Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 439 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-199/15-4/MK
     ∟Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., do przekazywanych nieodpłatnych świadczeń dokonywanych w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę promocji, skutkujących osiągnięciem przez Klientów, jak i potencjalnych Klientów przychodów z tytułów innych niż konkursy, loterie i sprzedaże premiowe, zastosowanie znajdują zasady opodatkowania wyrażone w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, a tym samym Wnioskodawca zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego, z uwzględnieniem zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy.

2015.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-115/15-2/PW
     ∟W przedmiotowej sprawie po stronie pracowników Wnioskodawcy oraz członków ich rodzin nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników Spółki i osoby niebędące pracownikami będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników.

2015.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-72/15-2/KBr
     ∟zakres opodatkowania podatkiem VAT wydania towarów w ramach akcji marketingowej

2015.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-27/15-2/AN
     ∟Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę wydatków na zakup nagród, które następnie zostają przekazane lub odprzedane po cenie preferencyjnej klientom, którzy spełnią zasady określone w regulaminie akcji promocyjnej?

2015.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-26/15-4/AN
     ∟Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę wydatków na zakup nagród, które następnie zostają przekazane lub odprzedane po cenie preferencyjnej klientom, którzy spełnią zasady określone w regulaminie akcji promocyjnej?

2015.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1502/14/AK
     ∟Czy koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem opisanego Programu w formie sprzedaży premiowej podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2015.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1008/14-4/MK
     ∟Wnioskodawca jako organizator Akcji, będzie wydawał nagrody związane ze sprzedażą premiową, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

2015.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-666/14-4/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.

2015.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1422/14-2/EC
     ∟1. Czy nagrody pieniężne, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł, wydane uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o PIT, podlegają zwolnieniu z podatku określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT? 2. Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody, w przypadku wydania nagród, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o PIT, będzie zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wydanych nagród oraz do sporządzenia i przesłania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT-8AR?

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-914/14-4/MG
     ∟W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę.

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1232/14-2/MP
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług ubezpieczenia grupowego uwzględnianej na fakturze VAT, w deklaracji VAT-7 oraz przy obliczaniu współczynnika sprzedaży;

2014.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1319/14-2/IGo
     ∟Opodatkowanie wydań towarów i świadczenia usług bez wynagrodzenia w ramach kompleksowej usługi marketingowej.

2014.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-410/14-6/JG
     ∟Czy wszystkie koszty ponoszone na działania promocyjne, wymienione w każdym z punktów od 1 do 17, przedstawione w poz. 68 jako stan faktyczny, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2014.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-720/14-3/IŚ
     ∟Możliwość i sposób zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wynagrodzenia na rzecz podmiotu trzeciego za organizację i wdrożenie akcji promocyjnych

2014.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-576/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sprzedaży towarów za 1 zł dokonywanej w ramach programu motywacyjnego osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej?

2014.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-793/14-2/KC
     ∟w zakresie prawidłowego rozliczenia udzielanych rabatów potransakcyjnych na rzecz aptek

2014.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-252/13/14-9/S/JC
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z organizacją akcji promocyjnych.

2014.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-488/14-2/MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z udzielaniem rabatów w ramach organizowanego programu

2014.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-593/14-2/AM
     ∟Czy dla nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych, powstanie przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT i czy na Spółce będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika, bądź obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

2014.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-579/14/MM
     ∟1. Czy Nagrody Pieniężne wypłacane w ramach planowanej przez Wnioskodawcę Akcji Promocyjnej Klientom dokonującym zakupów w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy wypłacone Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte Programem na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego) Nagrody Pieniężne, których jednostkowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C? 3. Czy w przypadku Nagród Pieniężnych, wypłacanych Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte Programem, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego) na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek złożenia informacji PITR-8C?

2014.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-601/14-2/JL
     ∟W analizowanej sprawie nie mają zastosowania żadne ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych wprowadzone przez ustawodawcę w art. 86a ustawy o VAT. Spółka jest zatem uprawniona do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur nabycia samochodów osobowych stanowiących nagrody w loterii, z uwagi na ich związek z czynnościami opodatkowanymi, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

2014.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-243/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sprzedaży towarów za 1 zł dokonywanej w ramach akcji promocyjnej osobom fizycznym zlecającym serwisowanie?

2014.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-242/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sprzedaży towarów za 1 zł dokonywanej w ramach akcji promocyjnej kierowcom kontrahentów zlecającym serwisowanie?

2014.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-227/14-2/EC
     ∟Stwierdzić należy, iż na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy opodatkować opisane przez Spółkę nagrody. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej/nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas do jej przychodu należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-179/14-2/DG
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków polegających na nabyciu usług promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2014.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-196/14-2/AS
     ∟w zakresie możliwości i terminu obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów na rzecz ostatecznego konsumenta

2014.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-23/14-3/BH
     ∟Sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Partnera bonów elektronicznych bonów elektronicznych oraz wartości pieniężnych w ramach programu lojalnościowego nie stanowi dostawy towarów bądź świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

2014.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1196/13-2/KB
     ∟Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez agencję reklamową oraz braku obowiązku opodatkowania przez Spółkę nieodpłatnego wydania towarów w ramach akcji promocyjnych.

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-787/12/14-5/S/MG
     ∟Wartość drobnych upominków wydawanych przez Spółkę uczestnikom, niezależnie od tego, że jednorazowa wartość upominku nie przekroczy kwoty 200 zł stanowić będzie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy. Przychód ten podlegał będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Na Wnioskodawcy, jako podmiocie wydającym przedmiotowe upominki będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania imiennej informacji PIT-8C, w której należy wykazać wartość wręczonego upominku, stosownie do postanowień art...

2014.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-919/13-2/MK
     ∟Czy koszty z tytułu udziału w akcji promocyjnej Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj