Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: amortyzacja

 

amortyzacja 7681 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/4510-111/15-1/BG
     ∟czy rozebrane obiekty należało zaliczyć do środków trwałych oraz czy rozebrane obiekty nie były środkami trwałymi i w konsekwencji wartość tych rozebranych obiektów zwiększa proporcjonalnie wartość początkową budynku administracyjno-biurowego, hali produkcyjno-magazynowej, portierni, stacji transformatorowej oraz dróg i placów?

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.588.2018.1.IF
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.587.2018.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca stosując tzw. metodę liniową, na podstawie art. 16i ust. 5 updop, miał prawo, począwszy od pierwszego miesiąca bieżącego roku podatkowego, do obniżenia stawek amortyzacyjnych do 0%.

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.537.2018.1.AC
     ∟możliwości zaliczenia wydatków na wymianę nawierzchni bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nowych środków trwałych

2019.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.470.2018.2.DP
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że rozszerzenie wspólności majątkowej na składniki przedsiębiorstwa 1 i 2 oraz nieruchomość będzie neutralne podatkowo w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do Wnioskodawczyni? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że w przypadku darowizny 1/2 udziału w nieruchomości na rzecz męża, będzie nadal je przysługiwało prawo do amortyzowania całości nieruchomości?

2019.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.606.2018.1.MS
     ∟amortyzacja środków trwałych

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.529.2018.1.PSZ
     ∟Czy zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawczyni ma prawo kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodu swojej firmy (kontynuacja amortyzacji odpisów Spółki)?

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.490.2018.2.JKT
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia, czy: - realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c (w stanie faktycznym, w stanie prawnym do 1 października 2018 r.), art. 4a pkt 27 lit. b (w stanie faktycznym, w stanie prawnym od 1 października 2018 r. i w zdarzeniu przyszłym) i art. 4a pkt 28 ustawy CIT (w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, zarówno w stanie prawnym do 1 października 2018 r. jak i od 1 października 2018 r.); - wymienione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Koszty B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy CIT; - przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy CIT.

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.555.2018.1.AK
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów Wnioskodawca ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. i następnych latach zgodnie z zasadami obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r.?

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.429.2018.1.KP
     ∟Czy po wyodrębnieniu własności lokalu mieszkalnego należy zakończyć amortyzację spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ramach wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzić ten lokal do ewidencji środków trwałych i amortyzować według stawki 10% na podstawie indywidualnie ustalonej amortyzacji?

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.379.2018.1.AW
     ∟Interpretacja indywidualna w zakresie ustalenia wartość początkowej środka trwałego.

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.371.2018.3.KP
     ∟Jak ustalić wartość początkową opisanego we wniosku lokalu mieszkalnego (środka trwałego) po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych?

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.611.2018.1.KU
     ∟Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nieruchomości, określonej na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według wartości rynkowej z dnia nabycia? Jeśli tak, to od kiedy?

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.595.2018.1.BO
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.589.2018.1.BO
     ∟Teza Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.517.2018.2.MJ
     ∟sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwrotu części wartości nakładów na budynek wybudowany na cudzym gruncie

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.644.2018.1.BC
     ∟Uwzględnienie wartości pokrycia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów obliczenia wartości prewspółczynnika.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.594.2018.1.ZD
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.460.2018.1.AR
     ∟Czy prace remontowo-budowlane związane z wymianą stolarki okiennej stanowią ulepszenie środka trwałego, zwiększające jego wartość początkową?

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.396.2018.1.EN
     ∟w zakresie skutków podatkowych zwrotnego przeniesienia prawa własności Nieruchomości

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.436.2018.2.MS
     ∟- Czy połączenie spółek, poprzez inkorporację spółki przejmowanej przez Wnioskodawcę, powoduje powstanie dochodu po stronie Wnioskodawcy, z tytułu przejęcia majątku spółki przejmowanej? - Czy Wnioskodawca ma prawo do rozliczenia straty spółki przejmowanej za poprzednie lata? - Czy Wnioskodawca ma prawo do ujęcia we własnych księgach przychodów i kosztów spółki przejmowanej? - Czy Wnioskodawca ma prawo do kontynuacji zasad amortyzacji obowiązujących w spółce przejmowanej? - Czy Wnioskodawca wraz z zarejestrowaniem połączenia ma obowiązek rozliczyć należny podatek dochodowy? - Czy wydatki związane z połączeniem stanowią koszty podatkowe po stronie Wnioskodawcy?

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.543.2018.1.MM
     ∟możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.542.2018.1.MM
     ∟możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

2018.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.307.2018.2.MK
     ∟skutki podatkowe zawarcia umowy leasingu prawa ochronnego do Znaku towarowego.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.529.2018.1.MJ
     ∟możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.535.2018.1
     ∟Czy w 2018 roku na zasadzie praw nabytych, Wnioskodawca może kontynuować naliczanie amortyzacji na zasadach obowiązujących przed nowelizacją ustawy o PIT z 27 października 2017 roku, która zmieniła przepis dotyczący amortyzacji środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny (art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

2018.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.379.2018.2.MST
     ∟Amortyzacja wynajmowanej nieruchomości.

2018.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.441.2018.1.IM
     ∟Nieruchomość w darowiźnie – odpisy amortyzacyjne po dniu - 1 stycznia 2018 r.

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.526.2018.1.PSZ
     ∟Czy środek trwały otrzymany przed rokiem 2018 w drodze umowy darowizny, która jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, można amortyzować po 1 stycznia 2018 r., na tych samych zasadach, jakie obowiązywały do końca 2017 r. - tj. kosztem będzie 100% wartości amortyzacji majątku?

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.555.2018.1.RK
     ∟odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj