Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akceptacja faktury

 

akceptacja faktury 31 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.139.2016.1.PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania przez Wnioskodawcę faktur w ramach samofakturowania z zastosowaniem milczącego akceptu i prawidłowości ich zatwierdzania przez Kontrahentów.

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-84/16/IK
     ∟w zakresie potwierdzenia prawidłowości stosowanej procedury zatwierdzania faktur, o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionych faktur

2014.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-694/14-2/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa i momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy, potwierdzonych wg opisanej procedury potwierdzania faktur.

2014.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-119/14-2/MP
     ∟zaprezentowany sposób akceptacji w systemie samofakturowania spełnia przesłanki określone w przepisie art. 106d ust. 1 ustawy o VAT i faktury zaakceptowane w sposób opisany upoważniają do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę.

2014.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1001/13-3/SM
     ∟termin rozliczenia faktur korygujących (samofakturowanie)

2014.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1001/13-2/SM
     ∟termin rozliczenia faktur korygujących (samofakturowanie)

2013.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-59/12/13-S/ISN
     ∟1. Czy w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę pozostałych usług podawania posiłków będzie miał zastosowanie przepis art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?2. Czy sprzedaż usług nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, niezależnie od tego czy nabywcą usługi będzie podmiot z kraju Unii Europejskiej, czy też mający siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej?

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-23/12-5/PG
     ∟Akceptacja w formie podpisu faktur wystawianych przez nabywcę – samofakturowanie – potwierdzanie odbioru faktur korygujących (art. 29 ust. 4a ustawy).

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-23/12-4/PG
     ∟Akceptacja w formie podpisu faktur wystawianych przez nabywcę – samofakturowanie – odliczenie podatku.

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-23/12-3/PG
     ∟Akceptacja w formie podpisu faktur wystawianych przez nabywcę – samofakturowanie – pełnomocnictwo dla Spółki a następnie dla pracownika Spółki.

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-23/12-2/PG
     ∟Akceptacja w formie podpisu faktur wystawianych przez nabywcę – samofakturowanie – pełnomocnictwo dla pracownika Spółki.

2012.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-659/12/ICz
     ∟Czy Spółka może przechowywać w formie elektronicznej kopie faktur VAT dokumentujących dostawę towarów i usług, przy założeniu że system informatyczny pozwala na przechowywanie tychże faktur w niezmienionej formie oraz ich wydrukowanie w razie potrzeby (np. w toku kontroli podatkowej)?

2012.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-327/10/12-5/S/AS
     ∟Akceptacja faktury VAT wystawionej przez nabywcę może być dokonywana przez pracownika Spółki, na podstawie udzielonego mu przez dostawcę pełnomocnictwa szczególnego do akceptowania faktur VAT w jego imieniu. Jednakże za akceptację w myśl § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia fakturowego należy uznać złożenie podpisu osoby upoważnionej przez dostawcę na oryginale faktury wystawionej przez nabywcę.

2012.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-328/10/12-5/AS
     ∟prawidłowość akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę towaru oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

2012.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-319/12-2/AS
     ∟możliwa jest akceptacja faktur, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia, za pomocą poczty elektronicznej bądź faksem, pod warunkiem jednakże, że przesłane dokumenty będą zawierały podpis osoby upoważnionej do akceptowania przedmiotowych faktur, poświadczający, że przedmiotowe faktury zostały przez nią zaakceptowane. Podkreślić jednakże należy, że każdorazowo sposób akceptacji faktur, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia, winien zostać określony w umowie.

2012.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-298/12-2/AO
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez nabywcę w imieniu dostawcy, których akceptacja nastąpiła poprzez złożenie podpisu na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur VAT

2012.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-59/12-6/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie akceptacji faktur przez pełnomocnika.

2012.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-59/12-5/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie akceptacji faktur.

2012.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-8/12-5/OS
     ∟Czy akceptacja faktury może być dokonana nie w formie podpisu odręcznego a w formie podpisu generowanego w systemie, nieedytowalnego, pojawiającego się po akceptacji faktury przez podanie hasła i loginu ?

2012.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-8/12-4/OS
     ∟Czy akceptacja faktury w formie podpisu, o której mowa w § 6 ust 2 pkt 2b), może zostać dokonana przez pracownika Nabywcy usługi lub towaru, któremu to Dostawca udzieli stosownego odrębnego szczególnego pełnomocnictwa rodzajowego do podpisywania i tym samym akceptacji w jego imieniu faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur?

2012.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1514/11-4/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury korygującej oraz korekty podatku VAT.

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1377/11-2/AS
     ∟przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT udostępnianych drogą elektroniczną, prawidłowość akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę towaru

2011.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1450/11-5/IGo
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur zaakceptowanych przez pełnomocnika.

2011.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-177/09/11-3/S/IK/KOM
     ∟akceptacja faktur musi być przede wszystkim w formie podpisu zarówno na oryginale i kopii faktury.

2011.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-971/11-2/BD
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

2010.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-725/10-2/AK
     ∟Czy posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę jest warunkiem koniecznym i uzależnia możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, a w konsekwencji obniżenie podatku należnego?

2007.09.28 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR1/443-88/07/IK
     ∟Strona wnosi o potwierdzenie czy wystawiona nota korygująca powinna być potwierdzona podpisem wystawcy faktury pierwotnej lub korygującej, czy też wystarczy posiadanie zwrotnego potwierdzenia jej odbioru?

2006.08.04 - Podlaski Urząd Skarbowy - P-I/443/44/TW/06
     ∟Czy akceptacja w formie podpisu, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia może zostać dokonana przez pracownika nabywcy usługi lub towaru, któremu to pracownikowi dostawca udzielił stosownego pełnomocnictwa do podpisywania (akceptacji) w jego imieniu faktur VAT oraz czy tak podpisana (zaakceptowana) faktura VAT będzie upoważniała do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę? Wnioskiem z 31.05.2006 r. Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka nabywa towary (surowiec drzewny) oraz usługi (m. in. us

2005.09.27 - Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - PP/443-151/05/IK-57863
     ∟Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w zakresie obowiązku akceptacji w formie podpisu faktur wystawianych przez nabywcę oraz zakazujących obniżania podatku należnego o podatek naliczony z faktur, które nie posiadają takiej akcepta...

2005.08.23 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-III-2-443/125/05/MJS
     ∟W polskim systemie podatkowym brak jest przepisów, które zabraniałyby nabywcy przyjęcia faktury, w której sprzedawca, jako podmiot obowiązany do prawidłowego rozliczania transakcji, wykazał niewłaściwą stawkę podatku od towarów i usług.

1 2

Dołącz do 41458 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj