Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: amortyzacja liniowa

 

amortyzacja liniowa 29 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.305.2018.1.PW
     ∟Możliwość zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej w stosunku do środków trwałych zmodernizowanych, a wprowadzonych wcześniej do ewidencji środków trwałych i amortyzowania tych środków metodą liniową w wysokości ustalonej stawki odpowiadającej przewidywanemu okresowi użytkowania środków trwałych.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.222.2017.1.SO
     ∟Obniżenia stawek amortyzacyjnych przy stosowaniu metody liniowej podatnicy mogą dokonać począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji lub od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, przy czym przez słowo „następny” należy rozumieć każdy następny po obecnym (bieżącym) roku podatkowym.

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1026.2016.1.MM
     ∟w zakresie: Czy Wnioskodawca ma prawo do podwyższenia stawek amortyzacyjnych o współczynnik nieprzekraczający 2,0 dla maszyn i urządzeń, będących aparaturą naukowo-badawczą lub doświadczalno-produkcyjną, zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „KŚT”), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-923/14-4/RS
     ∟1. Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnego poziomu, nawet do poziomu zero? 2. Czy możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego bądź też dla nowo wprowadzonych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca wprowadzenia do rejestru? 3. Czy możliwe jest podwyższenie stawek amortyzacyjnych, uprzednio obniżonych (opis w p. 2) począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych?

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-993/14-2/GJ
     ∟1. Czy w przypadku stosowania amortyzacji degresywnej z art. 16k ustawy o CIT, Spółka ma obowiązek przejścia na amortyzację liniową? 2. Czy Spółka może amortyzować przedmiot leasingu wg stawki 20% po zmianie kwalifikacji przedmiotu leasingu, czy powinna kontynuować amortyzację wg stawki 14 %? 3. Czy w związku ze zmianą klasyfikacji pojazdu ze specjalnego na osobowy, Spółka ma prawo obliczyć wartość hipotetyczną netto, w oparciu o stawkę 14 % do momentu zmiany kwalifikacji, a po zmianie kwalifikacji, licząc począwszy od miesiąca następującego po zmianie kwalifikacji do końca trwania podstawowego okresu umowy leasingu, według stawki 20%, czy też powinna wyliczyć tę wartość na podstawie stawki 14 % dla całego okresu? 4. Czy Spółka może sprzedać przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu po cenie hipotetycznej wartości netto, ustalonej wg zasad przedstawionych w pytaniu numer 3, dla przedmiotu leasingu po zmianie jego kwalifikacji? 5. Czy zmiana kwalifikacji przedmiotu leasingu wpływa na zmianę warunków umowy leasingu, w szczególności w zakresie minimalnego okresu umowy leasingu oraz obliczania sumy opłat leasingowych?

2014.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-458/14/AW
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla Środków Trwałych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęta zostanie w Spółce decyzja o podwyższeniu stawki amortyzacyjnej?

2014.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-784/14-2/IŚ
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej Budynku, którego Spółka jest współwaścicielem oraz metody amortyzacji tego Budynku

2014.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-783/14-2/IŚ
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej Budynku, którego Spółka jest współwaścicielem oraz metody amortyzacji tego Budynku

2014.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-659/14-2/IŚ
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej Budynku, którego Spółka jest współwaścicielem oraz metoda amartyzacji tego Budynku

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1047/13-2/MS1
     ∟CIT - w zakresie możliwości amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu obniżonych, a następnie zmienionych stawek amortyzacyjnych

2014.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-923/13-2/MS1
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania i niezależnie od stawek amortyzacyjnych wynikających z obowiązującej w Spółce polityki rachunkowości — z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP — obniżyć do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawki amortyzacji podatkowej w stosunku do stawek amortyzacyjnych stosowanych przez Spółkę, dla wybranych lub wszystkich środków trwałych (zarówno w odniesieniu do nowo wprowadzanych do ewidencji środków trwałych, jak i takich, które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych), dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?2. Czy pr...

2014.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-863/13-2/KK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania i niezależnie od stawek amortyzacyjnych wynikających z obowiązującej w Spółce polityki rachunkowości — z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP obniżyć do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawki amortyzacji podatkowej w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla wybranych lub wszystkich środków trwałych (zarówno w odniesieniu do nowo wprowadzonych do ewidencji środków trwałych jak i takich, które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych), dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?2. Czy prawidłowe ...

2013.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-168/13-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad amortyzacji środków trwałych.

2013.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1236/12-2/RS
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania i niezależnie od obowiązujących w Spółce zasad rachunkowości - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP - obniżyć do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawki amortyzacji podatkowej w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla wszystkich lub dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych (zarówno w odniesieniu do nowo wprowadzonych do ewidencji środków trwałych jak i takich, które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych), dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Sp

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1091/12-2/RS
     ∟1. Czy w odniesieniu do zespołu elektryczno – wiatrowego Spółka ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą liniową i zastosować 7% stawkę amortyzacyjną właściwą dla środka trwałego zgrupowanego w rodzaju 346 Klasyfikacji Środków Trwałych, zwana dalej „KŚT”?2. Czy w odniesieniu do zespołu elektryczno – wiatrowego Spółka ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną i zastosować 7% stawkę amortyzacyjną, właściwą dla środka trwałego zgrupowanego w rodzaju 346 KŚT, podwyższoną o współczynnik równy 2,0; w konsekwencji 14% stawkę amortyzacyjną? 3. Czy w odniesieniu do fundamentów i masztu Spółka ma prawo przyjąć liniową ...

2011.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-735/10-5/PS
     ∟CIT - w zakresie amortyzacji zespołu wiatrowo – elektrycznego oraz fundamentów wieży farmy wiatrowej

2009.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-130/09-2/AG
     ∟Czy sposób, jaki został przyjęty w ewidencji środków trwałych Wnioskodawca może traktować jako liniowy, a różnicę z 2008 roku (8.296,10 zł) potraktować jako koszt uzyskania przychodów i ująć w całości w podatkową księgę przychodów i rozchodów w miesiącu grudniu 2008 roku?Jeżeli będzie to amortyzacja liniowa, to czy Wnioskodawca powinien również dokonać korekty rozliczeń rocznych za ubiegłe lata?Czy sposób, który został przyjęty traktować jako metodę degresywną – przy zastosowaniu współczynnika 0, a w kolejnych latach zastosować współczynnik 2 i amortyzować środki trwałe do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową?

2007.09.27 - Urząd Skarbowy Łódź-Polesie - IA-415/120/2007
     ∟ Czy mam prawo w roku 2005, jak również w latach następnych, tj. 2006-2007 skorzystać z podwyższenia wybranej z ,,Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych" stawki amortyzacyjnej dla opisanego środka trwałego o współczynnik 3,0 ? Ile będzie wynosić stawka amortyzacyjna w przypadku jej podwyższenia o współczynnik 3,0 ?Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007r.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia...

2006.11.16 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/4061-197/1/06
     ∟podatnika Wniosek dotyczy możliwości podwyższenia stawki amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego dla środków trwałych, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe i systemy komputerowe przy...

2006.09.29 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PD-4230Z-44/06/EP
     ∟1) czy prawidłowe jest stanowisko, że otrzymując informację od Korzystającego o zmianie rodzaju samochodu z ciężarowego na osobowy, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu nie ma obowiązku zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową ? 2) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu specjalnego ( stawka amortyzacji 14 % ) na samochód ciężarowy lub osobowy ( stawka amortyzacji 20 % ), Finansujący ma prawo począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmian stawki amortyzacji na 20 % ? 3) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestr...

2006.09.05 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-201/11869/06/MK
     ∟1. Czy można obniżyć stawkę amortyzacyjną dla samochodów osobowych, np. do 1%, czy można dowolnie stosować różne obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych samochodów osobowych? 2. Czy można podwyższyć wcześniej obniżoną stawkę amortyzacyjną do poziomu stawek z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych?

2006.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - PBB2-4117/3-0063/2006
     ∟Czy amortyzując budynek mieszkalny, przeznaczony na wynajem,według stawki amortyzacji 1.5% podatnik może, w 2006r. podwyższyć roczną stawkę amortyzacji z 1.5% do 10% w oparciu o art. 22j ust. 1 pk3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2006.02.28 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - 1433/NG/GF/VII/415-2/06/GS
     ∟Czy Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może zastosować indywidualne stawki amortyzacji liniowej, jeżeli nabył już używany samochód, który był wykorzystywany u poprzedniego właściciela przez wymagany okres co najmniej 6 miesięcy?

2006.01.05 - Urząd Skarbowy Warszawa-Praga - US34/DD2/415/40/05/2006
     ∟Czy można przy amortyzacji samochodu osobowego marki FIAT Seicento Van zastosować idywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 40% w stosunku rocznym i amortyzować liniowo, wliczjąc co miesiąc w koszty odpisy amortyzayjne od ustalonej wartości początkowej?

2005.11.03 - Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu - 1463/WD/4117/2/3/247/05/EW
     ∟Czy po zmodernizowaniu używanego środka trwałego pierwotnie ustalona indywidualna stawka amortyzacji (33,33%) ulegnie zmianie , jeżeli kwota ulepszenia powyższego środka trwałego przekroczy 3.500zł a wartość początkowa przekroczy 50.000zł ?.

2005.07.01 - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze - PD/415-92/05/R1
     ∟Jaką metodą należy amortyzować fabrycznie nowy środek trwały w następnym roku podatkowym, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych?

2005.06.16 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/420-147-134/05/AJ
     ∟Czy przyjęte do ewidencji środków trwałych samochody, użytkowane uprzednio przez okres 6-11 miesięcy w celach testowych i demonstracyjnych, uznać - na podst. art. 16j ust. 2 pkt 1 updop - za używane środki trwałe i ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 30 miesięcy, czy na podstawie art. 16i ust. 2 pkt 2 zastosować podwyższoną stawkę?

2005.05.31 - Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto - ZDB/415-11/HZA/05
     ∟Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanego środka trwałego, po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

2005.03.04 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005/0904/04
     ∟Czy w roku podatkowym trwającym 15 miesięcy spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą liniową w równych ratach co miesiąc?Stan faktyczny:Spółka akcyjna dokonała zamiany roku podatkowego, przy czym pierwszy rok po zmianie stanowił okres od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 marca 2004r., tj. 15 miesięcy kalendarzowych. Spółka posiada środki trwałe, od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową w równych ratach co miesiąc. Natomiast w przypadku fabrycznie nowych środków trwałych spółka dokonuje – w pierwszym roku podatkowym, w którym dany składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych – jednorazowego odpisu amo...

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj