Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zdarzenie losowe

 

zdarzenie losowe 85 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.11.2019.1.ENB
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego do zapomogi uzyskanej z ZFŚS w związku z kontuzją dziecka.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.369.2017.1.MM
     ∟Obowiązkek sporządzenia informacji o wysokości przychodu lub obowiązków płatnika, jakie powstaną w związku z przekazaniem przez Urząd Miasta drewna osobom fizycznym.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.622.2017.1.AM
     ∟Poniesiony przez Wnioskodawcę (czynnego podatnika VAT) wydatek na wyburzenie zawalonego w wyniku katastrofy budowlanej budynku należy uznać za związany z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących czynności wyburzania ww. budynku na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.152.2017.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku firmy wypłaconej przez ubezpieczyciela na rzecz banku, na którego przeniesiono w drodze cesji wierzytelność z tytułu polisy.

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.876.2016.1.BK
     ∟Czy przepisy art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować do emerytów i rencistów jako osób, które łączy uprzedni stosunek służbowy, funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby w Komendach Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej?

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1010.2016.1.AK
     ∟Czy koszt naprawy bramy, którym Spółka została obciążona może być uznany za koszt uzyskania przychodów?

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-567/16/BK
     ∟Czy w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawca musi płacić podatek dochodowy od kwoty 500 zł otrzymanej zapomogi?

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-362/16/BK
     ∟Czy prawidłowo zostało zastosowane zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych do zapomóg z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy jednak należało pobrać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-206/15/MK
     ∟uznanie nadmiernych ubytków alkoholu za ubytki powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej i ich zwolnienie z podatku akcyzowego

2015.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-962/15-4/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienie przedmiotowe.

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-826/15-6/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dopłatą do wycieczki dla osób uprawnionych

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-826/15-5/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dzieci i wdów po zmarłych emerytach, pobierających rentę rodzinną

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-826/15-4/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania.

2014.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1290/14/KT
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu, który został skradziony przed złożeniem informacji na druku VAT-26.

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-479/14-4/EK
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2014.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-435/14-6/HW
     ∟Czy w takiej sytuacji należało się pełne odliczenie podatku naliczonego z faktury zakupu i czy Wnioskodawca powinien dokonać korekty podatku naliczonego, gdyż pojazd nie był wykorzystywany przez okres 5 lat?

2014.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-151/14-4/ALN
     ∟Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku ze zniszczeniem samochodu w wyniku zdarzenia losowego.

2013.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-677/13-4/DG
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej za zniszczony towar oraz z faktury za jego utylizację.

2013.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-526/13/MU
     ∟Zastosowanie zwolnień przedmiotowych.

2013.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-280/13-6/KO
     ∟Opodatkowanie zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego emerytom i rencistom wojskowym oraz osobom pobierającym wojskowa rentę rodzinną

2013.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-280/13-5/KO
     ∟Opodatkowanie zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego emerytom i rencistom wojskowym oraz osobom pobierającym wojskowa rentę rodzinną

2013.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1162/12/BK
     ∟Od jakiej daty powinien być liczony 5-letni termin, którego upływ, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku i w drodze działu spadku?

2012.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-438/12-2/MS
     ∟Czy zgodnie zobowiązującymi przepisami podatku dochodowego od osób prawnych niedobory w towarach handlowych, uznane przez Komisję inwentaryzacyjną za niezawinione, gdyż powstały w wyniku zdarzenia losowego jakim była kradzież/zniszczenie lub zagubienie można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2012.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-346/12-4/MG
     ∟Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego można uznać, że kwota wypłacanej zapomogi otrzymywanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci po przekroczeniu w roku podatkowym kwoty 2.280 zł korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wskazane są wszelkie świadczenia wypłacane emerytom?

2012.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-442/12-5/EC
     ∟Czy zasądzone na rzecz wnioskodawcy wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 19 kwietnia 2011 r. świadczenie z tytułu należnej Panu Ł. jednorazowej pomocy materialnej /finansowanej/ ze środków budżetu państwa w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym — zaatakowaniem stada indyków przez wirus ptasiej grypy, stanowiące 2/3 wartości rynkowej zwierzęcia ustalonej na podstawie art. 50 ust. 2 w związku z art. 49 cyt. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 342) oraz zwrot kosztów utylizacji padłych zwierząt na skutek zaatakowania stada przez wirus ptasiej grypy jest zwolnione na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy” „Podatek dochodowy od osób Fizycznych” od podatk...

2012.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-369/12/LSz
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie materiałów w celu wytworzenia półproduktu (towaru), które zostały następnie zniszczone.

2012.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-218/12/HD
     ∟Czy poniesione koszty odszkodowania za zniszczony podczas wypadku drogowego tankkontener – określone w „nocie debet” – stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, które należało rozliczyć w roku podatkowym 2011?

2012.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-328/11/12-5/S/JK
     ∟ze stanu faktycznego wynika, że do przedmiotowego przelania alkoholu doszło przy zachowaniu należytej staranności ze strony Wnioskodawcy oraz przy równoczesnym braku zawinienia lub niedbalstwa. Tak więc opierając się tylko i wyłącznie na opisie, przedstawionego przez Wnioskodawcę, stanu faktycznego należy uznać, iż przedmiotowe ubytki powstały wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej. W konsekwencji powstałe ubytki mogą być zwolnione z podatku akcyzowego, na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy.

2012.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-14/12/MK
     ∟Czy zwolnione są z podatku dochodowego świadczenia socjalne otrzymane przez emerytów i rencistów wojskowych oraz świadczenia socjalne otrzymywane prze osoby pobierające wojskowe renty rodzinnej?

2012.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-2/12/PK
     ∟Opodatkowanie oleju opałowego utraconego w wyniku wypadku drogowego.

1 2 3

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj