Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 439 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2011.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-129/08/11-S/EN
     ∟Nieodpłatne przekazanie materiałów (nagród) w ramach akcji promocyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów.

2011.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1874/08/11-4/S/KK/KOM
     ∟Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazywania towarów i usług w ramach akcji promocyjno-reklamowej

2011.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-677/10/MT
     ∟Czy wydatki ponoszone na rzecz kontrahenta w zamian za wykonywanie przez niego usług handlowych i promocyjnych, polegających na promowaniu Wnioskodawcy i jego produktów wobec Nabywców Pośrednich (np. sprzedawców detalicznych) i Konsumentów, w szczególności poprzez organizowanie akcji promocyjnych i konkursów związanych z tymi produktami, oraz na premiowaniu obrotów wyrobami Wnioskodawcy zrealizowanych przez Nabywców Pośrednich, spełniają przesłanki materialnoprawne zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1023/10/MK
     ∟Czy opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym u Wnioskodawczyni lub Jej kontrahenta, t.j. osoby fizycznej korzystającej z usług biura?

2011.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-997/10-2/MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie klientów Spółki z tytułu przyznania i realizacji bonu rabatowego oraz wynikających z tego tytułu obowiązków Spółki jako płatnika podatku.

2011.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-964/10-4/RS
     ∟wydawanie przez Spółkę wyrobów ciastkarskich na rzecz osób fizycznych – w sytuacji gdy jednorazowa jej wartość nie przekroczy 200,00 zł – stanowić będzie świadczenie związane z promocją lub reklamą zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie Spółki z tytułu dokonywania ww. świadczeń zaliczanych do innych źródeł (art. 20) nie będą ciążyć obowiązki wynikające z dyspozycji art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania rocznych informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały przedmiotowe świadczenie.

2011.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-891/10/EA
     ∟Opodatkowanie bezpłatnie dodawanego produktu, prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie tzw. „gratisów” oraz zwrot na rachunek nadwyżki podatku naliczonego nad należnym a także sposobu dokumentowania transakcji.

2011.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-100/11/EA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży towarów z wysokim rabatem, dochodzącym nawet do 99%, prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów z wysokim rabatem oraz zwrot na rachunek nadwyżki podatku naliczonego nad należnym a także podstawa opodatkowania towaru promującego jak również sposób dokumentowania transakcji.

2011.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1058/10-2/ISz
     ∟Czy czynność polegająca na opisanych w stanie faktycznym nieodpłatnych przekazaniach przez Spółkę Towarów / Materiałów reklamowych nie stanowi czynności zrównanej z dostawą towarów za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 7 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005r. i w konsekwencji, nie podlega opodatkowaniu VAT?Czy w świetle art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciami Towarów / Materiałów reklamowych, wydanych następnie nieodpłatnie w opisanych w stanie faktycznym sytuacjach?

2011.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1171/10-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznawania nagród w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wartości nagród przyznawanych uczestnikom akcji promocyjnej nieprowadzącym działalności gospodarczej za realizację odpowiedniego wolumenu zakupu oraz określenia jednorazowej wartości świadczeń.

2010.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1555/10-4/BA
     ∟Czy przekazanie przez Spółkę nagrody i prezenty w ramach programu lojalnościowego dla jej partnerów oraz nagród i prezentów przekazywanych klientom w ramach promocji i reklamy (w tym konkursów) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji gdy został odliczony podatek naliczony przy ich nabyciu?

2010.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-735/10-4/KG
     ∟Przekazanie bonów.

2010.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-524/09/10-7/EC
     ∟Do momentu, kiedy nie da się wykluczyć losowości wygranej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jak również nie będzie można uznać, że w wyniku działań podatników i ich partnerów handlowych nie dochodzi do próby zmniejszenia obciążeń podatkowych, możliwe będzie odrębne opodatkowanie — na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. — opisanych przez Spółkę wygranych. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej/nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.f.),. bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 u p d f) Wówczas od jej przychodu należy — stosownie do art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

2010.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1533/10-3/SJ
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia całości podatku VAT od nabywanych towarów przeznaczonych na nagrody?

2010.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-178/10-4/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2010.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-632/10-4/AK
     ∟nieodpłatne przekazanie w ramach akcji promocyjnej napojów (usługa gastronomiczna) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wytworzenia napojów przekazywanych nieodpłatnie

2010.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-825b/10/AD
     ∟Czy wydanie Polisy gratisowej stanowi świadczenie związane z promocją lub reklamą w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, jeśli wartość Polisy gratisowej nie przekracza 200 zł, czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a tej ustawy?

2010.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-980/08/10-S/EN
     ∟Czy nieodpłatne przekazanie towarów klientom i potencjalnym klientom Spółki nie podlega opodatkowaniu VAT w świetle przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r.?

2010.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-616/10/BJ
     ∟Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom prezentów w postaci alkoholu o wartości do 200,00 zł korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-615/10/BJ
     ∟Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom prezentów o wartości do 200,00 zł opatrzonych logo firmy korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-413/10-6/AS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z działalnością Ambasadorów (w szczególności koszty podróży krajowych i zagranicznych Ambasadorów) w ramach zawartych umów cywilnoprawnych ścisłej współpracy ze Spółką przy promowaniu Mistrzostw Europy w celu zapewnienia Spółce wsparcia w budowaniu pozytywnego wizerunku tej imprezy

2010.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-65/10-2/ŁM
     ∟Jak Spółka ma potraktować opisaną promocję w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1002/10-2/SJ
     ∟Jak Zainteresowany ma potraktować taką promocję w świetle przepisów podatku VAT?

2010.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-10/10-4/MC
     ∟Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) zakupujących towary lub bony towarowe oraz wycieczki, w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z którym na Spółce będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?

2010.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-10/10-3/MC
     ∟Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT?

2010.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-10/10-2/MC
     ∟Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich sprzedaży jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-680/10-2/AO
     ∟Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), zakupujących towary lub bony towarowe oraz wycieczki w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym na Spółce będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?

2010.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-653/10-4/AMN
     ∟1. Czy wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych, od firmy farmaceutycznej w związku z promocją lub reklamą konkretnego produktu, jeżeli skumulowana wartość przekazanych upominków reklamowych jednemu lekarzowi lub farmaceucie w danym cyklu akcyjno-promocyjnym nie przekroczy 200 zł brutto? 2. Czy w jednym cyklu akcyjno-promocyjnym mogą nałożyć się akcje promocyjne, gdzie upominek do jednego produktu nie przekroczy kwoty 200 zł brutto?

2010.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-653/10-3/AMN
     ∟1. Czy wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych, od firmy farmaceutycznej w związku z promocją lub reklamą konkretnego produktu, jeżeli skumulowana wartość przekazanych upominków reklamowych jednemu lekarzowi lub farmaceucie w danym cyklu akcyjno-promocyjnym nie przekroczy 200 zł brutto? 2. Czy w jednym cyklu akcyjno-promocyjnym mogą nałożyć się akcje promocyjne, gdzie upominek do jednego produktu nie przekroczy kwoty 200 zł brutto?

2010.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-480/10-2/JL
     ∟Kwoty pieniężne otrzymywane od Producenta w związku z dokonywaną na rzecz Hurtownika sprzedażą produktów Producenta, nie będą stanowić wynagrodzenia za jakiekolwiek czynności wykonywane w charakterze podatnika VAT. Jednocześnie, z uwagi na brak zobowiązania względem Producenta, czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w związku z pośrednictwem przy sprzedaży produktów Producenta na linii Hurtownik-Detaliści, nie będą stanowić o świadczeniu przez Wnioskodawcę usługi na rzecz Producenta, tj. czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj