Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zakres usługi

 

zakres usługi 24 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-560/15-1/MS
     ∟Opodatkowanie świadczonych usług publicznego transportu zbiorowego dla osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską..

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.140.2019.2.WM
     ∟Czy wskazane przez Wnioskodawcę prace towarzyszące dostawa/dojazd oraz montaż wchodzą w zakres świadczonych usług ciesielsko-stolarskich oraz usługowego wytwarzania szyldów/reklam i czy wykonywanie tych prac towarzyszących nie wyłącza Wnioskodawcy z opodatkowania w formie karty podatkowej?

2013.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-245/13/WN
     ∟opodatkowanie czynności związanych z nabyciem we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko „wierzytelności trudnych”

2013.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-244/13/WN
     ∟opodatkowanie czynności związanych z nabyciem we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko „wierzytelności trudnych”

2009.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-15/09-2/AG
     ∟Czy Wnioskodawca może skorzystać z możliwości rozliczenia podatku dochodowego w stawce 19%, jeżeli ma podpisaną umowę o pracę z jednym z odbiorców swoich usług?

2008.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1109/08-2/IF
     ∟Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać - stosownie do art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - możliwość wyboru sposobu opodatkowania osiąganych z tego tytułu dochodów (tj. w ramach źródła przychodów wymienionego w art.10 ust. 1 pkt 3 ustawy) na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy?Czy z uwagi na odmienny charakter świadczonych usług oraz czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę jako pracownika SDP - nie będzie mieć zastosowania ograniczenie (wyłączenie) określone w art. 9a ust. 3 ww. ustawy?

2008.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-130/08-2/PJ
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wyboru 19% podatku liniowego jako formy opodatkowania działalności gospodarczej.

2008.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-350/07-2/PJ
     ∟Charakter czynności, świadczonych na rzecz byłego pracodawcy jest tożsamy z czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. dlatego też, Wnioskodawca traci prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c

2007.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-21/07/WM
     ∟Czy dochody uzyskane z usług na rzecz byłego pracodawcy mogą być opodatkowane tak jak dochody z działalności gospodarczej wg stawki 19%?

2007.03.26 - Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie - DG-RDF/415-6/GA/2007
     ∟Czy wprowadzając do działalności gospodarczej dodatkowe urządzenia typu "POWER SLIM" oraz "BEAUTIFUL będzie można rozliczać się zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Dnia 29....

2007.03.20 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu - PP/443-10/07/V13
     ∟Dotyczy określenia rodzaju świadczonych usług w treści wystawianych faktur przy użyciu sformułowania "usługi świadczone w miesiącu .... na podstawie umowy o stałej współpracy z dnia .... ". W dniu 2 stycznia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kaliszu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym wniosku zwrócił się Pan z zapytaniem czy poprawnym jest zamieszczanie w treści wystawianych faktur VAT za wykonane usługi, dla określenia rodzaju świadczonych usług, sformułowania: usługi świadczone w miesiącu ( miesiąc, rok ) na podstawie ( zgodnie z umową) Umowy o stałej współpracy z dnia ( dzień, miesiąc, rok) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik będąc zarejestrowany...

2007.01.10 - Urząd Skarbowy w Krasnymstawie - PP/4430-1/07
     ∟Czy prawidłowo stosuję stawkę podatku VAT w wysokości 7% do świadczonych w ramach usług fryzjerskich czynności polegających na farbowaniu, „trwałej”, przedłużaniu i zagęszczaniu włosów?.

2006.08.08 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie - I US-II/443/50/05/1
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla usług załadunku i wyładunku towaru.

2006.08.03 - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim - PP/ 443-45/06
     ∟Jaką stawkę podatku VAT winien zastosować do świadczonych przez siebie usług podmiot świadczący usługi z grupy PKWiU 92, do których należy m.in. realizacja i rejestracja dźwięku w studio i w terenie oraz nagłaśnianie imprez kulturalnych?

2006.06.14 - Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1449/1CG/415/i-125/06/AS
     ∟Czy podatnik zachowa prawo do rozliczenia na podstawie karty podatkowej zarówno przychodów osiąganych wprost z działalności gospodarczej, którą sam prowadzi, jak i przychodów osiąganych na podstawie umowy o współpracę zawartej z innym przdsiębiorcą?Do tutejszego organu wpłynął wniosek w sprawie ustalenia czy w przypadku wykonywania usług kosmetycznych dla firm jest możliwość wystawiania rachunków, oraz czy osoba opodatkowana na karcie podatkowej może zatrudnić się w innym zakładzie pracy na umowę o pracę na etacie kosmetyczki.Z przedstawionego w złożonym uzupełnieniu do wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie u...

2006.05.04 - Urząd Skarbowy w Nisku - US.I-OF-406/8/4/06
     ∟Czy podatnik świadczący w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi na rzecz pracodawcy pokrywające się z czynnościami wykonywanymi przez podatnika w ramach stosunku pracy może dochody uzyskane z tytułu tej działalności opodatkować na zasadach wynikających z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2006.01.03 - Pomorski Urząd Skarbowy - PV/443-437/IV/2005/MS
     ∟Czy wystawiając fakturę VAT kontrahentowi zagranicznemu za usługi świadczone na terytorium Polski, polegające na dostosowaniu linii produkcyjnej skierowanej do pakietu zamówień, prawidłowo rozpoznaje daną transakcję dla potrzeb ustawy o podatku od towarów i usług jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT stawką w wysokości 22%?

2005.10.26 - Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie - I IUS-II-443/69-1/2005
     ∟dotyczy określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w odniesieniu do świadczonych usług budowlano-montażowych, polegających na "(...) wykonaniu i montażu rolet i bram garażowych wraz z napędami lub bez w budownictwie mieszkaniowym"

2005.06.06 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie - I US-II/443/50/05/2
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla opisanych usług budowlanych i budowlano-montażowych.

2005.04.25 - Pomorski Urząd Skarbowy - PV/443-41/IV/2005/JD
     ∟Podatnik zapytuje czy do podstawy opodatkowania usługi uszlachetniania wlicza się usługi dodatkowe takie jak transport, opakowanie, dodatek za ekspres oraz inne usługi, za które nabywający jest obowiązany zapłacić?

2005.04.07 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - PP/443/26/05
     ∟Czy wykonywane przez spółkę usługi dotyczące budownictwa mieszkalnego (obejmujące kwoty za robociznę, zastosowane materiały, pracę urządzeń oraz sprzętu) winny być opodatkowane 7 % stawką VAT ?.

2005.03.14 - Urząd Skarbowy w Przemyślu - US. VI-2/415-3/05
     ∟dotyczy opodatkowania podatkiem liniowym

2005.03.14 - Urząd Skarbowy w Przemyślu - US. VI-2/415-2/05
     ∟dotyczy opodatkowania podatkiem liniowym

2004.10.11 - Zachodniopomorski Urząd Skarbowy - PO-3/443/31/HC/2004
     ∟Czy usługi świadczone przez podatnika w ramach zawartej umowy: 1. Udostępniania zleceniodawcy budynku stanowiącego własność zleceniobiorcy, 2. Udzielania zleceniodawcy pomocy w prowadzonej przez niego działalności, polegającej na wyprawianiu skór zwierząt futerkowych, w czynnościach techniczno-księgowych i administracyjnych, 3. Świadczenia usług o charakterze warsztatowym i transportowym, 4. Udzielania pomocy w kontaktach z osobami trzecimi pozostającymi ze zleceniodawcą w stosunkach gospodarczych, w badaniu rynku w zakresie nowych technologii dotyczących wyprawiania skór, 5. Podejmowania działań zmierzających do zapewnienia rozwoju gospodarczego zleceniodawcy na...

1

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj