Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: aktualizacja danych

 

aktualizacja danych 48 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.198.2018.1.IZ
     ∟Czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej za 2017 r. oraz lata następne, w zakresie analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 Ustawy CIT, w odniesieniu do transakcji pożyczek udzielonych Spółce przez Prezesa Zarządu przed dniem 1 stycznia 2017 r.?

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-833/13/17-S/AWA
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczące zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku wykazania w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2: budynku, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność oświatową, biur projektowych oraz miejsc organizacji szkoleń odbywających się poza siedzibą Spółki.

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-835/13/17-S/AW
     ∟Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku aktualizowania danych adresowych dotyczących lokalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.

2015.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-595/15/AZb
     ∟brak obowiązku złożenia w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7, obowiązek aktualizacji, w tym aktualizacji z powodu zmiany dowodu osobistego

2015.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1506/14/MN
     ∟Czy w świetle ustawy o zasadach ewidencjonowania i identyfikacji podatników i płatników, Wnioskodawca ma obowiązek dokonywania zgłoszenia aktualizacyjnego każdego miejsca, choćby na krótki okres, w którym jest wykonywana działalność, za każdym razem, gdy zmianie ulegnie dotychczasowy stan faktyczny?

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-937/14-2/AW
     ∟Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie prawidłowego aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1218/13-4/MM
     ∟obowiązek podawania w zgłoszeniu identyfikacyjnym adresów miejsc prowadzenia działalności gospodarczej

2013.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-835/13-4/AW
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek aktualizowania w oparciu o art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej: ustawa) danych adresowych dotyczących lokalizacji w P, danych adresowych dotyczących lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotyczących lokalizacji miejsc organizacji szkoleń organizowanych poza siedzibą Wnioskodawcy?

2013.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-833/13-4/AWa
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek aktualizowania w oparciu o art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej: ustawa) danych adresowych dotyczących lokalizacji w (…), danych adresowych dotyczących lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotyczących lokalizacji miejsc organizacji szkoleń organizowanych poza siedzibą Wnioskodawcy?

2013.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-509/13-2/RR
     ∟Brak obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych dotyczących rachunków bankowych, na których znajdują się lokaty.

2013.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1151/12-4/AWa
     ∟Co uznaje się za miejsce prowadzenia działalności, które należy zgłosić w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, w którym przechowuje swoje towary i z którego przewozi je dalej do swoich kontrahentów w celu sprzedaży? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, który podnajmuje od innego podmiotu? Albo modernizowanego budynku, który dostosowuje do potrzeb prowadzenia działalności czy też budynku wynajmowanego w całości dla kontrahentów, nie prowadząc w nim w ogóle własnej działalno...

2012.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-402/12/BP
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ewidencji i identyfikacji podatników w zakresie zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych.

2012.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-464/12-2/AK
     ∟Wnioskodawca, a nie Oddziały, winien dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego i w formularzu NIP-2 i NIP-B wskazać numery rachunków bankowych otwartych dla celów prowadzonej działalności gospodarczej

2012.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-608/09/11-5/S/IK/KG
     ∟w zakresie określenia czy Spółka powinna wykazywać w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP-2 w części dotyczącej adresów miejsc wykonywania działalności - obok adresu centrali i oddziałów – także adresy kolektur Spółki

2011.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-480/08-10/11/S/AK
     ∟Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2

2011.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1003/10/ES
     ∟Czy w związku ze zmienioną od dnia 1 stycznia 2011r. formą organizacyjno-prawną Powiatowego Zakładu numer identyfikacji podatkowej ulegnie zmianie i czy w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zakład należy całkowicie wyrejestrować i zarejestrować czy wystarczy tylko zgłoszenie aktualizacyjne?

2011.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1064e/10/MN
     ∟Który z podmiotów, uczestniczących w połączeniu (Spółka przejmująca czy Spółka przejmowana) zobowiązany będzie do aktualizacji danych poprzez ewentualne złożenie formularza NIP-2 oraz formularz VAT-Z wskutek połączenia (w szczególności do podpisania stosownych formularzy)?

2010.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-486/10-4/IG
     ∟Który urząd skarbowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym 2010r. dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej prowadzącej działalność: w XXX jest właściwy w zakresie identyfikacji podatkowej i do składnia wszelkich zgłoszeń identyfikacyjnych określonych ustawą o identyfikacji podatkowej?

2010.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-260/10/AB
     ∟Czy w związku z włączeniem do spółki Wnioskodawcy innej spółki konieczna jest zmiana NIP?

2010.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1074/09/MN
     ∟Skoro subkonta dotyczące lokat terminowych mają charakter rachunków lokat terminowych, o których mowa w powołanym wyżej art. 49 ust. 1 Prawa bankowego, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych numerów poszczególnych numerów rachunków przyporządkowanych lokatom terminowym, zarówno przy ich otwieraniu, jak i zamknięciu.

2010.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1148/09-2/JL
     ∟Czy Spółka ma obowiązek zgłaszać do naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu aktualizującym NIP-2 informację o numerach rachunków lokat bankowych utworzonych na potrzeby przechowywania wpłaconych przez kolektorów kaucji?

2010.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1362/09-9/BP
     ∟Spółka przejmująca aktualizuje dane poprzez złożenie formularza NIP-2 oraz składa formularz VAT-Z w imieniu podmiotu przejmowanego.

2010.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-825/09/PK
     ∟Obowiązku dokonania zgłoszenia aktualizującego NIP-2

2010.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-868/09/PH
     ∟Co należy zrobić, żeby jak najwcześniej uzyskać zwolnienie od podatku VAT i jaka jest procedura formalnego uzyskania tego zwolnienia?

2009.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1766/08-4/ASi
     ∟wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych w zakresie zmian adresów, pod którymi poszczególne struktury Urzędu wykonują zadania im przydzielone, jak również w zakresie otwierania i likwidacji rachunków bankowych wykorzystywanych wyłącznie do realizacji projektów współfinansowanych ze wskazanych środków.

2009.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1602/08-2/PW
     ∟W przypadku ustania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkania lub pobytu osoby fizycznej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organem właściwym dla złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego, w związku z nowym adresem miejsca zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jest dotychczasowy Naczelnik Urzędu Skarbowego.Odnosząc się do wątpliwości podatnika związanych z kolejnymi zmianami adresu zamieszkania należy stwierdzić, że aktualizacja tych zmian w polskim urzędzie skarbowym uzależniona jest od właściwego rozpoznania faktycznego miejsca pobytu/zamieszkania – ośrodka interesów życiowych podatnika, które to rozpoznanie umożliwia określenie właściwych zasad opodatkowania dochodów na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2009.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1601/08-2/PW
     ∟1.Czy w ramach obowiązujących w 2004 przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r.. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz obowiązującego formularza NIP-3 w tym czasie powinnam złożyć zgłoszenie aktualizujące NIP-3? A jeśli tak to, w jaki sposób powinnam określić właściwość Urzędu Skarbowego, do którego taki wniosek powinien trafić? Co jeśli po ewentualnym zgłoszeniu zmienię miejsce zamieszkania na inne lub nawet inny kraj niż Wielka Brytania?

2008.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-622/07-4/BS
     ∟Art. 9 ust. 6 w związku z art. 5 ust. 4b ustawy stanowi, że w przypadku aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, podatnicy do tego zgłoszenia dołączają uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem m. in. dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba.W druku NIP-1 w części D należy podać informację o załącznikach, w tym m.in. o dołączonym dokumencie (albo jego uwierzytelnionej lub poświadczonej urzędowo kopii) potwierdzającym uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości wskazanej w części C.5.1 formularza.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zgłoszeniu identyfikacyjnym nie podają adr...

2007.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-136/07-2/SM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ewidencji i identyfikacji podatników w zakresie zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych.

2007.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-115/07-2/MK
     ∟Jakie obowiązku informacyjne w stosunku do organów podatkowych ciążą na Spółce w związku z połączenie

1 2

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj