Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zapomoga

 

zapomoga 116 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.267.2019.1.BK
     ∟Czy przyznana zapomoga w związku z długotrwałą chorobą wolna jest od podatku dochodowego w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a, czyli niezależnie od wysokości, czy też zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b – do wysokości nieprzekraczającej kwoty 6.000 zł?

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.47.2019.3.DJ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu otrzymania zapomogi humanitarnej z Australii – art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.324.2018.2.DS
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłaconą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogą nielosową

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.98.2018.1.IL
     ∟Pomoc zdrowotna dla nauczycieli polegająca na dofinansowaniu do zakupu okularów stanowi dla nauczycieli przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca jako płatnik, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.307.2017.2.ENB
     ∟Skutki podatkowe przyznania zapomogi socjalnej w związku z długotrwałą chorobą.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.198.2017.2.IL
     ∟W zakresie skutków podatkowych przyznawanej nauczycielom zapomogi zdrowotnej.

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1093.2016.2.JK2
     ∟w zakresie opodatkowania jednorazowego świadczenia pieniężnego (pomocy finansowej) otrzymanego z Finlandii

2016.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.754.2016.1.AG
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego (art. 21 ust. 1 pkt 26).

2016.11.15 - Minister Finansów - DD3.8222.2.113.2016.MCA
     ∟Czy Wnioskodawca powinien naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wydanej pracownikowi Spółki, będącemu jednocześnie członkiem organizacji związkowej, zapomogi w formie świadczenia rzeczowego i czy w związku z tym będzie obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-618/16-4/PP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.80.2016.3.KS
     ∟Czy Wnioskodawca powinien naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wydanej pracownikowi Spółki, będącemu jednocześnie członkiem organizacji związkowej, zapomogi w formie świadczenia rzeczowego i czy w związku z tym będzie obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-362/16/BK
     ∟Czy prawidłowo zostało zastosowane zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych do zapomóg z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy jednak należało pobrać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-255/16-5/PP
     ∟Czy - z uwagi na treść art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361) - na Wnioskodawcy będącym płatnikiem podatku dochodowego ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłaceniem pracownikowi-podatnikowi bezzwrotnej zapomogi losowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z długotrwałym leczeniem ortodontycznym dziecka podatnika w wysokości w danym roku podatkowym do kwoty 2.280,00 zł.

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-216/16/MK
     ∟Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać podatek wyłącznie od kwoty 440 zł?

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-215/16/MK
     ∟Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać podatek wyłącznie od kwoty 440 zł?

2016.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - PTPB2/4511-850/15-3/JR
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-61/16/ZuK
     ∟Czy Wnioskodawca otrzymując zapomogę jest objęty zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1222/15-3/DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej od fundacji zapomogi.

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1036/15-2/AK
     ∟Czy zapomogi zdrowotne przyznane nauczycielom czynnym zawodowo w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych lub protetyką dentystyczną nieudokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim o długotrwałej chorobie oraz niezwiązane ze zdarzeniem losowym są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a przychód z tego tytułu w przypadku, gdy świadczeniobiorcy nie są pracownikami Wnioskodawcy, należy wykazać w Informacji o wysokości przychodów z innych źródeł PIT-8C czy też są one zwolnione od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy?

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-768/15-2/DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej od fundacji pomocy materialnej.

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-499/15/JG
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania pomocy zdrowotnej udzielonej nauczycielowi w formie zasiłku pieniężnego

2015.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-459/15-4/JK
     ∟Wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, przekazanie żołnierzom upominków i zapomóg nie korzystających ze zwolnienia z podatku dochodowego stanowi dla członka Zebrania (żołnierza zawodowego) w świetle przepisów podatkowych przysporzenie majątkowe, podlegające opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym na Jednostce ciąży obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C, w myśl art. 42a ww. ustawy. Wnioskodawca nie jest obowiązany pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od ww. świadczeń.

2015.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-23/15/BD
     ∟Jakie są skutki podatkowe przyznania pracownikowi zapomogi?

2015.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-77/15/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe przyznania zapomogi?

2015.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-17/15-4/JK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej zapomogi

2015.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-952/14-2/JK2
     ∟Otrzymana przez Wnioskodawcę zapomoga na leczenie ortodontyczne dziecka nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy.

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-705/14-2/JK2
     ∟Czy w związku z wypłatą stypendium socjalnego, stypendium naukowego i stypendium doktoranckiego oraz zapomogi, przyznawanych w ramach Programu, Fundacja jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C?

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-883/14-2/KS
     ∟Czy dochody uzyskiwane przez Fundację w zakresie, w jakim są one przeznaczane na sfinansowanie stypendium socjalnego, stypendium naukowego i stypendium doktoranckiego oraz zapomogi, przyznawanych w ramach Programu, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?

2014.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-451/14-4/MK1
     ∟Czy Wnioskodawca będzie postępował właściwie uznając za czynność podlegającą opodatkowaniu w trybie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pn. bezzwrotne pieniężne świadczenie socjalne uwzględniając załączone przez pracownika zaświadczenie o przewlekłej chorobie jako podstawę zastosowania ww. zwolnienia, stosując tym samym równolegle inne kryteria do przyznania świadczenia?

2014.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-459/14/JP
     ∟Czy Urząd Miasta K. ma prawo stosować zasadę łącznego sumowania dochodów wypłacanych pracownikom zarówno przez zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak i pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową, oraz czy informacja o tych dochodach podlegających opodatkowaniu otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej powinna się znaleźć w jednym zbiorczym PIT-11 pracownika?

1 2 3 4

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj