Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcesoria

 

akcesoria 21 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.669.2018.3.JS
     ∟w zakresie ustalenia miejsca świadczenia oraz uznania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce usług przygotowania do sprzedaży należących do Klienta urządzeń z wykorzystaniem nabywanych przez Wnioskodawcę materiałów do pakowania oraz zaopatrzeniem przesyłki w instrukcję obsługi, gwarancję i naklejki informacyjne; urządzeń wraz z nabytymi ulotkami reklamowymi i akcesoriami

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.99.2018.1.WS
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.410.2017.1
     ∟Czy poniesione nakłady na remont Mieszkania, jak i zakup mebli, akcesoriów i wyposażenia, a także sprzętów AGD, oraz poniesione koszty kredytu, jak i odsetki od kredytu opłacone przed wprowadzeniem Mieszkania do ewidencji środków trwałych zwiększą wartość początkową środka trwałego?

2016.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-354/16/AW
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany z tytułu sprzedaży Akcesoriów będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-162/15-2/MT
     ∟Czy ponoszone wydatki na zakup akcesoriów do przeprowadzania pokazów mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłyną na zmniejszenie podstawy opodatkowania?

2013.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-325/11-6/13-S/KSU
     ∟Czy dochód ze sprzedaży akcesoriów do grzejnika, stanowiących część składową grzejnika, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1223/12-2/AP
     ∟Skoro przedmiotem realizowanej przez Spółkę dostawy nie są wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zatem Wnioskodawca nie ma możliwości korzystania z obniżonej stawki podatku dla dostawy zużywalnych końcówek zabiegowych do wyrobów medycznych, które same w sobie nie stanowią wyrobów medycznych, bowiem aktualna treść poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż wyłącznie wyroby medyczne objęte są 8% stawką podatku. Zatem do ww. dostawy Spółka powinna stosować stawkę podstawową, tj. 23%, o której mowa w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 8% do dostawy zużywalnych końcówek zabiegowych niebędą...

2009.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-294/09-2/AA
     ∟Czy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej zajmującej się sprzedażą detaliczną części akcesoriów do motocykli wybrana forma opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 3% jest prawidłowa?

2009.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1008/08-2/AI
     ∟Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu motocykla lub rat leasingowych dotyczących motocykla oraz paliwa do niego i akcesoriów (kask, kurtka)?

2008.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-634/08-2/12
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całość kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych lub faktury zakupu dotyczących motocykla, paliwa do niego, kosztów napraw i akcesoriów (kask, kombinezon itp.) ?

2007.09.04 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-301/07/TARP
     ∟W związku z zaistniałym stanem faktycznym Strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o zajęcie stanowiska czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w opisanej powyżej sytuacji: Czy opisany powyżej sposób dokumentowania transakcji Spółki z firmą G jest prawidłowy.Czy Spółka ma prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez firmę G.

2007.08.21 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-301/07/MF
     ∟Czy wynagrodzenie za sprzedaż aparatów telefonicznych i akcesoriów przez dealerów, zależne od ceny i łącznej wartości sprzedanych telefonów, jest kosztem uzyskania przychodu? Czy wynagrodzenie wypłacane firmie GGG za zawieranie umów w imieniu Spółki, obsługę posprzedażową klientów, sprzedaż telefonów i akcesoriów, zależne od ilości i rodzaju zawartych umów oraz liczby, ceny i łącznej wartości sprzedanych telefonów, jest kosztem w momencie zaksięgowania otrzymanych od GGG faktur VAT? Spółka świadczy usługi telefonii komórkowej i dostępu do internetu za pomocą telefonu komórkowego, sprzedaje aparaty telefoniczne i akcesoria do nich umożliwiające korzystanie z tych usług. Zawieranie umów w imieniu Spółki na świadczenie usług telekomunikacyjnych ora...

2007.08.03 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-298/07/MF
     ∟Czy są kosztami uzyskania przychodów Spółki - świadczącej usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej, dostępu do sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego) pod marką PP, prowadzącej sprzedaż aparatów telefonicznych i akcesoriów do nich, umożliwiających korzystanie z oferowanych usług - wydatki na zakup lub wyprodukowanie gadżetów - długopisy, smycze, odzież sportowa (koszulki, czapki), kubki, kalendarze, portfele, przenośne nośniki pamięci, wydawanych klientom, kontrahentom, dziennikarzom i agentom sprzedażowym z sieci dystrybucyjnych sprzedających telefony, akcesoria i usługi PP, które są opatrzone logo PP bądź zawierają logo PP i informacje identyfikujące markę PP z rodzajem świadczonych usług - jako wydatki na reklamę i promocję marki PP?...

2007.01.16 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-339/06/MK
     ∟Jak powstaje przychód należny przy sprzedaży abonentom korzystającym z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Spółkę urządzeń: sprzętu telekomunikacyjnego, służących nawiązywaniu połączeń, przesyłaniu wiadomości tekstowych, dostępowi do Internetu, telefonów komórkowych i akcesoriów: zestawy bluetooth, zestawy samochodowe głośnomówiące, adaptery antenowe, kable do transmisji danych - związanych nierozerwalnie ze świadczonymi przez Spółkę usługami telefonii komórkowej - po cenie znacznie niższej niż cena ich zakupu przez Spółkę w przypadku: a) rozliczenia sprzedaży urządzenia w pierwszej fakturze za usługi telefoniczne, wystawionej po nabyciu ...

2006.09.08 - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim - PP/443-48/06
     ∟Czy przy sprzedaży części do motorowerów wymagane jest również (od września 2006 r.) posiadanie kasy fiskalnej?

2006.07.04 - Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie - PP.005/23a/2006
     ∟Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować dostawę sprzętu komputerowego do placówek oświatowych (projektor multimedialny, skaner powierzchniowy)? UZASADNIENIE

2006.06.29 - Urząd Skarbowy w Łosicach - PPE/443-21/06/RK
     ∟Wnioskodawca jest dostawcą akcesoriów do telefonów komórkowych, tj. baterii, kabli, obudów, pokrowców, ładowarek, kart startowych, a także używanych aparatów telefonicznych komórkowych. Może również dokonywać napraw telefonów komórkowych. Nie jest podatnikiem VAT. Złożony wniosek zawiera następujące pytanie: "Czy od 1 września b.r. będę musiał ewidencjonować sprzedaż dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej?"

2005.07.05 - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu - PSUS/PPO I/443/191/05/AD
     ∟Spółka zwróciła się z zapytaniem: czy posiadane certyfikaty i informacje stanowią dostateczną przesłankę do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT (7%) przy ich sprzedaży?

2005.02.24 - Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek - 1437US37/ZI/13/DJW/05
     ∟Strona wystąpła z wnioskiem w sprawie ustalenia stawek podatku od towarów i usług na niżej wymienione wyroby i usługi: akcesoria do aparatów do rehabilitacji (PKWiU 33.10.15-79.90); aparaty do rehabilitacji nie posiadające aktualnych atestów (PKWiU 33.10.12-50.00 oraz 33.10.15-79.90); naprawa aparatów do rehabilitacji PKWiU 33.10.9.?

2004.08.16 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu - US 24/1110/443/384A/2004/IW
     ∟W piśmie podatnik zapytuje:1. W art. 90 ust. 1-8 ustawy o podatku od towarów i usług zawarty został zapis o ustalenie proporcji w celu obniżenia podatku należnego. W myśl tego zapisu należy ustalić obrót. Czy do obrotu należy wliczyć refundacje kosztów spektakli, nagrody za wyróżnienie najlepszego przedstawienia teatralnego, odsetki za nieterminowe płatności oraz należności, na które utworzone były rezerwy?2. W art. 91 ust. 1 cyt. ustawy zawarto zapis, że po zakończeniu roku należy dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9 cyt. ustawy. Z jakiego okresu należy ustalić obrót, czy z całego 2004r., czy od 01.05.2004r. do ...

2004.01.30 - Urząd Skarbowy w Mielcu - US.V-423/20/03
     ∟Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego w 2000 r. i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie działalności objętej zezwoleniem do wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Czy sprzedaż akcesoriów pomocniczych: wkręty, farbki, elementy metalowe dachów, których spółka nie produkuje wchodzi w zakres działalności pomocniczej niezbędnej do realizacji zakresu działalności określonego w zezwoleniu i w związku z tym korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego? Odpowiadając na zapytanie z dnia 2.12.2003 r. (do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 12.12...

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj