Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: bezskuteczność egzekucji

 

bezskuteczność egzekucji 42 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.91.2017.1.MM
     ∟w zakresie: czy Wnioskodawca może uznać postanowienie o umorzeniu egzekucji za postanowienie o nieściągalności, o którym mowa art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2016.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-330/16/AW
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności poprzez korektę zeznania za 2010 r.

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-576/15/PS
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym otrzymanie przez Wnioskodawcę pisma z dnia 27 lipca 2015 r. od szwajcarskiego organu egzekucyjnego stanowi udokumentowanie nieściągalności wierzytelności, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25 lit a w zw. z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uprawnia do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość wierzytelności?

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-165/15/PS
     ∟1. Czy Spółka, której przysługują względem dłużnika wierzytelności niezabezpieczone, po wydaniu przez Sąd upadłościowy w kwietniu 2014 r. postanowienia umarzającego postępowanie upadłościowe w okolicznościach wskazanych w przepisie art. 361 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, dokonując spisania w 2015 r. wierzytelności w księgach rachunkowych w sposób przedstawiony w opisie stanu przyszłego jest uprawniona uznać przysługujące jej względem dłużnika wierzytelności za nieściągalne, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy i w związku z art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 lipca 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych i zaliczyć je w 2015 r. do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy w związku ze spisaniem w 2015 r. wierzytelności nieściągalnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4d ustawy Spółka jest zobowiązana do rozpoznania w 2015 r. przychodu podatkowego w wysokości wartości należności odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? 3. Czy podstawę do uznania przysługującej Spółce wierzytelności za nieściągalną stanowi postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego wszczętego na wniosek dłużnika, którego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (w rozumieniu przepisu art. 361 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze), tj. w sytuacji, gdy z wnioskiem nie wystąpił wierzyciel - Spółka, ale wierzytelność Spółki została ujęta na liście wierzytelności - na podstawie zgłoszenia wierzytelności dokonanej przez Spółkę? 4. W jakim momencie Spółka może zaliczyć nieściągalną wierzytelność do kosztów uzyskania przychodu?

2014.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1144/14/SD
     ∟Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2014 r. wierzytelności nieściągalne na które otrzymano postanowienia o bezskutecznej egzekucji w latach poprzednich tj. 2003-2008?

2014.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-595/13/PS
     ∟Czy Spółka może zaliczyć spisane wierzytelności nieściągalne z tytułu sprzedaży energii cieplnej w okresie od 28 lutego 2001 r. do 30 kwietnia 2002 r. wobec dłużnika na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o postanowienie o umorzeniu na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 kpc postępowania egzekucyjnego z dnia 2 kwietnia 2008 r. (otrzymanego 11 kwietnia 2008 r.) w wartości netto w koszty uzyskania przychodu w roku podatkowym 2013, zgodnie z decyzją Zarządu Spółki podjętą w 2013 r., a przed upływem terminu przedawnienia wyżej wymienionych wierzytelności?

2014.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-502/13/PST
     ∟Czy wartość netto wierzytelności głównych udokumentowanych jako nieściągalnew rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,w szczególności na podstawie wydanego przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w trybie art. 824 par. 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego i uznania go przez wierzyciela za odpowiadające stanowi faktycznemu, może stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy w momencie, w którym dojdziedo ich spisania jako nieściągalne w księgach Spółki nawet, jeżeli byłby to kolejny rok podatkowy?

2013.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-359/13/PS
     ∟Czy Wnioskodawca może uznać nieściągalność wierzytelności za udokumentowaną stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopiero w roku, w którym uzna postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji za zgodne ze stanem faktycznym, to jest w roku, w którym uzyskał ponowne postanowienie o bezskutecznej egzekucji wydane przez komornika w tej samej sprawie?

2013.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-647/13/CzP
     ∟Czy na podstawie wydanego przez organ egzekucyjny postanowienia o nieściągalności, uznanego przez Spółkę jako odpowiadające stanowi faktycznemu w odniesieniu do jednej z wielu prawomocnie orzeczonych wierzytelności w stosunku do tego samego dłużnika, Spółka może zaliczyć całość wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów ?

2013.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-155/13/PST
     ∟Czy w przypadku uzyskania postanowienia o nieściągalności wierzytelności, wydanego przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego, uznanego przez Spółkę jako odpowiadający stanowi faktycznemu, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zarówno wierzytelność, dla której zostało wydane postanowienie o nieściągalności, jak i inne wymagalne wierzytelności przysługujące Spółce wobec tego samego Dłużnika, które nie zostały objęte w/w tytułem wykonawczym na które składają się między innymi:-należności z tytułu innej umowy leasingu, na które Spółka posiada prawomocny tytuł wy...

2013.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-154/13/PST
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy i podatku dochodowym od osób prawnych Spółkaw odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego, posiadając postanowienie wydane przez właściwy organ egzekucyjny w trybie art. 824 § 1 pkt 3 kpc w związku z brakiem majątku dłużnika, może zaliczyć nieściągalną wierzytelność (w wartości netto należności) do kosztów uzyskania przychodu w dacie podjęcia przez Członka Zarządu decyzji o odpisaniu wierzytelności w koszty, czy w dacie (otrzymania) postanowienia organu egzekucyjnego?

2013.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/423-26/12/TK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że pozostałą kwotę zadłużenia w wysokości 100 000 zł, która nie została objęta postępowaniem sądowym, a co za tym idzie również i egzekucyjnym, można zarachować w koszty uzyskania przychodu jako nieściągalne wierzytelności w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-52/12-2/GG
     ∟Czy mogą być uznane za nieściągalne, a w konsekwencji zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), dalsze wierzytelności przysługujące przeciwko temu samemu dłużnikowi, które nie zostały objęte tytułem wykonawczym, ani wnioskiem o wszczęcie egzekucji w sytuacji, gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy oraz postanowienie o nieściągalności wydane przez komornika na podstawie art. 824 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego tylko w stosunku do części wierzytelności przeciwko temu samemu dłużnikowi.

2012.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-611/11/PS
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczyć spisywane należności z tytułu świadczonych usług do kosztów uzyskania przychodu, udokumentowanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod datą zaakceptowania zaistniałej sytuacji przez Zarząd, który określa kiedy sytuacja odpowiada stanowi faktycznemu, a nie pod datą wydania postanowienia komorniczego?

2011.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-44/11/AB
     ∟Czy posiadane postanowienie o nieściągalności długu wydane przez komornika do części należności może stanowić podstawę do zaliczenia w koszty podatkowe wszystkich nieściągalnych wierzytelności powstałych wobec tego samego dłużnika?

2011.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-71/11-2/EK
     ∟Czy w przypadku uzyskania postanowienia Komornika Sadowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 mogą być uznane za nieściągalne i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dalsze wierzytelności przysługujące od tego samego dłużnika, powstałe w późniejszym okresie, które me zostały objęte w/w tytułem wykonawczym, ani nie zostały skierowane na drogę postępowania sądowego.

2011.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-151/11-4/JS
     ∟Skutki podatkowe umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego,Wystawienie informacji PIT-8C

2010.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-383/10/PS
     ∟Dotyczy zasad (potrącania) zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.

2010.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-373/10/PS
     ∟Dotyczy zasad zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. (Czy Spółka musi odrębnie udokumentować nieściągalność każdej wierzytelności przysługujących jej wobec dłużnika, czy też będzie uznane za wystarczające postanowienie komornika o nieściągalności części jednej spośród wierzytelności)

2010.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1222/10/JD
     ∟W którym okresie Bank ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartość udokumentowanej nieściągalnej wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki oraz gwarancji/poręczenia udzielonego kredytu/pożyczki, czy w roku spełnienia się warunku zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy CIT i dokonania wyłączenia z ksiąg takiego aktywa (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?

2010.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-23/10/DK
     ∟Czy nieściągalną wierzytelność z roku 2003, która została zarachowana jako przychód należny można uznać za koszt uzyskania przychodu w 2009 roku, w którym Spółka otrzymała postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

2010.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-857/09/BJ
     ∟Czy umorzone byłemu najemcy należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w sytuacji gdy prowadzona przeciwko niemu egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna będą stanowić dla niego przychód, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-856/09/BJ
     ∟Czy umorzone należności czynszowe w sytuacji gdy prowadzona egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna będą stanowić dla najemcy przychód, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-630/09/PS
     ∟Dotyczy zasad (potrącania) zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.

2009.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-247/09-4/JB
     ∟Jeżeli podatnik nie zaliczy odpisu aktualizującego wartość należności w odpowiednim roku podatkowym (w którym spełnione zostały oba ww. warunki, tj. uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i utworzenia rachunkowego odpisu aktualizującego), to aby zaliczyć odpis aktualizujący wartość należności, której nieściągalność został uprawdopodobniona, do kosztów podatkowych, będzie musiał dokonać odpowiedniej korekty zeznania rocznego.

2009.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-668/08/DK
     ∟Czy Spółka uprawniona będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a, w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należności nie objętych nakazem zapłaty, a wynoszących kwotę 1032 zł 78 gr, wobec okoliczności, że postępowanie egzekucyjne należności objętych nakazem zapłaty nie doprowadziło do zaspokojenia Spółki?

2008.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-384/08-5/ŁM
     ∟Jak ustalić koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkań (zadłużenie tych lokali, koszty rzeczoznawcy, ogłoszenie w prasie)?

2008.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-321/08/NG
     ∟Czy wobec udokumentowania przez Spółkę z o.o., która posiada udziały w Spółce-Wnioskodawcy, nieściągalności wierzytelności w sposób zgodny z art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 lit a), b), c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca, który ma wierzytelność wobec tego samego dłużnika, potwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądowym, może powołując się na udokumentowanie nieściągalności wierzytelności wobec swojego udziałowca, zaliczyć te wierzytelności (wcześniej opodatkowane przez siebie jako przychód) na zasadzie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kategorii kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu podatkowym?

2008.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-165/08/AM
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym zachodzą wszystkie przesłanki do zaliczenia utworzonego odpisu aktualizacyjnego na wierzytelność wobec Spółki do kosztów uzyskania przychodu mimo, iż wierzytelność ta nie była zaksięgowana jako przychód Wnioskodawcy, oraz czy nieściągalność została dostatecznie uprawdopodobniona zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o podatku od osób prawnych?

2007.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-15/07/PS
     ∟Czy uzyskane postanowienie o nieściągalności, uznane przez Spółkę jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydane przez organ postępowania egzekucyjnego, w odniesieniu do części wierzytelności lub jednej z wielu prawomocnie orzeczonych wierzytelności, pozwala Spółce na zaliczenie całości wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?

1 2

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj