Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zagraniczne osoby prawne

 

zagraniczne osoby prawne 41 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.27.2017.2.JK3
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2012.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-781/12-5/AS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ? (pytanie Nr 4)

2012.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-781/12-4/AS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym jakikolwiek potencjalny zysk Spółki mogący wynikać ze zbycia własnościowych papierów wartościowych zagranicznej spółki osobowej poprzez wniesienie ich do Funduszu będzie stanowił przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji ? (pytanie Nr 2)

2012.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-781/12-11/AS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ? (pytanie Nr 10)

2011.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-287/10-3/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie różnic kursowych.INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku dnia 20 października 2010 r. (data wpływu 02 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych – jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 02 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.Spółka dokonuje na rzecz zagranicznej osoby prawnej wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop). Zgodnie z umową, wynagrodzenie rozliczane jest za okresy kwartalne. Wypłata wynagrodzenia następuje w miesiącu następującym lub dalszym po upływie kwartału. Wynagrodzenie ustalane jest w walucie obcej.W związku z wypłatą wynagrodzenia, Spółka jest zobowiązana do obliczenia, pobrania i przekazania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od osób prawnych, a także do sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji CIT-10R oraz do sporządzenia i przesłania do zagranicznego kontrahenta oraz do właściwego urzędu skarbowego informacji IFT-2/IFT-2R.W związku z powyższym zadano następujące pytania.Według jakiego kursu należy przeliczyć na złote kwoty wynagrodzeń wypłacanych przez Spółkę na rzecz zagranicznego kontrahenta z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu obliczenia:kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych,kwot dochodu wykazywanych w deklaracji CIT-10R oraz w informacji IFT-2/IFT-2R...Czy różnice kursowe, które powstaną w związku z przeliczeniem na złote kwoty zryczałtowanego podatku stanowią różnice podatkowe (przychód podlegający opodatkowaniu; koszt uzyskania przychodu)...Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie drugie. Jednocześnie, wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego został rozpatrzony odrębną interpretacją w dniu 01 lutego 2011 r. nr ILPB4/423-287/10-2/MC.Zdaniem Wnioskodawcy, różnice kursowe, które powstaną w związku z przeliczeniem na złote kwoty zryczałtowanego podatku nie stanowią różnic podatkowych. Zgodnie z przepisem art. 15a updop, różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej przeliczonego na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest różna od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Zryczałtowany podatek jest płacony do urzędu skarbowego w złotych, a zatem nie wystąpi kurs faktycznie zastosowany.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskujący na terytorium Polski przychody m.in. z tytułu odsetek, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 20% od tych przychodów. W myśl art. 26 ust. 1 ww. ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c i 1d, oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek (art. 26 ust. 7 powołanej ustawy).Natomiast art. 12 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 1 tej ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż przy ustalaniu wysokości przychodów uzyskanych w walucie obcej lub kosztów poniesionych w walutach obcych stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu bądź poniesienia kosztu.Powyższe regulacje prawne odnoszące się do przeliczenia przychodów i kosztów poniesionych w walutach obcych mają zastosowanie do wszystkich podatników bez względu na wybraną metodę wyliczania różnic kursowych.Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: art. 15a, alboprzepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.Stosownie zatem do art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Z kolei, w myśl art. 15a ust. 3 ww. ustawy, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca dokonuje na rzecz zagranicznej osoby prawnej wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynagrodzenie ustalane jest w walucie obcej.W związku z wypłatą wynagrodzenia, Spółka jest zobowiązana do obliczenia, pobrania i przekazania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od osób prawnych, a także do sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji CIT-10R oraz do sporządzenia i przesłania do zagranicznego kontrahenta oraz do właściwego urzędu skarbowego informacji IFT-2/IFT-2R.W analizowanym przypadku Spółka nie uzyskuje przychodu podatkowego. Wypłata należności licencyjnych na rzecz zagranicznego kontrahenta i pobór zryczałtowanego podatku dochodowego, nie skutkuje powstaniem po Jej stronie przychodu należnego ani otrzymaniem przez Nią faktycznych przysporzeń majątkowych. Mając na względzie powyższe, przedstawiona sytuacja faktyczna nie mieści się w hipotezie norm zawartych w art. 15a ust. 2 pkt 1 oraz art. 15a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie, różnice kursowe będące przedmiotem niniejszej interpretacji nie stanowią podatkowych różnic kursowych, o których mowa w pozostałych punktach ust. 2 i 3 omawianego artykułu. W szczególności – pomimo, że w analizowanym stanie faktycznym Wnioskodawca ponosi koszty podatkowe – w odniesieniu do części należności pobieranej z wynagrodzenia dla zagranicznego kontrahenta tytułem należnego podatku dochodowego, nie powstaną różnice kursowe z art. 15 ust. 2 pkt 2 oraz art. 15a ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W celu ustalenia tych podatkowych różnic kursowych, podatnik uwzględnia bowiem: wartość poniesionego kosztu, tj. kosztu wynikającego z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), wyrażonego w walucie obcej przeliczoną na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, tj. kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, wartość tego kosztu w dniu zapłaty, tj. w dniu uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, przeliczoną na złote według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 15a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 15a ust. 6 i ust. 7).W związku z wypłatą wynagrodzenia kontrahentowi zagranicznemu, w tym samym dniu następuje pobór przez Spółkę – jako płatnika – zryczałtowanego podatku dochodowego. Część wynagrodzenia (20%) nie jest zatem wypłacana kontrahentowi – jej równowartość wyrażona w złotych (przeliczona według kursu waluty określonego zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jest przekazywana jako podatek należny od jego przychodów na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Skoro zatem płatność zryczałtowanego podatku dochodowego jest dokonywana w walucie polskiej, nie może zostać uznana za zapłatę kosztu wyrażonego w walucie obcej, a tym samym skutkować powstaniem podatkowych różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 omawianej ustawy. Podsumowując, różnice kursowe wskazane w przedstawionym stanie faktycznym, nie stanowią - powiększających odpowiednio przychody albo koszty uzyskania przychodów - podatkowych różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 200

2011.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-287/10-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania kursu waluty.

2011.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-593b/10/AM
     ∟Czy odsetki od obligacji wypłacone spółce osobowej (w tym komandytowo-akcyjnej) stanowią przychody jej wspólników (w tym akcjonariuszy) z udziału w spółce niebędącej osoba prawną i podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych lub art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, czyli w proporcji do posiadanego udziału w zysku tej spółki? Jeżeli tak, to do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować odsetki stanowiące przychód osób fizycznych? Jeżeli stanowią one przychody z kapitałów pieniężnych, to czy na Funduszu, który wyemitował obligacje, ciążą obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

2011.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-593a/10/AM
     ∟Czy w przypadku, gdy Agent Emisji dokonuje wypłaty odsetek od dłużnych papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Fundusz na rzecz zagranicznej osoby prawnej niemającej siedziby ani zarządu na terytorium Polski, to na Funduszu ciążą obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?

2010.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-401/10/AM
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do zastosowania przepisu art. 26 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy, jeśli najpóźniej w dniu dokonywania wypłaty posiadać będzie oświadczenie podatnika, że otrzymane dochody przeznaczy na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy?

2010.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-98/10/PS
     ∟W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki od udziałowca będącego spółką handlową prawa duńskiego w związku z obowiązkiem płatnika pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-445/09/DK
     ∟Czy umorzenie zobowiązań udzielone przez francuską Spółkę swojemu oddziałowi w Polsce czyli w obrębie jednego majątku – spowoduje w Oddziale w Polsce powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym?

2009.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-138/09-2/MB
     ∟Czy zwrócona przez Zbywcę Wnioskodawcy kwota w wysokości 50% Podatku jest dla Wnioskodawcy przychodem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 UPDQP? Gdyby odpowiedź na pierwsze pytanie okazała się twierdząca, to czy oddanie Zbywcy przez Wnioskodawcę kwoty, o której mowa w pytaniu pierwszym, spowoduje, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do skorygowania (zmniejszenia) o tę kwotę swojego przychodu w rozliczeniu za okres, w którym owo oddanie nastąpi, czy też może w rozliczeniu za okres, w którym pierwotnie ten przychód wykazano?

2009.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-29/09/MK
     ∟Czy wpłaty jednostki macierzystej finansujące działalność Oddziału należy traktować jako ekwiwalent kapitału założycielskiego i ujmować w rozrachunkach?

2009.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-148/09/AK
     ∟Czy świadczenie przez jednostkę macierzystą na rzecz Oddziału w Polsce usług delegowania personelu oraz świadczenie innych usług to czynności podlegające w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. czy należy rozpoznawać import usług zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy usługi świadczone przez Oddział na rzecz centrali powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług i udokumentowane fakturami VAT?

2008.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-112/08-2/IŚ
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo przyjmuje, że obowiązek zapłaty podatku dochodowego w przypadku zakupu licencji od firmy z USA i uzyskania od niej certyfikatu rezydencji spoczywa na tej drugiej firmie i na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek odprowadzania podatku w Polsce? Czy Wnioskodawca prawidłowo przyjmuje, że w przypadku zakupu licencji od firmy ze Szwajcarii i uzyskania od niej certyfikatu rezydencji, Wnioskodawca powinien dokonywać 10% potrącenia wartości faktury i odprowadzenia podatku takiej wartości do urzędu skarbowego w Polsce? Czy Wnioskodawca prawidłowo przyjmuje, traktując tzw. materiały jako integralną część licencji, czyli jako „usługę” a nie „towar”?

2008.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-462/08-2/HS
     ∟1. Czy wypłacając należność z tytułu odkupienia obligacji na rzecz X, Spółka była obowiązana jako płatnik pobrać od dokonywanej wypłaty podatek u źródła?2. Czy w przypadku gdyby, wbrew stanowisku Spółki przedstawionym poniżej, wypłacając należność z tytułu odkupienia obligacji na rzecz X Spółka była jednak zobowiązana zgodnie z umową wykupu pobrać podatek u źródła także od kwoty rekompensaty za wcześniejszy wykup obligacji, część należności z tytułu odkupienia obligacji stanowiąca kwotę podatku u źródła pobranego przez Spółkę od kwoty brutto rekompensaty byłaby kosztem uzyskania przychodów Spółki?

2008.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-739/08-3/KB
     ∟Jaki kurs SEK i z jakiego dnia należy przyjąć do obliczania podstawy opodatkowania dla zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłacanych należności licencyjnych na rzecz zagranicznej osoby prawnej?

2008.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-341/08/AW
     ∟Czy czynności wykonywane przez Oddział w Polsce na rzecz jednostki macierzystej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, spełniają definicję świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług i czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy czynności wykonywane przez Oddział na rzecz centrali powinny być dokumentowane fakturami VAT?

2007.08.06 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/131/07/JB
     ∟dotyczy obowiązków płatnika związanych z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego ,,u źródła" od płatności na rzecz zagranicznej osoby prawnej z tytułu dzierżawy maszyn włókienniczych w świetle art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2005r. (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie obowiązków płatnika związanych z poborem zryczałtowanego podatku dochod...

2006.05.10 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR2/443-67/06/JP
     ∟Czy czynności wykonywane przez Oddział na rzecz Spółki tj. "centrali" podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy od zakupów związanych z wykonywaniem tych czynności Oddział ma prawo rozliczać VAT naliczony?

2006.02.15 - Urząd Skarbowy Warszawa-Wola - US40DP/423/ZM/18/2006
     ∟Czy Spółka powinna potrącać 20% - zryczałtowany podatek od wypłat dokonywanych na rzecz zagranicznych osób prawnych? P O S T A N O W I N I E

2005.12.29 - Izba Skarbowa w Krakowie - PD-14218/i-53/05
     ∟Czy na spółce - jako płatniku - ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od uiszczonych okresowo opłat na rzecz firmy niemieckiej za prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego?

2005.07.19 - Zachodniopomorski Urząd Skarbowy - OP/423/116/50/TB/05
     ∟1. Czy zachodzą przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, a zatem, czy dzierżawa statku od zagranicznej osoby prawnej z siedzibą na Wyspie Man, skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego po stronie zagranicznej spółki?2. Jeżeli tak, to czy pomiędzy państwem rezydencji zagranicznej osoby prawnej, a Rzeczpospolitą Polską została zawarta umowa międzynarodowa skutkująca zmianą stawki podatku i jaka jest prawidłowa stawka tego podatku?3. Czy wobec poczynionych na podstawie analizy pkt 1 i 2 ustaleń spółka jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia takiego podatku?Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że dzierżawi statek od posiad...

2005.07.13 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu - PD-1/005/32/2005
     ∟Czy osoba fizyczna będzie zobowiązana do poboru podatku od wypłaconych odsetek od pożyczki zaciągniętej od zagranicznej osoby prawnej? Podatnik będący osobą fizyczną, planuje zaciągnąć pożyczkę od zagranicznej osoby prawnej na cele osobiste (nie związane z działalnością gospodarczą). Podatnik oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej. Od pożyczki będzie zobowiązany zapłacić odsetki w terminach i wysokości przewidzianej w umowie. W związku z powyższym podatnik wystąpił z zapytaniem, czy będzie zobowiązany do poboru podatku od wypłaconych odsetek. Podatnik powołując się na art. 21 i art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uważa,...

2005.06.07 - Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek - 1437/ZI/406/101/AM/05
     ∟Czy w opisanej sytuacji wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

2005.06.06 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/406-72/CIT/05
     ∟Czy obowiązujące od 1 stycznia 2005r. zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ma zastosowanie do wypłaconej w 2005r. dywidendy, przysługującej wspólnikowi za 2003r.? Z przedstawionego w piśmie z dnia 29.03.2005r. stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osiągnął w 2003r. zysk, który na podstawie stosownej uchwały został przeznaczony do podziału między wspólników. Jak wskazuje Spółka, wypłata dywidendy ma nastąpić dopiero w bieżącym, tj. 2005r. Wnioskująca podkreśla, iż 99% udziałów w jej kapitale należy do f...

2005.03.22 - Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek - 1437/US37/ZI/35/MJ/05
     ∟Czy w opisanej sytuacji osoba zagraniczan osiągająca dochody w Polsce, posiada zakład?

2005.03.02 - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu - PSUS/PBOI/423/24/05/MR
     ∟ Interpretacje podatkowe   Rodzaj dokumentupostanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowegoSygnaturaPSUS/PBOI/423/24/05/MRData2005.03.02AutorPierwszy Śląski Urząd Skarbowy w SosnowcuTematPodatek dochodowy od osób prawnychSłowa kluczowenajemumowa o unikaniu podwójnego opodatkowaniawłaściwość miejscowazagraniczne osoby prawne

2005.02.17 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/DP1/423-3/05/KS
     ∟Pytanie dotyczy opodatkowania płatności dokonywanych na rzecz zagranicznych osób prawnych z tytułu zakupu nośników danych z zapisanymi programami komputerowymi oraz dokumentów uprawniających do używania tych programów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zakupuje od zagranicznych osób prawnych, mających siedzibę w państwach Wspólnoty Europejskiej, nośniki danych z zapisanymi na nich programami komputerowymi oraz dokumenty uprawniające do używania programów komputerowych zapisanych na tych nośnikach w celu ich dalszej bezpośredniej lub pośredniej odsprzedaży. W treści umów o unikaniu podwójnego opo...

2005.02.01 - Izba Skarbowa w Krakowie - PD-1/005/2-435/04/WK
     ∟Czy polski podmiot (osoba prawna) ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy - art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dokonując wypłaty należności za usługi polegające na pozyskiwaniu kontrahentów wykonane przez rosyjską firmę na terenie WNP? W nawiązaniu do pisma

1 2

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj