Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: badania laboratoryjne

 

badania laboratoryjne 31 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2014.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-959/13-4/MD
     ∟Zwolnienie od podatku usług pozostawania w gotowości do wykonywania badań diagnostycznych

2013.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-88/13-3/MM
     ∟opodatkowanie podatkiem przekazywanych próbek w celu wykonania badań laboratoryjnych

2013.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-88/13-2/MM
     ∟Opodatkowanie podatkiem przekazywanych próbek w celu wykonania badań laboratoryjnych

2012.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-87/12/TS
     ∟Czy czynności wykonywane w ramach projektu badawczego podlegają opodatkowaniu?

2011.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1204/11-4/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług medycznych realizowanych na podstawie umowy.

2011.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-646/11/EJ
     ∟usługi laboratorium diagnostycznego, usługi w zakresie sekcji zwłok, badań histopatologicznych, wydawanie opinii i ekspertyz przez ZOZ

2011.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-662/11-4/JO
     ∟Świadczenie usług laboratoryjnych medycznych badań diagnostycznych dla ludności w kierunku wykrywania zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

2011.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-633/11/AZ
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług radiodiagnostyki.

2011.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-303/11-4/KB
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług świadczonych przez zakład opieki zdrowotne

2011.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-92/11/TS
     ∟Czy czynności świadczone przez Zakład Medycyny Sądowej przy Uniwersytecie, opisane stanem faktycznym, czerpią ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w treści art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) w zw. z ust. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, § 13 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

2011.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-141/11/AJ
     ∟Czy opisane badania diagnostyczne wykonywane odpłatnie osobom fizycznym są zwolnione od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18?

2011.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-215/11/AZ
     ∟zwolnienie od podatku VAT usług badań laboratoryjnych wykonanych komercyjnie przez uczestnika projektu

2011.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-129/11-4/EK
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych przez szpital tj. badań laboratoryjnych, pobierania krwi pępowinowej, wykonywania szczepień ochronnych, pobierania opłaty za wypożyczenie stymulatora, usług prowadzenia szkoły rodzenia.

2011.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-364/11/AZ
     ∟zwolnienia z opodatkowania usług laboratoryjnych diagnostycznych

2011.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-115/11/AZ
     ∟zwolnienie z opodatkowania badań diagnostycznych

2011.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1879/10/KG
     ∟Politechnika nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z projektem badawczym

2010.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-755/10/AP
     ∟Czy słusznym jest stwierdzenie braku możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług?

2010.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-753/10/KG
     ∟Uniwersytet ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części związanego z realizacją projektu badawczego.

2010.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1262/09-5/AA
     ∟Czy pokrycie kosztów badań lekarskich wstępnych i okresowych, odzieży ochronnej, szkoleń stanowiskowych przez zleceniodawcę, stanowi przychód do opodatkowania dla zleceniobiorcy?

2010.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1262/09-4/AA
     ∟Czy wymienione koszty stanowią koszt podatkowy dla zleceniodawcy?

2008.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1389/08-2/AK
     ∟Usługi świadczone przez PSSE w zakresie: badania wody, badania środowiska pracy oraz badania skuteczności procesu sterylizacji dla jednostek budżetowych państwowych i samorządowych, nie nałożone odrębnymi przepisami, dla realizacji których PSSE została powołana - zwolnione z podatku od towarów i usług

2006.12.01 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443–622/06/BIK
     ∟Czy wykonywane badania medyczne w celu określenia najlepszej strategii leczenia powinny być uznane za usługę i opodatkowane?

2006.10.31 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-260/06/AJ
     ∟Czy zwrot kosztów dojazdów do kliniki oraz noclegów, poniesionych przez ochotników-pacjentów poddawanych badaniom potwierdzającym dopuszczalność leku, jest kosztem uzyskania przychodów? Pacjenci pozostają anonimowi, dlatego Spółka nie może podpisać umowy z pacjentem.

2005.12.22 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu - PP/443-117/13/05
     ∟Dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie przedmiotowym usług, sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w sekcji N dziale 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 28.09.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 14.11.2005r., Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, wykonuje badania czystości powietrza, gleby wody oraz inne badania i analizy laboratoryjne w ramach państwowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, realizując zadania zlecone i finansowane przez państwo, w ramach dochodów własnych, sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (...

2005.09.26 - Urząd Skarbowy w Węgrowie - US 1441-PP/443-5/05/IG
     ∟1.Czy pośrednictwo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – przyjmowanie i pobieranie materiału na zlecenie od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która przeprowadza badania tegoż materiału jest wolne od podatku VAT oraz, 2.Czy wolne są od podatku VAT wykonywane przez tut. Stację usługi w zakresie ochrony zdrowia: 1)decyzje potwierdzające spełnienie warunków sanitarnych dla sprzedaży (obrotu) napojów alkoholowych, 2)wydawanie kserokopii wyników badań wody.

2005.04.26 - Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim - PP-443/28/05
     ∟Jakiej stawce podatku VAT podlegają usługi badań bakteriologicznych, wykonywane przez stację sanitarno - epidemiologiczną na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych?Państwowa Inspekcja Sanitarna, powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.Zadania Inspekcji wykonują m.in. wojewódzkie, powiatowe i graniczne stacje sanitarno- epidemiologiczne kierowane przez państwowych inspektorów sanitarnych i są państwowymi jednostkami budżetowymi.Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w X działa na podstawie ustaw...

2005.03.25 - Urząd Skarbowy w Skierniewicach - US.III/VAT/443/2/2005
     ∟Jednostka świadczy usługi m.in: w zakresie badań mikrobiologii i parazytologii lekarskiej takie jak: diagnostyka w kierunku Salmonella – Shigella,posiew moczu, nosa, ucha itp., posiew płynu mózgowo-rdzeniowego, serodiagnostyka chorób zakaźnych, diagnostyka chorób pasożytniczych, badania wirusologiczne, badania sporali, inne usługi medyczne jak pobieranie krwi i wydawanie wyników – zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi, zgodnie z PKWiU do grupy 85.14.16-00.00 “Usługi świadczone przez laboratoria medyczne”.- Szczepienia ochronne – PKWiU 85.14.18-00.00 “Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane”Czy ww. usł...

2005.03.08 - Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim - PP.443/01/05
     ∟Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług świadczonych przez Powiatową Stację-Epidemiologiczną, wykonywanych na zlecenie zainteresowanych podmiotów za umownie ustalona opłatę i polegających na badaniach laboratoryjnych kału w celu wykrywania chorób zakaźnych u ludzi, oceny skuteczności procesów sterylizacji i dezynfekcji w obiektach służby zdrowia, oceny jakości zdrowotnej żywności, wody do picia, wydawaniu po przeprowadzeniu oględzin opinii, postanowień , decyzji o przydatności pod względem zdrowotnym i higieniczno-sanitarnym o obiektach prowadzących różne rodzaje działalności.

2004.11.22 - Urząd Skarbowy w Jaśle - PD-415/36/04
     ∟dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za wprowadzanie do środowiska gazów i pyłów oraz kwot za badania i inne czynności kontrolne wynikających z decyzji wydanych w oparciu o przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.10.2004 r. w sprawie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

2004.10.13 - Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - PP1-443-82/04
     ∟Czy wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat w B. usługi pobierania prób, przeprowadzenia badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz oceny organoleptycznej wykonywanej na zlecenie wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

1 2

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj