Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kwota wolna

 

kwota wolna 83 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-494/16-20/MS
     ∟Czy na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Wnioskodawca powinien ustalać kwotę wolną od podatku razem z A i B - a po zbyciu akcji B razem z A, natomiast odrębnie kwotę wolną od podatku powinny ustalać spółki G i H, jako podmioty niebędące wraz z Wnioskodawcą, A i B podatnikami zależnymi od jednego podmiotu w rozumieniu tego przepisu?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-494/16-19/MS
     ∟Czy na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Wnioskodawca powinien ustalać kwotę wolną od podatku razem z A i B - a po zbyciu akcji B razem z A, natomiast odrębnie kwotę wolną od podatku powinny ustalać spółki G i H, jako podmioty niebędące wraz z Wnioskodawcą, A i B podatnikami zależnymi od jednego podmiotu w rozumieniu tego przepisu?

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.271.2018.2.MP
     ∟1) W jaki sposób ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki zdrowotnej, jeśli pracownik otrzymuje w jednym miesiącu: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek z ubezpieczenia społecznego, świadczenia w naturze przy złożonym przez pracownika PIT-2 i zastosowaniu kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w wysokości 111,25 zł? 2) Czy wysokość zaliczki powinna być ustalana przy zastosowaniu kosztów uzyskania przychodu i ulgi w podatku od sumy wypłaconych świadczeń jak tego dokonuje Wnioskodawca, czy koszty uzyskania przychodów i ulga w podatku powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wypłacanych świadczeń według wskaźnika udziału wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczeń w naturze do łącznej kwoty wypłacanego świadczenia?

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.1.2018.1.HD
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zasądzonej wyrokiem sądu renty socjalnej.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.155.2017.2.MD
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma odprowadzić podatek od spadków i darowizn od kwoty zebranej z wolnych datków?

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.117.2017.1.JŚ
     ∟Czy od czerwca 2017 r. Wnioskodawca powinien stosować zasadę proporcjonalnego dzielenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek od pracowników, którym wypłaca za część miesiąca wynagrodzenie za pracę i podwyższa kwotę zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego?

2016.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.168.2016.2.JR
     ∟Czy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od osób fizycznych art. 6 ust. 4 pkt 3, dochód córki podlegający opodatkowaniu przekroczył dopuszczalny próg do odliczenia, tj. kwotę 3 089 zł, a co za tym idzie, czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo odliczenia na nią ulgi od podatku?

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-494/16-2/MS
     ∟Czy na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Wnioskodawca powinien ustalać kwotę wolną od podatku razem z A i B - a po zbyciu akcji B razem z A, natomiast odrębnie kwotę wolną od podatku powinny ustalać spółki G i H, jako podmioty niebędące wraz z Wnioskodawcą, A i B podatnikami zależnymi od jednego podmiotu w rozumieniu tego przepisu?

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-494/16-1/MS
     ∟Czy na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Wnioskodawca powinien ustalać kwotę wolną od podatku razem z A i B - a po zbyciu akcji B razem z A, natomiast odrębnie kwotę wolną od podatku powinny ustalać spółki G i H, jako podmioty niebędące wraz z Wnioskodawcą, A i B podatnikami zależnymi od jednego podmiotu w rozumieniu tego przepisu?

2016.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-125/16/MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z konta bankowego ojca

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1211/15-2/JK3
     ∟Opodatkowanie w Polsce przychodów pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce przez swojego zagranicznego pracodawcę.

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-165/15-4/JK
     ∟Przychód uzyskany ze sprzedaży w 2014 r. udziału w mieszkaniu Nr 1, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w dniu 7 września 1985 r. i w dniu 29 marca 2000 r., a także udziału w mieszkaniu Nr 2, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w dniu 29 marca 2000 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ terminu pięcioletniego. Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży w 2014 r. udziałów w mieszkaniu Nr 1 i 2, w części odpowiadającej udziałom nabytym w dniu 10 sierpnia 2012 r. w spadku po ojcu podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Przychód ten jednakże może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy, w przypadku wydatkowania środków uzyskanych z tej sprzedaży, w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano zbycia udziałów w mieszkaniach, na spłatę dwóch kredytów zaciągniętych przez Wnioskodawcę oraz Jego żonę, na zakup domu mieszkalnego stanowiącego majątek wspólny małżonków (własne cele mieszkaniowe). Kwotę zwolnioną należy wyliczyć mnożąc dochód ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w 2012 r. z wydatkami poniesionymi na własne cele mieszkaniowe, a następnie tak uzyskaną kwotę należy podzielić przez przychód ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w 2012 r.

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-98/14/TJ
     ∟Obowiązek złożenia zeznania w podatku od spadków i darowizn.

2014.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1107/13-2/WM
     ∟Ulga prorodzinna.

2013.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-623/12-3/DS
     ∟Czy w przypadku wpływu na rachunek klienta w różnych terminach kilku świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym w jednym miesiącu, Wnioskodawca obowiązany jest uwzględnić kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy ustalaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy od pierwszego realizowanego świadczenia, a w przypadku jej niewykorzystania w całości z uwagi na wysokość świadczenia, niewykorzystaną część uwzględnić przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od kolejnego świadczenia wypłacanego w tym samym miesiącu?

2013.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-623/12-2/DS
     ∟Czy w przypadku wpływu na rachunek klienta w różnych terminach kilku świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym w jednym miesiącu, Wnioskodawca obowiązany jest uwzględnić kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy ustalaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy od pierwszego realizowanego świadczenia, a w przypadku jej niewykorzystania w całości z uwagi na wysokość świadczenia, niewykorzystaną część uwzględnić przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od kolejnego świadczenia wypłacanego w tym samym miesiącu?

2011.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-463/11-6/SP
     ∟Możliwość pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu emerytury krajowej i zagranicznej o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

2010.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-382/10-6/TW
     ∟Czy pracownik zgodnie z art. 32 ustęp 3 oraz ustęp 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek złożyć PIT-2 jeśli nie określa pracodawcy, któremu składa to oświadczenie jako właściwego do zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy?

2009.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-133a/09/AD
     ∟Obowiązek złożenia zeznania podatkowego darowizny w kwocie wolnej od podatku.

2009.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-994/08-2/AK
     ∟Czy jako osoby fizyczne na swoich NIP-ach powinniśmy płacić VAT od 1 kwietnia 2008 r.?

2008.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1321/08-4/JK
     ∟Jaka kwota, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 lit. b) ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych jest wolna od podatku dochodowego, tzn. czy kwota wynajmu całego mieszkania, czy kwota wynajmu dzielona przez ilość osób, które zamieszkują dany lokal? Czy kwota poniżej 500 zł/osobę jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?Inną wątpliwością jest zdarzenie, w którym wartość wynajmowanego lokalu na jedną osobę przekracza kwotę zwolnioną o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 lit. b) Czy wówczas do przychodu powinna być przyjęta pełna wartość, czy tylko różnica pomiędzy wartością przypadającą na jednego pracownika a kwotą zwolnienia przedmiotowego?

2008.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-215/07/KL
     ∟Jaki jest zakres i sposób zastosowania przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności najmu części lokalu mieszkalnego na cele użytkowe?

2008.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-201/07/RS
     ∟Czy sprzedaż działek rolnych spowoduje utratę prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ?

2008.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-654/07-2/GD
     ∟Czy biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych na podstawie umowy o dzieło jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

2007.06.05 - Urząd Skarbowy w Lesznie - PP-III/440-31/07/PZ
     ∟dotyczy określenia kwot, które wliczane są do wartości sprzedaży decydującej o zwolnieniu podmiotowym od podatku od towarów i usług Pismem z dnia 25.04.2007r. (data wpływu do Urzędu 26.04.2007r.) Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej. Na prowadzenie działalności uzyskuje przychody sklasyfikowane w PKWiU pod następującymi symbolami: a/ 91.33 - składki członkowskie, b/ 92.62.12 - wpisowe na zawody, c/ 80.41.11 - szkolenie kierowców, d/ 70 - odpłatność za wynajem obiektu sportowego (toru kar...

2007.05.22 - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty - I USB XVI/415/34/07
     ∟Czy przy obliczniu zaliczek na podatek dochodowy od wypłat odprawy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonanych po ustaniu stosunku pracy należy zastosować koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy oraz kwotę zmniejszającą podatek ? Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)art. 32 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)uznaje za nieprawidłowe stanowisko wyrażone we wniosku z dnia 19.03.2007 r. w sprawie zastosowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy oraz kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zali...

2007.05.17 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-29c/07/KC/UK
     ∟Od dnia 01.01.2007 Podatnik pracuje wyłącznie na umowy dzieło. Zgodnie z klasyfikacją świadczone przez niego usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług oraz opodatkowane. Strona zwrócila się z zapytaniem od kiedy powinna naliczać podatek VAT. Zdaniem Podatnika podatek VAT należy naliczać dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, czyli 10.000 euro.

2007.05.08 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - 1434/S-SM/435/Rek.68/07/SW
     ∟Czy podatnik należący do III grupy podatkowej, nabywający nieodpłatną służebność gruntową nie przekraczającą kwoty 4.902 zł wolnej od podatku, nie jest zobowiązany do opłacenia podatku od spadków i darowizn ? P o s t a n o w i e n i e

2007.04.30 - Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu - 1425/021/443-3/07/IW
     ∟Czy szkoła powinna zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług?

2007.03.23 - Urząd Skarbowy w Lesznie - PP-III/440-18/07/PZ
     ∟dotyczy zwolnienia z podatku od towarów i usług w przypadku nie przekroczenia limitu 39.700,- zł z tytułu świadczonych odpłatnie szkoleń i usług doradczych Wnioskiem z dnia 17 stycznia 2007r. spółka z o.o. zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.Spółka z o.o. w celu skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego przygotowała projekt utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii . Projekt uzyskał pozytywną ocenę i Spółce przyznano środki unijne na jego realizację. Spółka realizuje projekt organizując bezpłatne szkolenia oraz świadczy bezpłatnie usługi doradztwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjn...

1 2 3

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj