Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: technologia

 

technologia 66 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.241.2019.1.AK
     ∟Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, zgodnie z PKWiU 62.01.12.0 może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.14.2019.2.APA
     ∟czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu opłat licencyjnych podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.13.2019.2.APA
     ∟czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu opłat licencyjnych podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.433.2018.1.APA
     ∟czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu opłat licencyjnych podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.327.2018.2.MW
     ∟Skutki podatkowe uznania realizowanego przez spółkę projektu za działalność badawczo-rozwojową.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.409.2017.1.DJD
     ∟Zastosowanie 8,5% stawki ryczałtu ewidencjonowanego do przychodów z tytułu świadczonych usług projektowania i rozwoju technologii informatycznych.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.200.2017.1.JP
     ∟1. W jakiej wysokości Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia od opisanych we wniosku środków trwałych? 2. Czy i w jaki sposób Spółka powinna skorygować koszty uzyskania przychodów w przypadku, gdy otrzyma ona zwrot poniesionych przez nią wydatków po dokonaniu części odpisów amortyzacyjnych od opisanych we wniosku środków trwałych? (pytania oznaczone we wniosku nr 2 i nr 3

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.313.2017.1.IF
     ∟W zakresie opodatkowania przychodów z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.93.2017.1.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat za udostępnianie kanału technologicznego pobieranych w drodze decyzji administracyjnej oraz prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z projektem pn. „Budowa odcinka drogi od A do B – część obwodnicy miasta”.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4512.107.2017.1.RM
     ∟Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że wystawiana przez niego faktura powinna zawierać dwie pozycje, z których jedna dotyczyć będzie dostawy kompletu technologii systemu kanalizacji ciśnieniowej, którą należy opodatkować właściwą stawką podatku VAT natomiast druga pozycja na fakturze dotyczyć będzie usługi montażu technologii systemów kanalizacji ciśnieniowej, do której znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Jednocześnie należy zauważyć, że na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług brak jest przeciwwskazań dla dokumentowania na jednej fakturze czynności podlegających różnym zasadom opodatkowania.

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.1.2017.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego.

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.220.2016.1.AD
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4510.57.2016.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na badania przemysłowe, korekty kosztów uzyskania przychodów, oraz korekty odpisów amortyzacyjnych.

2016.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.613.2016.2.GG
     ∟Czy w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez Spółkę praw do Technologi, w tym praw autorskich do dokumentacji na Wnioskodawcę bez wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki i bez obniżenia przez Niego wkładów, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.612.2016.2.GG
     ∟Czy w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez Spółkę praw do Technologi, w tym praw autorskich do dokumentacji na Wnioskodawcę bez wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki i bez obniżenia przez Niego wkładów, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.821.2016.1.KJ
     ∟Wartość początkowa i odpisy amortyzacyjne od Technologii otrzymanej w formie darowizny.

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.820.2016.1.KJ
     ∟Wartość początkowa i odpisy amortyzacyjne od Technologii otrzymanej w formie darowizny.

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.624.2016.2.KJ
     ∟Powstanie przychodu w związku z darowizną na rzecz spółki osobowej.

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.623.2016.2.KJ
     ∟Powstanie przychodu w związku z darowizną na rzecz spółki osobowej.

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1101/15-2/MR
     ∟Czy Wnioskodawcy w związku z nabyciem oraz wdrożeniem Technologii Produkcji przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b Ustawy o CIT, tj. odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie Technologii Produkcji (zapłaconych w roku wprowadzenia ich do ewidencji ŚT i WNiP) poprzez złożenie korekt deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2010-2014?

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-302/15-2/AG
     ∟1. Czy Spółka ma prawo stosować przy amortyzacji automatycznych ekspresów do kawy, które są technologicznie zaawansowane, i sterowanie których opiera się na układach mikroprocesorowych, stawki amortyzacji podwyższonej do 25% w oparciu o przepisy uprawniające do podwyższenia stawki amortyzacji przy zastosowaniu maksymalnego współczynnika 2, który może mieć zastosowanie przy identyfikacji stawki amortyzacji dla urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu? 2. Czy Spółka ma prawo stosować przy amortyzacji środków trwałych – mebli, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł i mogłyby być jednorazowo zamortyzowane, stawkę roczną 25%?

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-313/15-2/IS
     ∟Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż sprzedaż mieszanki przekompostowanych zrębków drzewnych oraz przekompostowanej kory sosnowej jako nawozu naturalnego, zaklasyfikowanej przez Wnioskodawcę według PKWiU do grupowania 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)”, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%

2014.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-968/14-4/AS
     ∟1) Czy otrzymane dofinansowanie będzie stanowić przychód zwolniony z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2) Czy odpisy amortyzacyjne środków trwałych w części odpowiadającej dofinansowaniu nie będą stanowić koszów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-911/14/BG
     ∟Czy Wnioskodawca może koszty ponoszone w związku z realizacją etapu „badań przemysłowych” rozliczyć tak jak koszty „prac rozwojowych” (łącznie), tj. na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3, w związku z art. 16b ust. 2 pkt 3 i art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”), zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne?

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-692/14/BG
     ∟Czy Wnioskodawca może koszty ponoszone w związku z realizacją etapu „badań przemysłowych” rozliczyć tak jak koszty „prac rozwojowych” (łącznie), tj. na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3, w związku z art. 16b ust. 2 pkt 3 i art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”), zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne?

2014.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-122/14/MK
     ∟Czy dla celów obliczenia dochodu z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, Spółka może objąć zwolnieniem z pdop, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 34, dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia i Nowego Zezwolenia wykorzystując w pierwszej kolejności limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia, a następnie (po jego wyczerpaniu) limit pomocy dostępny w ramach Nowego Zezwolenia?

2014.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-196/14-2/KT
     ∟uznanie, czy Spółka posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i czy jest zobowiązana do zarejestrowania się dla celów podatku VAT z tytułu dostawy linii technologicznej instalowanej na terytorium Polski oraz sposób rozliczenia i udokumentowania tej transakcji

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-18/14-9/KO
     ∟Opodatkowania podatkiem liniowym przychodów z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z patentów, sprzedaży dokumentacji technicznej, know-how, jak również usług konsultacji oraz nadzoru i szkolenia

2014.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-496/13/MK
     ∟Czy dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy w ramach Zezwolenia, tj. również dochód generowany przy wykorzystaniu rozbudowanej części zakładu produkcyjnego (Nowej inwestycji), będzie korzystać ze zwolnienia od PDOP na podstawie art. 17 ust. l pkt 34 ustawy o PDOP w ramach limitu pomocy publicznej powstałego w związku z inwestycją będącą podstawą uzyskania Zezwolenia?

2013.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-821/13-4/BH
     ∟Wnioskodawcy, z tytułu zakupów związanych z realizacją Projektu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

1 2 3

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj