Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 439 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2008.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1027/08-2/GD
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo naliczając podatek VAT należny od wydanych nagród klientom w ramach akcji promocyjnej /sprzedaży premiowej/? Czy też jak wynika z interpretacji wydanych w ostatnim czasie nie istnieje konieczność odprowadzania podatku należnego VAT od wydanych gratisów?

2008.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-597/08-4/MŚ
     ∟Czy poniesione przez Spółkę koszty w związku z nieodpłatnym przekazywaniem podczas organizowania akcji promocyjnych soczewek (nabytych uprzednio od ich producentów) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w pełnej wysokości?

2008.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-207/08-3/MC
     ∟Czy całość wydatków poniesionych na nabycie towarów wykorzystywanych do organizowanego konkursu stanowi koszty uzyskania przychodów?

2008.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-290/08-2/JG
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo zaliczając wartość towarów przeznaczonych na akcje promocyjne do kosztów uzyskania przychodów w chwili ich poniesienia, tj. w chwili przekazania towarów do sklepu?

2008.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-129/08-4/EN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nagród oraz ich opodatkowanie podczas akcji promocyjnych.

2008.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-143/08/JK
     ∟Nieodpłatne przekazanie nagród podlega opodatkowaniu jako jeden z elementów usługi reklamowej świadczonej przez "A" i nie musi być opodatkowane kolejny raz jako nieodpłatne wydanie towarów.

2007.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-170/07-2/AS
     ∟1. Czy bony zakupowe wydawane Konsumentom w ramach prowadzonego przez Spółkę programu lojalnościowego oraz nagrody w postaci obniżki ceny towarów lub usług otrzymywanych przez Konsumentów za dopłatą stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej, a więc jeśli ich wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są one zwolnione z podatku dochodowego i na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku?2. Czy wartość wydanych nagród rzeczowych lub usług otrzymanych przez Konsumenta za dopłatą w części pokrytej umorzonymi punktami stanowi nagrodę uzyskaną w sprzedaży premiowej, a więc jeśli wartość umorzonych punktów nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustaw...

2007.10.01 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-78/07/UK/SP
     ∟Czy przekazywanie prezentów lub zużycie artykułów spożywczych w trakcie badania rodzi obowiązek podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

2007.09.26 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/4061-193/07
     ∟Czy wskazane we wniosku wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów? W dniu 2 lipca 2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na produkcji i sprzedaży sprzętu oświetleniowego. Sprzedaż produktów Spółki dokonywana jest przez wieloszczeblową sieć dystrybutorów. W ramach prowadzonej działalności Wnioskująca podejmuje różnego rodzaju działania motywujące dystrybutorów (i ich pracowników) do zwiększenia sprzedaży produktów Spółki, przykładowo:1. konkurs dla elektroinstalatorów, organizowany w ramach akcji promocyjnej w okresie od 18 września 20...

2007.09.17 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/974/KDO/423/78/07/ES
     ∟Czy wydatki na serwowane w trakcie imprezy promocyjnej posiłki z własnej restauracji podobnie jak wydatki na ulotki i foldery reklamowe rozpowszechniające informacje na temat akcji promocyjnych mogą być potraktowane jako wydatki na cele reklamowe w świetle przepisów obowiązujących po 01.01.2007r.

2007.09.14 - Dolnośląski Urząd Skarbowy - PDII/423/1/285/07
     ∟Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków mających na celu zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z usług świadczonych przez Podatnika.UZASADNIENIEW dniu 29.06.2007 roku do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie ...

2007.09.10 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-326/07/MF
     ∟Czy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie (czy będą to wydatki reprezentacyjne) w stosunku do wydatków poniesionych na upominki (książki, pióra, zegarki, talerze, kosmetyki w większości oznaczone logo miesięcznika “M”, którego wydawcą jest Spółka), przekazywane stałym kontrahentom-podmiotom zlecającym zamieszczenie reklamy w „M”, podczas akcji promocyjnych przeprowadzanych z okazji świąt i uroczystości m. in. Dnia Kobiet, Bożego Narodzenia, Dnia Wiosny?

2007.09.10 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-284/07/MF
     ∟Czy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (czy są to koszty reprezentacji) ma zastosowanie w stosunku do wydatków na: upominki (dodatki) dla prenumeratorów za zaprenumerowanie miesięcznika “MM”, którego wydawcą jest Spółka; upominki dla stałych kontrahentów (zlecających zamieszczenie reklamy w “MM”) podczas akcji promocyjnych; organizację spotkań (konferencji, imprez), w szczególności na wynajęcie pomieszczeń, catering, nagrody?

2007.09.06 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-318/07/TARP
     ∟W związku z zaistniałym stanem faktycznym Strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o zajęcie stanowiska czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1241 ze zm.), w opisanej powyżej sytuacji w związku z wykonywaniem:1. usług polegających na stworzeniu koncepcji i zbudowaniu strony internetowej, 2. usług polegających na prowadzeniu akcji hostessowych, na Spółce z o.o. IQ Marketing ciąży obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w art. 13#178; ust. 1 wskazanej ustawy?

2007.08.14 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-56b/07/UK/SP
     ∟Czy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku wydania towaru lub świadczenia usługi uczestnikowi akcji promocyjnej, w zamian za uzbierane punkty?

2007.08.14 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-56a/07/UK/SP
     ∟Czy przekazanie prezentów promocyjnych uczestnikowi akcji marketingowej stanowi przekazanie towarów bez wynagrodzenia lub darowiznę, jeżeli jest realizowane w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i za przeprowadzoną akcję zostanie wystawiona faktura VAT klientowi, który zlecił jej przeprowadzenie?

2007.08.01 - Izba Skarbowa w Rzeszowie - IS.II/2-443/234/06
     ∟1. Prawo do rozliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa.2. Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług wartości wydanych talonów. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 23.08.2006 r. znak: PUS.II/443/84/2006/JZ oraz uznaje stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 24.05.2006 r. L.dz.DF/57/2006 za prawidłowe. Wnioskiem z dnia 24.05.2006 r. L.d...

2007.06.13 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-173/07/KM
     ∟Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki, powiększone o należny podatek naliczony zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, na nabycie towarów o niewielkiej wartości, np. termometr, spinki do włosów, portfel, przekazywanych ostatecznym nabywcom produktów Spółki (klientom aptek) jako upominki (gratis) przy zakupie towaru Spółki? Spółka sprzedaje produkty lecznicze, suplementy diety i kosmetyki hurtowniom farmaceutycznym, które odsprzedają je aptekom.

2007.05.31 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-193/07/RM
     ∟1. Czy koszty nabycia nagród wręczonych jako nagrody aptekom są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy koszty nabycia nagród wręczonych przez aptekarzy nabywcom produktów są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2007.05.31 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-109/09/RM
     ∟1. Czy koszty nabycia nagród wręczonych jako nagrody aptekom są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy koszty nabycia nagród wręczonych przez aptekarzy nabywcom produktów są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2007.05.31 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-106/07/KUKM
     ∟1. Czy koszty bonów towarowych wydawanych z przeznaczeniem dla właścicieli i pracowników salonów w związku z taką promocją mogły być w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. (w przypadku Spółki – do dnia 31 marca 2007 r., jako że z tym dniem Spółka kończy rok podatkowy) zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów?2. Czy koszty bonów towarowych wydawanych z przeznaczeniem dla właścicieli i pracowników salonów w związku z taką promocją mogą być w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. (w przypadku Spółki – od dnia 1 kwietnia 2007 r., jako że z tym dniem Spólka kończy rok podatkowy) zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów?

2007.05.24 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-33/07/PK
     ∟Czy przekazywanie świadczeń kontarehntom i ich pracownikom rodzi po stronie przekazującego obowiązki płatnika bądź informacyjne? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest dystrybutorem soczewek kontaktowych. Spółka nie prowadzi sprzedaży detalicznej – jej klientami są salony i sieci salonów optycznych. W ramach podejmowanych działań marketingowych Spółka organizuje akcje promocyjne dla salonów optycznych. Akcje te polegają na wynagradzaniu salonów, które w oznaczonym okresie zakupią/sprzedadzą największą liczbę soczewek wskazanych w regulaminie promocji. W pierwszym przypadku świadczenia te przekazywane są przez Spółkę bezpośrednio pracownikom podmiotów nabywających towary Spółki. Przekazań takich dokonuje przedstawiciel ...

2007.04.25 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PH-II/4407/14-34/06/AS
     ∟Czy na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie placówkom handlowym towarów służących wsparciu sprzedaży produktów Spółki poprzez poprawę ich ekspozycji na stoiskach sprzedaży ?

2007.04.16 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/9/07
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup bonów na pobyt w ośrodkach rekreacyjno – wypoczynkowych dołączanych do sprzedawanych towarów w ramach promocji?Tożsamy z 114059, 141494, 80535 Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku G. Sp. o.o. z dnia 16.01.2007r. (data wpływu do tut. urzędu dnia 30.01.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup bonów na p...

2007.03.09 - Drugi Urząd Skarbowy w Opolu - PD-I/415-23/JJ/07
     ∟Czy przedmioty użytkowe, wspomagające sprzedaż, można w pełni zaliczyć do kosztów uzyskania spółki?

2007.03.07 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-54/07/SZU
     ∟Zdaniem Strony, nieodpłatne wydanie nagród uczestnikom programu lojalnościowego nie podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 2.

2007.03.02 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-65/07/AP
     ∟Czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym wydatki ponoszone przez Spółkę na nagrody pieniężne wydawane laureatom Konkurów stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2007.02.28 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-57/07/AP
     ∟Czy bon z nadrukiem logo Spółki oraz zaproszeniem do odwiedzenia strony internetowej Spółki może byc potraktowany jako materiał reklamowy?

2007.02.26 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/129-2/06
     ∟Dot. prawidłowości przyjętego sposobu rozliczania przychodów.

2007.02.08 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-397/06/MK
     ∟Czy jest kosztem uzyskania przychodów Spółki wynagrodzenie wypłacane sieci sklepów / punktom handlowym za realizację odpowiedniej wysokości obrotów produktami Spółki oraz, na podstawie porozumień o współpracy, za usługi reklamowe i promocyjne (zapewnienie odpowiedniej ekspozycji produktom Spółki w sklepach, stałe zapełnianie półek produktami, sprawne wprowadzanie nowych produktów w sklepach, wydawanie gazetek reklamowych, umieszczanie materiałów reklamowych w placówkach, akcje promocyjne, otwarcie nowych sklepów i budżet powiększenia, konkursy, degustacje)?

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj