Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: bankomat

 

bankomat 32 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.655.2017.1.MPE
     ∟Czy opisana we wniosku kompleksowa usługa nabywana przez Wnioskodawcę od Usługodawcy podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 40 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT?

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.77.2017.2.AKO
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku do świadczonej usługi cash processingu

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-440/15-2/MP
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług bankomatowych.

2015.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-47/15-2/AS
     ∟1.możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup routerów w momencie ich poniesienia (pytanie nr 1); 2. określenia momentu korekty tych kosztów poniesionych w latach ubiegłych (pytanie nr 2 w pierwszej części)

2014.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-427/14-2/RR
     ∟Skoro usługi cash processingu stanowią świadczenie złożone, które będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, to w niniejszym przypadku nie znajdzie zastosowania regulacja zawarta w treści art. 43 ust. 13 ww. ustawy odnosząca się do czynności pomocniczych (stanowiących odrębną całość) wspierających świadczenie tychże usług zwolnionych. Tym samym w sprawie nie znajdzie również zastosowania przepis art. 43 ust. 14 ustawy ograniczający prawo do zwolnienia w stosunku do usług stanowiących element usługi pośrednictwa dotyczącego m.in. walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy. Wymienione usługi (jak wskazano wyżej) stanowią świadczenie podstawowe zwolnione na mocy cyt. wyżej art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, nie zaś odrębne świadczenie pomocnicze wspierające usługi podstawowe. W rezultacie, usługa cash processingu o zakresie czynności wskazanych w opisie sprawy, świadczona przez Zainteresowanego, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, niezależnie od tego, na rzecz jakiego podmiotu będzie świadczona.

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-402/14-2/MKw
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczonych usług przy użyciu bankomatów i wpłatomatów.

2013.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-618/13-2/AD
     ∟1. Czy świadczenie przez Bank na rzecz I. usługi realizacji płatności z tytułu dokonania przez użytkownika karty płatniczej doładowania telefonicznego, w należącym do Banku bankomacie, w drodze umożliwienia przez Bank użytkownikowi karty płatniczej zakupu telekodu, drukowanego w bankomacie na paragonie, jest usługą zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT wymienioną w art. 43 ust. 1 pkt. 40 Ustawy o VAT?2. Czy otrzymane przez Bank od I. wynagrodzenie z tytułu realizacji płatności na rzecz I. z tytułu przeprowadzenia przy użyciu karty płatniczej w bankomacie transakcji doładowania telefonicznego, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust....

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-951/12-2/JN
     ∟Stawka podatku VAT dla świadczonych usług dotyczących konwojowania i obsługi serwisowej urządzeń ATM.

2012.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-2/12-2/PR
     ∟Wyłączenie z usług cach processingu usług transportowania gotówki oraz zwolnienie od podatku VAT usług cash processingu.

2012.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1572/11-2/PR
     ∟opodatkowanie sprzedaży Zasileń kont prepaid za pośrednictwem bankomatów oraz określenia podstawy opodatkowania z tego tytułu

2011.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1292/11-2/PR
     ∟: zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług bankomatowych związanych z wypłacaniem / uzyskaniem dostępu do środków pieniężnych za pomocą bankomatów oraz realizacji transakcji bezgotówkowych – zmiana PIN, sprawdzenie salda rachunku oraz Usług Pomocniczych takich jak przygotowywanie okresowych raportów / zestawień transakcji, uzgadniania sald powierzonej gotówki, rozpatrywania reklamacji związanych z transakcjami realizowanymi w bankomacie, utrzymywanie bankomatów w odpowiednim stanie technicznym (niezbędne naprawy), instalacji bankomatów w lokalizacjach wskazanych przez Bank, zapewnienia infrastruktury telekomunikacyjnej dla bankomatów, zapewnienia transportu gotówki do i z bankomatu oraz załadunek gotówki do bankomatów, modyfikacji bankomatów wynikających z k...

2011.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1291/11-2/JL
     ∟Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz banków w zakresie umożliwienia klientom banków dokonywania wpłaty środków pieniężnych za pośrednictwem wpłatomatów, a także przygotowywania raportów/zestawień transakcji dla banków oraz rozpatrywania reklamacji związanych z transakcjami realizowanymi we wpłatomatach korzystają ze zwolnienia.

2011.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1290/11-2/AP
     ∟Zwolnienie od podatku usług polegających na umożliwieniu klientom banków dokonywania wypłaty / uzyskania dostępu do środków pieniężnych za pośrednictwem bankomatów, realizacji transakcji bezgotówkowych, usług związanych z prowadzeniem rachunku bankowego (takich jak zmiana PIN czy sprawdzenie salda rachunku), a także obowiązków obejmujących proces rozliczania transakcji, przygotowywanie raportów transakcji dla banków klientów, uzgadnianie sald powierzonej gotówki oraz rozpatrywanie związanych z transakcjami wypłat reklamacji, a także – w przypadku np. awarii bankomatu lub zatrzymania karty - polegających na udostępnieniu klientom bieżącej linii telefonicznej (telefonicznego centrum obsługi), poprzez którą konsultanci udzielają klientom informacji i pomocy...

2011.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1289/11-2/IGo
     ∟Usługi bankomatowe oraz pomocnicze do nich.

2011.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1288/11-2/AW
     ∟zwolnienie od podatku VAT usługi bankomatowej

2011.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1289/11-3/IGo
     ∟Usługi bankomatowe oraz pomocnicze do nich.

2011.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-271/11-2/MZ
     ∟Przyjmując za Wnioskodawcą, iż umowa sprzedaży bankomatów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Spółce nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast, jeżeli planowana transakcja sprzedaży bankomatów nie będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług, powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2010.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-551/10-4/MP
     ∟Czy przekazanie karty pre-paid stanowi świadczenie pieniężne korzystające ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza, że Spółka nie musi pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do wysokości ustalonego w przepisie limitu?

2010.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-471/10-8/LK
     ∟Czy odpłatne świadczenie usług pośrednictwa finansowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg unormowań ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

2010.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-513/10-4/EK
     ∟Traktowanie świadczenia związanego z konwojowaniem środków pieniężnych z i do bankomatu oraz innych urządzeń oraz czynności techniczne związane z tymi urządzeniami jako dwóch odrębnych usług.

2010.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-156/09/10-7/S/ER
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, zgodnie z którym nie stanowią dla Banku przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, koszty ponoszone przez Partnera w ramach organizacji i realizacji Oferty stron? Z tego względu Bank nie będzie zobowiązany do oszacowania wartości świadczeń wykonywanych przez współorganizatora w ramach Oferty stron zgodnie z art. 12 ust. 6 updop i wykazania jej jako przychodu w swym rachunku podatkowym?

2010.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-977/10-3/MM
     ∟Nie można uznać opisanej we wniosku usługi głównej i usług pomocniczych jako jednej usługi kompleksowej podlegającej jednolitej stawce podatku VAT, bowiem usługa transportowania i ochrony wartości pieniężnych może istnieć jako odrębna usługa, przy czym rozdzielenie jej nie miałoby wpływu na realizację usługi głównej polegającej na liczeniu, sortowaniu, konfekcjonowaniu i przechowywaniu wartości pieniężnych, a wydzielenie jej nie nabiera charakteru sztucznego. Tym samym zgodnie z treścią art. 43 ust. 13 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy o VAT, zwolnieniem z opodatkowania objęte zostaną usługi składające się na opisaną we wniosku usługę głó...

2010.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1477/09/MO
     ∟Czy odsetki od pożyczki będą kosztem uzyskania przychodu w momencie poniesienia (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?

2008.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-307/08-3/JG
     ∟Czy Bank, którego usługi są zwolnione z podatku VAT, a przychód ze sprzedaży za rok 2006 wyniósł 2.366.824,90 zł - jest małym podatnikiem zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

2007.09.05 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/978/KDO/423/79/07/EG
     ∟Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować przy zakupie bankomatu?

2007.04.10 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-30/07/RM
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych powstanie w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego podanym na wystawionej fakturze, a w przypadku usług przedpłaconych - w momencie dokonania sprzedaży zasilenia, to jest zaciągnięcia zobowiązania do wykonania usługi telekomunikacyjnej? Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i stacjonarnej, z której uzyskuje przychody, podzielone na przychody: 1. Ze świadczenia ciągłych usług na rzecz abonentów w miesięcznych okresach rozliczeniowych (na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowiącej pods...

2006.12.15 - Izba Skarbowa w Opolu - PP-I/4492-4/06/TŁ
     ∟Gmina zamierza ogłosić przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni ulicy ........... w ........... Planowany do budowy odcinek tej ulicy, który obecnie stanowi drogę o nawierzchni gruntowej, będzie utwardzony kostką brukową betonową drobnowymiarową (jezdnia, chodniki, wjazdy na posesje i dojścia). Przewiduje się również wykonanie trawników na powierzchni poboczy ziemnych wzdłuż krawężnika oraz pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Teren objęty inwestycją położony jest na osiedlu budownictwa mieszkaniowego przy ulicy dojazdowej o posesji mieszkaniowych, wokół domów rodzinnych w całości (100%) przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Do tej inwestycji Gmina zamierza zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z ust...

2005.12.29 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-423-80/GC/05
     ∟Pytanie dotyczące wysokości stawki amortyzacyjnej dla bankomatów. Postanowienie

2005.08.25 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-25/05/BLG
     ∟Czy z chwilą nabycia bankomatów, przy ustalaniu wartości początkowej należy uwzględnić, oprócz ceny należnej finansującemu (leasingodawcy), niezamortyzowaną dla celów podatkowych wartość dokonanych ulepszeń i kiedy od tak ustalonej wartości początkowej należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadami ustawy o p.d.o.p.

2005.01.10 - Izba Skarbowa w Opolu - PDI-005/79/EP/04
     ∟Kwestia amortyzacji pakietu oprogramowania (licencji) nabytego wraz z bankomatem - interpretacja przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 954 ze zm.).

1 2

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj