Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: koszty przyznania dotacji

 

koszty przyznania dotacji 45 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.530.2016.1.PS
     ∟Czy wynagrodzenie firmy doradczej świadczącej dla SPÓŁKI usługi związane z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania zwolnionego od podatku dochodowego, może zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów SPÓŁKI w momencie poniesienia kosztów?

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-138/14-2/JG
     ∟Czy wynagrodzenie przedsiębiorcy świadczącego usługi doradcze w zakresie wsparcia podatnika przy pozyskaniu dofinansowania ze środków publicznych (umowa o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości) są w całości dla podatnika kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4d i art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nawet gdy po zawarciu umowy o dofinansowanie zaprzestano realizacji projektu z przyczyn obiektywnych, powstałych po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie?

2013.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-67/13-2/MF
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w celu uzyskania i rozliczenia dotacji, a nie pokryte wspomnianą dotacją i niezwrócone Spółce w żaden inny sposób, stanowią koszt uzyskania przychodu?

2012.08.31 - Minister Finansów - DD6/033-39a/MZG/09/PK-339
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zawartą umową z firmą konsultingową obejmującą przygotowanie dokumentacji rozliczającej dla projektu

2012.08.31 - Minister Finansów - DD6/033-39b/MZG/09/PK-339
     ∟Czy koszty wynikające z podpisanych umów z firmą konsultingową w całości stanowią koszty uzyskania przychodów?

2012.06.18 - Minister Finansów - DD6/8213-356/MZG/08/PK-1176
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opracowanie wniosku o dotację

2011.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-476/11/PS
     ∟Zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz firmy doradczej.

2011.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-190/11-2/MF
     ∟Czy w opisanej powyżej sytuacji, wydatki poniesione na usługi doradcze mogą stanowić w Spółce koszt uzyskania przychodu?

2011.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-67/11/JD
     ∟Czy w przypadku gdy Spółka nie uzyska dotacji koszty opracowania wniosku o jej przyznanie będą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodów ?

2011.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-38/11-2/RS
     ∟Czy wydatki poniesione przez Spółkę już teraz jak też w przyszłości, na przygotowanie różnego rodzaju dokumentów, opinii itp. oraz przygotowanie wniosku, biznes planu itp. niezbędnych do złożenia aplikacji o przyznanie środków unijnych są kosztem uzyskania przychodu pośrednio związanym z przyszłymi przychodami Spółki?

2010.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-490/10/PS
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 2007-2013 Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

2010.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-258/10/PS
     ∟W zakresie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia dla firmy doradczej za usługi dotyczące sporządzenia wniosku o dotację.

2010.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-948/09-4/AO
     ∟1. Czy wydatki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach X Regionalnego Programu Operacyjnego mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów podatkowych?2. Jeżeli wydatki Spółki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie stanowią koszty uzyskania przychodu, to w jakim czasie (miesiącu) powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych?

2009.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-730c/09/PSZ
     ∟Czy wydatek w kwocie 7.500 zł z dnia 18 sierpnia 2009 r., dotyczący przygotowania przez firmę konsultingową projektu o nazwie „podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności firmy "B", w ramach którego to projektu podatnik uzyskał dofinansowanie od Marszałka Województwa na zakup środków trwałych, ma Pan prawo zaliczyć w miesiącu sierpniu 2009 r. do kosztów uzyskania przychodu?

2009.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-509/09/AM
     ∟Czy wydatki ponoszone na usługi doradcze oraz inne koszty ponoszone w związku ze staraniem się o dotację stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, nawet wówczas, gdy z dotacji zostanie sfinansowany zakup środków trwałych?

2009.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-842/09-2/AO
     ∟Czy ww. koszty pozostające w bezpośrednim i pośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?

2009.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-656/09-5/JG
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wydatki związane z ubieganiem się o przyznanie dotacji (w szczególności wydatki na uzyskanie specjalistycznych opinii, usługi doradcze, usługi badań i rozwoju oraz związane z uzyskaniem promes kredytowych) poniesione przez Spółkę w 2008 r. i w 2009 r., stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji nie zwiększają wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-671/09/PSZ
     ∟Czy koszty poniesione na przygotowanie wniosku oraz opinii o innowacyjności na zakup środka trwałego - cysterny zwiększają wartość początkową tego środka trwałego, czy też mogą być odniesione bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 5c, 5d, 6 i 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-357/09-4/DS
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego poniesiony przez Spółkę wydatek na opracowanie wniosku o dotację wraz z biznesplanem może zostać odniesiony w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia?

2009.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-251/09/AM
     ∟Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na usługi doradztwa dotyczące pozyskania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia?

2009.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-208/09/AM
     ∟Czy koszty usług doradczych związanych z pozyskaniem dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych, wykorzystywanych następnie w procesie produkcyjnym generującym przychody Spółki, stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (wystawienia faktury)?

2009.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-287/09-2/MT
     ∟Wydatki związane ze sporządzeniem wniosku o dotację stanowią koszty uzyskania przychodów. A zatem stosownie do art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotowe wydatki są potrącane w dacie poniesienia kosztu, tj. w dniu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku).

2009.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-126a/09/PS
     ∟Czy ponoszone wydatki na projekt architektoniczny (na pierwszą i drugą część) oraz inne wydatki związane z pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej stanowią koszty uzyskania przychodów, czy też koszt projektu powinien zwiększyć wartość początkową już istniejących, jak też nowopowstałych obiektów w wyniku rewitalizacji?

2009.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-213/09-4/KS
     ∟Czy wydatki Spółki na kompleksowe doradztwo w zakresie procesu aplikacyjnego, w tym opracowanie dokumentacji o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w celu zakupu środków trwałych stanowią koszty uzyskania przychodów?

2009.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-138/09-3/EK
     ∟Czy wydatki poniesione przez Spółkę na rzecz firmy doradczej można uznać za koszty uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia kosztu, czyli całość w 2008 roku?

2008.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-515/08/AM
     ∟Czy wydatki poniesione na pozyskanie współfinansowania projektu „Autostrada Morska”, w tym także wydatki poniesione na tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych i finansowych Spółki, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, i czy będzie można pomniejszyć VAT należny o VAT naliczony wynikający z tych faktur?

2008.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-447a/08/DK
     ∟Czy koszt podatku naliczonego od towarów i usług poniesionego w związku z nabyciem usług i towarów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2008.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-523/08/MK
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na działania niezbędne do uzyskania dotacji inwestycyjnej takie jak: przygotowanie biznes planu, opina o innowacyjności, kosztów pozyskania promesy kredytowej, itp. stanowią koszt podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym?

2008.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4240-40/08
     ∟Czy koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji w tym przygotowania i monitorowania wniosku stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy też będą to koszty zwiększające wartości inwestycji środków trwałych powstałych w wyniku realizacji procesu inwestycyjnego i stanowić będą koszty podatkowe poprzez amortyzację ww. środków trwałych?

2008.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-359d/08/DK
     ∟Czy koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji, tj.: - aktualizacja koncepcji techniczno-ekonomicznej pn. Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w K. dla etapu II obejmującej zasoby systemu ciepłowniczego Spółki;- studium wykonalności;- ocena oddziaływania projektu na środowisko;- wniosek wraz z dokumentami aplikacyjnymi do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 lub innych programów pomocowych;będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

1 2

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj