Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: aukcja

 

aukcja 98 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2018.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.518.2018.3.AP
     ∟Ustalenie, czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią dla niego podstawę opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.536.2018.2.PR
     ∟Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży samochodu.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.388.2018.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.520.2018.1.AP
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.334.2018.1.IM
     ∟Pozarolnicza działalność gospodarcza w oparciu o model zwany dropshippingiem (przychody, podstawa do wyliczenia podatku, podstawa zapisów przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów).

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.369.2018.1.BS
     ∟Uznanie za podatnika podatku VAT organizacji pożytku publicznego.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.321.2018.1.PM
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.198.2018.1.KB
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.97.2018.4.AP
     ∟Opodatkowanie sprzedaży telefonów komórkowych z zastosowaniem procedury VAT-marża.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.100.2018.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy sprzedaż przez Wnioskodawcę w formie licytacji prac stworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług; stwierdzenia, czy działalność Wnioskodawcy polegająca na aukcyjnej sprzedaży ww. prac dzieci stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług; oraz obowiązku wystawienia faktur z tytułu ww. sprzedaży.

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.49.2018.1.JN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.1007.2016.2.AZe
     ∟zakresie określenia prawidłowości naliczenia podstawy opodatkowania dla procedury VAT marża poprzez powiększenie kwoty nabycia o opłaty aukcyjne.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4512.940.2016.2.JF
     ∟w zakresie obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą towarów wystawionych na aukcji

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.511.2016.2.PM
     ∟Czy w przypadku zawierania przez Wnioskodawcę umowy sprzedaży z podmiotem nieposiadającym miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polski za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, na warunkach przedstawionych wyłącznie przez sprzedawcę, z całkowitym pominięciem możliwości negocjacji (opcja „Kup teraz”) w sytuacji gdy przedmiot transakcji znajduje się poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-257/16/PM
     ∟Czy Wnioskodawca dokonując nabycia paczki z klockami (o wadze kilka-kilkanaście kilogramów zawierającą kilka-kilkaset klocków) na aukcjach internetowych prowadzonych w Polsce, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i tam je wystawiających, będzie zobowiązany do złożenia deklaracji PCC-3 i rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

2016.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-256/16/PM
     ∟Czy Wnioskodawca dokonując nabycia paczki z klockami (o wadze kilka-kilkanaście kilogramów zawierającą kilka-kilkaset klocków) na zagranicznych aukcjach internetowych od osób fizycznych tam zamieszkałych, nieprowadzących działalności gospodarczej i tam je wystawiających, będzie zobowiązany do złożenia deklaracji PCC-3 i rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2016.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-171/16/BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem i sprzedażą wskazanych we wniosku towarów handlowych

2016.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-234/16/HD
     ∟Czy sprzedaż kolekcji starych przedmiotów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1278/15-2/EC
     ∟Jeżeli w istocie Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczy jedynie w sprzedaży towarów handlowych, (a więc nie dokonuje ich zakupu i nie staje się ich właścicielem), to podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym będzie różnica pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe Wnioskodawcy od klienta, a kwotą przekazaną przez niego do dostawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji.

2015.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-562/15-2/ES
     ∟Kierując się treścią wniosku, a zwłaszcza zawartego w nim oświadczenia, że przedmioty należące do kolekcji Wnioskodawca posiadał ponad 20 lat - stwierdzić należy, że sprzedaż przedmiotów wchodzących w skład kolekcji – w związku z tym, że zostanie dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie - nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.

2015.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1006/14/DP
     ∟Czy wyprzedaż długoletniej kolekcji za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego powinna być wykazana w zeznaniu?

2015.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1360/14-4/AMN
     ∟Czy opłatę za przesyłkę produktu zakupionego na aukcji internetowej Wnioskodawcy, którą ponosi kupujący, wlicza się do przychodu do opodatkowania Wnioskodawcy?

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1050/14/MW
     ∟Czy od uzyskanego w ten sposób dochodu należy odprowadzić podatek, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy ewentualna kolejna sprzedaż w kolejnym roku podatkowym w takiej samej formie i zakresie (tzn. ok. 30 sztuk) spowoduje powstanie obowiązku podatkowego?

2014.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-152/14/MZ
     ∟Czy zakup towarów od osoby fizycznej na polskiej aukcji internetowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jednorazowa wartość transakcji nie przekracza 1000 zł?

2014.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-205/14-2/AS
     ∟uznanie Fundacji za podatnika VAT z tytułu sprzedaży dzieł sztuki na aukcji organizowanej przez podmiot trzeci

2014.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1144/13/MK
     ∟Czy wyprzedaż kolekcji antyków będzie stanowiła czynność podlegającą podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2013.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-466/13-2/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów kosztów poniesionych w związku budową platformy PCH oraz ze świadczeniem usług w ramach tego serwisu (utrzymywanie łączy, serwera, infrastruktury, koszty personelu zaangażowanego w obsługę OPP i B w ramach współpracy dotyczącej PCH itp.).

2013.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-932/13-3/AD
     ∟1. Czy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota na pokrycie kosztów wysyłki, zapłacona przez klienta na poczet zawartej umowy na świadczenie usług pocztowych na rzecz i w imieniu kupującego, stanowić będzie obrót w rozumieniu podatku VAT?2. Czy ww. kwota powinna być ujęta w oddzielnej pozycji na paragonie fiskalnym dokumentującym transakcję sprzedaży?

2013.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-932/13-2/AD
     ∟1. Czy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota na pokrycie kosztów wysyłki, zapłacona przez klienta na poczet zawartej umowy na świadczenie usług pocztowych na rzecz i w imieniu kupującego, stanowić będzie obrót w rozumieniu podatku VAT?2. Czy ww. kwota powinna być ujęta w oddzielnej pozycji na paragonie fiskalnym dokumentującym transakcję sprzedaży?

2013.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-455/13-2/ISN
     ∟Czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz OPP oraz na rzecz B opisanych powyżej w ramach współpracy dotyczącej PCH podlega opodatkowaniu VAT?

1 2 3 4

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj