. W SSE-R/A nie wskazano zatem żadnej kwoty pomocy publicznej uzyskanej na dzień 31 grudnia 2003 r. oraz 31 marca 2005 r. z tytułu prowadzenia działalności strefowej. Za lata 2003 - 2005 Podatnik ujął wyłącznie kwotę pomocy publicznej uzyskanej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Są to: pomoc publiczna uzyskana na dzień 15 stycznia 2003 r. w kwocie 479.397,98 PLN (wielkość zdyskontowana na dzień uzyskania zezwolenia strefowego 352.669,92 PLN) oraz na dzień 15 stycznia 2004 r. w kwocie 80.639,70 PLN (wielkość zdyskontowana na dzień uzyskania zezwolenia strefowego 56.110,48 PLN).W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy w związku z poniesieniem straty na całkowitej działalności, Podatnik który korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymuje pomoc publiczną z tytułu prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej...Czy do zeznania rocznego składanego na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Podatnik dołącza informacje strefowe, tj. formularze SSE-R oraz SSE-R/A, odpowiednio od dnia otrzymania decyzji zmieniającej zezwolenie na mocy regulacji art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw... Jeśli odpowiedź na pytanie będzie przecząca, czy Podatnik powinien skorygować złożone informacje zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej, wskazując w nich kwoty zerowe...Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie drugie.

2010.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1249/09/MO
     ∟Czy stanowisko Spółki w sprawie nieskładania załącznika SSE-R do zeznania CIT-8 do czasu kiedy Spółka przekroczy limit pomocy publicznej jest prawidłowe?

2008.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-546/08/AJ
     ∟Prawidłowość wystawiania faktury VAT zakup paliwa.

2008.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-354/08-2/BM
     ∟stawka podatku właściwa dla dostawy czasopism wraz z załącznikami oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla tej dostawy

2008.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-622/07-4/BS
     ∟Art. 9 ust. 6 w związku z art. 5 ust. 4b ustawy stanowi, że w przypadku aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, podatnicy do tego zgłoszenia dołączają uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem m. in. dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba.W druku NIP-1 w części D należy podać informację o załącznikach, w tym m.in. o dołączonym dokumencie (albo jego uwierzytelnionej lub poświadczonej urzędowo kopii) potwierdzającym uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości wskazanej w części C.5.1 formularza.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zgłoszeniu identyfikacyjnym nie podają adr...

2007.08.28 - Izba Skarbowa w Rzeszowie - IS.I/1/4231-7/07
     ∟Dot. podatkowego rozliczenia kwoty zwróconej w wyniku ugody.

2007.08.02 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BP-II/4210-46/07/KO
     ∟1.czy w sytuacji, gdy Spółka prowadząc wyłącznie działalność reklamową dotyczącą produktów oferowanych przez inne podmioty (które nabywają od Spółki usługi reklamowe), zatrudnia przedstawicieli odpowiedzialnych za prowadzenie tej działalności w poszczególnych, przypisanych im regionach, powstaje po stronie Spółki określony a art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek składania informacji CIT-ST ?,2.czy w związku z zatrudnianiem przedstawicieli medycznych odpowiedzialnych za poszczególne regiony kraju obowiązek składania informacji CIT-ST powstanie w przypadku rozszerzenia działalności Spółki o działalność handlową (sprzedaż produktów) ?

2006.04.04 - Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni - PW2/415-0033/06
     ∟Czy struktura wydatków mieszkaniowych poniesionych w roku 2005 upoważnia do zaznaczenia w załączniku PIT/D w sekcji C1 pozycji 45, 46 i 47? Czy małżonka i podatnik mają prawo do zsumowania poniesionych kosztów modernizacji i wpłat na fundusz remontowy jako kwoty wydatków poniesionych w 2005 w poz. 51 załącznika PIT/D? W jaki sposób ustalić należy podział kwoty do odliczenia od podatku w poz. 59 i 60 załącznika PIT/D?

2005.10.20 - Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów - 1438/443/283-187/2005/AO
     ∟Pytanie dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży towaru handlowego- przyprawy PKWiU 15.87.12.-70.50. Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona prowadzi import dodatków do żywności z Unii Europejskiej, które mają zastosowanie wyłącznie w przemyśle spożywczym. Jednym z importowanych dodatków jest ?Rodvin Salami Krydderi? stosowana do przetwarzania w produkcji wyrobów mięsnych jako przyprawa smakowa. Podatnik w złożonym wniosku zaklasyfikował ten towar do grupowania PKWiU 15.87.12.-70.50. Zdaniem podatnika towary mieszczące się w w/w grupowaniu opodatkowane są podatkiem od towarów i usług w wysokości 7...

2005.10.20 - Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów - 1438/443/283-184/2005/AO
     ∟Pytanie dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży towaru handlowego- przyprawy naturalne PKWiU 15.33.13.-90.90. Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona prowadzi import dodatków do żywności z Unii Europejskiej, które mają zastosowanie wyłącznie w przemyśle spożywczym. Jednym z importowanych dodatków jest ?Majeranek Cięty Suszony? stosowany do przetwarzania w produkcji wyrobów mięsnych jako przyprawa naturalna. Podatnik w złożonym wniosku zaklasyfikował ten towar do grupowania PKWiU 15.33.13.-90.90. Zdaniem podatnika towary mieszczące się w w/w grupowaniu opodatkowane są podatkiem od towarów i usług ...

2005.09.13 - Izba Skarbowa w Krakowie - PP-3/i/4407/158/05
     ∟Czy w przypadku sprzedaży usług montażu stolarki budowlanej, której producentem jest Podatnik prawidłowym będzie zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT - w wysokości 7%?

1 2

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj