Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Administracyjny Dokument Towarzyszący

 

Administracyjny Dokument Towarzyszący 43 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2014.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-104/14-2/SM
     ∟prawo do zastosowania stawki 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej

2012.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1030/12-2/SM
     ∟dokumentowanie przemieszczenia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy (sprzedaż na rzecz dyplomatów)

2012.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-2/12-2/SM
     ∟brak nabycia wewnątrzwspólnotowego w sytuacji nabycia paliw ciekłych na zasadach Incoterms DDU, DAP

2011.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-223c/11/JK
     ∟W przypadku, gdy wyroby akcyzowe oznaczone kodem CN 2707 30 90 są wyprowadzane ze składu podatkowego Spółki na terytorium kraju do urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, stosuje się e-AD albo dokument zastępujący e-AD.

2011.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-223a/11/JK
     ∟W przypadku, gdy wyroby akcyzowe oznaczone kodem CN 2707 30 90, objęte (z uwagi na przeznaczenie) zerową stawką akcyzy, są wyprowadzane ze składu podatkowego do podmiotu nie będącego odbiorcą w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, np. do producenta farb, czyli innych wyrobów niż wyroby akcyzowe, który nie prowadzi składu podatkowego, uznać należy, że takie wyprowadzenie ma miejsce poza wymienioną procedurą. W tym przypadku nie stosuje się zatem e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD oraz zabezpieczenia akcyzowego.

2011.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-206/11/JK
     ∟Wnioskodawca chcąc skorzystać z możliwości wprowadzenia importowanych wyrobów akcyzowych do składu podatkowego powinien działać w ramach zezwolenia udzielonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego jako zarejestrowany wysyłający wypełniając określone w przepisach prawa obowiązki związane ze stosowaniem dokumentu e-AD oraz ze złożeniem zabezpieczenia akcyzowego.

2011.03.16 - Minister Finansów - AE2/8012/12/KWG/10/11/4193
     ∟opodatkowanie strat wyrobów akcyzowych w trakcie transportu nie objętych potwierdzeniem w dokumencie ADT

2011.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-164/10/JK
     ∟Zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w przedstawionym stanie faktycznym Spółka nie ma obowiązku załączenia do przemieszczanych ze składu podatkowego do składu celnego wyrobów akcyzowych dokumentu ADT/e-AD oraz złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Jednakże stwierdzić należy, iż brak wskazanych obowiązków wynika z innych przesłanek niż przedstawione przez Spółkę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, w związku z czym uznano stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.Zdaniem tutejszego organu, brak bowiem obowiązku stosowania dokumentu ADT/e-AD oraz obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego wynika z faktu, że ani w przepisach unijnych (dyrektywie) ani w konsekwencji w unormowaniach krajowych nie zawarto regulacji, które określałyby zasady (procedury) na jakich ma odbywać się produkcja wyrobów akcyzowych na terytorium Unii Europejskiej, z wykorzystaniem surowców o statusie wspólnotowym, jeżeli produkcja ta odbywa się w ramach gospodarczej procedury celnej, jaką jest procedura uszlachetniania czynnego z zastosowaniem systemu ekwiwalencji.

2010.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-149/10/JK
     ∟Wnioskodawca chcąc skorzystać z możliwości wprowadzenia importowanych wyrobów akcyzowych do składu podatkowego powinien działać w ramach zezwolenia udzielonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego jako zarejestrowany wysyłający wypełniając określone w przepisach prawa obowiązki związane ze stosowaniem dokumentu ADT oraz ze złożeniem zabezpieczenia akcyzowego.

2010.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-534/10-2/SM
     ∟Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy i dokumentacja przy dostawie wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych.

2010.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3-443-267/10-2/JK
     ∟Czy Administracyjny Dokument Towarzyszący może służyć jako dokument potwierdzający, że towary zostały dostarczone do Unii Europejskiej?

2010.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1264/09-4/KB
     ∟Wypełnianie Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego.

2009.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-447/09-4/SM
     ∟- sprzedaż olejów bazowych na warunkach DAF nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym,- objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy importowanych olejów bazowych o kodzie CN 2710 19 99

2009.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-297/09-2/SM
     ∟ubytki podczas wyładunku piwa transportowanego cysternami samochodowymi

2009.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-198/09-2/SM
     ∟sprzedaż paliw żeglugowych zwolnionych od akcyzy w okresie przejściowym

2009.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-151/09-2/CS
     ∟AD.1 Gdy zostanie potwierdzony odbiór wyrobów akcyzowych na dokumencie ADT i przedstawiony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w celu opieczętowania urzędowymi pieczęciami, powyższe wyroby mogą zostać przemieszczone poza obszar „Miejsca Odbioru”.AD.2 Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego handlowca lub niezarejestrowanego handlowca powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

2008.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1608/08-2/AW
     ∟dołączanie do przesyłki dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

2007.05.07 - Urząd Celny w Pruszkowie - 445000-PA-9104-8/07/14/KN
     ∟Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Podatnik prawidłowo zastosuje przepis art. 26 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, dotyczący przemieszczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (paraksylen – kod CN 2902 43 00) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy państwami członkowskimi i czy w takim przypadku dla przemieszczenia wyrobów akcyzowych wystarczy jeden, właściwie opisany dokument ADT (czy też w momencie zmiany środka transportu ze statku na cysterny kolejowe konieczne jest wystawienie drugiego dokumentu ADT)?Ponadto, czy opisany sposób przemieszczania paraksylenu – wyrobu akcyzowego zharmonizowanego będzie uprawniał Podatnika, jako podmiot prowadzący skład podatkowy, do zawieszenia poboru akcyzy od nabywanego paraksylenu (przy do...

2007.04.26 - Urząd Celny w Radomiu - 444000-PA-911/14a-03/07/DJ
     ∟Czy wykazywaną w deklaracji AKC-U i zapłacona akcyzę należy również ująć w deklaracji sporządzonej dla podatku akcyzowego AKC-3/AKC-3zh (części C,D i E) i w Informacji o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego AKC-3/A (części C,D,E i F)?

2007.04.11 - Urząd Celny w Pruszkowie - 445000-PA-9104-3/07/4/KN
     ∟Czy prawidłowe jest zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych w przypadku obrotu handlowego wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi z udziałem „pośrednika” nie prowadzącego składu podatkowego, ani nie będącego zarejestrowanym handlowcem lub niezarejestrowanym handlowcem, który będzie nabywał wyroby akcyzowe we własnym imieniu i na własny rachunek w składach podatkowych zlokalizowanych na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej, a następnie będzie je odsprzedawał polskim podmiotom prowadzącym składy podatkowe, a wyroby akcyzowe przemieszczane będą bezpośrednio z zagranicznego składu podatkowego do składu podatkowego prowadzonego przez polskiego odbiorcę?Czy w przypadku transakcji opisanych powyżej w dokumenc...

2007.04.04 - Urząd Celny II w Warszawie - 442000-AP-9104-6/07
     ∟Czy procedurę zawieszenia poboru akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej wyrobów zharmonizowanych można uznać za zakończoną, gdy odbiorca towaru przekazuje wysyłającemu oryginał karty 2 lub 4 ADT zamiast oryginału karty 3 bądź uwierzytelnionej kopii karty 2 lub 4 ADT.

2007.02.28 - Urząd Celny w Białymstoku - 311000-PA-0550-3/07/KL
     ∟Jak i kiedy dokonać stosownych korekt w ewidencji składu podatkowego w sytuacji gdy podatnik wysyła gaz węglowodorowy w procedurze zawieszonej akcyzy do innego składu podatkowego, zgodnie z dokumentem ADT, wystawionym na podstawie kolejowych kwitów wagowych (wagony ważone są na stacji PKP), a przy przyjmowaniu dostawy przez skład podatkowy przeznaczenia, waga towaru przyjętego przez skład podatkowy przeznaczenia jest wyższa od wagi towaru nadanego co jest odnotowane w karcie 3 ADT oraz w dokumencie przyjęcia i sprawdzenia przesyłki?Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2007r. (data wpływu do tut. Urz

2007.01.29 - Urząd Celny w Siedlcach - 446000-AP-0503-1/07/AP
     ∟1) Jaka jest ustawowa definicja eksportu? Czy mieści się w niej wywóz towarów akcyzowych niezharmonizowanych poza terytorium Polski i poza obszar Wspólnoty Europejskiej? 2) Czy eksport w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym jest przeciwieństwem importu?3) Czy w przepisie § 50a ust. 2 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) jest mowa o dokumencie SAD i o dokumencie Tax Free? Czy dokument SAD i dokument Tax Free są dokumentami potwierdzającymi dokonanie eksportu? Jakie inne dokumenty potwierdzają dokonanie eksportu? 4) Czy zwolnienie z podatku akcyzowego, o którym mowa w § 50a ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.0...

2007.01.23 - Urząd Celny w Ciechanowie - 447000-PA-9100I-17/06/07/10498/AF
     ∟Czy produkowany przez Podatnika towar (komponent, mieszanina węglowodorów, szeroka frakcja KTS-F) może być przemieszczany w kraju do rafinerii lub innego odbiorcy na podstawie dokumentów handlowych, bez zastosowania dokumentów ADT?

2007.01.05 - Urząd Celny w Pruszkowie - 445000-PA-9104-66/06/162/KN
     ∟Czy jeśli dostawa gazu ze składów podatkowych odbiorcom zwolnionym z podatku akcyzowego na podstawie §15 w/w rozporządzenia powinna odbywać się z zastosowaniem dokumentu ADT, czy wówczas dokument ADT ma być potwierdzony przy dostawie przy dostawie przez pracownika podmiotu dokonującego odsprzedaży, każdorazowo w momencie zatankowania zbiornika gazem odbiorcy końcowemu?

2007.01.05 - Urząd Celny w Pruszkowie - 445000-PA-9104-65/06/162/KN
     ∟Czy przy dokonywaniu dostaw ze składów podatkowych odbiorcom zwolnionym z podatku akcyzowego dostawa powinna być udokumentowana ADT?

2006.12.08 - Urząd Celny w Ciechanowie - 447000-PA-9100I-14/06/9861/AF
     ∟Czy gaz płynny - propan, butan oraz mieszanina propan-butan zaimportowany lub sprowadzony w ramach WNT przez spółkę i przemieszczony do składu podatkowego, z którego korzysta spółka na podstawie umowy cywilnoprawnej, który następnie zostanie odsprzedany do podmiotu zużywającego go na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych, a zatem korzystający ze zwolnienia z akcyzy w związku ze spełnieniem warunków określonych w § 15 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z uwagi na zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, w momencie wyprowadzenia ze składu podatkowego, może być przewożony przez spółkę do uprawnionego nabywcy bez administracyj...

2006.12.08 - Urząd Celny w Ciechanowie - 447000-PA-9100I-13/06/9862/AF
     ∟Czy gaz płynny – propan, butan oraz mieszanina propan-butan zakupione przez spółkę od podmiotu posiadającego status składu podatkowego lub od podmiotu, który korzysta za składu podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej i odsprzedawać go podmiotom zużywającym go na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych i korzystających ze zwolnienia z akcyzy w związku ze spełnieniem warunków określonych w § 15 ust. 2-4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z uwagi na zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, w momencie wyprowadzenia ze składu podatkowego, może być przewożony przez Spółkę bez administracyjnego dokumentu towarzyszącego?

2006.12.08 - Urząd Celny w Ciechanowie - 447000-PA-9100I-12/06/9863/AF
     ∟Czy gaz płynny – propan, butan oraz mieszanina propan-butan zakupione przez spółkę od podmiotu posiadającego status składu podatkowego lub od podmiotu, który korzysta ze składu podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej i odsprzedane do podmiotu zużywającego go na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych, korzystającego ze zwolnienia z akcyzy w związku ze spełnieniem warunków określonych w § 15 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z uwagi na zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w momencie wyprowadzenia ze składu podatkowego, może być przewożony przez podmiot zużywający gaz na cele inne, niż do napędu pojazdów samochodowych, bez administracyjnego dokumentu towarzyszącego?

2006.12.08 - Urząd Celny w Ciechanowie - 447000-PA-9100I-11/06/9864/AF
     ∟Czy gaz płynny - propan, butan oraz mieszanina propan-butan zaimportowany lub sprowadzony w ramach WNT przez spółkę i przemieszczony do składu podatkowego, z którego korzysta spółka na podstawie umowy cywilnoprawnej, który następnie zostanie odsprzedany do podmiotu zużywającego go na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych, a zatem korzystający ze zwolnienia z akcyzy w związku ze spełnieniem warunków określonych w § 15 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z uwagi na zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, w momencie wyprowadzenia ze składu podatkowego, może być przewożony przez podmiot zużywający gaz na cele inne, niż do nap

1 2

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj