Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynek usługowo-mieszkalny

 

budynek usługowo-mieszkalny 34 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2014.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1110/13-3/AO
     ∟Czy do dostawy Budynków klientom Spółki A. będzie miała zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT w związku ze statusem Budynków jako obiektów budownictwa mieszkaniowego?

2013.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-385/13-4/ES
     ∟1. W jaki sposób oznaczyć nabywcę materiałów i usług zakupionych do realizacji inwestycji?2. W jaki sposób ustalić wartość wydatków poniesionych na budowę lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, dających prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych?

2013.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-327/13-2/AI
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy przebudowie sutereny kamienicy w miejski szalet publiczny.

2013.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-329/13/IL
     ∟Czy przysługuje Pani zwrot VAT z tytułu za kupno materiałów budowlanych w związku z budową części mieszkań w budynku usługowo-mieszkalnym.

2013.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-162/13/MM
     ∟Czy w celu skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego - pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania, które Wnioskodawczyni uzyskała w drodze darowizny może przeznaczyć na „wykończenie mieszkania” znajdującego się w budowanym przez małżonków obiekcie?

2013.01.24 - Minister Finansów - PT8/033/12/125/SBA/12/PT-1024
     ∟stawka podatku obowiązująca przy przebudowie budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową

2012.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-771/12-4/AW
     ∟Wnioskodawca, świadcząc usługę budowlaną polegającą na wybudowaniu całego budynku usługowo - mieszkalnego, gdzie ponad połowa powierzchni użytkowej wykorzystana jest na cele mieszkalne, może korzystać wprost z zapisu art. 41 ust. 12a ustawy. Tym samym w stosunku do budowy przedmiotowego budynku sklasyfikowanego – jak wskazał Wnioskodawca - w PKOB w kategorii 1122 (dział 11), zastosowanie ma preferencyjna stawka podatku w wysokości 8 %, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

2012.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-550/12-4/BM
     ∟Stawka podatku na budowę budynku usługowo-mieszkalnego.

2012.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-277/12-4/ASZ
     ∟Budynek mieszkalno-usługowy w części wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej - koszty uzyskania przychodów.

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1096/11-4/AWa
     ∟Czy wniesienie aportem powyżej opisanej działki budowlanej do spółki, w której wspólnikami są małżonkowie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?

2011.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1341/11/KG
     ∟Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z renowacją elewacji budynku.

2011.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-682/11/WN
     ∟stawki podatku VAT na wniesienie aportem budynku mieszkalno-usługowego do spółki z o.o. spółki komandytowej

2011.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-426/11-4/NS
     ∟Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z wybudowaniem budynku.

2011.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-366/11-4/EK
     ∟określenie podstawy opodatkowania i ustalenia stawki podatku VAT odnośnie usługi budowlanej dotyczącej budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

2011.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-163/11/ŁCz
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz możliwość późniejszego wynajmowania mieszkań w przedmiotowym budynku w ramach prowadzonej przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej

2011.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-3/11-3/IG
     ∟Jeśli roboty budowlane w całości dotyczą budowy budynku mieszkalno - usługowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanego w PKOB w kategorii 1122 (Dział 11), zastosowanie ma preferencyjna stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a ustawy.

2011.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1282/10-2/KC
     ∟Uznanie właściwej stawki dla dostawy budynków, sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB.

2011.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-966/10-4/ES
     ∟Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni zapłaci podatek dochodowy oraz w jakiej wysokości?

2010.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-796/10-5/AK
     ∟Działki ewidencyjne należy traktować odrębnie bez względu na status gruntu objętego jedną księgą wieczystą; poszczególne działki winny być traktowane jako odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem VAT:w stosunku do dostawy działki niezabudowanej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren przeznaczony pod infrastrukturę oraz budownictwo mieszkaniowo-usługowe, tj. teren pod zabudowę, należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy;dostawa działki zabudowanej, o której mowa we wniosku, będzie korzystała ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29 ust. 5 cyt. ustawy.

2010.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-745/10/DP
     ∟Czy zbycie nieruchomości po upływie okresu 5 lat licząc od dnia nabycia gruntu (1982 rok), uwzględniając okoliczność, że ponad 75% powierzchni przeznaczona jest na cele mieszkalne, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2010.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-729/09/NG
     ∟W jaki sposób ustalić kwoty brutto oraz kwoty podatku VAT do wniosku VZM-1 o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne?

2010.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-537/10-6/ES
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia budynku mieszkalno-usługowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

2010.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-853/10/KG
     ∟Miejski Zarząd Budynków Komunalnych nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy o VAT w związku z remontem i modernizacją budynku mieszkalno-usługowego.

2010.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-373/10-2/AT
     ∟Jaka stawką podatku VAT będzie opodatkowany remont dachu i elewacji wykonany na budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową?

2010.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-923/09-4/AM
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu zapłaconych odsetek od kredytu.

2010.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-43/10-4/AM
     ∟należy stwierdzić, że jeżeli w istocie Wnioskodawczymi z własnych środków spłaca przedmiotowy kredyt, to z uwagi na fakt, iż jest ona stroną umowy kredytowej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych połowę zapłaconych odsetek.

2010.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1024/09/EA
     ∟Określenie właściwej stawki podatku VAT na zakup okien i drzwi z usługą montażu w części usługowej budynku.

2009.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-868/09-2/ES
     ∟Czy Wnioskodawca może złożyć wniosek VZM-1 odliczając 70% wartości faktur VAT (zgodnie z wykazem materiałów do odliczenia) pomimo, że faktury na materiały budowlane są wystawione na Jego firmę?

2009.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-730/09/NG
     ∟W jaki sposób ustalić kwotę faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na tę inwestycję. Kwotę odsetek, która podlega odliczeniu od dochodu, przypadająca na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z budową budynku w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne?

2009.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-326/09/BM
     ∟Czy w związku ze zmianą przeznaczenia części realizowanej inwestycji Wnioskodawca powinien dokonać korekty podatku naliczonego za poszczególne miesiące 2005r. i 2006r. zgodnie z art. 91 ustawy o VAT?

1 2

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj