Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budowla sportowa

 

budowla sportowa 16 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2012.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-991/12/EB
     ∟Zbycie stadionu sportowego i dwóch boisk sportowych korzysta ze zwolnienia od podatku.

2008.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-297/08-2/JL
     ∟W związku z tym, że dla robót budowlanych o tym charakterze ustawodawca nie przewidział stawki preferencyjnej, dla wykonania tej inwestycji winna być zastosowana stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22%

2006.10.17 - Urząd Skarbowy w Pile - PP/443/32a/06
     ∟Czy przy sprzedaży gruntów rolnych przeznaczonych według planu zagospodarowania przestrzennego na pola golfowe można zastosować zwolnienie z podatku VAT ? Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa.... Spółka z o.o., ogłosił przetarg na sprzedaż gruntów rolnych w xxxx, które wg planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczono na pola golfowe z wyodrębnieniem terenów rekreacyjnych z dopuszczeniem do zabudowy i terenów jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej . Zdaniem syndyka sprzedaż przedmiotowych gruntów korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Odpowiadając na powyższe organ podatkowy stwierdza:Zgodnie z art. 5 ust. 1 usta...

2006.09.15 - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim - PP/ 443-52/06
     ∟Jaką stawkę podatku VAT winien zastosować klub sportowy do transakcji sprzedaży stadionu lekkoatletycznego Miastu O., jeżeli obiekt ten został przekazany klubowi nieodpłatnie jako budowla używana (od chwili zakończenia jej budowy minął okres dłuższy niż 5 lat), a na obiekcie przez okres jego użytkowania nie zostały przeprowadzone inwestycje o wartości powyżej 30%?

2006.02.07 - Urząd Skarbowy w Wadowicach - PD1a/415-28/05
     ∟Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na budowę i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego dla potrzeb rekreacyjnych zatrudnionych pracowników ?

2005.03.03 - Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie - IIIUS.DPP2/443/05/11/2005
     ∟Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytanie czy Spółka prawidłowo zastosowała stawkę podatku VAT w wysokości 7 % z tytułu otrzymanej zaliczki z 1 marca 2004 r. zgodnie z ustawą z 8 stycznia 1993 r. oraz czy stawka podatku na roboty budowlane obiektu sportowego (kryty basen) PKOB – 1265 wynosi 22 % pod rządami ustawy z 11 marca 2004 r.?W dniu 4 stycznia 2005 r. do tutejszego organu wpłynęło zapytanie, z którego wynika, że Spółka zawarła umowę na budowę basenu w Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Kongresowym (PKOB 1265). W dniu 1 marca 2004 r. Spółka otrzymała zaliczkę w wysokości 100.000 zł, dokumentując ją w tym dniu...

2004.12.30 - Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach - PP1/443/127/04
     ∟Jaką stawka VAT należy opodatkować "Rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w G" polegającą na budowie budynku sportowego - sali gimnastycznej, realizowaną po dniu 1 maja 2004 r. ? W nawiązaniu do pisma z dnia 08.12.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.12.2004 r.)

2004.11.04 - Urząd Skarbowy w Łukowie - PP-443/88/2004
     ∟W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją o nazwie „Budowa Kompleksu Sportowego w XXX”. Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych – program Sapard, w związku z podpisaną w dniu 23 czerwca 2004 r. przez Stronę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umową dotyczącą pomocy finansowej przy budowie Kompleksu Sportowego w XXX. Zgodnie z ww umową, łączna kwota pomocy finansowej zaliczona została do kosztów kwalifikowanych, w kosztach tych znalazł się również podatek od towarów i usług. Inwestycja powyższa użytkowana będzi...

2004.09.20 - Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Siedlcach - IS.Si-WV/443-159/04/DG
     ∟Pytanie dotyczy informacji dotyczącej stawki podatyku VAT jaką powinna być opodatkowana budowa obiektu sportowego dla Zespołu Szkół. Budowa obiektu sportowego trwa od 2002 roku a będzie zakończona w 2005 roku i była opodatkowana stawką 7%.Podstawową stawką podatku VAT po dniu 1 maja 2004r. nadal pozostała stawka 22-procentowa, co wynika z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Stawkę tę stosuje się, o ile na podstawie innych przepisów nie mozna ustalić innej właściwej stawki, jednej z tzw. stawek preferencyjnych.W odniesieniu do czynności przedstawionych przez Podatnika w zapytaniu należy rozważyć, czy ...

2004.07.21 - Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy - US.PPM/443-86/AN/04
     ∟Czy można aneksować umowę w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, po podpisaniu przez Strony umowy dotyczącej budowy hali widowiskowo – sportowej?Odpowiadając na pismo z dnia 20.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie możliwości aneksowania umowy w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, po podpisaniu przez Strony umowy dotyczącej budowy hali widowiskowo – sportowej,

2004.07.08 - Urząd Skarbowy w Limanowej - PP-443/35/04
     ∟Jaką stawką powinna być opodatkowana budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, finansowana w części ze środków przyznanych na ten cel przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, a w części ze środków własnych gminy? Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. D ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych i budowlano – montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania tej usługi. Taki sam zapis dotyczący powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT od wykonanych robót budowlano – montażowych fu...

2004.06.18 - Urząd Skarbowy w Cieszynie - PP/443/I-57/04
     ∟Czy dostawa nieruchomości niezabudowanej (boisko) podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535)?Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.Z przedstawionego w zapytaniu Podatnika, stanu faktycznego wynika, że przedmiotem dostawy ma być nieruchomość niezabudowana (boisko), która zgodnie z wystawionym przez Kier. Ref. Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego zaświadczeniem, jest zlokalizowana w ob...

2004.06.14 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US35/PP1/443-52/04/DG/PN
     ∟Jaka jest stawka podatku VAT dla usług grupowanych wedle PKWiU 01.41.12? Jaka jest stawka podatku Vat dla usług budowy i modernizacji boisk sportowych na terenach szkół publicznych. Przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny wskazuje, iż świadczy on usługi w zakresie wykonania i utrzymania terenów zieleni, zaklasyfikowane w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod numerem 01.41.12. Strona jest w trakcie realizacji czteroletniej umowy na pielęgnację terenów zieleni. Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stosuje się stawkę 7%...

2004.05.20 - Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim - PPE3/443-3/04
     ∟Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy(tj od 01.05.2004 r.), czy zamawiający ma obowiązek zgodzić się na zmianę umowy o roboty budowlane w zakresie wysokości podatku VAT i czy wykonawca robót budowlanych ma stosować aktualne stawki podatku.

2004.04.02 - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach - IIUSPP/443/6/2534434/2004
     ∟Jaką stawką podatku od towarów i usług (VAT) opodatkować rozbudowę kompleksu sportowo - hotelowego, w skład którego wchodzą budynki o różnych symbolach PKOB (boiska i budowle sportowe PKOB 2411, budynki hoteli PKOB 1211, budynki kultury fizycznej PKOB 1265) ? Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2004 r. opodatkowaniu według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7 % podlega budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków wymienionych w poz. 86 zał...

2003.01.29 - Urząd Skarbowy w Brzesku - PO.III-443/2/03
     ∟Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla robót budowlanych polegających na wykonaniu placu gier sportowych i ogrodzenia terenu wokół krytej pływalni?Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawa - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 21.01.2003 r. (data wpływu 22.01.2002 r.) Urząd Skarbowy w Brzesku uprzejmie informuje:Z pisma Urzędu Miejskiego jak również dołączonych do niego dokumentów, tj. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 25.11.2002 r., nr Nz.ITK.III....

1

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj