Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zgłoszenie celne

 

zgłoszenie celne 41 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.111.2018.1.MAZ
     ∟Prawo do wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej kwotę akcyzy w należnej wysokości, w przypadku importu wyrobów akcyzowych.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.568.2017.2.KT
     ∟Posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty związane z wykonaną usługą transportową nie stanowią dla Spółki wystarczającej podstawy do zastosowania stawki VAT 0% w oparciu o § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z art. 83 ust. 1 pkt 23 oraz art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy, gdyż warunkiem niezbędnym do zastosowania tej preferencji do ww. usług transportu towarów importowanych jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.702.2016.1.JF
     ∟W zakresie: rozliczenia importu towarów na terytorium Polski, rozliczenia podatku należnego, terminu powstania obowiązku podatkowego, prawa oraz terminu odliczenia podatku naliczonego.

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-1040/15-4/KT
     ∟rozliczenie podatku należnego oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z importem towarów

2014.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-95/12/14-S1/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy obowiązek dopłaty podatku VAT w przypadku importu towarów w świetle art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług jest przypisany importerowi (lub dysponentowi towarów), czy też agencji celnej obejmującej towar procedurą uproszczoną na rzecz importera towaru objętego zgłoszeniem celnym.

2014.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-96/12/14-S1/BA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy obowiązek ewentualnej dopłaty podatku VAT w przypadku importu towarów w świetle art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług jest przypisany wyłącznie importerowi (lub dysponentowi towarów), czy też solidarnie agencji celnej obejmującej towar procedurą uproszczoną w imieniu i na rzecz importera towaru objętego zgłoszeniem celnym.

2012.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1601/11-2/KC
     ∟w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku wskazanego w zgłoszeniu celnym

2011.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1091/11/DG
     ∟Czy otrzymanie przez agencję celną dokumentów celnych potwierdzających dokonanie wywozu towarów poza terytorium wspólnoty jest równoznaczne z otrzymaniem ich przez podatnika uprawnia do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%?

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-599/11/DG
     ∟Czy wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty winien być wykazany w polu 21 czy 32 deklaracji VAT?

2011.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-510/11/DG
     ∟Czy otrzymanie przez agencję celną (agenta celnego), działająca jako przedstawiciel pośredni lub bezpośredni, dokumentów celnych potwierdzających rozpoczęcie procedury wywozu oraz dokumentów potwierdzających dokonanie wywozu towarów poza terytorium wspólnoty jest równoznaczne z otrzymaniem ich przez podatnika?

2011.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-413/11/DG
     ∟Eksport bezpośredni

2011.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-122/11/AF
     ∟Stawka podatku dla eksportu.

2011.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-984/10/DG
     ∟Czy Wnioskodawca posiadając scan z różnymi pieczątkami urzędu celnego) lub kserokopię potwierdzenia wywozu komunikatu IE 599 oraz pozostałe dokumenty wskazane w opisie stanu faktycznego, uprawniony jest do zastosowania stawki 0% w eksporcie pośrednim?

2011.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-983/10/DG
     ∟Czy Wnioskodawca posiadając komunikat IE 599 w formie pliku xml, który otrzymała droga e-mailową od agencji celnej działającej na rzecz kontrahenta niemieckiego oraz pozostałe dokumenty wskazane w opisie stanu faktycznego, nie posiadając scanu lub kserokopii potwierdzenia wywozu komunikatu IE 599, uprawniona jest do zastosowania stawki 0% w eksporcie pośrednim?

2011.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-982/10/DG
     ∟Czy Wnioskodawca posiadając scan lub kserokopię potwierdzenia wywozu komunikatu IE 599, komunikat w formie pliku xml przesłanego drogą e-mailową oraz pozostałe dokumenty wskazane w opisie stanu faktycznego, uprawniona jest do zastosowania stawki 0% w eksporcie pośrednim?

2010.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-314/10/DG
     ∟Czy sprzedaż towarów (powtarzająca się, w znacznych ilościach – częstotliwa na Ukrainę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy w dokumentach celnych jako Eksporter występuje Sprzedający to eksport bezpośredni w ujęciu ustawy o VAT?

2010.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-321/07-5/S/JB
     ∟otrzymywane przez Wnioskodawcę bonusy pieniężne nie wiążą się ze świadczeniem na rzecz kontrahenta zagranicznego wypłacającego bonus, usług wzajemnych, skutkiem czego nabycie przez Wnioskodawcę towarów aż do uzyskania określonego, ilościowego lub wartościowego poziomu obrotów nie jest usługą, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Jednakże otrzymane bonusy pieniężne w związku z dokonaniem zakupów o określonej wartości oraz zakupów w poszczególnych asortymentach są rabatem, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. W takim kształcie wzajemnych relacji finansowych i zobowiązaniowych bonusy, o których mowa we wniosku nie są odrębną czynnością podlegającą opodatkowaniu lecz zmniejszeniem podstawy opodatkowania zrealizowanych dostaw towarów.

2010.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-45/10-4/KB
     ∟1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym mamy do czynienia z eksportem bezpośrednim w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 53, poz. 535 z póżn. zm. dalej: ustawa o VAT)?2. Czy dokumenty zgromadzone przez Spółkę, tj. faktura sprzedaży towarów do kontrahenta oraz elektroniczny komunikat IE-599 potwierdzający wywóz towarów poza UE są wystarczające do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie bezpośrednim?

2010.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1581/09-2/EWW
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo dokonując odliczenia podatku VAT zarówno wskazanego w fakturze zakupu usług, jak i wynikającego z dokumentów celnych?

2009.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-634/09-2/SJ
     ∟Czy podatek należny powstaje w miesiącu rozpoczęcia procedury uproszczonej, czy też w miesiącu, w którym Urząd Celny zarejestrował uzupełniające zgłoszenie celne?

2009.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-411/09-2/AD
     ∟Czy w przypadku, gdy formalności związane z eksportem towarów dokonuje Wnioskodawca i posiada on w związku z tym dokumenty eksportowe na których figuruje jako nadawca/eksporter mamy do czynienia z eksportem bezpośrednim w rozumieniu ustawy o VAT?

2009.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-284/09-2/BM
     ∟wymagana dokumentacja dla zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów

2008.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-934/08-2/MN
     ∟Spółka dokonuje sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta z terytorium Wspólnoty. Towary te odsprzedawane są dla ostatecznego kontrahenta spoza terytorium UE. Towar wysyłany jest bezpośrednio od Wnioskodawcy do ostatecznego nabywcy. Pytanie Zainteresowanego dotyczy możliwości skorzystania ze stawki 0% na podstawie posiadanych dokumentów.

2008.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITTPP2/443-826/08/AF
     ∟Jakie dokumenty wymagane są do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% w eksporcie bezpośrednim?

2008.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1594/08-4/MP
     ∟Otrzymywany przez Wnioskodawcę komunikat IE-599 jest dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, uprawniającym do zastosowania stawki 0%, zgodnie z art. 41 ust. 4 i 6 ustawy. Spółka musi posiadać przedmiotowy dokument przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów.

2008.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-385/08/DG
     ∟Czy prawidłowy jest przedstawiony sposób postępowania dotyczący eksportu oraz czy Wnioskodawca może zastosować 0% stawkę podatku VAT

2008.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-293/08/DG
     ∟Czy wysyłkę towarów można uznać za eksport bezpośredni w przypadku, gdy Wnioskodawca wystawia fakturę na kontrahenta duńskiego (posiadającego numer identyfikacyjny dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych) natomiast wysyłka towaru następuje bezpośrednio Chin?

2008.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-391/08/DG
     ∟Czy w opisanej powyżej sytuacji otrzymanie od urzędu celnego komunikatu elektronicznego IE-599 potwierdzającego wywóz towarów przed złożeniem przez podatnika deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy jest wystarczające dla zastosowania stawki podatku 0% dla eksportu pośredniego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług?

2008.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-170/08/DG
     ∟Czy w opisanej powyżej sytuacji otrzymanie od urzędu celnego komunikatu elektronicznego IE-599 potwierdzającego wywóz towarów przed złożeniem przez podatnika deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy jest wystarczające dla zastosowania stawki podatku 0% dla eksportu bezpośredniego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług?

2008.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-228/08/AF
     ∟Czy dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę we wskazanych okolicznościach stanowią eksport bezpośredni w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

1 2

Dołącz do 41702 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj