Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: twórczość artystyczna

 

twórczość artystyczna 34 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.244.2019.2.DS
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów - muzeum.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.65.2019.2.DS
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów – artyści filharmonii.

2018.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.312.2018.1.KK
     ∟Możliwość zastosowania 50% KUP do wypłacanego artystom wynagrodzenia z tytułu spektakli i prób.

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-704/16-2/JM
     ∟Ani przepisy polsko – kanadyjskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania ani przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują w sposób wyraźny kwestii dokumentowania okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 4 ww. Konwencji. Jedynym warunkiem opodatkowania tych dochodów w państwie miejsca zamieszkania artysty jest przedstawienie płatnikowi podatku certyfikatu rezydencji. Jeśli podatnik certyfikatu tego nie przedstawi, dochody, o których mowa wyżej będą opodatkowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-703/16-2/JM
     ∟Ani przepisy polsko – kanadyjskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania ani przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują w sposób wyraźny kwestii dokumentowania okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 4 ww. Konwencji. Jedynym warunkiem opodatkowania tych dochodów w państwie miejsca zamieszkania artysty jest przedstawienie płatnikowi podatku certyfikatu rezydencji. Jeśli podatnik certyfikatu tego nie przedstawi, dochody, o których mowa wyżej będą opodatkowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-631/12/TS
     ∟Czy honorarium otrzymane za koncerty, zarówno w przypadku, gdy występuje Pani sama, jak i w sytuacji, gdy występuje z dobranymi muzykami, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług?

2012.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-91/12-2/JL
     ∟Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest podmiotem (twórcą i artystą wykonawcą), o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy, świadczone przez Wnioskującego usługi oprawy muzycznej i artystycznej imprez opisane we wniosku, wynagradzane w formie honorarium, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT. Usługa polegająca na zapewnieniu przez Wnioskodawcę sprzętu muzycznego, nagłośnienia i oświetlenia podczas imprez organizowanych dla klientów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wys. 23%.

2012.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1385/11-4/AWa
     ∟Czy opisane usługi kabaretowe, które Wnioskodawca będzie świadczył w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wraz z zespołem podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT?

2011.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1282/11/KM
     ∟Zakres zwolnienia od podatku świadczonych usług kulturalnych.

2011.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-811/11/TS
     ∟Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców.

2011.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-869/11-2/MN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.

2011.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-366/11/TS
     ∟Zwolnienie od podatku usług kulturalnych świadczonych przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców.

2011.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-334/11/TS
     ∟Zwolnienie od podatku usług kulturalnych świadczonych przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców.

2009.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1053/08/PH
     ∟Czy nadwyżka przychodów nad kosztami z opłat związanych z najmem lokalu twórcy przeznaczonego do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i podlega zwolnieniu - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów- od podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?”

2008.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-515/08-2/SM
     ∟czynności związane z emisją spotów społecznych nie są świadczeniem usługi i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

2008.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-97/08/UH
     ∟czy dostawa materiałów wykonanych metodą poligraficzną stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu stawką 0% VAT.

2007.05.17 - Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku - DF/415-1/07/KP
     ∟Czy na podstawie pisma Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej w Warszawie kwalifikujące wyroby nożownicze do rękodzieła, może zarejestrować działalność w zakresie wytwórczości artystycznej rękodzielniczej i opodatkować swoje wyroby zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?

2007.05.17 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-29a/07/KC/UK
     ∟Podatnik od 01.01.2007 pracuje wyłącznie na umowy o dzieło, świadczy m.in. usługi literackie oraz artysty malarza. Zdaniem Podatnika w/w czynności są zwolnione od podatku od towarów i usług.

2006.09.21 - Urząd Skarbowy w Rybniku - PP/443/50/06
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów VAT sprzedaż przedstawienia, imprezy artystycznej w terenie innemu podmiotowi za kwotę ryczałtową należy potraktować jak wstęp na spektakl obcemu podmiotowi i mimo braku biletów traktować sprzedaż jako wstępy na przedstawienie w związku z czym zastosować 7% stawkę VAT?

2006.07.22 - Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście - ZP/443-51/06
     ∟– jaką stawkę podatku od towarów i usług winna spółka (…) stosować przy opodatkowywaniu sprzedaży dzieł sztuki oddanych jej w komis przez córkę twórcy tych dzieł, która weszła w ich posiadanie w drodze darowizny za jego życia?

2006.04.20 - Izba Skarbowa w Kielcach - PP2-443/11/2006
     ∟Czy przychody uzyskiwane z tytułu praw autorskich podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

2005.10.14 - Izba Skarbowa w Katowicach - PBB3-415/9-70/2005
     ∟Czy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypandia sportowe i stypendia "twórcze" wypłacane uczniom i studentom na podstwie uchwały Rady Miejskiej?Jeżeli tak, to jaką kwotę należy objąć zwolniem w przypadku wypłaty takiego stypendium w jednym miesiącu za dwa miesiące łącznie? Decyzja

2005.07.15 - Urząd Skarbowy w Przasnyszu - US 22/PO II/443/7-2/05
     ∟Czy sprzedaż obrazów przez ich twórcę podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 7%? W dniu 28.04.2005 r. Podatniczka złożyła wniosek w sprawie interpretacji przepisów podatkowych. We wniosku przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod symbolem 92.31.G – artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana. W ramach tej działalności wykonywane są czynności m.in. malowania obrazów i następnie ich sprzedaż we własnych punktach sprzedaży. Wnioskodawczyni zakwalifikowała powyższe wyroby do PKWiU 92.31.10. i stwierdziła, iż wyroby te podlegają opodatkowaniu według stawki 7 %. ...

2005.06.15 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - PP2-1-443-71/05
     ∟Czy sprzedaż wstępu na spektakle teatralne obcemu podmiotowi, bez wydania biletów wstępu na przedstawienie, opodatkowana jest 7% stawką podatku od towarów i usług,oraz czy sprzedaż spektaklu na rzecz innego podmiotu, będącego teatrem bądź agencją, za ryczałtową opłatę, jest czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług

2005.06.01 - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US36/2BV/443/2005/205/TCH
     ∟Dotyczy obowiązku wystawiania faktur oraz faktur wewnętrznych

2005.06.01 - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US36/2BV/443/2005/204/TCH
     ∟Dotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji podatku VAT

2005.06.01 - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US36/2BV/443/2005/203/TCH
     ∟Dotyczy obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług

2005.06.01 - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US36/2BV/443/2005/202/TCH
     ∟Dotyczy zwolnienia od podatku usług w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKWiU 92.31.2), polegających na udzielaniu przez autora licencji wydawnictwom, według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005 r.

2005.06.01 - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US36/2BV/443/2005/201/TCH
     ∟Dotyczy zwolnienia od podatku usług w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKWiU 92.31.2), polegających na udzielaniu przez autora licencji wydawnictwom, według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 maja 2005 r.

2005.04.05 - Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim - 1414/PPM/PO/443-02/05/RN
     ∟Przedmiotem działalności podatnkia jest twórczość artystyczna polegająca na pisaniu tekstów oraz komponowaniu muzyki, a także działalność sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.11.3 - usługi związane z filmami i nagraniami video, 92.20 - usługi związane z radiem i telewizją, 92.31 - usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej. Pytanie podatnika - jakimi stawkami podatku VAT powinien opodatkować w/w usługi? Ze złożonego w dn. 12 stycznia 2005r. zapytania wynika iż przedmiotem działalności podatnika jest twórczość artystyczna polegająca na pisaniu tekstów oraz komponowaniu muzyki. Podatnik rozszerzył zakres swojej działalności o usługi...

1 2

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj