Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Bułgaria

 

Bułgaria 28 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.273.2018.1.JK2
     ∟Ustalenie obowiązku podatkowego - Bułgaria.

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.221.2017.3.DA
     ∟Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z systemu ubezpieczeń socjalnych państwa Bułgarii.

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-395/15/DP
     ∟Czy Wnioskodawca wypłacając na rzecz osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zagraniczne świadczenia emerytalne lub rentowe, pochodzące z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Bułgarii, zobowiązany jest na mocy art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do sporządzenia informacji PIT-11 obejmującej osiągnięty za pośrednictwem Wnioskodawcy przychód zwolniony, na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, od opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

2015.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-576/15/RS
     ∟Czy Wnioskodawca powinien płacić podatek od bułgarskiej emerytury socjalnej?

2015.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-272/15-8/JK2
     ∟1) Czy otrzymane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora własnej spółki podlega opodatkowaniu w Polsce? 2) Czy osiągnięte dochody z dywidendy wypłacone przez spółkę bułgarską podlegają opodatkowaniu w Polsce? 3) Czy dochody osiągnięte z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce według zasad ogólnych na podatku liniowym ( 19 %) będą łączone?

2015.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1225/14-2/AM
     ∟Czy od 1 stycznia 2015 r. Spółka ma obowiązek prowadzenia odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o CIT ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 13 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. przy założeniu, że Oddział (zagraniczny zakład) Spółki nie będzie osiągał przychodów z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju (różyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych lub jeśli przychody z powyższych tytułów byłyby osiągane nie będą one wynosić co najmniej 50% przychodów Oddziału osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT?

2014.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-895/14-4/JK
     ∟Opodatkowanie przychodów członków zarządu spółki w Bułgarii.

2014.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-894/14-4/JK
     ∟Opodatkowanie przychodów członków zarządu spółki w Bułgarii.

2014.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-759/13-2/JK
     ∟Dochód Wnioskodawcy uzyskany w Bułgarii będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Bułgarii powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami bułgarskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie bułgarskim podatkiem dochodowym czy nie, tj. czy według prawa ...

2014.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1015/13/BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z wynajmowaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości położonych na terytorium Bułgarii.

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/423-41/12/AM
     ∟1. Czy dochody osiągane przez Spółkę na terenie Republiki Bułgarskiej z tytułu należności licencyjnych i opodatkowanie „u źródła” w Republice Bułgarii są zwolnione w Polsce z opodatkowania i nie są uwzględniane dla wyliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce?2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy nas podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów można odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu w Republice Bułgarii?

2012.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-7/12-2/EK
     ∟Moment powstania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów w spółce prawa bułgarskiego w sytuacji otrzymania zapłaty w grudniu 2011 r. i dokonania wpisu do właściwego rejestru w bułgarskim organie rejestrowym, skutkującego przejściem prawa własności udziałów w spółce bułgarskiej w roku 2012.

2011.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-706/11-2/EC
     ∟Czy przychody uzyskiwane przez SK z dywidend wypłacanych przez Spółkę bułgarską powinny być przez Wnioskodawcę opodatkowane wraz z pozostałymi przychodami z udziału w SK jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?

2011.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-705/11-2/EC
     ∟Czy przychody uzyskiwane przez SK z dywidend wypłacanych przez Spółkę bułgarską powinny być przez Wnioskodawcę opodatkowane wraz z pozostałymi przychodami z udziału w SK jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?

2011.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-520/11-4/PS
     ∟CIT - w zakresie art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

2011.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-905/10/MCZ
     ∟Czy renta otrzymywana z Bułgarii jest zwolniona w Polsce z opodatkowania podatkiem dochodowym w świetle umowy polsko-bułgarskiej?

2011.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-727/10-4/PS
     ∟W którym kraju Wnioskodawca, w Polsce czy w Bułgarii, powinien rozliczać dochody uzyskane z umów podpisanych przez Wnioskodawcę (nie przez oddział) z agentami mającymi siedzibę w Polsce?

2010.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-282/10-2/AJ
     ∟Czy uznając - w stanie sprawy - że należności sprzedawcy będącego nierezydentem, który swoją rezydencję udokumentował stosownym certyfikatem rezydencji, nie będą opodatkowane u źródła, Wnioskodawca postąpił prawidłowo ?

2010.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-60/10-5/MM
     ∟Czy Spółka powinna od usług najmu sprzętu – dźwigów płacić podatek dochodowy na terenie wymienionych państw, czy tylko w Polsce?

2010.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-840/09-4/SP
     ∟Opodatkowanie w Polsce przychodów pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce przez swoich zagranicznych pracodawców.

2009.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-696/09/WM
     ∟Gdzie należy zapłacić podatek od dochodu uzyskanego z tego tytułu, czy w Polsce, czy też w Bułgarii? Czy takie same zasady wystąpią, gdy apartament zostanie wynajęty cudzoziemcom, a należność zostanie regulowana w walutach obcych?

2009.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-143/09/HK
     ∟Czy pracodawca będzie zwolniony z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji, gdy będzie wysyłał pracowników w podróże służbowe do Bułgarii a przewidywany z góry czas pobytu danego pracownika w takiej podróży przekroczy 183 dni?

2009.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-100/08/HK
     ∟Czy dochody osiągane przez pracowników z tytułu faktycznego wykonywania pracy na terenie Bułgarii wypłacane przez Spółkę są zwolnione z opodatkowania w Polsce, zgodnie z art. 24 w związku z art. 15 umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, w związku z faktem, iż podróże służbowe odbywane przez pracowników trwają dłużej niż 183 dni w trakcie dwunastomiesięcznego okresu?

2008.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-1432/08/CJS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Bułgarii, osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie zobowiązana do opodatkowania ww. transakcji w Polsce?

2007.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-633/07-02/AW
     ∟Sprzedaż nieruchomości położonej w Bułgarii nie będzie polegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce - do naliczenia i zapłaty podatku VAT zobowiązany będzie nabywca

2007.05.08 - Minister Finansów - DD4-033-01954/MN/JP/06/MB7/10835
     ∟Czy dochody z emerytury bułgarskiej podlegają opodatkowaniu w Polsce?

2006.09.19 - Minister Finansów - DD4/PB6-033-01197/HM/ZKK/06/SM6-6580
     ∟Gdzie jest opodatkowana renta inwalidzka otrzymywana z Bułgarii przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Polsce?

2006.04.07 - Minister Finansów - PB6/033-0202-1741/05/IDy
     ∟W którym z państw, Polsce czy Bułgarii, podlega opodatkowaniu emerytura wypłacana z Bułgarii osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski

1

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj