Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: badania naukowe

 

badania naukowe 73 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2014.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1165/13/DM
     ∟Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę planowanej umowy o współpracy naukowo-badawczej i rozwojowej, to jest udział pracowników Wnioskodawcy we wspólnych badaniach naukowych, przekazywanie wiedzy i doświadczenia, jak również materiałów do prowadzenia badań naukowych, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2013.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-329/13-2/WS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2013.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-251/13-2/MP
     ∟zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy

2013.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-251/13-2/KS
     ∟zakres możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego

2013.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-50/13-2/AK
     ∟Zakres możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, kiedy pracownik przebywa na płatnym urlopie naukowym i podczas tego urlopu następuje przejęcie przez pracodawcę utworu i wypłata wynagrodzenia o którym mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3.

2013.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-49/13-2/LK
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji Projektu badawczego

2013.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1313/12-4/MM
     ∟Podstawowa stawka podatku dla usług polegających na przeprowadzeniu panelowych badań naukowych w ramach realizacji projektu.

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1626/12/PP
     ∟Czy po przeprowadzeniu właściwej analizy ekonomicznej i rynkowej i podjęciu decyzji o niewdrożeniu w produkcję wskazanych efektów badań przemysłowych i prac rozwojowych można koszty opracowanej technologii, które nie były dofinansowane w ramach umowy dotacyjnej, aktywować jednorazowo w koszty uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym zostały one całkowicie zakończone?

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1625/12/PP
     ∟Czy po przeprowadzeniu właściwej analizy ekonomicznej i rynkowej oraz podjęciu decyzji o wdrożeniu w produkcję wskazanych efektów badań przemysłowych i prac rozwojowych można opracowaną technologię aktywować jako koszty prac rozwojowych zakończonych z wynikiem pozytywnym, zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, dokonując odpisów amortyzacyjnych przez okres 12 miesięcy od daty uruchomienia produkcji, wykorzystującej niniejszą technologię?

2013.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-803/12-4/ALN
     ∟Opodatkowanie wykonywanego zadania badawczego i prawa do pełnego odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług przy zakupach niezbędnych do zadania badawczego.

2013.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-847/12-4/SP
     ∟Sposób opodatkowania stypendiów przyznawanych na realizację badań naukowych dla osób mających miejsce zamieszkania w Rosji.

2012.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-850/12-4/MP
     ∟Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę do realizacji projektu nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1101/12/KG
     ∟Akademia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zapewnieniem ochrony patentowej dla wyników fragmentu badań

2012.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-157/12-6/BM
     ∟Opodatkowanie badań naukowych i prac rozwojowych i prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2012.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-283/12-2/MP
     ∟Stwierdzić należy, iż środki przeznaczone na finansowanie uczestnictwa w programie „Erasmus for Young Entrepreneurs” wypłacone na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, będą stanowiły dla uczestników projektu przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, natomiast Wnioskodawca – stosownie do art. 42a ww. ustawy – będzie miał obowiązek wystawienia pracownikowi informacji PIT-8C. Wnioskodawca nie powinien zatem z tego tytułu pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2012.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-554/12-2/JK
     ∟zwolnienie od podatku alkoholu etylowego używanego do badań naukowych

2012.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-230/12-2/JK
     ∟Miejsce świadczenia usług prac geologicznych

2012.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1733/11/ES
     ∟prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu badawczego

2012.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1472/11-4/JK
     ∟opodatkowanie zadania badawczego polegającego na wykonaniu badań EKG

2012.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-846/11-2/MP
     ∟Czy środki finansowe przyznane na podstawie przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki przeznaczone na finansowanie uczestnictwa w programie, przekazane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Uniwersytetu uczestnikowi programu na podstawie zawartych umów są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-899/11/HK
     ∟Czy są zwolnione z opodatkowania środki przekazane przez Wnioskodawcę dla uczestnika programu „...” z tytułu udziału w projekcie badawczym realizowanym w zagranicznym ośrodku naukowym?

2011.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-775/11-2/SP
     ∟Rozliczenie w Polsce dochodów z USA za 2011 rok.

2011.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1215/11-4/BD
     ∟Prawo do odliczenia o odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu badawczego.

2011.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1215/11-3/BD
     ∟Opodatkowanie środków finansowych otrzymanych na realizację projektu badawczego.

2011.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1118/11-2/JK
     ∟zwolnienie od podatku alkoholu etylowego używanego do badań naukowych

2011.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1243/11/KG
     ∟Politechnika ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z proporcją obliczoną według zasad określonych przepisami art. 90 i 91 ustawy o VAT w związku z pracami badawczymi w branży lotniczej.

2011.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-992/11-4/MP
     ∟Wnioskodawca świadczy wprawdzie usługi na rzecz swoich członków, jednakże z faktu tego nie można wywieść, iż usługi te świadczone są przez niezależną grupę osób. Ponadto Wnioskodawca nie spełnia pozostałych warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT do zastosowania ww. zwolnienia. Towarzystwo nie jest organizacją powołaną do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym ani obywatelskim, zatem przepis art. 43 ust. 1 pkt 31lit. b ustawy o VAT nie może mieć również zastosowania w niniejszej sprawie.

2011.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-716/11/EK
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania usług konferencji naukowych.

2011.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-358/11-2/JB
     ∟Możliwość zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej odsetek od kredytu.

2011.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-405/11-2/KB
     ∟opodatkowanie publikacji wyników badań naukowych.

1 2 3

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj