Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zapis w księdze

 

zapis w księdze 55 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.129.2019.4.SR
     ∟zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-116/16-3/AP
     ∟Możliwość zaliczenia do rachunku podatkowego kwoty, która zostaje wyliczona do zbilansowania zapisu księgowego w ramach różnic kursowych.

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-407/15-2/KS
     ∟Czy w momencie odsprzedaży skupionego mleka do Zakładu Wnioskodawca ma prawo rozpoznać w kalkulacji należnej zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc, koszty uzyskania przychodów równe cenie zakupu tego mleka oraz koszcie transportu tego mleka w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie otrzymał faktur od dostawców a w księgach rachunkowych wydatki te zostały ujęte współmiernie do przychodów w danym miesiącu jako koszt w korespondencji ze zobowiązaniem na podstawie wewnętrznego dowodu księgowego (tj. polecenie księgowania)?

2014.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-514/14-2/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2014.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-505/14-4/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2014.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-104/14-2/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie potwierdzenia czy w momencie odsprzedaży sztuk trzody chlewnej zakupionych od Producenta Spółka ma prawo rozpoznać w kalkulacji należnej zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc koszt uzyskania przychodów równy cenie zakupu tej trzody w sytuacji, gdy Spółka nie otrzymała faktury od Producenta, a w księgach rachunkowych wydatek ten został ujęty w danym miesiącu jako koszt w korespondencji ze zobowiązaniem na podstawie wewnętrznego dowodu księgowego oraz czy Spółka ma prawo, analogicznie jak w pytaniu nr 1, rozpoznać koszt uzyskania przychodów w zeznaniu rocznym deklarując podatek za dany rok podatkowy, jeśli nie otrzyma faktury od Producenta do czasu upływu terminu na złożenie zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w tym roku podatkowym.

2013.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-110/13-3/PM
     ∟Czy wartość netto wierzytelności głównych udokumentowanych jako nieściągalne w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy o CIT, w szczególności na podstawie postanowień sądów rejonowych o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na fakt, że majątek niewypłacalnych dłużników nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub na podstawie innych dokumentów wskazanych w tym przepisie może stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy w roku, w którym dojdzie do ich spisania jako nieściągalnych w księgach Spółki?

2013.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-110/13-2/PM
     ∟Czy wartość netto wierzytelności głównych udokumentowanych jako nieściągalne w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy o CIT, w szczególności na podstawie postanowień sądów rejonowych o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na fakt, że majątek niewypłacalnych dłużników nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub na podstawie innych dokumentów wskazanych w tym przepisie może stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy w roku, w którym dojdzie do ich spisania jako nieściągalnych w księgach Spółki?

2012.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-383/12-4/AO
     ∟W jakim momencie (dacie) Spółka może uznać nieściągalność wierzytelności za udokumentowaną zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zaliczyć ją w koszty uzyskania przychodów?

2012.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-212/12-4/AO
     ∟1. Czy wydatek udokumentowany sporządzonym przez Spółkę zastępczym dowodem księgowym o nazwie dowód zakupu programów używanych można uznać za prawidłowo udokumentowany w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zaliczyć do kosztów bezpośrednich, zgodnie z art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2 Czy w sytuacjach, kiedy Spółka nie może pozyskać danych kontrahenta (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) strona sprzedająca w dowodzie zakupu programów używanych może być określona jako „klient detaliczny”, a wydatek udokumentowany takim dowodem może być uznany za prawidłowo udokumentowany bezpośredni koszt uzyskania przychodu w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób prawn...

2012.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-150/12-2/ES
     ∟Pod jaką datą należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty wynikające z otrzymanych faktur za dostawę gazu opisanych w przedstawionym stanie faktycznym?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-383/11-4/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2011.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-696/11/CzP
     ∟„Czy wydatek udokumentowany sporządzonym przez wnioskodawcę zastępczym dowodem księgowym o nazwie „dowód przyjęcia skupu” należy uznać za prawidłowo udokumentowany w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest on kosztem bezpośrednim w rozumieniu ustawy, tj. stanowi koszt uzyskania przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła sprzedaż towaru udokumentowanego ww. dowodem skupu? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/?Czy w sytuacjach, kiedy wnioskodawca nie jest w stanie pozyskać danych kontrahenta, strona sprzedająca może być oznaczana na „dowodzie przyjęcia skupu” jako „klient detaliczny” lub „detal”, a wydatek udokumentowany takim „dowodem przyjęcia skupu” należy uznać za prawidłowo udokumentowany w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest on kosztem bezpośrednim w rozumieniu ustawy, tj. stanowi koszt uzyskania przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła sprzedaż towaru udokumentowanego ww. dowodem skupu? /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/”

2011.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-695/11/CzP
     ∟„Czy wydatek udokumentowany sporządzonym przez wnioskodawcę zastępczym dowodem księgowym o nazwie „dowód przyjęcia skupu” należy uznać za prawidłowo udokumentowany w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest on kosztem bezpośrednim w rozumieniu ustawy, tj. stanowi koszt uzyskania przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła sprzedaż towaru udokumentowanego ww. dowodem skupu? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/?Czy w sytuacjach, kiedy wnioskodawca nie jest w stanie pozyskać danych kontrahenta, strona sprzedająca może być oznaczana na „dowodzie przyjęcia skupu” jako „klient detaliczny” lub „detal”, a wydatek udokumentowany takim „dowodem przyjęcia skupu” należy uznać za prawidłowo udokumentowany w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest on kosztem bezpośrednim w rozumieniu ustawy, tj. stanowi koszt uzyskania przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła sprzedaż towaru udokumentowanego ww. dowodem skupu? /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/”

2010.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-35/10/DP
     ∟1. Czy w 2010 r. Wnioskodawca może zmienić metodę ujmowania kosztów z metody memoriałowej (art. 22 ust. 5 i 6 ustawy) na metodę uproszczoną (art. 22 ust. 4 i 6b ustawy)?2. Czy opisany we wniosku sposób stosowania metody uproszczonej jest poprawny i zgodny z przepisami podatkowymi, tzn: - księgowanie w kosztach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 2010 r. dokumentów wystawionych w 2010 r., a dotyczących częściowo lub całkowicie kosztów roku 2009,- księgowanie w kosztach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w roku 2010 dokumentów wystawionych w roku 2010, a dotyczących kosztów roku 2010 i lat następnych?3. Czy przy zmianie metody ujmowania kosztów (z memoriałowej na uproszczoną) opisany sposób ujęcia w kosztach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pod datą 1 stycznia 2010 r. wydatków pochodzących z roku 2009, a podlegających zaliczeniu do kosztów w latach następnych, jest poprawny?

2010.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-854/09/BK
     ∟w zakresie momentu ewidencjonowania faktur w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe

2009.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-302/09-2/MS
     ∟Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn w sytuacji, uzyskanego w trybie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym orzeczenia wskazującego, iż jej udział w nieruchomości jest większy niż wynika to z błędnego zapisu w księdze wieczystej. Tym bardziej, że jak wynika z wniosku, podatek od spadków i darowizn został zapłacony od nabycia w drodze dziedziczenia, w wysokości uwzględniającej udział wynikający ze stanu zgodnego z uzgodnieniem treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym.

2009.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-158/09/HD
     ∟Czy przy zmianie sposobu ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów w związku z przejściem z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów w opisany we wniosku sposób, tj. poprzez zaliczenie kosztów do miesiąca stycznia 2009 r. – jest zgodny z przepisami podatkowymi?

2009.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-682/08/MR
     ∟Zmiana metody ewidencjonowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2008.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-600/08/DP
     ∟1. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu, uznać należy dzień wystawienia faktury przez kontrahenta z USA?2. Jak należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych?

2008.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-551/08/MR
     ∟Czy księgowanie faktur kosztowych dokumentujących usługi transportowe oraz innych dokumentów kosztowych otrzymywanych za pośrednictwem poczty może odbywać się w momencie ich otrzymania, tzn. z datą otrzymania?

2008.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-387/08/WRz
     ∟W jaki sposób ewidencjonować operacje gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

2008.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-160/08/WRz
     ∟W jaki sposób ewidencjonować operacje gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

2008.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-521/07-2/AŻ
     ∟Zakup towarów handlowych należy wprowadzić do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie faktury

2008.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-287/07-2/HS
     ∟Czy w analizowanym stanie faktycznym Spółka ma prawo do uznania za koszty uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych w roku ich odpisania, tj. w roku 2006, przy założeniu, iż uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nastąpiło w latach poprzedzających rok 2006 lub w roku 2006?

2007.12.31 - Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu - 1425/033/415-27/07/MG
     ∟Jak należy ewidencjonować koszty uzyskania przychodów w świetle art. 22 ust.6b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w kontekście rozporządzenia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

2007.09.21 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku - DZ/415-23/07
     ∟Czy jako osoba fizyczna opodatkowana na zasadach ogólnych będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w postaci zakupu towarów handlowych, nakładów poniesionych na zakup działki przeznaczonej pod budowę domów z chwilą ich poniesienia?

2007.09.17 - Izba Skarbowa w Rzeszowie - L.IS.I/1/4151/33/2007, L.IS.I/1/4151/32/2007
     ∟dot. momentu ujęcia wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na postawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) oraz w związku z art. 22 ust. 1, ust. 4, ust. 6b, art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 30.05.2007 roku znak: II US. I/415-39/07 w sprawie interpret...

2007.04.04 - Urząd Skarbowy w Krośnie - US.PDF/415-17/07
     ∟W jaki sposób należy ewidencjonować przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), § 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U z 2003r. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 26.02.2007 r. (data wpływu do urzędu 28.02.2007 r.) uzupełnionego następnie pismem z dnia 19.03.2007 r. ( data wpływu do urzędu 20.03.2007 r.) i pismem z dnia 30.03.2007 r. (data wpływu do urzędu 02.04.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...

2006.12.15 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu - DG/415-37/06D30
     ∟Czy przy okazji robienia zakupów na firmę - dokonywane zakupy na potrzeby domowe podatnika należy księgować w księdze przychodów i rozchodów a następnie towar ten na podstawie dowodu wewnętrznego odsprzedać sobie w cenie zakupu?Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, podatnik ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik będzie dokonywał zakupów w hali hurtowej „MAKRO”. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się o wyjaśnienie następujących kwestii: – czy przy okazji robienia zakupów na firmę - dokonywane zakupy na potr...

1 2

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj