Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 138 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.378.2019.2.MZ
     ∟Stwierdzić należy, że w wyniku dokonanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku z realizacją ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jednorazowej wypłaty środków zaewidencjonowanych na subkoncie Wnioskodawczyni, które objęte były przedmiotem małżeńskiej wspólności majątkowej – u Wnioskodawczyni powstał przychodów z innych źródeł, o których mowa art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasadnie również płatnik obliczył i pobrał zryczałtowany 19% podatek dochody, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie mieści się bowiem w zakresie żadnego ze zwolnień wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie został od niego zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.69.2019.1.AK
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy do odliczenia od podatku ustalonego w formie karty podatkowej opłaconych w roku 2018 składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej przy prowadzeniu tej działalności tj. małżonki?

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.271.2018.1.HD
     ∟Skutki podatkowe jednorazowej wypłaty środków zaewidencjonowanych na subkoncie.

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.177.2018.1.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2018 i w latach podatkowych następnych po zapłacie lub wyegzekwowaniu zaległości z tytułu składek, pod datą wystawienia pisemnej informacji przez organ rentowy, ma prawo wystawienia dowodu księgowego ze wskazaniem kwoty zapłaconych składek i zaewidencjonowania ww. dowodu w podatkowej księdze przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego (kwartał, rok) zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Spółki, w części finansowanej przez pracodawcę oraz zaległości z tytułu zapłaconych osobiście przez Wnioskodawcę po terminie ustawowym składek na Fundusz Pracy?

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.176.2018.1.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2018 i w latach podatkowych następnych po zapłacie lub wyegzekwowaniu zaległości z tytułu składek, pod datą wystawienia pisemnej informacji przez organ rentowy, ma prawo wystawienia dowodu księgowego ze wskazaniem kwoty zapłaconych składek i zaewidencjonowania ww. dowodu w podatkowej księdze przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego (kwartał, rok) zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Spółki, w części finansowanej przez pracodawcę oraz zaległości z tytułu zapłaconych osobiście przez Wnioskodawcę po terminie ustawowym składek na Fundusz Pracy ?

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.1.2018.1.HD
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zasądzonej wyrokiem sądu renty socjalnej.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.90.2018.1.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty środków zgromadzonych na rachunku otwartego funduszu emerytalnego oraz środków zaewidencjonowanych na subkoncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z podziałem majątku wspólnego.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.243.2017.1.MK
     ∟Czy otrzymane dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wskazane w stanie faktycznym stanowi przychód Wnioskodawcy z działalności rolniczej, a jeśli tak to czy prawidłowym jest rozpoznawanie momentu uzyskania przychodu z chwilą otrzymania (wpływu) środków na rachunek bankowy Wnioskodawcy?

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.204.2017.1.AW
     ∟W którym momencie i za który rok Wnioskodawczyni ma dokonać rozliczenia składek ZUS opłaconych wskutek pomyłki w roku 2017 r. Czy za rok 2016 dokonać korekty, czy ująć w rozliczeniu za rok 2017?

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.102.2017.3.AKU
     ∟Skutki podatkowe zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.127.2017.1.DJD
     ∟Czy zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł jest w całości przychodem Wnioskodawcy, czy przychód Wnioskodawcy stanowi wartość wskazana na fakturze VAT?

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.100.2017.1.AN
     ∟Możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.48.2017.2.KB
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć składkę zdrowotną na ubezpieczenie zdrowotne potrącane z niemieckiej emerytury od podatku, który wpływa do urzędu skarbowego z polskiej emerytury?

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.62.2017.1.NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.22.2017.1.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz powstania przychodu u pracowników nadal zatrudnionych z tytułu zapłaconych przez płatnika zaległych składek ZUS, obowiązków płatnika oraz powstania przychodu u pracowników niebędących aktualnie zatrudnionymi na umowę o pracę (byłych pracowników) z tytułu zapłaconych przez płatnika zaległych składek ZUS, obowiązków płatnika oraz powstania przychodu u pracowników niebędących aktualnie zatrudnionymi na umowę o pracę (zatrudnionych tylko na umowę cywilnoprawną) z tytułu zapłaconych przez płatnika zaległych składek ZUS.

2016.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-141/16-2/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków spółki jawnej na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionych wspólników i małżonki jednego ze wspólników oraz na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń obciążających spółkę jawną jako pracodawcę a także ujęcia wydatków spółki jawnej na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionych wspólników i małżonki jednego ze wspólników oraz na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń obciążających spółkę jawną jako pracodawcę w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2016.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.90.2016.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-187/16-4/AG
     ∟Prawo do odliczenia podatku z faktur sfinansowanych dofinansowaniem z ZUS.

2016.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-456/16/AK
     ∟Czy zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP dla Wnioskodawcy przez osoby, z którymi obecnie ma on kontakt i które zadeklarowały taką chęć, wywoła po stronie Wnioskodawcy jakieś konsekwencje podatkowe? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2016.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-398/16/AK
     ∟Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu w miesiącach dokonania ich zapłaty w części leżącej po stronie Wnioskodawcy - jako zlecającego wykonanie prac oraz w części, którą powinien zapłacić zleceniobiorca, a które opłacił Wnioskodawca jako płatnik składek? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-155/16/EN
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą wskazanej we wniosku nieruchomości

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.50.2016.2.AKr
     ∟Czy wypłacona na rzecz Wnioskodawcy emerytura powinna być opodatkowana 18% a nie 32% stawką podatku dochodowego (chodzi o wypłaconą kwotę nadwyżki powyżej kwoty 85 528 zł)?

2016.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-281/16-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu kwoty przekazanej na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1173/15-5/WM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1173/15-4/WM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-84/16/MS
     ∟Czy w związku z przeksięgowaniem jakie dokonał ZUS w 2015 r. w części składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych przypadających na pracownika uznając jako zapłacone w latach 2011-2014 w przypadku gdy składki te nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, Spółka powinna dokonać stosownych korekt do CIT-8 za lata 2011-2014, czy rozliczyć w roku 2015, tj. w momencie ich przeksięgowania przez ZUS i wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu?

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-83/16/MS
     ∟Czy świadczenie na rzecz pracownika, wynikające z zapłaconej przez Spółkę części ubezpieczeń zdrowotnych i przeksięgowanych przez ZUS w 2015 r. części ubezpieczeń społecznych, przypadających na pracownika, wynikającej z korekt deklaracji DRA opisanych w stanie faktycznym stanowi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-775/15/MS
     ∟Czy płacona według układu ratalnego część ubezpieczeń społecznych, FP, FGŚP oraz FEP przez Spółkę jako przypadająca na płatnika składek, wynikająca z korekt deklaracji DRA opisanych w stanie faktycznym stanowi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)?

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-213/15/EN
     ∟w zakresie uzyskania przychodu podatkowego z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od grudnia 2006 r. do stycznia 2009 r. opłaconych składek (w części finansowanej przez ubezpieczonego), w sytuacji gdy nie zostaną one zwrócone ubezpieczonemu oraz momentu uzyskania tego przychodu

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1411/15-2/MP
     ∟Czy zapłacone przez Płatnika w 2013 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców za lata 2010, 2011, 2012 potrącone w poprzednich latach z wypłacanych im wynagrodzeń, Płatnik może rozliczyć w deklaracji PIT-4R za 2013 r. poprzez zmniejszenie zaliczki na podatek w miesiącu, w którym dokonał płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz ZUS-u, czyli wtedy, gdy składka została uiszczona przez płatnika?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj