Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budowa drogi

 

budowa drogi 104 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2014.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1229/13-3/ISZ
     ∟w zakresie: stawki podatku dla zbycia części Nieruchomości, tj. budowli w postaci dróg wewnętrznych, stawki podatku dla zbycia pozostałej części Nieruchomości, prawa o odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem nieruchomości

2013.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-236/13-2/AO
     ∟1. Czy wydatki (nakłady) poniesione przez Spółkę w związku z realizacją budowy parkingu wraz ze zjazdem do drogi, który następnie Spółka przekaże nieodpłatnie Gminie, będą stanowiły dla Niej koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. W jaki sposób i w którym momencie, Spółka powinna rozpoznać wydatki (nakłady) na budowę parkingu wraz ze zjazdem do drogi, położonego na gruntach gminnych jako koszty uzyskania przychodów?

2013.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-125/13-2/JG
     ∟1. Czy przypadająca na Wnioskodawcę część kosztów poniesionych przez SKA w związku z Przebudową pasa drogowego stanowi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy koszty wymienione w pkt 1 są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodem, które powinny zostać rozliczone zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-204/13-5/NS
     ∟Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu towarów i usług w związku z realizacją swojej usługi względem nowo powstałych spółek?

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-204/13-4/NS
     ∟Czy świadczone odpłatnie przez Wnioskodawcę na rzecz nowo powstałych spółek usługi budowlane będą usługami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT?

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-204/13-3/NS
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wykonaniem nieodpłatnie wyżej wymienionych usług na rzecz spółek nowo powstałych?

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-204/13-2/NS
     ∟Czy wykonane nieodpłatnie na rzecz nowo powstałych spółek usługi budowlane (obejmujące prace budowlane, polegające na budowie drogi i przebudowie skrzyżowania, oraz zakup towarów i usług niezbędnych do ich wykonania) będą usługami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2013.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-333/13/JS
     ∟Czy wydatki związane z realizacją przez Spółkę inwestycji drogowej na gruncie będącym własnością gminy należy zaliczyć do pośrednich kosztów uzyskania przychodów w dacie ich przekazania?

2013.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-544/12-4/AO
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na infrastrukturę drogową, która następnie zostanie nieodpłatnie przekazana gminie – w imieniu której występować będzie Zarząd Dróg Miejskich - stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie przekazania nakładów?

2012.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-871/12/LSz
     ∟Czynność fizycznego przekazania (zwrot), przez Spółkę Gminie po 10-letnim okresie eksploatacji, drogi nie można uznać za dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT ani jako odrębne świadczenie usług. Gmina nabędzie w istocie od Wnioskodawcy roboty budowlane (usługi w postaci wybudowania drogi) wykonane na gruncie stanowiącym własność Gminy.

2012.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-870/12/LSz
     ∟Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją, bowiem towary i usługi, z których nabyciem podatek będzie naliczony, będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

2012.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-869/12/LSz
     ∟W zakresie opodatkowania budowy i eksploatacji drogi i momentu powstania obowiązku podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczenia usług wybudowania drogi oraz sposobu dokumentowania tej usługi.

2012.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-287/12-4/JS
     ∟Czy koszty poniesione przez Spółkę na realizację inwestycji drogowej będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami?

2012.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-721/12-3/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2012.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-682/12/KO
     ∟w zakresie opodatkowania budowy i eksploatacji drogi i momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług wybudowania i przebudowania drogi oraz eksploatacji drogi, prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji oraz konsekwencji podatkowych ciążących na Wnioskodawcy, związanych z przekazaniem drogi na rzecz Gminy po 10-letnim okresie eksploatacji przez Wnioskodawcę.

2012.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-654/12-4/KT
     ∟Uznanie wykonywanych czynności (realizacja inwestycji drogowej przez Miasto na rzecz inwestora) za usługę podlegającą opodatkowaniu oraz prawo do odliczenia podatku.

2012.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-524/12-2/DG
     ∟W zakresie możliwości wystawienia przez Gminę faktury VAT z tytułu partycypacji przez inny podmiot w kosztach budowy drogi.

2012.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-377/12-2/IGo
     ∟Nieodpłatne przekazanie na rzecz Samorządu gruntu należącego do Spółki tj. ul. K, będzie wypełniać definicję towarów i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-236/12/PP
     ∟Czy przedmiotowe wydatki, o których mowa w pytaniu 2 (tj. wydatki związane z wybudowaniem lub modernizacją na gruntach należących do podmiotu trzeciego (Gminy/Powiatu) infrastruktury drogowej, która będzie przedmiotem przekazania na rzecz Gminy lub Powiatu), powinny zostać ujęte przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich przekazania na rzecz Gminy lub Powiatu?

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-235/12/PP
     ∟Czy poniesione przez Spółkę w przyszłości wydatki związane z wybudowaniem lub modernizacją na gruntach należących do podmiotu trzeciego (Gminy/Powiatu) infrastruktury drogowej, która będzie przedmiotem przekazania na rzecz Gminy lub Powiatu będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-234/12/PP
     ∟Czy wydatki związane z zakupem gruntów, które zostaną następnie nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy dla celów wybudowania na nich infrastruktury drogowej dróg publicznych będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w chwili przeniesienia ich własności lub użytkowania wieczystego?

2012.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-72/12-2/MS
     ∟Moment zaliczenia do KUP wydatków na wybudowanie infrastruktury technicznej i drogowej.

2011.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-367/11-2/DS
     ∟podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2011.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1172/11-3/NS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków poniesionych na infrastrukturę drogową.

2011.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1120/11-2/KB
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki (wnioskodawcy), iż usługi objęte ww. PSP wystawionym w 2011 powinny zostać zadeklarowane przez Spółkę ze stawką VAT w wysokości 22% (a nie 23%)?

2011.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-406/11/PS
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z budową drogi.

2011.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1065/11-3/KB
     ∟Czy obowiązek podatkowy w podatku VAT w odniesieniu do wieloletnich rozliczeń z Gminą z tytułu wybudowania i eksploatacji Drogi będzie powstawał na zasadach ogólnych określonych w art. 19 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej „ustawa o VAT”), tj. w momencie każdorazowego wystawiania faktury VAT z tytułu opłaty za dostępność w okresie eksploatacji Drogi?

2011.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1119/11-3/AK
     ∟Nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy gruntów należących do Spółki, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: pod drogi gminne (publiczne) wraz z poczynionymi na nich nakładami w postaci nawierzchni dróg, ulic, chodników i oświetlenia, pod drogi wewnętrzne wraz z poczynionymi na nich nakładami w postaci nawierzchni dróg, ulic, chodników i oświetlenia, pod place zabaw i tereny zielone wraz z poczynionymi na nich nakładami – zarówno na podstawie decyzji administracyjnej, jak i umowy darowizny, w sytuacji, gdy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami, dokonane do dnia 31 marca 2011 r. – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1119/11-2/AK
     ∟Nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy gruntów należących do Spółki, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: pod drogi gminne (publiczne) wraz z poczynionymi na nich nakładami w postaci nawierzchni dróg, ulic, chodników i oświetlenia, pod drogi wewnętrzne wraz z poczynionymi na nich nakładami w postaci nawierzchni dróg, ulic, chodników i oświetlenia, pod place zabaw i tereny zielone wraz z poczynionymi na nich nakładami – zarówno na podstawie decyzji administracyjnej, jak i umowy darowizny, w sytuacji, gdy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami, dokonane do dnia 31 marca 2011 r. – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1142/11-2/AP
     ∟Czy przekazanie dróg wraz z infrastrukturą drogową, wybudowanych przez Wnioskodawcę na gruncie należącym do gminy powinno być traktowane jako nieodpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT?

1 2 3 4

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj