Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: administrowanie

 

administrowanie 31 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.102.2018.1.JO
     ∟Uznanie działań Spółki za odpłatną usługę pośrednictwa finansowego w udzielaniu kredytów, która korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.522.2017.2.HW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ustawy.

2015.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-7/14/15-5/S/KT
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych przez Spółkę na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze świadczeniem tych usług.

2015.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-561/15-4/AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na odtworzenie majątku, jego modernizację oraz wydatki związane z zarządzaniem tym majątkiem, po zakończeniu inwestycji.

2015.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-550/15-5/JSK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług w postaci nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami ścieków, za które to czynności pobierana jest od właścicieli nieruchomości zryczałtowana opłata, dokumentowania ww. czynności przy pomocy faktury, danych zawartych na fakturze oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu inwestycyjnego.

2015.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-972/14-2/JSK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług administrowania i zarządzania nieruchomościami oraz wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, ww. usług.

2014.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-114/14-5/KG
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.

2014.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-114/14-4/KG
     ∟Opodatkowanie czynności odpłatnego administrowania świetlicami wiejskimi przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy.

2014.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-235/14/AJ
     ∟Sposób opodatkowania należności otrzymywanych od najemców i właścicieli lokali mieszkalnych.

2014.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-989/13/IK
     ∟Odliczenie podatku naliczonego.

2013.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-795/12-2/EŻ
     ∟Czy, jeśli Spółka mając możliwość dokładnego przypisania rachunkowo kosztów uzyskania przychodów (kosztów ogólnych wydziałowych) przypadających na poszczególne źródła stosując przypisanie wg powierzchni administrowanych (inwentaryzacja powierzchni „na bieżąco”), może zastosować ten sam klucz przy ustalaniu kosztów ogólnych zarządu i administracji w podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-351/12/IK
     ∟Jaką stawkę podatku powinna zastosować Spółka przy refakturowaniu kosztów mediów?

2011.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-252/07-5/11/S/JB
     ∟Czy otrzymana przez Spółkę od Subpartycypanta kwota z tytułu zawartej umowy subpartycypacyjnej, biorąc pod uwagę jej strukturę prawną, stanowi dla Spółki przychód, podlegający w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w roku podatkowym, w którym została otrzymana, orazCzy świadczenia przekazywane na rzecz Subpartycypanta z tytułu umowy subpartycypacyjnej, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym następuje ich faktyczna zapłata.

2011.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1328/10-2/MP
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego zawartego w opłacie za usługi cmentarne o kwotę podatku naliczonego z tytułu usługi administrowania i zarządzania cmentarzem komunalnym?

2010.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-362/10-2/NS
     ∟Administrator cmentarzy komunalnych wybrany przez Zainteresowanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 224, poz. 1655 ze zm.), świadczący w imieniu Miasta i na jego rzecz usługi administrowania i utrzymania cmentarzy może być upoważniony do wystawiania faktur w imieniu i na rzecz Miasta. W konsekwencji, wystawienie faktur VAT przez administratora będzie równoznaczne z ich wystawieniem przez Wnioskodawcę.

2010.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-58/10/IK
     ∟Czy Wnioskodawca może w przypadku świadczenia usług dostarczania wody zastosować obniżoną 7% stawkę podatku na podstawie art. 41 ust. 2.

2010.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-213/10-4/EK
     ∟Świadczone prze Bank usługi zarządzania wierzytelnościami zbytymi na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego podlegają zwolnieniu od podatku od towarów usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 12 ustawy.

2009.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-953/09-4/MP
     ∟Czynności zarządzania aktywami w formie portfeli wierzytelności należących do funduszu inwestycyjnego wykonywane przez Spółkę na rzecz Funduszu to usługi podlegające zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT.

2009.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-952/09-4/JB
     ∟czynności zarządzania aktywami w formie portfeli wierzytelności należących do funduszu inwestycyjnego wykonywane przez Spółkę na rzecz Funduszu to usługi podlegające zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT

2009.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-462/09/AM
     ∟Czy koszty administracyjne ponoszone przez spółkę na podstawie wystawionej przez zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną faktury z tytułu usług administrowania, kształtują dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 7)

2008.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-881/08/AM
     ∟Czy obciążenie przez K. Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. kosztami administrowania będzie stanowić koszty wpływające na ustalenie przez Spółkę dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2008.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-872/08/AM
     ∟Czy do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą należą:• wartość netto budynków, które w ramach zamierzonej inwestycji zostaną przeznaczone do rozbiórki;• wydatki poniesione na wyburzenie budynków znajdujących się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w których miejsce, w wyniku planowanej inwestycji, powstaną nowe obiekty przeznaczone na działalność objętą zezwoleniem?(pytanie oznaczone we wniosku Nr 9)

2008.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-871/08/AM
     ∟Czy koszty administracyjne ponoszone przez Spółkę na podstawie wystawionej przez zarządzającego Katowicką specjalną strefą ekonomiczną faktury z tytułu usług administrowania, kształtują dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?(pytanie oznaczone we wniosku Nr 8)

2008.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-337/08/RSz
     ∟stawka podatku VAT dla świadczonych usług (przygotowanie grobu do pochówku, uformowanie grobu, ułożenie wieńców i wiązanek kwiatów po uroczystości pogrzebowej, prace porządkowe przy grobach na terenie całego cmentarza)

2008.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-125/08/AO
     ∟Gmina w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

2008.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-93/08/AO
     ∟Gmina w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

2007.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-493/07-2/SM
     ∟Stawka podatku dla usług księgowo-rachunkowych świadczonych na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej

2007.03.12 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/21/07/JB
     ∟Czy dokonując w 2006r. korekty wartości początkowej środków trwałych (grupa rodzajowa I - budynki ) i kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych za 2006r., w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przez Gminę w roku poprzednim i latach wcześniejszych winien dokonać również korekty deklaracji podatkowych CIT za lata 2001-2005, z uwagi na niespełnienie wymogów art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. ? Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych za lata 2001-2005, w związk...

2007.01.08 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-352/06/AJ
     ∟Czy nie występuje konieczność rozpoznania przychodów należnych z tytułu opłat partycypacyjnych u Spółki zarządzającej strefą ekonomiczną, gdy nie pobiera ona tych opłat od Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy? Zgodnie z regulaminem strefy, Przedsiębiorcy pokrywają koszty ponoszone przez Zarządzającego. Zgodnie z wielostronną umową Inwestorzy zwolnieni są z opłat strefowych, co stanowi pomoc publiczną, notyfikowaną przez Komisję Europejską.

2006.10.20 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-107/06/ŁK
     ∟Strona wnosi o wyjaśnienie czy " ma prawo potraktować dostawę Autografu Mazurka zakupionego na aukcji w Londynie jako czynność nie podlegająca opodatkowaniu VAT ?"

1 2

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj