Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

 

zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej 17 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2013.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-653/13-4/JM
     ∟Dot. remanentu likwidacyjnego.

2012.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-527/12-3/MM
     ∟obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego, zbycie przedsiębiorstwa oraz zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i związany z tym faktem obowiązek aktualizacyjny w NIP

2010.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-821/09/MK
     ∟Czy czynsz oraz opłaty eksploatacyjne, które podatnik uiszcza od daty faktycznego zaprzestania wykorzystywania wynajmowanych lokali do prowadzonej działalności gospodarczej do końca trwania umów najmu, stanowić będą koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2009 oraz w 2010?

2009.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-630a/08/MT
     ∟Czy w roku podatkowym 2008 oraz w następnych latach podatkowych, pomimo nieprowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opisane powyżej stałe wydatki miesięczne związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, które to wydatki będą w przyszłości częściowo finansowane z darowizn uzyskiwanych od wspólników, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpowiednio w roku podatkowym 2008 oraz w następnych latach podatkowych?

2008.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-487/08/MT
     ∟Czy w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 30 września 2008 r. oraz w następnych latach podatkowych, pomimo faktycznego nieprowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, Spółka ma prawo zaliczyć stałe wydatki miesięczne związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa do kosztów uzyskania przychodów?

2006.10.26 - Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald - BP/443-74/06
     ∟Czy podatnik na dzień sporządzenia inwentury likwidacyjnej jest zobowiązany rozliczyć podatek od towarów i usług według aktualnej ceny rynkowej bądź zastosować zwolnienie od tego podatku w związku z posiadanym pojazdem samochodowym przy nabyciu którego korzystał z pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej jego nabycie Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż podatnik zamierza zaprzestać czynności podlegających opodatkowaniu wskutek likwidacji działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazuje, że w związku z powyższym jest zobowiązany wyrejestrować się z ewidencji podatnikó...

2006.08.18 - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich - PD/415-16/2006
     ∟W jaki sposób zgodnie z prawem zlikwidować prowadzoną przez żonę pozarolniczą działalność gospodarczą w związku z jej śmiercią i czy w powyższej sytuacji istnieje obowiazek sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz złożenia deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy ?

2006.07.26 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PD-4230Z-64/06/KST
     ∟dot. wypłaconego odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu. Zdaniem Spółki dotyczy ono bezpośrednio przychodu otrzymanego z tytułu odszkodowania za rozwiązanie umowy dystrybucyjnej, a zatem będzie stanowić koszt podatkowy w lutym 2006 r.

2006.06.08 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach - OG/005/113/PDI/415-17/2006
     ∟Czy w związku z okresowymi przerwami w prowadzeniu działalności gospodarczej prawidłowo zostały ujęte w kosztach uzyskania przychodów stałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa ?

2005.12.15 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo - US31/PP/4210/1576 /05/BT
     ∟Pytanie podatnika brzmi - czy w sytuacji nie składania przez spółkę deklaracji miesięcznych CIT-2 i zeznań rocznych CIT-8 z powodu czasowego zaprzestania prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, istnieje obowiązek złożenia wstecz wszystkich zaległych deklaracji i zeznań, jeżeli tak , to kto powinien je podpisać w przypadku zmiany członków zarządu ?

2005.08.29 - Urząd Skarbowy w Kraśniku - DP.I415/30/05/P
     ∟Czy wraz z mężem spełnia wszystkie przesłanki, które umożliwiają jej wybór wspólnego opodatkowania za rok 2004 w sytuacji gdy mąż zlikwidował działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym dnia 01.01.2004 ? Mąż podatniczki prowadził do dnia 01 stycznia 2004 roku pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochody z tego źródła opodatkowane były zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 144 poz. 930 z późn. zm.). W dniu 05 stycznia 2004 roku wpłynęło do tut...

2005.05.16 - Izba Skarbowa w Warszawie - PD-006-79/05/EP
     ∟wynagrodzenie za świadczenie usług powstrzymywania się od wykonywania czynności związanych z działalnością konsumencką należy rozpatrywać jako przychody podatkowe w miesiącu którego dotyczy wystawiona faktura. Z kolei w kwestii kosztów ponoszonych w związku z zaprzestaniem działalności konsumenckiej koszty stanowiące podstawę kalkulacji wynagrodzenia Spółki powinny być traktowane jako koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. D E C Y Z J A

2005.04.25 - Urząd Skarbowy w Bytomiu - II PD/423-4/05
     ∟Spółka zaprzestała prowadzenia transakcji handlowych, ponosi jednak bieżące koszty takie jak m.in. czynsz, opłaty telefoniczne, bankowe. Spółka osiąga przychody jedynie z tytułu odsetek bankowych. Czy ponoszone przez spółkę wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów?

2005.04.21 - Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim - 1412/PP/443-15-C/05
     ∟Spólka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy.

2004.09.09 - Urząd Skarbowy w Sanoku - US-PP/443/37/04, US.PDa-423/5/04
     ∟dotyczy obowiązku składania deklaracji VAT i CIT w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę „O.” sp. z o.o. zwróciła się w dniu 18.08.2004 r. z pisemnym zapytaniem o zakresie stosowania art. 99 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), jak również przepisu art. 25 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Podatnik przedstawiając stan faktyczny podał, iż „O.” sp. z o.o. z siedzibą w S. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.01.2004 r. Począwszy od zarejestrowania spółka nie osiąga żadnego zysku ani nie ponosi koszt

2004.02.05 - Urząd Skarbowy w Słubicach - PP-443-2/2004
     ∟Jakie są obowiazki nastepcy prawnego w zakresie podatku VAT?

2003.06.16 - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze - PP-443/77/03
     ∟Czy w związku z likwidacją działalności gospodarczej istnieje obowiązek zwrotu odliczonego podatku od towarów i usług z tytułu zakupu samochodu ciężarowego oraz zwrotu kwoty odliczonej z tytułu zakupu kasy fiskalnej?W odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie z dnia 19.05.2003 r. Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż od dnia 12.08.2002 r. miał Pan zawieszoną działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi. Dnia 05.02.2003 r. oraz 15.04.2003 r. zakupił...

1

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj