Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynek użytkowy

 

budynek użytkowy 139 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.620.2018.2.SS
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.721.2018.2.EB
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej budynku mieszkalnego dłużników. Zwolnienie od podatku sprzedaży licytacyjnej dwóch hal magazynowo-produkcyjnych dłużnika.

2018.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.538.2018.2.EB
     ∟Dot. zastosowania 8% stawki do prac budowlanych realizowanych przez Wykonawcę w ramach zadania.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.253.2018.1.AP
     ∟pPawo do odzyskania w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego (kiosk) na budynek użytkowy (świetlicę wiejską) oraz budowa szamba wybieralnego”

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.193.2018.1.LZ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży środków trwałych i możliwość zastosowania art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.86.2018.3.UNR
     ∟prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z budową budynku użytkowo – mieszkalnego, które mogą zostać jednoznacznie przypisane do części budynku wykorzystywanej wyłącznie do czynności opodatkowanych , prawo do częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z budową budynku użytkowo – mieszkalnego, w oparciu o proporcję określoną w art. 90 ust. 1 ustawy

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.64.2018.2.AJ
     ∟Czy w przypadku sprzedaży budynku wraz z działką należących do Gminnej Spółdzielni jest on zwolniony od podatku od towarów i usług?

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.305.2017.1.PSZ
     ∟Czy można ustalić samodzielnie okres amortyzacji na 10 lat, jako że jest to budynek używany?

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.397.2017.1.DJD
     ∟Opodatkowanie przychodów z tytułu najmu budynku użytkowego i lokal mieszkalnych po likwidacji działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym stawką 8,5% przychodu.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.677.2017.1.MGO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania.

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.192.2017.2.AG
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości obciążona będzie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.241.2017.1
     ∟Czy można ustalić samodzielnie okres amortyzacji na 10 lat, jako że jest to budynek używany?

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.168.2017.2.DR
     ∟Czy prawidłowe będzie ustalenie dochodu (lub straty) ze zbycia sprzedawanych środków trwałych w postaci ww. opisanej nieruchomości w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego środka – gdzie sam grunt nie podlega odpisom amortyzacyjnym – czyli w jaki sposób należy ustalić dochód w przypadku sprzedaży (przed upływem 5 lat) nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny, gdzie sam grunt nie podlega odpisom amortyzacyjnym?

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.412.2017.2.AJ
     ∟Czy dostawa (sprzedaż) wskazanej w stanie faktycznym nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług?

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.115.2017.2.KK
     ∟Zwolnienie od podatku zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym.

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.25.2017.2.AJ
     ∟Czy, jeżeli dojdzie do sprzedaży licytacyjnej przedmiotowej nieruchomości, sprzedaż ta będzie korzystać ze zwolnienia, stosownie do art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1003.2016.1.MK
     ∟Sposób opodatkowania przychodów z najmu lokalu użytkowego, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem w udziale

2016.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.753.2016.1.KK
     ∟Brak opodatkowania zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.755.2016.2.AK
     ∟Czy na gruncie zaprezentowanego stanu faktycznego, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż może on przychód z wynajmowanego budynku użytkowego opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.79.2016.1.PG
     ∟Zwolnienie od podatku czynności wycofania budynku z działalności i przekazanie na własne cele osobiste.

2016.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-502/16-3/AP
     ∟Brak opodatkowania czynności wycofania budynku użytkowego z działalności gospodarczej na cele osobiste wspólników.

2016.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-591/16-4/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z wynajmowanego budynku użytkowego.

2016.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-65/16/PS
     ∟Prawo do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej.

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-25/16/AK
     ∟1. Czy wyprowadzenie budynku użytkowego z ewidencji środków trwałych z działalności gospodarczej polegającej na wynajmie między innymi ww. magazynu, przekazanie go do majątku prywatnego i późniejsze wynajmowanie w ramach tzw. najmu prywatnego nie jest sprzeczne z definicją działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? 2. Czy w ramach najmu prywatnego prawidłowe jest wynajmowanie przedmiotowego budynku użytkowego przy zastosowaniu zryczałtowanego podatku dochodowego i stawki 8,5%? 3. Czy wymienione wyżej czynności tzw. najmu prywatnego będą objęte regulacjami przepisu art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 6 ust. 1 a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów?

2016.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1388/15-4/KS1
     ∟Czy w przypadku zbycia Nieruchomości Wnioskodawca powinien ustalić dochód z tytułu odpłatnego zbycia środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych jako różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia, a wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych?

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-776/15-4/MN
     ∟Zwolnienie od podatku VAT transakcji zbycia lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Dostawa ma miejsce ponad 2 lata po pierwszym zasiedleniu – zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-588/15/NG
     ∟w jaki sposób ustalić wartość początkową opisanej we wniosku nieruchomości w przypadku jej wykorzystania jako przedmiotu tzw. najmu prywatnego oraz możliwości zaliczenia dokonywanych od tej wartości odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-921/15-3/PSZ
     ∟Czy SpK będzie uprawniona do amortyzowania Budynku Hotelu jako ŚT przy zastosowaniu współczynnika 1,2%?

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-726/15-4/RR
     ∟Opodatkowanie odpłatnego udostępniania budynku oraz braku zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy o VAT

2015.04.24 - Minister Finansów - DD9.8220.2.26.2015.KCT
     ∟PIT - w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia składnika majątku, wykorzystywanego w pozarolniczej działalności gospodarczej, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

1 2 3 4 5

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj